Totuudellisen tien koulutus

Tämän sivun koulutus ei liity Noppaperhosen toimintaan, vaan tapahtuu omissa nimissäni.

Totuudellisen tien koulutus on Kolmiyhteisen Luojan tälle ajalle antama uusi koulutuksellinen tie, joka johtaa totuuden tuntemiseen. Totuus itsessään ei ole mitään uutta, vaan vanhaa. Totuudellisen tien koulutuksen päämääränä on suora, puhdas koskettava yhteys Kolmiyhteiseen Luojaan. Tämä on ainut henkimaailman yhteys, jota ihmisen tulee tavoitella. Koulutuksessa ihminen oppii tunnistamaan koettelemuksia, joita jokainen ihminen vastaanottaa tässä elämässä, jokaikinen päivä. Eksytys on yksi koettelemisen muoto, jolla Kolmiyhteinen Luoja mittaa ihmistä muiden koettelemusten ohella hänen tekojensa, sanojensa ja ajatustensa kautta. Eksytyksessä koetellaan nimenomaan ihmisen uskoa. Uskoon liittyy aina lähimmäisenrakkaus eli sydämen teot ja sydämen ajatukset. Kaikki nämä asiat vaikuttavat ihmisen pelastumiseen eli ylösnousemukseen maanpäällisen elämän jälkeen. Koulutuksessa kuljetaan Kolmiyhteisen Luojan viitoittamaa totuudellista tietä ensimmäiseltä tasolta toiselle ja opetellaan elämään ja toimimaan Kolmiyhteisen Luojan totuudellisessa rakkaudessa. Ihmisen oma usko ja oppiminen vaikuttavat aina totuudellisella tiellä kasvamiseen ja sillä etenemiseen.

Totuudellinen tie on tie, jonka jokainen tälle tielle lähtevä kulkee ihmisenä yksin. Tukea ja opastusta saa kuitenkin aina silloin, kun sitä tarvitsee. Omaa totuudellista tietä ja sen kokemuksia ei jaeta muille ihmisille, vaan totuudellisella tiellä keskitytään kulkemaan Kolmiyhteisen Luojan tahdon mukaisesti Häneen keskittyen. Jokainen tälle tielle lähtevä kasvaa todellisessa uskossa ja totuudessa aina yksilöllisesti ja saa juuri sellaista ohjausta, jota hän henkilökohtaisesti tarvitsee. Totuudellisella tiellä kulkeminen tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa, muiden ihmisten kanssa, korostamatta omaa totuudellista tietä.

Totuudellisen tien koulutus on tarkoitettu niille ihmisille, jotka etsivät omassa elämässään puhdasta, perimmäistä totuutta ja haluavat toimia todellisessa lähimmäisenrakkaudessa Luojan tahdon mukaisesti. Totuudellinen usko, sydämen teot ja sydämen ajatukset kuuluvat aina totuudelliselle tielle, ja näitä kaikkia opetellaan tällä tiellä. Oman kehittymisen voi todeta konkreettisesti totuudellisella tiellä, sillä totuudessa kasvaminen näkyy suoraan totuudellisen tien kulkijan omissa ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Kasvaminen näkyy myös kiitollisuuden lisääntymisessä ja luottamuksessa Kolmiyhteistä Luojaa kohtaan. Totuudellisella tiellä kulkeminen edellyttää aina Kolmiyhteisen Luojan ja Jeesuksen Kristuksen tunnustamista, sekä Heidän asettamista ensimmäiselle sijalle omassa elämässä. Kaikki muu tulee vasta tämän jälkeen. Totuudellinen tie vahvistaa Kolmiyhteisen Luojan ohjausta elämässä sekä antaa Hänen lupauksensa mukaisesti ihmiselle myös mahdollisuuden ikuiseen elämään maallisen elämän päättymisen jälkeen.

Koulutus käsittää kaksi tasoa, joilla opitaan Luojan tahdon ja suunnitelman mukaisesti. Koulutukseen liittyvä oppiminen tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa Luojan valitsemien haasteiden ja koettelemusten kautta. Totuudellisen tien opettaja tukee ja opettaa kouluttautujaa Kolmiyhteisen Luojan ohjauksen mukaisesti. Koulutukseen liittyy myös säännöllinen tapaaminen sekä puhdistava sielunhoito, jotta haastavassa koulutuksessa pystytään etenemään. Puhdistavasta sielunhoidosta voi lukea lisää myös Puhdistava sielunhoito -välilehdeltä. Viimeistään koulutuksen toisella tasolla ihmiselle aukeaa hänen oma totuudellinen elämäntehtävänsä Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa, mikäli häntä ei ole vielä johdatettu tähän suuntaan.

Allekirjoittanut on ainut totuudellisen tien kouluttaja. Koulutusta ei voi opiskella etäopiskeluna, vaan koulutus vaatii vähintään kuukausittaisen henkilökohtaisen tapaamisen. Totuudelliseen tiehen kuuluva opetus, tukeminen, puhdistava sielunhoito ja kouluttautujan omaan elämäntehtävään opastaminen ovat maksuttomia. Koulutuksen ensimmäisellä tasolla keskitytään puhdistamaan ihmisestä myös sitä negatiivisuutta, jota on kertynyt sielun tietoisuuteen jo lapsuudesta lähtien erilaisissa koettelemuksissa ja haasteissa. Tämä kertynyt negatiivisuus vaikeuttaa aina totuudellisella tiellä oppimista ja kasvamista. Totuudellisella tiellä pyritään toimimaan jatkuvasti Kolmiyhteisen Luojan totuudessa, eikä ihmisen oppimien totuttujen toimintatapojen ja ajatusten mukaisesti. Totuudellisella tiellä negatiivinen toimintatapa vähenee, eikä sen ole hyvä tulla enää oppimisen myötä koettelemuksissakaan ihmisestä läpi, ei sanoissa, teoissa eikä ajatuksissakaan. Tämä totuuteen ja puhtaaseen lähimmäisenrakkauteen kasvaminen ei tapahdu kuitenkaan hetkessä, vaan se voi vaatia opettelua ja aikaa. Kun Kolmiyhteinen Luoja kouluttaa tässä asiassa, ihminen joutuu oppimansa eteen tekemään tosissaan töitä.

Erilaisten elämässä koettujen haasteiden ja koettelemusten takia ihmiseen kertyy usein negatiivisia tuntemuksia. Koska totuudellisella tiellä keskitytään totuudessa kasvamiseen, Kolmiyhteisen Luojan antamien haasteiden ja koettelemusten myötä kertyy negatiivisuutta oppimisen tiellä myös olemassaolevan negatiivisuuden lisäksi. Koettelemukset ja haasteet tiukkenevat totuudellisen tien toisella tasolla, kun kulkija kasvaa ja etenee. Vaikka koettelemukset kasvavatkin, kouluttautujalla on koulutuksen ensimmäisellä tasolla opittua totuudellista pääomaa ja totuudellista uskoa, jotka molemmat vahvistavat toisella tasolla kulkemista. Koettelemukset ja haasteet eivät tässä koulutuksessa ole koskaan niin suuria, etteikö ihminen pystyisi selviytymään niistä. Kolmiyhteinen Luoja koettelee ihmistä juuri sen verran, kun hän pystyy vastaanottamaan turvallisesti. Haasteellisella tiellä negatiivisuutta kuitenkin kertyy ja tätä kertynyttä negatiivisuutta puhdistetaan jokaisen sovitun tapaamisen aikana, sillä tämä negatiivisuus ihmisessä vaikeuttaa aina totuudesta oppimista sekä totuudellisella tiellä kehittymistä ja etenemistä. Tapaamisessa käydään läpi myös kouluttautujan saamia koettelemuksia ja tilanteita, joiden kautta oppimista tapahtuu. Eteneminen tällä tiellä riippuu aina etenijästä itsestään, sillä jokaisen ihmisen totuudellinen tie on erilainen kuin kanssakulkijansa. Tukea tällä tiellä saa myös tapaamisaikojen ulkopuolella, aina silloin kuin tukea tarvitaan. Ilman totuudellista opettajaa ja tukijaa totuudellisella tiellä ei pysty etenemään. Totuudellisen tien opettaja toimii joka hetki Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa opettaessaan ja tukiessaan totuudellisen tien kulkijoita.

Totuudellisella tiellä, sen toisella tasolla, voi kouluttautua Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa toimivaksi hoitajaksi, joka tekee puhdistavaa sielunhoitoa, mikäli se kulkijaa kutsuu. Puhdistavassa sielunhoidossa ei paranneta sairauksia ja vaivoja, vaan Kolmiyhteinen Luoja puhdistaa hoitajan kautta negatiivisuuksia ihmisen sielusta. Kun ihminen puhdistuu sielun tasolla negatiivisuuksista, hän pystyy vähemmällä negatiivisella taakalla ottamaan vastaan uusia koettelemuksia ja oppimaan niistä kasvaakseen totuudellisessa uskossa ja lähimmäisenrakkaudessa.

