Totuudellisen tien koulutus

Tämän sivun koulutus ei liity Noppaperhoseen, vaan yksityiseen toimintaan. Myös tätä sivua päivitetään aika ajoin.

Totuudellisen tien koulutuksen päämääränä on suora, puhdas koskettava yhteys Luojaan. Tämä on ainut henkimaailman yhteys, jota ihmisen tulee tavoitella. Totuudellisen tien koulutus on Luojan tälle ajalle antama uusi koulutuksellinen tie, joka johtaa totuuden tuntemiseen. Totuus itsessään ei ole mitään uutta, vaan vanhaa. Totuudellisen tien koulutuksessa Luoja antaa kulkijalle sen alkuperäisen totuuden, jonka ihminen on kadottanut. Ihmisen on hyvä ymmärtää se, että ihmisen viisaus ei ole Luojan viisautta eikä ihmisen totuus ole Luojan totuutta. Jesajan kirjassa kerrotaan tästä asiasta: Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. - Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Totuudellinen tie ohjaa ihmisen oikealle tielle, jossa ihmistä kuljettaa eteenpäin Luoja, eikä toinen ihminen.

Totuudellisen tien koulutuksessa ihminen oppii tunnistamaan koettelemuksia, joita jokainen ihminen vastaanottaa tässä elämässä, jokaikinen päivä. Eksytys on yksi koettelemisen muoto, jolla Luoja mittaa ihmistä muiden koettelemusten ohella hänen tekojensa, sanojensa ja ajatustensa kautta. Eksytyksessä koetellaan nimenomaan ihmisen uskoa. Uskoon liittyy aina lähimmäisenrakkaus eli sydämen teot ja sydämen ajatukset. Kaikki nämä asiat vaikuttavat ihmisen pelastumiseen eli ylösnousemukseen maanpäällisen elämän jälkeen. Koulutuksessa kuljetaan Luojan viitoittamaa totuudellista tietä ensimmäiseltä tasolta toiselle ja opetellaan elämään ja toimimaan Luojan totuudellisessa rakkaudessa. Ihmisen oma usko ja oppiminen vaikuttavat aina totuudellisella tiellä kasvamiseen ja sillä etenemiseen.

Totuudellinen tie on tie, jonka jokainen tälle tielle lähtevä kulkee ihmisenä yksin. Totuudelliselle tielle on mahdollista lähteä vasta sitten, kun ymmärtää, mitä totuudellinen tie todella tarkoittaa ja miten tämä tie vaatii ihmiseltä kaiken, mitä hän voi itsestään antaa. Totuudellisella tiellä ymmärretään se, että Luoja on kaikista tärkein asia ihmisen elämässä. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa: Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Myös Matteuksen evankeliumista löytyvä rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäinen käsky kertoo tämän: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. - Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Luoja kutsuu valitsemaansa ihmistä totuudelliselle tielle, kun ihminen on siinä vaiheessa Luojan hänelle luomaa elämänsuunnitelmaa, että Luoja voi hänelle tätä tietä tarjota. Kaikki kutsutut eivät tälle tielle kuitenkaan lähde, sillä Luoja tietää ja tuntee luomansa ihmisen ja hänen kykynsä ja oppivaisuutensa. Koska Luojan antama totuus on eri totuus kuin ihmisten vallitseva totuus tässä hullutusten maailmassa, tätä totuudellista mahdollisuutta Luojan tuntemiseen ja ihmisenä kasvamiseen on hyvin vaikeaa ottaa vastaan. Totuudellinen tie löytyy kuitenkin joidenkin Luojan valitsemien ihmisten elämän polusta. Ilmestyskirjan tuo tätä esille seuraavasti: Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Kuka avaa tämän oven, saa symbolisesti Luojan Hengen ravintoa eli totuudellista opetusta. Yhdessä aterioiminen tarkoittaa Luojan totuudellisessa Hengessä kasvamista, mutta todellinen kasvu ja uskon vahvistuminen tapahtuvat vasta Luojan antamien koettelemusten ja kärsimysten myötä, ei lukemalla eikä kirjoituksia tutkimalla.

Totuudellinen tie ei ole helppo tie, mutta tukea ja opastusta saa kuitenkin aina silloin, kun sitä tarvitsee. Omaa totuudellista tietä ja sen kokemuksia ei jaeta muille ihmisille, ei edes läheisille, vaan tällä tiellä keskitytään kulkemaan Luojan tahdon mukaisesti Häneen kuuliaisesti keskittyen. Totuudellisen tien opettaja on ihmisistä ainut, kenen kanssa omia koettelemuksia käydään läpi, jotta niistä voidaan oppia. Tämä tie ei ole ihmiselle itselleen omien koettelemuksien ja kokemusten esilletuomisen, muiden kanssa vertailun, mainostamisen tai itseensä keskittymisen tie. Totuudellinen tie on hiljainen, vaatimaton ja nöyrän ihmisen tie. Ihmisen nöyryys tällä tiellä tarkoittaa Luoja edessä nöyränä olemista ja toimimista, ei ihmisille nöyristelemistä, sillä ihmisten tapa toimia on erilainen kuin Luojan tapa toimia. Jokainen tälle tielle lähtevä kasvaa todellisessa uskossa ja totuudessa yksilöllisesti ja saa juuri sellaista ohjausta ja opetusta Luojalta, jota hän henkilökohtaisesti tarvitsee. Totuudellisella tiellä kulkeminen tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa, muiden ihmisten kanssa, korostamatta omaa totuudellista tietä kenellekään.