Negatiivisuuksia puhdistavan sielunhoitajan koulutus on satunnaista toimimista Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa. Perustoimeentulo tulee aina muualta. Puhdistava sielunhoito on hoitajan oman kehon ja tietoisuuden asettamista Kolmiyhteisen Luojan käyttöön täydesti. Puhdistavaa sielunhoitoa tekevä saa hyvin usein kokea hoidettavansa puhdistettavat negatiivisuudet omassa kehossaan, jota hoitoa vastaanottavan ei anneta tuntea kuin osaksi ihmisestä riippuen. Monilla hoidettavilla tuntemukset puhdistavasta sielunhoidosta voivat olla myös hyvin neutraaleja tai vaihtelevia. Ihmiselle ei voi koskaan antaa enempää kuin sen, minkä hän on valmis ottamaan vastaan. Tuntemukset, joita hoitaja saa, eivät yleisesti ole miellyttäviä. Hoitajan tulee keskittyä täydellisesti hoidon aikana Kolmiyhteiseen Luojaan ja toimia kuuliaisesti Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa, eikä hoitajan ole lupa tuoda puhdistavaan sielunhoitoon mitään omaa.

Totuudellisen tien koulutus on haasteellista ja pitkäkestoista, koska tällä koulutuksella tavoitellaan totuudellista yhteyttä ja lopulta totuudellista kosketusta Kolmiyhteiseen Luojaan. Ilman totuudellista uskoa Kolmiyhteisen Luojan totuudellisen kosketuksen saavuttaminen ei ole mahdollista. Usko tulee aina kuulemisesta, ja totuudellinen usko tulee nimenomaan totuuden kuulemisesta. Mitä puhtaampi usko totuudellisen tien kulkijalla on ja mitä vahvempi tämä usko on, sitä nopeammin hän etenee totuudellisella tiellä. Vahvalle uskolle on tyypillistä se, että uskotaan siihen, mitä ei nähdä, mutta sen tiedetään olevan olemassa. Koska uskominen näkymättömään on aina suurempaa kuin uskominen näkyvään, eikö Kolmiyhteinen Luoja koettele silloin ihmisen uskoa juuri näkyvän kautta? Ihmisen tulee ymmärtää se, että uskoa koetellaan aina. Jos ihminen luulee, että hän on omassa uskossaan saavuttanut kaiken uskoessaan Luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, hän on harhapoluilla. Raamatusta on selvästi luettavissa, miten myös Jeesusta Kristusta itseään koeteltiin erämaassa, sekä Häntä seuraavia opetuslapsia ja apostoleja koeteltiin uskossa koko heidän toimimisensa ajan. Kun Raamattua tulkitaan virheellisesti Pyhän Hengen osalta, tämän päivän hengellisyydessä koettuja hyvin näkyviä ihmetekoja ei osata tunnistaa ihmisen eksytykseksi. Eksytys on monin paikoin hyvin vaikeaa tunnistaa, mutta se liittyy aina ihmisen uskon koetteluun, johon liittyy Kolmiyhteisen Luojan totuudellisuus sekä lähimmäisenrakkaus. Raamatussa kerrotaan selvin sanoin eksytyksestä, mutta jos tämän asian sivuuttaa omassa uskossaan, voi olla varma siitä, että Kolmiyhteinen Luoja koettelee juuri tässä asiassa. Eksytyksestä kerrotaan lisää Hengellisyys-välilehdellä.

Totuudellisessa yhteydessä eli koulutuksen ensimmäisellä tasolla opetellaan saamaan totuudellinen yhteys Kolmiyhteiseen Luojaan, vahvistetaan totuudellista uskoa ja kerätään totuudellista pääomaa toiselle tasolle siirtymistä varten. Koulutuksen toisella tasolla tapahtuva totuudellinen kosketus tarkoittaa samaa kuin Pyhän Hengen vastaanottaminen. Vasta Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen voi vaeltaa Hengessä eli totuudellisen Hengen ohjauksessa. Henki tässä yhteydessä ei ole sama asia kuin ihmisessä vaikuttava Henki, joka ylläpitää normaalisti sielun tietoisuutta ja kehoa. Tämä Henki eli Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima on läsnä kaikissa ihmisissä. Pyhä Henki eli Luojan totuudellinen Henki voidaan vastaanottaa ainoastaan totuudellisen uskon ja haastavan totuudellisen tien kulkemisen kautta ja ihmisen tulee ansaita Pyhä Henki. Kolmiyhteinen Luoja koettelee aina ihmistä uskossa ja totuudessa, ennen kuin Pyhä Henki voidaan vastaanottaa. Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihmistä koetellaan edelleen ja koetellaan vahvasti, sillä Kolmiyhteisen Luojan valmennuksessa pyritään kulkemaan joka hetki vain ja ainoastaan totuudessa.

Pyhä Henki on totuudellinen tuki, joka ihmiselle voidaan antaa, kun hän kehittyy totuudellista tietä kulkemalla. Tuen vahvistuminen lisää Kolmiyhteisen Luojan totuudellista ohjausta ihmisen elämässä. Kun ihminen kehittyy totuudellisella tiellä tarpeeksi pitkälle, häntä ohjataan kaikissa toimissa, ilman että hänen tarvitsee itse huolehtia edes maallisista asioista. Tuen vahvistumiseen vaikuttaa aina totuudellisen uskon vahvistuminen ja ihmisen oma kehittyminen totuudellisella tiellä. Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen on siinä vaiheessa, että hän on Raamattua mukaellen symbolisesti valmis ottamaan vastaan 'vahvempaa ruokaa', joka tässä yhteydessä tarkoittaa hengellistä vahvaa ravintoa. Jos ihminen toimii tässä vaiheessa jatkuvasti Pyhän Hengen vastaisesti eikä keskity totuudellisella tiellä kulkemiseen, tämä tuki voidaan myös menettää. Totuudelliseen tiehen ei tule koskaan suhtautua kevyesti, eikä tälle tielle lähdetä kokeiluluonteisesti. Totuudelliselle tielle lähtemistä tulee harkita aina tarkkaan, sillä lupaus kulkemisesta totuudellisella tiellä annetaan aina Kolmiyhteiselle Luojalle. Jos ihmiseltä puuttuu tällä tiellä tässä vaiheessa vielä Herran pelko, katumus omista teoista sekä kunnioitus ja nöyryys Luojaa kohtaan, kulku tällä tiellä käy hyvin vaikeaksi ja lopulta mahdottomaksi. Ihminen voi vähätellä ja pilkata Luojaa myös tietämättään ja ymmärtämättömyyttään, mutta totuudellisella tiellä tätä ei enää sallita. Kuka totuudellisella tiellä kulkiessaan kääntää Luojalle ja totuudelle selkänsä, vähättelee Häntä, sivuuttaa koettelemukset tai luovuttaa, vastaa tästä Hänelle aina itse. Pyhää Henkeä ei menetetä kuitenkaan kerralla, vaan Kolmiyhteinen Luoja muistuttaa tästä usemman kerran ja antaa mahdollisuuden oppia ja jatkaa kulkua totuudellisella tiellä. Jos tätä asiaa ei itse tunnista tai ymmärrä, se annetaan totuudellisen tien opettajan kautta. Vaikka koulutus on haastavaa, tukea, kannustusta, opastusta ja apua saa aina silloin, kun sitä tarvitaan.

Jos ihminen kuvittelee vastaanottaneensa Pyhän Hengen suoraan ilman totuudellista uskoa, Kolmiyhteisen Luojan antamaa haastavaa totuudellista tietä ja totuudellista Pyhän Hengen välittäjää, hän on vastaanottanut eksytyksen. Pyhä Henki ei tässä maailman ajassa tule totuudellisesti suoraan ohjaamaan ihmistä, sillä Pyhä Henki on aina ansaittava Luojan antamien koettelemusten sekä myös kärsimyksen kautta. Pyhän Hengen vastaanottamiseen ei koskaan riitä pelkkä ihmisen oma pyyntö, eikä Pyhän Hengen alaisena toimita vain silloin, kun jaetaan sanomaa Kolmiyhteisestä Luojasta. Vaikka ihminen kokisi saavansa Pyhän Hengen ohjausta elämässään ajoittain, kyse on kuitenkin sielunsuunnitelmasta sekä myös eksytyksestä. Ihmisen sielua ja ruumista tukevaa Henkeä ei voi samaistaa totuudellisella tiellä tapahtuvaan Kolmiyhteisen Luojan antamaan koulutukseen ja valmennukseen, eikä Pyhän Hengen tukemana toimimiseen, näitä asioita ei pidä sotkea keskenään. Kun Kolmiyhteinen Luoja alkaa kouluttamaan ja valmentamaan ihmistä, kaikki ihmiselle tapahtuva on haastavampaa, vaativampaa ja koettelevampaa. Kun totuudellisella tiellä siirrytään toiselle tasolle eli vastaanotetaan Pyhä Henki, totuudellisen tien kulkija tulee kyllä huomaamaan tämän eron konkreettisesti ensimmäiseen tasoon verrattuna, sillä toinen taso on ensimmäistä vaativampi ja koettelevampi.

Pyhää Henkeä ei tule koskaan käsittää ihmisen satunnaiseksi ohjaajaksi, sillä Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen vastaanottaa kaiken, minkä Pyhä Henki tuo tullessaan. Ihmisen tulee ansaita Pyhän Hengen ohjaus, mutta se ansaitaan aina koettelemuksissa ja totuudellisessa uskossa kasvamisen kautta. Totuudellisella tiellä kulkiessaan ihminen joutuu antamaan Pyhälle Hengelle aina kaikkensa, kokonaisvaltaisesti. Vähempi ei riitä. Pyhän Hengen alaisena toimitaan joka hetki. Pyhä Henki on läsnä koko ajan ja koettelee ja valmentaa ihmistä monin eri tavoin. Se, joka toimii tässä ajassa Pyhän Hengen alaisena, ei tee siitä numeroa ja kuuluta sitä muille ihmisille heitä auttaessaan, vaan hän toimii nöyränä ja kuuliaisena Kolmiyhteistä Luojaa palvellen, Hänen tahtonsa ja ohjauksensa mukaisesti, korostamatta itseään.

Raamatun Uusi testamentti kertoo esimerkkejä Pyhän Hengen vastaanottamisesta sekä valitettavasti se kertoo esimerkkejä myös puhdasoppisten alkuseurakuntien hajaannuksesta ja Pyhän Hengen menettämisestä, mikä tapahtui apostolien seuraajille. Pyhän Hengen vastaanottaminen edellytti evankeliumin levittämisen aikana totuudellista Pyhän Hengen välittäjää, sillä myös apostolit ja heidän opettamansa evankelistat välittivät Kolmiyhteisen Luojan tahdosta kätten päälle panemisella saamaansa Pyhää Henkeä muille Jeesukseen Kristukseen uskoville. Pyhä Henki toimii ihmisten tukena ja apuna nimenomaan totuudessa. Kun Pyhä Henki otettiin evankeliumia levittäviltä ihmisiltä pois totuuden saastuessa, ei Pyhää Henkeä voinut vastaanottaa eikä välittää enää kukaan. Luojan valtakunnan tullessa maan päälle, tämä Pyhä Henki olisi pitänyt ihmisten pystyä pitämään itsellään. Kun ajat ovat vaikeat, Luoja valitsee oikea-aikaisesti sen ihmisen, joka voi vastaanottaa Pyhän Hengen haastavan tien kulkemisen kautta, ja levittää Kolmiyhteisen Luojan totuutta muille ihmisille. Koska Jeesus Kristus eli Kolmiyhteinen Luoja kärsi Poikana ihmisten syntien tähden, niin myös Pyhää Henkeä ei voi ihminen enää vastaanottaa Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen ilman tätä koettelemusten ja kärsimysten tietä. Luojan antama totuus ja totuudellinen usko on se, jossa Pyhää Henkeä voi ainoastaan välittää muille ihmisille.

Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hän ei itse muutu Pyhäksi, vaan Pyhä Henki hänessä on sitä ainoastaan. Kun Pyhän Hengen vastaanottanut ihminen kuolee tai harhautuu pois totuudesta, Pyhä Henki poistuu hänestä. Ihmisillä ei ole muuta Pyhää tässä elämässä kuin Kolmiyhteinen Luoja ja Raamattu. Jeesus Kristus kuuluu saumattomana ilmenemisen muotona Kolmiyhteiseen Luojaan. Tässä valossa ihmisen tulisi ymmärtää, että tämän maailman historiassa ei ole yhtään ihmissielua, jota voisi nimittää tai pyhittää Pyhimykseksi. Kun ihminen nimittää omasta mielestään kristillisesti ansioituneita ihmissieluja Pyhiksi tai Pyhimyksiksi, tällaisella toiminnalla halvennetaan ainoaa oikeaa Pyhää. Tämä kertoo taas karua kieltään siitä, miten ihminen ei ymmärrä Kolmiyhteistä Luojaa, Henkeä eikä hengellisyyttä lainkaan. Näiden oletettujen pyhimysten palvominen ei ole myöskään sallittua ihmiselle, sillä luodun olennon palvomisella eksytään harhaoppisuuteen. Ihmisen ei tule myöskään palvoa enkeleitä, tästä asiasta on kerrottu enkelien merkityksen lisäksi tarkemmin Hengellisyys-välilehdellä.

Raamattu on pyhä sen takia, että se perustuu Kolmiyhteisen Luojan antamaan ilmoitukseen. Vaikka Raamattua saa selventää nykykielelle, sen tekstien merkitystä ei saa koskaan muuttaa toiseksi. Raamattuun ei kuulu kuitenkaan apogryfiset kirjat, sillä ne ovat syntyneet ihmisen eksytyksen tuloksena. Vaikka ihmiset ovat julistaneet aikojen saatossa muita ihmisiä, asioita, esineitä tai paikkoja pyhiksi, pyhiä ne eivät kuitenkaan ole. Ainoastaan Kolmiyhteinen Luoja voi pyhittää, ihminen ei koskaan. Kolmiyhteisellä Luojalla on oma omaisuuskansansa, Israelin kansa, mutta tällä kansalla ei ole Pyhää Henkeä. Kolmiyhteinen Luoja valitsi itselleen oman kansan, jota Hän johdatti ja jonka keskelle Hän syntyi lunastaessaan ihmisenä ihmisten synnit omalla ristinkuolemallaan. Vaikka tämä kansa ei kansana tunnusta Jeesusta Kristusta, se on edelleen Kolmiyhteisen Luojan omaisuuskansa, Hänelle omistettu kansa.

Kun ihminen itse pyhittää, se tarkoittaa vain ja ainoastaan jollekin asialle omistautumista. Raamattu puhuu paljon pyhistä, ja tällä tehdään selvä ero tavallisen ihmisen ja Pyhän Hengen vastaanottaneen ihmisen välille. Pyhät olivat niitä, jotka toimivat Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa ja totuudessa. Luoja toi Jeesuksena Kristuksena ihmisille totuuden, mutta totuus ei pysynyt ihmisissä. Jos totuus ja Pyhä Henki olisivat pysyneet ihmisissä, täällä olisi vain yksi Kristuksen maailmanlaajuinen seurakunta eikä lukemattomia eri oppisuuntaisia kristillisiä seurakuntia, kirkkokuntia, lahkoja ja liikkeitä. Hengellinen opetus olisi tässä tapauksessa myös yhtenäistä ja puhdasta. Kristinuskon nimissä ei olisi käyty myöskään yhtään sotaa, eikä sorrettu, kidutettu, mestattu, tapettu, poltettu tai kirottu muita ihmisiä. Pyhä Henki työskentelee ihmisten tukena ainoastaan puhtaassa totuudessa. Pyhän Hengen vastaanottaneita ihmisiä koetellaan edelleen myös eksytyksen keinoin, jotta he pysyisivät ja vahvistuisivat Kolmiyhteisen Luojan totuudessa.

On hyvä ymmärtää, että Kolmiyhteinen Luoja tarkoittaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Luojan suuruus ja voima ovat ihmisen näkökulmasta katsoen mittaamattomia. Luoja eli Isä toimii kaikessa ja kaikkialla Pojassa ja Hengessään, eikä Luojaa itseään voi koskaan nähdä, sillä Hän on ihmisiltä salattu. Ainoastaan Poikana ja Henkenä Luoja voi toimia ihmisenä, ihmisen kaltaisena olentona, ilmestyksenä tai haluamassaan muodossa ihmisten keskuudessa. Poika ja Pyhä Henki eivät ole minkäänlaisia persoonia kuten ei Isäkään, sillä Kolmiyhteistä Luojaa ei voi kuvailla ihmiseen verrattavin tavoin. Persoonasta puhuttaessa kyse on aina ihmisestä, jolla on tietty, Luojan luoma luonne. Ihminen sortuu hyvin usein Kolmiyhteisen Luojan pienentämiseen, useinkin ymmärtämättömyyttään. Jumalanpilkkaa tapahtuu niin monilla tavoilla, tahattomasti ja tahallisesti. Persoona luonteineen ja inhimillisine piirteineen ja ominaisuuksineen liittyy aina rajalliseen, luotuun olentoon ja on ominaista nimenomaan sielulle. Poika on Luojan ensimmäinen luomus, jolla on yhteinen mittaamaton tietoisuus ja Henki Luojan kanssa, mutta tarvittaessa oma erillinen olemus. Pojalla ei ole persoonaa, sillä Henki on sama kuin Luojan Henki eli täydellisyys. Poikaa ei voi verrata sieluun, joka on tietoisuudessaan, kyvyissään ja viisaudessaan sekä kehossaan hyvin rajallinen ja vähäinen kokonaisuus. Hengellisyys-välilehdellä kerrotaan myös tästä aiheesta lisää. Kun tällä sivulla kerrotaan Kolmiyhteisen Luojan pienentämisestä, kyse on Jumalanpilkasta, jos ihminen jatkaa totuuden kohdattuaan edelleen samoilla Luojaa vähättelevillä opeilla kuin aikaisemminkin. Luoja on ihmisen käsittämättömissä, mutta nykymaailmalle nöyryys Herransa edessä ja Herran pelko vaikuttavat olevan vaikeita asioita sisäistää ja ymmärtää. Ilman näistä asioista oppimista ihminen ei kuitenkaan pelastu. Joikainen ihminen joutuu jossain vaiheessa Luojansa eteen vastaamaan kaikista teoistaan, sanoistaan ja ajatuksistaan.