Totuudellisen tien koulutus on tarkoitettu niille ihmisille, jotka etsivät omassa elämässään puhdasta, perimmäistä totuutta ja haluavat toimia todellisessa lähimmäisenrakkaudessa Luojan tahdon mukaisesti. Totuudellinen usko, sydämen teot ja sydämen ajatukset kuuluvat aina totuudelliselle tielle, ja näitä kaikkia opetellaan tällä tiellä. Oman kehittymisen voi todeta konkreettisesti totuudellisella tiellä, sillä totuudessa kasvaminen näkyy suoraan totuudellisen tien kulkijan omissa ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Kasvaminen näkyy myös kiitollisuuden lisääntymisessä ja luottamuksessa Luojaa kohtaan. Totuudellisella tiellä kulkeminen edellyttää aina Luojan ja Kristuksen tunnustamista, sekä Heidän asettamista ensimmäiselle sijalle omassa elämässä. Kaikki muu tulee vasta tämän jälkeen. Totuudellinen tie opettaa ihmistä elämään Jeesuksen antaman rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Totuudellinen tie vahvistaa Luojan ohjausta elämässä sekä antaa Hänen lupauksensa mukaisesti ihmiselle myös mahdollisuuden ikuiseen elämään maallisen elämän päättymisen jälkeen. Oma totuudellinen, Luojan ohjauksessa tapahtuva elämäntehtävä aukeaa koulutuksen edetessä ja kulkijan kehittyessä totuudellisella tiellä. Kun ihminen etenee tarpeeksi pitkälle totuudellisella tiellä, vahva usko, totuuden tunteminen ja vahvistunut Luojan ohjaus vaikuttavat ihmiseen niin, että totuudellisen tien kulkija tunnistaa jo synnin ja välttää itse tekemästä sitä.

Koulutus käsittää kaksi tasoa, joilla opitaan Luojan tahdon ja suunnitelman mukaisesti. Koulutukseen liittyvä oppiminen tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa Luojan valitsemien haasteiden ja koettelemusten kautta. Totuudellisen tien opettaja tukee ja opettaa kouluttautujaa Luojan tahdon mukaisesti. Koulutukseen liittyy myös säännöllinen tapaaminen sekä puhdistava sielunhoito, jotta haastavassa koulutuksessa pystytään etenemään. Puhdistavasta sielunhoidosta voi lukea lisää Puhdistava sielunhoito - ja Hengellisyys-välilehdiltä. Viimeistään koulutuksen toisella tasolla ihmiselle aukeaa hänen oma totuudellinen elämäntehtävänsä Luojan ohjauksessa, mikäli häntä ei ole vielä johdatettu tähän suuntaan. Totuudellinen elämäntehtävä on aina jokaiselle ihmiselle hänen persoonaansa soveltuva tehtävä, joka on hänelle luonnollinen ja luonteenomainen tapa elää ja toimia muiden ihmisten kanssa Luojan totuudessa.

Allekirjoittanut on ainut totuudellisen tien kouluttaja. Koulutusta ei voi opiskella etäopiskeluna, vaan koulutus vaatii vähintään kuukausittaisen henkilökohtaisen tapaamisen. Totuudelliseen tiehen kuuluva opetus, tukeminen, puhdistava sielunhoito ja kouluttautujan omaan elämäntehtävään opastaminen ovat maksuttomia. Koulutuksen ensimmäisellä tasolla keskitytään oppimaan ja kasvamaan erilaisista koetuista negatiivisista koettelemuksista, joita on ihmiseen kertynyt lapsuudesta saakka sekä keskitytään myös oppimaan ja toimimaan Luojan totuudessa. Totuudellisella tiellä pyritään toimimaan jatkuvasti Luojan totuudessa, eikä ihmisen oppimien totuttujen toimintatapojen ja ajatusten mukaisesti. Totuudellisella tiellä negatiivinen toimintatapa vähenee, eikä sen ole hyvä tulla enää oppimisen myötä koettelemuksissakaan ihmisestä läpi, ei sanoissa, teoissa eikä ajatuksissakaan. Tämä totuuteen ja puhtaaseen lähimmäisenrakkauteen kasvaminen ei tapahdu kuitenkaan hetkessä, vaan se vaatii opettelua ja aikaa. Kun Luoja kouluttaa tässä asiassa, ihminen joutuu oppimansa eteen tekemään tosissaan töitä.

Erilaisten elämässä koettujen haasteiden ja koettelemusten takia ihmiseen kertyy usein negatiivisia tuntemuksia. Koska totuudellisella tiellä keskitytään totuudessa kasvamiseen, Luojan antamien haasteiden ja koettelemusten myötä kertyy negatiivisuutta oppimisen tiellä myös olemassaolevan negatiivisuuden lisäksi. Koettelemukset ja haasteet tiukkenevat totuudellisen tien toisella tasolla, kun kulkija kasvaa ja etenee. Vaikka koettelemukset kasvavatkin, kouluttautujalla on koulutuksen ensimmäisellä tasolla opittua totuudellista pääomaa ja totuudellista uskoa, jotka molemmat vahvistavat toisella tasolla kulkemista. Koulutuksen edetessä koettelemuksia opetellaan ottamaan kiitollisuudella, eikä negatiivisuuden kautta vastaan, koska niiden avulla kulkija kehittyy ja etenee totuudellisella tiellä kohti Luojaa. Koettelemukset ja haasteet eivät tässä koulutuksessa ole koskaan niin suuria, etteikö ihminen pystyisi selviytymään niistä. Luojan antamia koettelemuksia avataan myös Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen Hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Luoja koettelee totuudellisella tiellä ihmistä juuri sen verran, kun hän pystyy vastaanottamaan turvallisesti. Haasteellisella tiellä negatiivisuutta kuitenkin kertyy ja tätä kertynyttä negatiivisuutta käsitellään ja oppimisen myötä puhdistetaan puhdistavassa sielunhoidossa jokaisen sovitun tapaamisen aikana, sillä tämä negatiivisuus ihmisessä vaikeuttaa aina totuudesta oppimista sekä totuudellisella tiellä kehittymistä ja etenemistä. Tapaamisessa käydään aina läpi kouluttautujan saamia koettelemuksia ja niitä tilanteita, joiden kautta oppimista tapahtuu ja myös etenemistä tapahtuu.