Luoja, Isä, Jumala, Kaikkivaltias, Ikiaikainen, Herra, Kristus, Messias, Vapahtaja, Poika ja Pyhä Henki sekä Vanhan testamentin puolella Luojaa, Henkeä ja Poikaa kuvaavat nimet tarkoittavat kaikki yhtä ja samaa. Poika, jonka ihmiset tuntevat ainoastaan Jeesuksena Kristuksena, on yksi Luojan ilmenemisen muoto, joka on löydettävissä myös Raamatun Vanhasta testamentista monista ilmestyksistä sekä tilanteista, joissa ihmisiä on ohjattu hyvinkin näkyvällä ja konkreettisella tavalla. Pilvenpatsas ja tulipatsas, jollaisina Kolmiyhteinen Luoja näyttäytyi Mooseksen ja israelilaisten erämaavaelluksen aikana, kertovat ilmenemisen muotona Pojasta. Samoin Pojasta kertoo Herran enkeli- ja Herran sotajoukon päällikkö -ilmestykset. Kolmiyhteinen Luoja on ilmestynyt Hengessään myös ihmisille tarkoitetun viestin välittämisen hetken ajan arkkienkelinä ja enkelinä. Nämä Luojan Hengessä sanansaattajana toimivat ilmestyksest ovat olleet olemassa vain tämän viestin kertomisen ajan, sillä taivaassa ei enkeleitä ole. Enkeleistä ja niiden merkityksestä voi lukea lisää Hengellisyys-välilehdeltä. Poikana eli Jeesuksena Kristuksena Luoja toimi poikkeuksellisesti ihmisenä, Ihmisen Poikana, joka syntyi fyysisesti ihmisten keskelle. Luoja antoi Pojan olomuodossa itselleen kehon ihmisestä syntymisen kautta, sillä Jeesus tarvitsi tässä tehtävässään samanlaisen fyysisen kehon kuin ihmisillä. Henki Hänessä oli ja on edelleen Luojan Henki, sillä Kolmiyhteinen Luoja on yksi ja sama Henki. Fyysisen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen, ilmestyessään opetuslapsille ja muille ihmisille, Jeesus Kristus ilmestyi henkiolentona, edelleen Poikana. Kun Kolmiyhteinen Luoja ihmiseksi syntyessään ottaa samanlaisen fyysisen kehon kuin ihminen, Hän koettelee aina vahvasti myös itseään ihmisenä ihmisten keskellä. Hän haastaa itsensä ja näyttää tällä tavalla opettamisen lisäksi, miten ihminen pystyy totuudelliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen niissä olosuhteissa, jotka ihmisille on annettu. Koettelemusten ja kärsimysten kautta Hän opettaa myös ihmisenä omalla esimerkillään, miten ihmisen tulee toimia nöyränä Herransa edessä. Ihmisen tulisi ymmärtää Kolmiyhteisen Luojan toimiminen Jeesuksena Kristuksena tarjotun pelastumisen mahdollisuuden lisäksi suurena rakkauden tekona ja osoituksena ihmisille.

Ihmisen Poikana, Jeesuksena Kristuksena, Luoja eli Jumala lunasti, kärsi ja sovitti itse ihmisenä ihmisten synnit puhtaana uhrina omalla ristinkuolemallaan. Ihmiseksi syntyessään Kolmiyhteinen Luoja eli Poika tarvitsee fyysisen kehon, jossa Hänen oma Henkensä toimii. Tavalliseen ihmiseen verrattuna tästä kokonaisuudesta puuttuu sielu, joka on Luojan luoma tietoisuus ainoastaan ihmistä varten. Luoja toimii ihmisten kanssa aina Poikana ja Pyhänä Henkenä. Vaikka Luoja toimii näissä ilmenemisen muodoissaan, Hän on silti kaiken aikaa läsnä kaikkialla omassa mittaamattomassa Hengessään. Luojan Hengen suuruutta ja voimaa ei pysty yksikään ihmissielu koskaan määrittämään eikä käsittämään. On vain yksi Luoja, yksi Jumala ja yksi Henki, yksi täydellisyys. Kuka ei tunnusta Poikaa, hänellä ei ole Isääkään, sillä Poika itse on Jumala. Kuka Luojaa, ihmiseksi syntynyttä Jeesusta Kristusta tai Pyhää Henkeä tässä ajassa väheksyy ja pilkkaa, väheksyy ja pilkkaa aina Luojaa.

Kolmiyhteinen Luoja kertoo omasta kolminaisuudestaan, Itsestään, Hengestään ja Pojastaan, jo Raamatun alkulehdillä, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa: Jumalan Henki liikkui vetten yllä, --Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. -- Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. -- Herra Jumala huusi miestä ja kysyi: 'Missä sinä olet?' Luojalla ei ole itsellään näkyvää olomuotoa, sillä Hän on mittaamaton Henki, joka on kaikkialla läsnä, mutta Poikana Hänellä on mahdollisuus ottaa ihmisenkaltainen olomuoto, joka Raamatussa tunnetaan myös Jumalan Sanana. Luoja käveli Edenin puutarhassa ja puhutteli Aadamia ja Eevaa Pojan olomuodossa, jonka uskovat ihmiset voivat tunnistaa ihmiseksi syntyneeksi Jeesukseksi Kristukseksi. Luoja on toiminut kolmiyhteisenä jo muinaisuudessa, ennen aikojen alkua, ja tähän viittaa myös Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjan luku kahdeksan, jossa Viisaus kertoo itsestään: Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudessa minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. -- Olin läsnä, kun Hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle. Vaikka Luoja on kolmiyhteinen, Isä on tässä kolmiyhteisyydessä aina suurin, sillä Poika ja Pyhä Henki ovat Hänestä lähtöisin.

Kun Luoja syntyy Poikana ihmiseksi ihmisten keskelle, Hän ottaa rajallisen, fyysisen kehon ja sen ymmärryksen, jonka Hän itse tähän maanpäälliseen tehtäväänsä määrittää. Maanpäällisen ihmiseksi syntyneen Pojan, Ihmisen Pojan, fyysinen, ulkoinen olemus ei ole samannäköinen kuin oikea Pojan olemus. Maan päällä toimineen Jeesuksen ulkomuoto ei ollut Pojan oikea ulkomuoto, vaan maallinen keho. Pojan taivaallinen olomuoto ja ulkomuoto on täydellinen, sillä Hän itse on Jumala, koska Henki on yksi. Jos Kolmiyhteistä Luojaa pystyisi tarkastelemaan näkyvänä, ei ihminen erottaisi Hänestä erillistä Pyhää Henkeä eikä Poikaa, sillä Kolmiyhteinen Luoja on täydellinen kokonaisuus, joka käsittää itsessään kaikki olomuodot yhtenä Henkenä, yhtenä kokonaisuutena, joka täyttää koko maailmankaikkeuden. Ihmisen tulisi käsittää tämä annettu totuus Kolmiyhteisestä Luojasta, sillä ihmisellä ei ole lupaa tehdä Jumalastaan minkäänlaista kuvaa.

Maapallolle syntynyt Poika kasvaa tehtäväänsä koettelemusten ja kärsimysten kautta, joita Isä Hänelle antaa. Jeesus Kristus kertoi itsestään Jumalan Poikana sekä omasta suhteestaan Luojaan eli Isäänsä Johanneksen kirjan luvussa neljätoista: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? - Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat Hänen tekojaan. -- Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Luoja itsessään on täysin ihmisen ymmärryksen ulottumattomissa ja näkymättömissä, mutta ilmestyessään Poikana ja etenkin ihmiseksi syntyneenä Poikana Kolmiyhteinen Luoja on kaikkien ihmisten nähtävissä. Johanneksen viides luku kertoo Isän ja Pojan jatkuvasta työskentelystä: Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä. -- Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. -- Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Poika on joka hetki olemassa, toisin kuin enkelit, joita Luoja käytti Hengessään sanansaattajina ja tässä ajassa myös eksyttävinä ilmestyksinä ja näkyinä ihmisten koettelemisessa.