Totuudellisella tiellä eteneminen riippuu aina etenijästä itsestään, sillä jokaisen ihmisen totuudellinen tie on erilainen kuin kanssakulkijansa. Tukea tällä tiellä saa myös tapaamisaikojen ulkopuolella, aina silloin kuin tukea tarvitaan. Ilman totuudellista opettajaa ja tukijaa totuudellisella tiellä ei pysty etenemään. Luojan Hengen antamat viestit ja unet tarvitsevat aina Luojan kouluttaman totuudellisen tulkitsijan, vaikka totuudellisen tien kulkija opetteleekin tulkitsemaan viestejä aina ensin itse. Totuudellisen tien opettaja toimii joka hetki Luojan ohjauksessa opettaessaan ja tukiessaan totuudellisen tien kulkijoita. Totuudellisen tien koulutus on haasteellista ja pitkäkestoista, koska tällä koulutuksella tavoitellaan totuudellista yhteyttä ja lopulta totuudellista kosketusta Luojaan. Ilman totuudellista uskoa Luojan totuudellisen kosketuksen eli Pyhän Hengen vastaanottaminen ei ole mahdollista. Totuudellisella tiellä, sen toisella tasolla, totuudellisen tien kulkija saa vastaanottaa oman todellisen elämäntehtävänsä Luojalta. Elämäntehtävä ei ole koskaan liian vaikea kyseiselle ihmiselle, vaan Luoja räätälöi totuudellisen tien kulkijalle elämäntehtävän, jossa on luonnollista toimia Luojan ohjauksessa. Useinkin tämä työ voi olla yksinkertaisesti lähimmäisenrakkaudessa toimimista.

Usko tulee aina kuulemisesta, ja totuudellinen usko tulee nimenomaan totuuden kuulemisesta. Ilmestyskirjan sanoin: Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä Henki sanoo seurakunnille. Mitä puhtaampi usko totuudellisen tien kulkijalla on ja mitä vahvempi tämä usko on, sitä nopeammin hän etenee totuudellisella tiellä. Usko ei ole pelkkä tunne ihmisen rinnassa, vaan usko perustuu aina siihen tietoon, jota Luoja ihmisille antaa. Usko perustuu aina viisauteen ja järkeen, sillä Luoja on mittaamaton viisaus ja järki. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä Paavali kertoo: Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka Hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Ihmisen on kuitekin vaikea nähdä uskoa järjen ja viisauden näkökulmasta. Ihmisen elämänkulku siihen liittyvine asioineen ja ympäristöineen perustuu Luojan antamaan hullutukseen, jonka ihminen tulkitsee omasta, maanpäällisestä näkökulmastaan ainoaksi oikeaksi tiedoksi, totuudeksi ja viisaudeksi. Edelleen Paavali avaa tätä asiaa samassa kirjeessä: Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hulluutta. Onhan kirjoitettu: – Hän vangitsee viisaat heidän omaan viekkauteensa. - Ja samoin: – Herra tietää viisaiden ajatukset, Hän näkee ne turhanpäiväisiksi.

Totuudellinen sydämen viisaus, joka on Luojaan uskomista ja Hänessä toimimista, on eri asia kuin maanpäällinen viisaus. Pelkkä totuudellisen tiedon vastaanottaminen ja siihen uskominen ei kuitenkaan totuudelliseen uskoon riitä, vaan annettu tieto tulee sisäistää ja toimia sen mukaisesti. Vasta tällöin voidaan puhua ihmisen totuudellisesta uskosta, jonka avulla ihmiselle annetaan mahdollisuus pelastua. Luoja koettelee ja mittaa aina ihmisen uskoa ja usko vahvistuu vasta Luojan antamien koettelemusten kautta. Vahvalle uskolle on tyypillistä myös se, että uskotaan siihen, mitä ei nähdä, mutta sen tiedetään olevan olemassa. Heprealaiskirje kertoo, miten uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan Sanalla: näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Koska uskominen näkymättömään on aina suurempaa kuin uskominen näkyvään, eikö Luoja koettele silloin ihmisen uskoa myös näkyvän kautta? Näkyviin asioihin voidaan lukea näyt ja ilmestykset sekä erilaiset hämmästyttävät unet, kokemukset ja ihmeet, joita ihminen saa. Luoja eksyttää ihmistä nimenomaan näkyvän kautta. Heikko usko tarvitsee vakuuttavia ja näkyviä ihmetekoja, sillä moni ihminen uskoo vasta kun näkee. Ihminen ei vain ymmärrä sitä, että Luoja eksyttää ihmistä monen näkyvän ja ihmeellisen asian kautta. Kun totuudesta ei tiedä, ihminen ottaa hyvin herkästi vastaan eksytystä totuutena.