Totuudellisella tiellä kannetaan aina ristin taakkaa, jotta tällä tiellä voidaan edetä. Ristin taakka kuvastaa Pojan eli Jeesuksen Kristuksen kärsimystietä sekä Hänelle annettuja koettelemuksia ja kärsimyksiä. Ilman tällaista tietä ihmisellä ei ole mitään mahdollisuuksia vahvistaa uskoaan eikä pelastua. Raamattu kertoo Matteuksen kymmenennessä luvussa Jeesuksen Kristuksen sanoin, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Raamattu kertoo myös symbolisesti, miten Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen joutuu kantamaan omalla uskon tiellään aina ristin taakkaa. Tämä viesti tulee ilmi Raamatun Uuden testamentin tapahtumassa, jossa sotilaat ottivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen väkijoukosta ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Ihmisen kulku uskon tiellä koettelemuksineen ja kärsimyksineen, eli kuvaannollinen Jeesuksen ristin kantaminen, on matka kohti ihmisen ylösnousemusta eli pelastumista. Tämä sanoma ihmisen tulisi Raamatusta ymmärtää. Kuka haluaa koettelemuksistaan eroon, rakastaa maallisuutta ja etsii ihmeparantumisia, ei ole tämän tien kulkija, sillä helppo tie ei ole totuudellisen uskon omaavan ihmisen tie. Vasta koettelemusten ja kärsimysten kautta ihminen voi kasvaa todelliseen uskoon ja todelliseen rakkauteen ja tehdä Luojalle mieluisia tekoja. Totuudelliseen tiehen ei kuulu karismaattisuus, hurmoshenkisyys, pakolliset yhteiset paastoamiset eikä minkäänlainen kaavamainen toimenpide, joita ihmisen tulisi noudattaa. Totuudellisella tiellä ei keskitytä pyytämään Kolmiyhteiseltä Luojalta armolahjoja eikä ihmeitä, vaan otetaan nöyränä ja kiitollisena oman totuudellisen uskon, totuudellisen kasvun ja kehittymisen myötä vastaan se, mikä tämän tien kulkijalle annetaan. Totuudellinen tie on normaalissa arjessa toteutuva vaatimaton elämäntapa, jossa toteutuu puhdas totuudellinen usko, hyveet, sydämen teot ja sydämen ajatukset. Jokainen tälle tielle lähtevä kulkee tätä tietä yksilöllisesti, omassa tahdissaan.

Totuudellista tietä kulkemalla ihmisellä on mahdollisuus välttää kuoleman jälkeinen kadotustuomio ja saada osakseen Kolmiyhteisen Luojan anteeksianto, armo ja pelastus. Kuoleman jälkeisestä kadotustuomiosta kerrotaan enemmän Hengellisyys-välilehdellä. Pelastus eli ylösnousemus on mahdollinen ainoastaan Pojan eli Jeesuksen Kristuksen kautta. Uskomalla Häneen täydesti, ihminen toimii myös kaikessa Hänen opetustensa mukaisesti, sillä pelastumiseen liittyy uskon lisäksi aina ihmisen omat teot. Myös tekojen taustalla olevien ajatusten tulee tulla suoraan ihmisen hyvästä sydämestä. Jos ihminen uskoo vain Jeesukseen Kristukseen Luojan Poikana, mutta ei kykene todellisen uskon omaavan ihmisen tekoihin, pelastusta ei ole tällaiselle ihmiselle. Lähimmäisenrakkauden sanoma on aina osa Jeesukseen Kristukseen uskomista. Vaikka Jeesus Kristus lunasti ihmisten synnit, todellinen usko ei ole puolittaista uskomista. Uskon varjolla ei voi arvostella ja tuomita toisia ihmisiä ja sivuuttaa lähimmäisenrakkautta ja kuvitella silti pelastuvansa. Mammonan palvominen ja maallisuuden rakastaminen ei kuulu myöskään todelliseen ja totuudelliseen uskoon. Armo tulee aina uskon, tekojen ja katumuksen kautta sekä ihmisen pyrkimyksestä siihen elämään, jota Poika eli Jeesus Kristus opetti. Eristäytyminen maailmasta rukoukseen ja mietiskelyyn ei vie lähemmäs Kolmiyhteistä Luojaa ja totuutta, sillä ihmistä ei ole luotu tällaista toimintaa varten. Totuudellinen usko, sydämen teot ja sydämen ajatukset toteutuvat maailmassa, jossa eletään ja toimitaan yhdessä toisten ihmisten kanssa. Maallisiin, materialistisiin, henkisiin, harhaoppisiin ja itsekkäisiin asioihin keskittyminen ei kuulu totuudelliselle tielle. Jos henkisyyteen liittyvät asiat, kuten karismaattisuus ja hurmoshenkisyys otetaan mukaan uskoon ja hengelliseen toimintaan, ihminen voi olla varma siitä, että hän on jo saanut ja tulee edelleen saamaan omalla uskon tiellään vahvaa eksytystä, joka vie poispäin Luojan totuudesta ja pelastuksesta. Kolmiyhteinen Luoja mittaa ihmistä aina hänen uskonsa, tekojensa sekä tekoihin liittyvien sanojen ja ajatusten kautta. Tässä mittaamisessa Hän käyttää aina koettelemuksia, johon sisältyy myös eksytys.

Totuudellisen tien koulutus tapahtuu Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa ja totuudessa normaalissa arjessa ilman ihmisen rakentamia instituutioita ja ilman ihmisen kehittämiä kaavamaisia tapoja. Totuudellisen tien koulutus pohjaa Kolmiyhteisen Luojan antamaan totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon, ei nykymaailman tuntemaan kristittyjen uskontoon. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Totuudellinen tie ei ole koskaan uskonnon tie, sillä mikään uskonto ei ketään pelasta. Uskonnossa on niin paljon ihmisen omaa virheellistä tulkintaa ja toimintatapaa, mikä ei ole peräisin Kolmiyhteisen Luojan totuudesta. Monet virret vievät ihmisen harhaan, sillä niiden viesti ei ole tullut Kolmiyhteisen Luojan totuudesta, kuten Raamattu aikoinaan, vaan virsiin on sekoittunut ihmisen omia uskomuksia ja eksytystä. Kolmiyhteistä Luojaa voi ylistää ihan millä musiikin tyylillä tahansa, kunhan laulujen sanat ovat totuudellisia. Ihmisen ahdasmielisyys ja tekopyhyys tulee juuri uskonnon kautta esille, jossa suvaitaan vain tietyt, uskonnon piirissä opitut ja hyväksytyt asiat. Kun Raamattua on tulkittu eksytyksen eikä Pyhän Hengen avulla, ihminen on astunut monessa tulkinnassa harhaan.

Totuudellisella tiellä opetetaan ihmisiä rukoilemaan myös totuudellisella tavalla. Rukous on ihmisen ja Isän eli Luojan välinen yhteys, johon ei tarvita kaavamaista suorittamista, esirukoilijaa, uskontoa eikä kirkkorakennusta tai rukoushuonetta, sillä rukoilla voi itse milloin tahansa ja missä tahansa. On kuitenkin hyvä muistaa, että aina tulee rukoilla Luojaa / Jumalaa / Taivaallista Isää eikä Hänen ilmenemisen muotojaan, Poikaa tai Pyhää Henkeä. Ihmisen ei tule rukoilla suoraan Jeesusta Kristusta, sillä Isä on aina Ihmisen Poikaa suurempi. Tätä opetti myös Jeesus Kristus maan päällä toimiessaan. Vaikka Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki yhtä, Poika ja Pyhä Henki ovat Isästä lähtöisin. Kun ihminen rukoilee suoraan Jeesusta Kristusta tai Kristusta eli ihmisten Vapahtajaa ja Messiasta, hän ei käsitä sitä, että hän tällä tavalla pienentää Kolmiyhteistä Luojaa. Poika on ihmiseksi syntyneenä Ihmisen Poikana aina vähäisempi kuin Taivaallinen Isä kaikessa mittaamattomassa voimassaan ja täydellisyydessään. Luoja tietää kyllä, uskooko ihminen Jeesukseen Kristukseen Häntä rukoillessaan, sillä Henki koettelee, tutkii ja mittaa ihmistä joka hetki.