Totuudellisella tiellä näkyihin ja ihmeisiin ei keskitytä, eikä niitä tavoitella, sillä Luojan Henki tuo totuudellisen tien kulkijalle tiettyjä asioita oikea-aikaisesti, silloin kun Hän katsoo, että se on tarpeellista. Edellä mainitut, ihmistä hämmästyttävät asiat liittyvät tässä ajassa ihmisen eksyttämiseen, mutta totuudellisen tien koulutuksessa unien ja näkyjen kautta voidaan tuoda Luojan Hengen viestejä ja opetusta totuudellisen tien kulkijalle. Viestien ja opetusten tulkinta varmistetaan totuudellisella tiellä aina totuudellisen tien opettajan kautta, koska väärin tulkinnan vaara on suuri. Totuudellisen tien kulkija saa itse Luojan Hengeltä apua tulkintoihin aina oman tasonsa mukaisesti, siksi kaikki nämä saadut asiat käydään yhdessä opettajan kanssa läpi totuudessa kasvamisen ja etenemisen mahdollistamiseksi. Koska Luojan Henki vaikuttaa ihmisen elämässä ihan kaikissa asioissa, monien tavallisten, maallisten asioiden kautta kasvetaan myös totuudellisella tiellä. Luoja vie ihmistä asioihin, joissa Hän haluaa ihmistä kasvattaa. Ihmiselle Luojan ohjauksessa oppiminen on mahdollista tietoisuuden kautta sekä kokemalla opittavia asioita 'kantapään' kautta. Kaikki nämä koetut asiat käydään tapaamisissa läpi, jotta oppimista tapahtuu ja asiat eivät jää puolitiehen, jolloin niitä ei ymmärretä, eikä niistä opita.

Ihmisen tulee ymmärtää se, että uskoa koetellaan aina. Jos ihminen luulee, että hän on omassa uskossaan saavuttanut kaiken uskoessaan Luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, hän on harhapoluilla. Raamatusta on selvästi luettavissa, miten myös Jeesusta Kristusta itseään koeteltiin erämaassa, sekä Häntä seuraavia opetuslapsia ja apostoleja koeteltiin myös uskossa koko heidän toimimisensa ajan. Ensimmäinen Pietarin kirje kertoo koettelemuksista seuraavasti: Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. - Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun Hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun Raamattua tulkitaan virheellisesti Pyhän Hengen osalta, tämän päivän hengellisyydessä koettuja hyvin näkyviä ihmetekoja ei osata tunnistaa ihmisen eksytykseksi. Eksytys on monin paikoin hyvin vaikeaa tunnistaa, mutta se liittyy aina ihmisen uskon koetteluun, johon liittyy Luojan Kristuksessa annettu totuudellisuus sekä lähimmäisenrakkaus. Raamatussa kerrotaan selvin sanoin eksytyksestä, mutta jos tämän asian sivuuttaa omassa uskossaan, voi olla varma siitä, että Luoja koettelee juuri tässä asiassa. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä kerrotaan eksytyksestä seuraavasti: Te, lapseni, olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat, ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme Totuuden Hengen ja Eksytyksen Hengen.

Yksikään ihminen ei ole vapaa Luojan Hengen antamasta eksytyksestä. Luoja eksyttää ihmistä valheeseen, henkisen ihmisen lisäksi myös uskovaa kristittyä, totuuden vääristelemisen, itsensä korottamisen, mammonan haalimisen ja maailman rakastamisen tähden. Moni uskoo toimivansa Pyhän Hengen tukemana tässä elämässä, mutta Luoja otti Pyhän Henkensä jo kauan aikaa sitten pois ihmisten keskuudesta. Pyhän Hengen poistumisesta kerrotaan myöhemmässä tekstissä lisää. Toinen tessalonikalaiskirje kertoo, miten ennen Kristuksen toista tulemista on tapahtuva todellisesta uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tällainen ihminen antaa syntejä anteeksi Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan nimessä, kertoo itse pelastuvansa ja lupaa muille Jumalan siunausta, armoa ja pelastusta, parantaa rukouksen ja uskomansa Pyhän Hengen voimalla muita ihmisiä, vastaanottaa Pyhän Hengen lahjoja, profetoi sekä myös tulkitsee Raamattua ja opettaa sitä muille uskoville varmana omasta totuudestaan. Kaiken tämän ihminen tekee kuitenkin ilman Pyhän Hengen vaikutusta, Luojan antaman eksytyksen eli Saatanan vaikutuksen alaisena. Henkinen ihminen tekee tämän saman henkisyyden metodien kautta ja liittämällä henkisiin oppeihin jollakin tavalla Luojan, Jeesuksen, Kristuksen, Pyhän Hengen tai enkelit. Henkisyydessä voidaan uskoa sisäiseen jumaluuteen, mystiseen Kristukseen, kosmiseen Kristukseen, Kristusvaloon, Kristustietoisuuteen, Kristusenergiaan, Jeesukseen ylösnousseena mestarina muiden ylösnousseiden mestareiden lisäksi sekä kehittyneestä omasta korkeammasta itsestä Jumalan Poikana, Kristuksena tai Pyhänä Henkenä. Henkisyydessä uskotaan myös vahvasti enkeleihin ja muihin henkiolentoihin ja heidän ohjaavaan ja parantavaan apuunsa. Kun kristitty ihminen antaa syntejä anteeksi ilman Luojaa ja vie ihmisen oppimista ja kasvamista pois, henkisyydessä tehdään vastaavaa asiaa puhdistavissa hoidoissa, terapioissa ja erilaisissa henkisissä istunnoissa. Henkisen ihmisen tavoin edes palavasti uskova ihminen ei ole vapaa Luojan antamasta eksytyksestä ja tästä asiasta kerrotaan samassa kirjeessä lisää: Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden. Kun Pyhä Henki puuttuu ihmisiltä, kaikki henkisyydessä sekä kristillisyydessä, karismaattisuudessa ja hurmoshenkisyydessä tapahtuvat ihmeet ja tunnusteot ihmisten keskuudessa tulevat Eksyttäjältä. Laittomuuden ihminen, antikristus, liittyy aina toimintaan ja uskoon, johon liitetään jollakin tavalla kristillinen usko eli Isä, Poika, Pyhä Henki tai henkiolennot kuten enkelit ja jossa julistetaan muuta kuin Luojan antamaa totuutta. Ei Luukaksen evankeliumissa turhaan kysytä; mutta kun Ihmisen Poika tulee, tuleeko Hän löytämään uskoa maan päältä?