Pyyteetön, näkymättömissä tapahtuva rukoileminen toisen ihmisen puolesta on hieno asia, mutta mikäli ihminen haluaa kasvaa totuudessa, hänen tulee aina rukoilla itse ja pyrkiä totuutta ja Kolmiyhteistä Luojaa kohti itse. Esirukoustilaisuudet, rukoilemiseen kouluttaminen tai ohjatut rukoustilaisuudet ja -paikat eivät palvele ketään, vaan vievät ihmisen harhapoluille poispäin Kolmiyhteisen Luojan totuudesta. Onko toinen ihminen jotenkin ansiokkaampi rukoilemaan kuin toinen? Jos näin ajatellaan, on otettu eksytys vastaan. Ihmisille pitäisi riittää se, mikä on annettu, kuten Isä meidän -rukous, joka ei vie harhaan. Kolmiyhteinen Luoja tietää aina ihmisen ajatukset, tietää mitä ihminen on vailla, paremmin kuin ihminen itse, sillä Henki ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Ihmisten ei tule rukoilla julkisesti toisten ihmisten nähden, niin että he kuulevat hänen rukouksensa, vaan hiljaa ja salassa. Rukouksessa ei tarvita koskaan mitään muuta kuin nöyrä ja katuva ihminen itse, minkäänlaiset uudet metodit, rukousnauhat tai mitkään muutkaan elementit eivät kuulu rukoukseen. Ihmisen kasvaminen totuudessa edellyttää aina henkilökohtaista suhdetta Kolmiyhteiseen Luojaan.

Ihmisen tulee aina rukoilla Hengessä ja totuudessa, sillä hänen tulee myös rukouksessa keskittyä hengellisiin, eikä maallisiin ja fyysisiin asioihin. Rukousvastaus tulee aina Hengessä. Henki on se ihmisessä vaikuttava Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima, joka ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Hengessä ja totuudessa rukoillessa ihminen saa Kolmiyhteiseltä Luojalta rauhaa, seesteisyyttä ja voimaa kohdata ja kokea haastava tilanne tai koettelemus. Tämä tunne ihmisen tulisi osata tulkita rukousvastaukseksi ja kiittää siitä. Tämä on se tapa, jolla jokainen ihminen voi kokea Kolmiyhteisen Luojan. Jos ihminen keskittyy rukouksessa maallisiin asioihin eli hän rukoilee valmiiksi eksytyksessä, hän ei tule saamaan Hengen tukea ja kokee, ettei rukoukseen vastata. Pahimmassa tapauksessa ihminen yrittää keksiä erilaisia uusia tapoja rukoukselle, jotta hän saisi edes jonkinlaisen vastauksen Luojalta. Kun ihminen hairahtuu väärälle tielle myös rukouksessa ja alkaa vaatimalla vaatimaan esimerkiksi kiusauksia eli koettelemuksia pois tai hän vaatii jotakin merkkiä Luojalta, hän tulee saamaan eksytyksen seurauksena vastauksia tai merkkejä, jotka eivät tule totuudesta. Luojaa ei ole ihmisen lupa käskyttää, eikä Luojalle ihmisen ole lupa asettaa minkäänlaisia ehtoja.

Jeesuksen Kristuksen, eli Kolmiyhteisen Luojan itsensä antamaa Isä meidän -rukousta tulisi tulkita myös totuudellisella tavalla. Jos jokapäiväisen leivän tulkitsee vain ruokaan liittyväksi eikä hengelliseksi ravinnoksi, harhaudutaan rukouksessa yleisesti pyytämään Luojalta maallisuuteen ja fyysiseen elämään liittyviä asioita. Jos vastaavasti rukouksen kohta äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta tulkitaan taas maallisesti niin, että pyydetään pois kaikkia mahdollisia kiusauksia eli koettelemuksia sekä haetaan ihmeparantumisia ja taakkojen poistamisia, ollaan tässäkin jouduttu harhateille. Ihmisen koettelemuksiin voi kuulua esimerkiksi haastava elämäntilanne tai ihmisen elämää vaikeuttava sairaus. Mikäli esirukoilija tai ihminen itse rukoilee ja pyytää esimerkiksi sairautta pois ja tästä parannutaan suoraan rukouksen voimasta, eksytys on todella voimallista. Jos ihminen vertaa itseään Jeesukseen Kristukseen, joka paransi ihmisiä, tulee ymmärtää, että Jeesus Kristus oli ihmiseksi syntynyt Jumala, joka paransi ihmisiä, että he uskoisivat Häneen. Jeesus Kristus karkotti myös pahoja henkiä, koska kaikki sielut ovat ainoastaan Kristuksen eli Kolmiyhteisen Luojan käskettävissä ja riivaajia käytettiin tuohon aikaan ihmisissä. Apostolit tekivät ihmetekoja Pyhän Hengen voimalla, jotta Kristuksen evankeliumi leviäisi kaikkialle maailmaan. Kaikki tämä tehtiin sen takia, että ihminen uskoisi ja ottaisi pelastuksen sanoman vastaan. Koska Pyhää Henkeä ei tässä maailman ajassa ihmisillä ole, toisen ihmisen kautta hengellisyydessä tai henkisyydessä tapahtuva ihmeparantuminen tai oletettujen henkien karkottaminen eli manaaminen on aina rankan eksytyksen tulosta. Henkien karkottamisesta kerrotaan muutamalla sanalla myös Hengellisyys-välilehdellä. Ihminen ei siis voi suoraan soveltaa apostoleiden kirjeissään antamia ohjeita omaan itseensä, sillä nämä ohjeet oli tarkoitettu niille, jotka olivat vastaanottaneet totuuden ja Pyhän Hengen. Toki ihmiset kokevat joskus hämmästyttäviä ja selittämättömiä ihmeparantumisia, jotka eivät liity muiden ihmisten tekoihin, mutta näiden sielunsuunnitelmissa olevien tapahtumien kautta ihmisiä herätellään aina kääntymään Kolmiyhteisen Luojan puoleen. Jos ihminen haluaa kiusauksistaan ja kiusauksiin liittyvästä eksytyksestä eroon, niistä pääsee eroon kulkemalla totuudellista tietä ottamalla kaikki annetut kiusaukset vastaan ja kasvamalla niistä ulos totuudessa. Tällöin totuudessa kasvanut ihminen kohdatessaan kiusauksen ei enää lankea siihen ja kiusauksella ei ole häneen enää mitään vaikutusta. Hän on siis päässyt pahasta. Paha liittyy kiusausten lisäksi aina myös syntiin.

Sairaus, jokin vaiva, hankala tai haastava elämäntilanne, onnettomuudet, vastoinkäymiset tai vaikea ihmissuhde ovat yksittäisiä selviä esimerkkejä erilaisista kiusauksista, joilla ihmistä normaalissa elämässä koetellaan. Pienempiä koettelemuksia ja yleisesti eksytystä on jo vaikeampaa tunnistaa. Koska ihminen haluaa elää helppoa ja vaivatonta elämää, hän haluaa elää ilman harmeja ja koettelemuksia. Helpolla elämällä ihminen ei kuitenkaan kasva totuudessa ja uskossa, kadu tekojaan, tule nöyräksi tai ole vilpittömästi kiitollinen Luojansa edessä niin kuin koettelemusten kautta kasvanut ja uskoaan vahvistanut ihminen. Totuudellisella tiellä ei kuitenkaan anneta ihmiselle vakavia sairauksia tai suisteta ihmistä onnettomuuksiin, sillä totuudellisella tiellä on tarkoitus kasvaa ja kehittyä koettelemusten avulla, ei pysäyttää ihmistä pitkäksi aikaa vakavaan koettelemukseen. Koettelemuksiin liittyvä eksytys koettelee uskoa, johon liittyy aina myös lähimmäisenrakkaus tekoineen ja ajatuksineen. Koettelemuksia annetaan myös tietoisuuden kautta. Omista koettelemuksista oppimalla pystytään myös huomioimaan ja auttamaan paremmin muita ihmisiä, ja oma koettelemus ei ole enää mikään ylitsepääsemätön asia, jollaiseksi ihminen sen on aikaisemmin kokenut. Ihmisen alkaessa oppimaan totuudesta, näitä koettelemuksia, kuten myös eksytystäkin, opitaan jo tunnistamaan ja ne osataan ottaa vastaan oikealla tavalla. Kun tällä tiellä kuljetaan edelleen oppien, koettelemus ei tunnu enää edes koettelemukselta, vaan siitä osataan myös iloita ja kiittää. Totuudellisen tien kulkijaa ei erota muista maanpäällisistä kulkijoista, sillä jokaiselle ihmiselle tapahtuu erilaisia asioita harva se päivä. Kaikki ihmisen saamat koettelemukset eivät ole kuitenkaan muiden ihmisten nähtävissä.

Totuudellinen tie on haastava tie, eikä tälle tielle tule lähteä vain sillä ajatuksella, että pääsee oman elämänsä koettelemuksista eroon, sillä näin ei tule käymään. Koettelemukset eivät voi oppimisen myötä poistua ihmisen elämästä kokonaan, mutta niiden merkitys ihmiselle muuttuu ja kulku helpottuu. Vaikka totuudellisen tien kulkija kasvaa ja muuttuu, maailma ympärillä ei sitä tee. Tämä maailma erilaisine tapahtumineen etenee kuitenkin koko ajan Luojan suunnitelman mukaisesti. Siksi koettelemuksia ei ihmisen elämästä saa koskaan täysin pois. Kolmiyhteisen Luojan ohjauksen lisääntyessä ihmisen elämässä, myös omat huolet ja murheet jäävät oppimisen ja uskon vahvistumisen myötä Hänelle. Uskon lisäksi Kolmiyhteisen Luojan rakkauden tulisi olla jokaisen kulkijan päämäärä totuudellisella tiellä ja itsensä antaminen täydesti Kolmiyhteisen Luojan rakkauden välikappaleeksi. Ihmisen tulee aina ymmärtää se, että Kolmiyhteisen Luojan ohjaukseen pääseminen edellyttää ihmiseltä kaiken sen, mitä hän voi antaa. Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hänen tulee pysyä tiiviisti Kolmiyhteiseen Luojaan keskittyneenä. Jos keskittyminen herpaantuu, se voi johtaa totuudesta eksymiseen.

Totuudellisen tien koulutuksen toisella tasolla ihmiselle aukeaa hänen oma, henkilökohtainen ja totuudellinen elämäntehtävänsä Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa, ellei sitä jollakin tasolla ole ihmiselle jo avattu. Vaikka ihmisellä olisi jo hengellinen elämäntehtävä, Pyhän Hengen vastaanotettuaan ja totuudessa kulkien tämä elämäntehtävä uudistuu totuudelliselle tasolle. Totuudellinen elämäntehtävä on aina sellainen, että se on täysin luonteenomainen ja luonnollinen kyseiselle ihmiselle. Tähän totuudelliseen elämäntehtävään ohjataan ja valmennetaan Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa ja opettajan tuella. Totuudellinen elämäntehtävä Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa on totuudellista ja voimallista, mutta myös haastavaa. Totuudellisessa elämäntehtävässä keskitytään ensisijaisesti Kolmiyhteiseen Luojaan, jotta Pyhän Hengen ohjaus ja tuki ovat joka hetki läsnä. Ihminen ei itse tiedä, miten hänen tulisi toimia, jotta hän toimisi totuudessa, mutta Luoja tietää. Kun tätä totuudellista elämäntehtävää verrataan elämäntehtävään, jota tehdään ilman todellista ja totuudellista Pyhän Hengen tukea, eroa on kuin yöllä ja päivällä. Ilman totuudellista ohjausta ihminen on kuin tuuliajoilla, jolloin harhaan astumisen vaara ja harhassa kulkeminen on koko ajan läsnä. Jos totuutta ei edes tunne, ei tunnista eksytystäkään. Ihmisten tulisi aina kertoa toisilleen Kolmiyhteisen Luojan totuudesta, eikä ihmisten omaa totuutta, joka vie harhaan. Mitä kylvää, sitä myös niittää.

Totuudellisella tiellä kulkee kulkijoita jo toisella tasolla, sillä ilman heidän kokemuksiaan ja totuudellisen tien opettajan omia kokemuksia, totuudellisella tiellä oppimisesta ja kasvamisesta olisi mahdotonta kertoa totuudellisesti. Koska jokaisen tälle tielle lähtevän totuudellinen tie on erilainen ja eteneminen ja kasvaminen on henkilökohtaista, näitä kokemuksia ei muille tarkemmin jaeta. Jos totuudellinen tie tuntuu liian vaativalta itselle, se ei estä totuudesta opiskelemista. Totuutta voi ottaa vastaan myös ilman totuudellisen tien kulkemista, sillä näiltä sivuilta voi aina halutessaan käydä lukemassa totuudesta. Totuudellista tietoa ei koskaan piiloteta minkäänlaisten suljettujen ryhmien taakse, sillä totuuden tulee tavoittaa niin moni kuin on mahdollista.

Totuuden tunteminen on ihmiselle erittäin tärkeää, vaikka sen vastaanottaminen olisikin vaikeaa. Ihminen ei voi koskaan olla varma pelastumisestaan. Ihmisen tulee tässä ajassa tutkia omaa uskoaan ja uskomuksiaan tarkkaan. Pelastumiseen tarvitaan aina uskon, tekojen ja ihmisen omien ajatusten koettelemista. Kolmiyhteinen Luoja mittaa ihmistä aina näiden kolmen asian kautta ja käyttää siinä myös eksytystä. Ihminen ei pysty tunnistamaan edes kaikkia tekemiään syntejä, jos hän ei osaa tunnistaa saamiaan koettelemuksia ja niihin liittyvää eksytystä, joita Kolmiyhteinen Luoja hänelle antaa.


Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. - Onhan kirjoitettu: – Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. - Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? - Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. 1. Kor. 1:18-21.

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Room. 10:17.

Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Hepr. 11:1.

Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. - Tietämisemme on näet vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista, - mutta kun Täydellinen tulee, vajavainen katoaa. 1. Kor. 13:8-10.

Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. - Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! - Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Jaak. 3:1, 5-6

Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. - Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Matt. 23:11-12.

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. - Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Luuk. 11:9-10.

Jeesus vastasi: 'Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.' Joh. 14:6.

Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. - Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Matt. 10:38-39.

Siitä me tiedämme tuntevamme Hänet, että pidämme Hänen käskynsä. - Joka sanoo tuntevansa Hänet mutta ei pidä Hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. - Mutta joka noudattaa Hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme Hänen yhteydessään. - Sen, joka sanoo pysyvänsä Hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin Hän eli. 1. Joh. 2:3-6.

Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. - Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan Hänet. Joh. 1:17-18.

Jeesus vastasi: "Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. - Tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. - Jumala on Henki, ja siksi niiden, jotka Häntä rukoilevat, tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa." Joh. 4:21, 23-24.

Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. - Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Matt. 6:5-6.

Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää
ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? - Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ - Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. - Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. - Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Matt. 6:25, 31-34.

Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen Hän antaa teille. - Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. - Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. - Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Joh. 16:23-26.

Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. - Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun Hänen kirkkautensa ilmestyy. - Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki. 1. Piet. 4:12-14.

Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan: - Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä masennu, kun hän ojentaa sinua – jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Hepr.12:5-6.

Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. - Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. 1. Kor. 10:13, 21.

Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka Häntä rakastavat. - Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä Hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. - Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. - Älkää eksykö, rakkaat veljet! Jaak.1:12-16.

Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. - Kukin tutkikoon vain omia tekojaan.. - Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. - Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Gal. 6:3-4,8-9.

Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne. - Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee. - Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? - Niin kuin ruumis ilman Henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Jaak. 1:22, 25 ; 2:14, 26.

Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Matt. 26:41.

Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Hepr. 10:26.

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; - mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Matt. 7:13-14.

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. - Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Joh. 15:5-6.

..Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Dan. 12:4.

Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. - Tarkatkaa siis, mitä kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Luuk. 8:17-18.Totuudellisen tien koulutus tiivistetysti:

- Koulutuksen aloittaminen edellyttää aina tapaamista, jossa koulutus ja kouluttautujan valmiudet käydään läpi. Mikäli Hengellisyys- ja Koulutus- välilehtien tekstiä on vaikeaa sisäistää ja Kolmiyhteistä Luojaa ja Jeesusta Kristusta ei tunnusteta, valmiuksia tälle tielle ei vielä ole. Totuudessa kulkevan on hyvä tunnistaa myös henkisyys ja mahdollisimman monet siihen liittyvät piirteet. Vaikka itse ei kokisi olevansa tekemisissä henkisyyden kanssa, hyvin moni tässä ajassa on. Henkisyyttä on avattu Hengellisyys-välilehdellä jonkin verran, jotta sitä pystytään jollakin tasolla tunnistamaan. Totuudellista tietä voidaan kulkea vain Kolmiyhteisen Luojan totuudessa.

- Totuudellisen tien koulutus on maksutonta. Koulutus sisältää opetuksen, tukemisen, puhdistavan sielunhoidon ja totuudelliseen elämäntehtävään ohjaamisen.

- Mikäli taustalla on henkisiä opetuksia ja henkistä toimimista, ne tulee jättää kaikki taakse. Myös virheelliset Raamatun tulkinnat tulee jättää taakse. Koulutus lähtee totuuden omaksumisesta.

- Koulutus edellyttää aina totuudellisen tiedon vastaanottamista. Totuudellista tietoa löytää myös tältä sivustolta ja tekstiä päivitetään Kolmiyhteisen Luojan tahdon mukaisesti.