Totuudellisessa yhteydessä eli koulutuksen ensimmäisellä tasolla opetellaan saamaan totuudellinen yhteys Luojaan, vahvistetaan totuudellista uskoa ja kerätään totuudellista pääomaa toiselle tasolle siirtymistä varten. Koulutuksen toisella tasolla tapahtuva totuudellinen kosketus tarkoittaa samaa kuin Pyhän Hengen vastaanottaminen. Luoja laittoi itse Sanassaan symbolisesti 'kätensä' Jeesuksen opetuslasten pään päälle tulenliekeissä, jolloin opetuslapset vastaanottivat Pyhän Hengen eli Totuuden Hengen. Apostolien teoissa kuvataan, miten yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. Tulenlieskan kuvaaminen kielenä viittaa evankeliumin levittämiseen kaikille kansoille, kaikenkielisille ihmisille. Näkyvä tulenlieska kuvastaa Luojan kosketusta eli Pyhän Hengen vastaanottamista, ja tällä tavalla Pyhän Hengen vastaanottaminen Luojan Sanan kautta tehtiin myös näkyväksi. Sana on kuvaannollisesti Luojan oikea käsi, se voima, jonka kautta Luoja voi ihmisten kanssa toimia. Luojan oikea käsi ei tarkoita vain Pyhää Henkeä vaan myös Jeesusta Kristusta ja kaikkea sitä voimaa, jossa Luoja toimii Sanansa kautta. Jotta ihminen voi vastaanottaa Pyhän Hengen, tulee hänen aina kasvaa totuudessa ennen sitä. Totuudessa kasvaminen tarkoittaa myös aina Luojan antamia koettelemuksia ja kärsimyksiä. Opetuslapset saivat opetusta suoraan Luojalta eli Jeesukselta Kristukselta ja he saivat kasvaa ja vahvistua uskossa ja totuudessa Luojan antamien koettelemusten ja kärsimysten kautta. Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumissa opetuslapsilleen, miten Saatana on saanut luvan seuloa teitä niinkuin viljaa. Koettelemukset kuuluvat aina oikeassa uskossa vahvistumiseen ja totuudessa kasvamiseen. Kristuksen evankeliumia levittävien apostolien tuli myös ensin opettaa Luojan totuutta ihmisille, ennenkuin Pyhä Henki voitiin välittää uusille uskoville, joita Luoja myös koetteli uskossa.

Vasta Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen voi vaeltaa Hengessä eli Luojan Totuudellisen Hengen ohjauksessa. Tässä ohjauksessa Luoja koettelee ja kasvattaa ihmistä aina lisää. Totuuden Henki tässä yhteydessä ei ole sama asia kuin ihmisessä vaikuttava Luojan Henki, joka ylläpitää normaalisti sielun tietoisuutta ja kehoa. Luojan Henki on läsnä jokaisessa ihmisessä ja antaa ihmiselle elämänvoiman. Koska Luojan Henki toimii myös Totuuden Henkenä ja Eksyttävänä Henkenä, Pyhä Henki eli Luojan Totuudellinen Henki voidaan vastaanottaa ainoastaan totuudellisen uskon ja haastavan totuudellisen tien kulkemisen kautta ja ihmisen tulee aina ansaita Pyhä Henki. Luoja koettelee aina ihmistä uskossa ja totuudessa, ennen kuin Pyhä Henki voidaan vastaanottaa. Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihmistä koetellaan edelleen ja koetellaan vahvasti, sillä Luojan valmennuksessa pyritään kulkemaan joka hetki vain ja ainoastaan totuudessa. Jos totuudellisen tien kulkija saa ylpeyden tunteita omista totuudellisen tien saavutuksistaan, Luoja ottaa ne kyllä heti pois. Ihmisen tulee ymmärtää, että kaikki, mitä ihminen vastaanottaa, tulee Luojalta. Nöyryys ja kiitollisuus Luojan edessä kuuluvat totuudelliseen tiehen, sillä yksin ihminen ei pysty mihinkään. Totuudellisella tiellä pyritään kasvamaan aina tietylle, Luojan määrittämälle tasolle, jolla Luojan Hengen ohjaus ja tuki ovat läsnä ihmisen elämässä hyvin vahvasti. Tällä tasolla toimiessaan ihminen pyrkii nöyrästi ja kuuliaisesti toimimaan kaikissa toimissaan Luojan totuudessa ja rakkaudessa joka hetki. Paavali kertoo Toisessa korinttilaiskirjeessään omasta kuuliaisuudestaan seuraavaa: Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, Saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen kolme kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta Hän on vastannut minulle: 'Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.' Sen tähden ylpeilen mielummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.