- Totuudellisen tien koulutus pohjaa Kolmiyhteisen Luojan antamaan totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon. Luoja teki Jeesuksessa Kristuksessa ihmisten kanssa uuden liiton ja asetti sen voimaan, siksi Raamatun tutkimisessa on hyvä painottaa Uuden testamentin lukemista. Vanha testamentti selittää monia tärkeitä asioita ja se on Uuden testamentin perusta ja ennustaa tulevia asioita, mutta Vanhasta testamentista on osattava erottaa ne kohdat, jotka eivät enää Uuden liiton myötä ole voimassa tai jotka oli tarkoitettu ainoastaan israelilaisille.

- Koulutus sisältää kaksi tasoa, joista toinen taso on vaativampi. Ensimmäisellä tasolla koulutetaan ja opetellaan perusasioita, toisella tasolla valmennetaan. Kaikki tämä tapahtuu Kolmiyhteisen Luojan tahdon ja totuuden mukaisesti. Valmennus on opitun asian syventämistä. Jokaisen totuudellisen kulkijan tie on erilainen ja yksilöllinen.

- Koulutus edellyttää tapaamisia, jotka tapahtuvat vähintään kerran kuukaudessa kouluttautujan toiveiden mukaisesti.

- Opetusta annetaan tapaamisissa, jolloin yksi puhdistava sielunhoito + opetus ovat kestoltaan maksimissaan 3 tuntia. Negatiivisuus ihmisessä vaikeuttaa aina oppimista ja kehittymistä. Koska tämä tie ei ole helppo tie, negatiivisia tuntemuksia voi kertyä ihmisestä riippuen koulutuksen eri vaiheissa, kunnes tälle tielle sopeutuu paremmin ja ymmärtää enemmän.

- 1. tasolla annetaan seitsemän avainta opittaviksi, jotka opitaan Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa sekä opettajan tuen ja ohjauksen avulla. Näiden seitsemän avaimen avulla opetellaan kasvamaan ja kehittymään totuudellisessa uskossa ja Kolmiyhteisen Luojan totuudellisessa rakkaudessa.

- Yhden avaimen suorittaminen vaatii useammasta erilaisesta koettelemuksesta oppimista. Koettelemukset sisältävät myös aina eksytystä.

- Avainten suorittaminen / oppiminen linkittyy normaalielämän tapahtumiin ja elämäntilanteisiin, joista opettaja ei ole tietoinen. Myös koulutettavan tietoisuutta käytetään oppimisessa. Luoja kouluttaa ja valmentaa totuudellisen tien kulkijaa myös unien kautta, joiden totuudellista viestiä avataan tapaamisissa. Tapaamisissa käydään yleisesti läpi niitä kouluttautujan kokemia asioita, joiden kautta tulisi oppia. Kun kouluttautujan koettelemuksia käydään läpi, löydetään esimerkin kautta oikeita toimintatapoja totuudelliselle tielle. Nämä koulutukseen liittyvät tapahtumat tulevat tavallisessa arjessa opittavaksi jokaiselle tämän tien kulkijalle luonnollisella ja yksilöllisellä tavalla Kolmiyhteisen Luojan tahdon ja suunnitelman mukaisesti.

- Avainten suorittamiseen / oppimiseen annetaan työvälineitä ja tukea.

- Kolmiyhteinen Luoja avaa koulutuksen edetessä koulutettavan ja itsensä välille erityisen kanavan tietynlaista kommunikointia varten, jota käytetään myös koulutettavan opettamiseen. Kanava ei aukea itsestään, vaan se avataan puhdistavan sielunhoidon aikana. Tämän kommunikoinnin tavat opetetaan ja niitä harjoitellaan tapaamisen aikana.

- Yksittäisen avaimen suorittamisesta viestitetään auenneen kanavan ja opettajan välityksellä. Jos jotakin asiaa ei ymmärrä tämän avatun kanavan kautta, se tuodaan aina opettajan kautta totuudellisen tien kulkijalle. Mikään viesti ei mene ohi sen takia, että itse ei ole sitä käsittänyt totuudellisella tavalla. Totuudellinen tie vaatii ihmiseltä avoimuutta kertoa omista asioistaan ja koettelemuksistaan. Totuudellisen tien opettajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

- Kun ensimmäisen tason seitsemän avainta on suoritettu, avautuu 2. taso eli suora koskettava yhteys Kolmiyhteiseen Luojaan. Tämä tarkoittaa Pyhän Hengen vastaanottamista. Pyhä Henki vastaanotetaan puhdistavan sielunhoidon aikana.

- Mikäli koulutettava haluaa opiskella Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa toimivaksi negatiivisuuksia puhdistavaksi sielunhoitajaksi, se on mahdollista koulutuksen 2. tasolla. Puhdistava sielunhoito on täysin Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa toimimista. Hoitaja kehittyy tässä työssä, kun hän etenee totuudellisella tiellä eteenpäin.

- Toisella tasolla opitaan ja kehitytään edelleen. Koulutus on tällä tasolla paljon haasteellisempaa kuin ensimmäisellä tasolla, sillä samoja avaimia käydään läpi, mutta syvemmin ja vaativammin. Tällä tasolla koulutettavalla on viimeistään aukeamassa jokin totuudellinen elämäntehtävä, jossa opetellaan toimimaan Kolmiyhteisen Luojan valmennuksessa. On hyvä muistaa, että kommunikointi tapahtuu Kolmiyhteisen Luojan kanssa aina totuudellisen tien kulkijan tason mukaisesti. Puhdasta totuutta ei voi vastaanottaa ennenkuin tietty taso totuudellisella tiellä on saavutettu.Tämän tason tuntee ja määrittää ainoastaan Luoja.

- 2. tasolla tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

- Molemmilla tasoilla opettajan opastus ja tuki ovat käytettävissä koko ajan, aina silloin, kun tukea ja apua tarvitaan.

- Vaikka koulutus on haasteellista, se on täysin turvallista ja tapahtuu Kolmiyhteisen Luojan tahdosta.

- 2. taso on loppuelämän mittainen matka.


Totuudellinen tie voi olla paikoin vaikea kulkea, mutta kaiken sen vaivan arvoinen. Jokainen kulkija saa niin paljon tukea kuin tarvitsee. Saavutettu koskettava yhteys on jotakin, joka on tässä elämässä elämää suurempaa.

Totuuden vastaanottaminen tämän sivuston kautta on yksi Kolmiyhteisen Luojan tavoista koetella ihmistä. Tarkkaa siis itseäsi, millä tavalla tällä sivustolla olevan tiedon totuudesta otat vastaan. Luoja tuo totuutta ihmisille aina oikea-aikaisesti ja on käyttänyt tässä tehtävässä myös Poikansa lisäksi Raamatussa mainittuja ihmisiä profeettoina ja sanansaattajina. Pitäytyminen tietyssä opitussa Raamatun tulkinnassa ei ihmistä auta, eikä myöskään se, että Luojasta tulevaa totuutta tai ihmiselle tuntematonta totuudellista tietoa ei oteta vastaan. Luoja toteuttaa oman suunnitelmansa, teki ihminen mitä hyvänsä. Raamattu kertoo paljon tulevasta, mutta kun totuudellinen tulkinta puuttuu, ihminen ei ymmärrä tapahtuvia asioita eikä pysty varautumaan tulevaan.

Toimin Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa ja totuudessa. Tämän sivuston teksti päivittyy totuudessa Kolmiyhteisen Luojan tahdon mukaisesti. Aikaisemmin lukemasi teksti on voinut muuttua, mutta teksti
muuttuu aina totuudelliseen suuntaan. Totuus on tärkeää omaksua, mutta se on vaikeaa vastaanottaa kerralla, siksi sivuille kannattaa palata useampia kertoja. Puolentoista vuoden tutkimusmatka henkisyyteen toi ilmi sen, että mikään asia henkisyydessä ei kumpua totuudesta vaan perustuu eksytykseen ja valheellisuuteen.


Ota yhteyttä, jos haluat keskustella totuudesta, haluat irti henkisyydestä tai haluat totuudelliselle tielle. Voit ottaa myös yhteyttä kertoaksesi omista henkisistä tai hengellisistä kokemuksistasi. Yhteydenotto ei tarkoita, että sitoutuisit jotenkin totuudelliseen tiehen tai tähän opetukseen. Totuudellinen tie on aina vapaaehtoinen ja omaehtoinen harkittu valinta. Yhteystiedot alla.Marja Ruoti


Totuudellisen tien opettaja


Yhteystiedot:

Hamina, osoite: Laantintie 117, 49520 Reitkalli.

Tapaamisaikoja on saatavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yhteydenotot tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com

Yhteyttä voi ottaa myös tekstiviestillä tai whatsapp-viestillä numeroon 040 596 5216.

Liitäthän viestiin oman nimesi mukaan.