Pyhä Henki on totuudellinen tuki, joka ihmiselle voidaan antaa, kun hän kehittyy totuudellista tietä kulkemalla. Raamattu puhuu Pyhän Hengen tavoittelemisesta sanoin, jossa kehoitetaan uskovia pyrkimään pyhitykseen. Ihmisen kehittyminen totuudellisella tiellä lisää Luojan antaman tuen vahvistumista ja totuudellista ohjausta ihmisen elämässä. Totuudellisella tiellä ihminen ei pyri toimimaan itse, vaan odottaa kaikessa Luojan ohjausta. Tämä ei ole nykyihmiselle helppoa, sillä ihminen on oppinut tekemään tässä ajassa monia asioita kiireen ja tehokkuuden kautta, usein myös asioita sen kummemmin ajattelematta. Luojan totuudellista ohjausta ei saa, jos ihminen ei pysy ajatustensa kanssa Luojassa joka hetki. Koulutuksen aikana Luoja avaa totuudellisen tien kulkijalle puhdistavan sielunhodon aikana sovitun, yksinkertaisen kommunikointikanavan itsensä ja koulutettavan välille, joka on selkeämpi ja vahvempi kuin ajatusten kautta viestiminen, mutta tämän kanavan kautta Luoja ei anna suoria vastauksia totuudellisen tien kulkijan kysymyksiin. Luoja on vaativa ja ankara kasvattaja, mutta tämän kanavan kautta Luoja antaa haasteellisella tiellä ihmiselle mahdollisuuden kokea myös sitä Luojan tukea ja rakkautta, joka on Luojan kaiken toiminnan takana. Kommunikointikanava antaa totuudellisen tien kulkijalle myös vahvistuksen siitä, että hän toimii Luojan kanssa joka hetki. Tätä kanavaa ei ole kuitenkaan lupa käyttää silloin, kun Luoja koettelee ihmistä. Luoja ei koettelemuksen hetkellä anna oikeita vastauksia siihen, miten ihmisen tulee koettelemuksen hetkessä toimia, vaan ihmisen tulee oppia ensin itse. Useinkin samaa asiaa tulee Luojan kanssa käsitellä useita kertoja. Koska Luoja vastaa kulkijalle aina hänen oman tasonsa mukaisesti, Luojan vastauksia on hyvä tutkia aina totuudellisen tien opettajan kanssa.

Kun ihminen oppii ja kehittyy totuudellisella tiellä tarpeeksi pitkälle, Luoja ohjaa ihmistä kaikissa toimissa, ilman että hänen tarvitsee itse huolehtia edes maallisista asioista. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa Vuorisaarnassaan suhtautumaan maallisuuteen oikealla tavalla: 'Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syömme?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet'? - Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän Taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. - Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Jeesus opetti ihmistä myös vaurauden keräämisestä ja rahasta: Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. -- Kukaan ei voi palvella kahta herraa, -- te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Maalliseen mammonaan liittyy myös Jeesuksen opetus Luukkaan evankeliumissa: Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle opastaa: Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahan tavoiteleminen ja rahaan keskittyminen ei johdata ihmistä pelastukseen, vaan suunta on päinvastainen. Ihmisen tulisi oppia antamaan pyyteettömästi ja ilman itsensä korottamista omastaan niille, jotka ovat puutteenalaisia. Luoja ohjaa tässä maailmassa kaikkea, myös rahavirtoja. Rahan ansaitseminen ei ole koskaan ihmisestä itsestään ja hänen omista kyvyistään kiinni, vaikka tähän vahvasti uskotaankin. Kaikki asiat ihmisen elämässä järjestelee Luoja. Apostolien teoissa annetaan tämän maailman ihmiselle mietittävää: Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. - Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman apostolien haltuun, ja näiltä jokainen sai rahaa tarpeensa mukaan.

Luojan antaman tuen vahvistumiseen vaikuttaa aina totuudellisen uskon vahvistuminen tekoineen ja ihmisen oma kehittyminen ja vahva keskittyminen Luojaan totuudellisella tiellä. Maailman rakastaminen, maallisuuteen ja rahaan keskittyminen vie aina ihmistä pois päin Luojasta. Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen on siinä vaiheessa, että hän on Raamattua mukaellen symbolisesti valmis opetuksen jälkeen ottamaan vastaan 'vahvempaa ruokaa', joka tässä yhteydessä tarkoittaa hengellistä vahvaa ravintoa. Jos ihminen toimii tässä vaiheessa jatkuvasti Pyhän Hengen vastaisesti eikä keskity totuudellisella tiellä kulkemiseen, tämä tuki voidaan myös menettää. Heprealaiskirje kertoo tästä seuraavasti kuvaannollisella tavalla: Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on pikkulapsi, eikä sellainen kykene ottamaan vastaan syvällistä opetusta. - Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan. -- Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. - Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan.

Totuudelliseen tiehen ei tule koskaan suhtautua kevyesti, eikä tälle tielle lähdetä kokeiluluonteisesti. Totuudelliselle tielle lähtemistä tulee aina harkita tarkkaan, sillä lupaus totuudellisella tiellä kulkemisesta annetaan aina Luojalle. Jos ihmiseltä puuttuu tällä tiellä vielä tässä vaiheessa Herran pelko, katumus omista teoista sekä kunnioitus ja nöyryys Luojaa kohtaan, kulku tällä tiellä käy hyvin vaikeaksi ja lopulta mahdottomaksi. Ihminen voi vähätellä ja pilkata Luojaa myös tietämättään ja ymmärtämättömyyttään, mutta totuudellisella tiellä tätä ei enää sallita. Kuka totuudellisella tiellä kulkiessaan kääntää Luojalle ja totuudelle selkänsä, vähättelee Häntä, sivuuttaa koettelemukset tai luovuttaa tai alkaa keskittymään maallisiin asioihin, vastaa tästä Luojalle aina itse. Pyhää Henkeä ei menetetä kuitenkaan kerralla, vaan Luojan Henki muistuttaa tästä usemman kerran. Luoja antaa mahdollisuuden oppia ja jatkaa kulkua totuudellisella tiellä, jos ihminen katuu ja haluaa edetä. Jos tätä asiaa ei itse tunnista tai ymmärrä, se annetaan totuudellisen tien opettajan kautta. Vaikka koulutus on haastavaa, tukea, kannustusta, opastusta ja apua saa aina silloin, kun sitä tarvitaan. Ilmestyskirjassa tätä asiaa kuvataan kirjeessä Efesoksen seurakunnalle: Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensi ajan tekoja. Ellet tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan.

Jos ihminen kuvittelee vastaanottaneensa Pyhän Hengen suoraan ilman totuudellista uskoa, Luojan antamaa haastavaa totuudellista tietä ja totuudellista Pyhän Hengen välittäjää, hän on vastaanottanut eksytyksen. Tämän päivän kristillisyydessä uskotaan, että Pyhä Henki tukee uskovaa ihmistä ja opetetaan myös, että Pyhä Henki antaa viisautta, paljastaa salaisuudet ja antaa vastauksia vaikeimpiinkin kysymyksiin, jos ihminen vain malttaa kuunnella. Opetuksissa korostetaan myös, miten uskova ihminen voi täyttyä milloin vain Pyhällä Hengellä tai vastaanottaa kirkon tai seurakunnan kasteessa Pyhän Hengen. Tällaiset uskomukset ja oletukset ovat kuitenkin Eksyttäjän antamaa harhaa. Pyhä Henki ei tässä maailman ajassa, kuten ei Jumala tai Jeesuskaan tule suoraan totuudellisesti ohjaamaan ainuttakaan ihmistä, sillä Pyhä Henki on aina ansaittava puhtaassa totuudessa Luojan antamien koettelemusten sekä myös kärsimysten kautta. Pyhän Hengen vastaanottamiseen ei koskaan riitä pelkkä ihmisen oma halu tai pyyntö eikä ihmisen käsky, eikä Pyhän Hengen alaisena toimita vain silloin, kun jaetaan sanomaa evankeliumista. Vaikka ihminen kokisi saavansa Pyhän Hengen ohjausta elämässään ajoittain, kyse ei ole Pyhästä Hengestä vaan ihmisen toteutuvasta elämänsuunnitelmasta sekä myös Luojan antamasta rankasta eksytyksestä. Ihmisen sielua ja ruumista tukevaa Luojan Henkeä ei pidä samaistaa totuudellisella tiellä tapahtuvaan Luojan antamaan totuudelliseen koulutukseen ja valmennukseen, eikä Pyhän Hengen tukemana toimimiseen, näitä asioita ei pidä sotkea keskenään. Luojan Henki antaa elämänvoimaa jokaiselle ihmiselle, oli ihmisessä hyvyyttä tai pahuutta. Luoja vie myös jokaista ihmistä eteenpäin tässä maailmassa, jossa puitteet ovat yhteiset, mutta jokaisen elämänsuunnitelma on omanlainen. Matteuksen evankeliumi kertoo Luojasta, miten Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Kun Luoja alkaa kouluttamaan ja valmentamaan ihmistä totuudessa, kaikki ihmiselle tapahtuva on ihmisen tietoisuudessa haastavampaa, vaativampaa ja koettelevampaa. Kun totuudellisella tiellä siirrytään toiselle tasolle eli vastaanotetaan Pyhä Henki, totuudellisen tien kulkija tulee kyllä huomaamaan tämän eron konkreettisesti ensimmäiseen tasoon verrattuna, sillä toinen taso on ensimmäistä vaativampi ja koettelevampi.

Pyhää Henkeä ei tule koskaan käsittää ihmisen satunnaiseksi ohjaajaksi, sillä Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen vastaanottaa kaiken, minkä Pyhä Henki tuo tullessaan. Ihmisen tulee sitoutua totuuteen ja ansaita Pyhän Hengen ohjaus, mutta se ansaitaan aina koettelemuksissa ja totuudellisessa uskossa kasvamisen kautta. Totuudellisella tiellä kulkiessaan ihminen joutuu antamaan Pyhälle Hengelle aina kaikkensa, kokonaisvaltaisesti. Vähempi ei riitä. Pyhän Hengen alaisena toimitaan joka hetki. Luoja on Pyhässä Hengessään läsnä koko ajan ja koettelee ja valmentaa ihmistä monin eri tavoin. Se, joka toimii tässä ajassa Pyhän Hengen alaisena, ei tee siitä numeroa ja kuuluta sitä muille ihmisille heitä auttaessaan, vaan hän toimii nöyränä ja kuuliaisena Luojaa palvellen, Hänen tahtonsa ja ohjauksensa mukaisesti, korostamatta tai ylentämättä itseään. Luoja vie omaa suunnitelmaansa eteenpäin omalla tavallaan, ei ihmisten määrittämällä tavalla. Pyhän Hengen vastaanottanut ihminen ei siis toimita Pyhän Hengen nimissä pidettyjä tilaisuuksia eikä paranna muita ihmisiä Pyhän Hengen tai rukouksen voimalla. Karismaattisuus ja hurmoshenkisyys eivät kuulu tähän maailmaan aikaan, mikäli ihminen haluaa kulkea Luojan totuudessa. Apostolien toimintaa ei voi verrata suoraan nykyihmisen toimintaan. Tilanne on erilainen, sillä Pyhä Henki eli Luojan totuudellinen ohjaus puuttuu.

Raamatun Uusi testamentti kertoo esimerkkejä Pyhän Hengen vastaanottamisesta sekä valitettavasti se kertoo esimerkkejä myös puhdasoppisten alkuseurakuntien hajaannuksesta. Pyhän Hengen vastaanottaminen edellytti evankeliumin levittämisen aikana aina totuudellista Pyhän Hengen välittäjää, sillä myös apostolit ja heidän opettamansa evankelistat välittivät Luojan tahdosta kätten päälle panemisella saamaansa Pyhää Henkeä muille Jeesukseen Kristukseen uskoville. Pyhä Henki toimii ihmisten tukena ja apuna nimenomaan totuudessa, mutta ihmisen tulee aina ansaita Pyhän Hengen ohjaus. Apostolit varoittivat useaan otteeseen evankelistoja ja seurakuntia pysymään heille annetussa totuudessa kuten Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä todetaan: Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte Pojassa ja Isässä. - Ja tämän Hän itse on meille luvannut: iankaikkisen elämän. - Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan. Myös Toisessa tessalonikalaiskirjeessä uskovia kehoitetaan; pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti ja kirjeessämme antaneet teille. Ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle Paavali opastaa edelleen: Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia -- Pidä tallessa, Timoteus, se mikä on uskottu sinun haltuusi! Torju jumalattomat tyhjät puheet ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii. - Muutamat ovat ryhtyneet sen tunnustajiksi ja ovat eksyneet pois uskosta.

Raamattu kertoo Pyhän Hengen menettämisestä Toisessa tessalonikalaiskirjeessä, jossa Luoja kertoo Paavalin suulla, miten vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Se, mikä vielä Paavalin aikana pidätti uskovia totuudellisesta uskosta hairahtumisesta, oli Luojan antama totuudellinen ohjaus eli Pyhä Henki. Luojan totuudellinen tuki ja ohjaus oli tuon ajan alkuseurakunnilla, vaikka osa uskovista jo alkoikin hairahtua Kristuksen totuudesta Luojan antamien koettelemusten ja eksytyksen seurauksena. Ihminen ei voi itse koskaan estää tai pidättää mitään, sillä Luoja ohjaa aivan kaikkea maan päällä suunnitelmansa mukaisesti. Kun Luoja otti ihmisiltä oman totuudellisen ohjauksensa pois, totuudellisen ohjauksen korvasi Luojan antama eksytys ja valhe. Ilman Pyhää Henkeä Raamatun tekstien tulkitseminen ja niiden perusteella opettaminen ovat molemmat eksytyksessä saatua valheellista tietoa ja ohjausta. Hyvin selkeitä merkkejä Pyhän Hengen puuttumisesta kristityillä ovat esimerkiksi alkuseurakuntien hajaannus ja erilaisten kristillisten lahkojen ja suuntausten muodostuminen, jumalanpalvelusmenojen aloittaminen, kristillisen kirkon perustaminen sekä sen jakaantuminen, hengellisten opettajien korottaminen muiden yläpuolelle, kirkkojen harhaoppinen toiminta, pyhimyskultti, enkelipalvonta, luostarilaitokset, uskonsodat sekä Lutherin toimittama uskonpuhdistus monien muiden merkkien joukossa. Merkkejä on hyvin paljon, mutta koska kristityillä ei ole ollut Pyhää Henkeä tukenaan, näitä merkkejä ei ole osattu myöskään tunnistaa.

Kun evankeliumin vastaanottaneet ihmiset menettivät apostolien aikana vallitsevan puhtaan totuuden, ei ihminen pysty itse omin voimin enää millään tavoin palaamaan ja löytämään tuon ajan totuudellista, puhdasta opetusta ja uskoa. Totuuden voi ihmisille antaa vain Luoja tahtonsa mukaisesti. Luoja tuo oikea-aikaisesti totuutta ihmisille, mutta Hän ei anna puhtaan totuuden koskaan saastua valheen sekaan. Edellisessä kappaleessa mainittu Toisen tessalonikalaiskirjeen kohta silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella kertoo selkeästi sen, miten Kristus tulee toisessa tulemisessaan tuomitsemaan harhaoppisen uskon ja tuo ainoan oikean totuuden tullessaan. Luoja kyllä herättelee joitakin ihmisiä ennen sitä, kuten Ilmestyskirjan kirje Sardeksen seurakunnalle osoittaa: Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. - Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Kun ihminen ei ole hereillä ja valppaana, tämä herättelyn hetkikin saattaa mennä ihmiseltä ohi ja Kristus tulee yllättäen kuin varas.

Kun Pyhä Henki otettiin evankeliumia levittäviltä ihmisiltä pois totuuden saastuessa, ei Pyhää Henkeä voinut vastaanottaa eikä välittää enää kukaan. Luojan valtakunnan tullessa ja toimiessa maan päällä, vastaanotettu Pyhä Henki olisi ihmisten pitänyt pystyä pitämään itsellään. Kun ajat ovat vaikeat, Luoja valitsee oikea-aikaisesti sen ihmisen, joka voi vastaanottaa Pyhän Hengen haastavan tien kulkemisen kautta ja levittää Luojan totuutta muille ihmisille. Kuka tahansa ei ole Luojan profeetta, joka kertoo, mitä Luoja, Jeesus Kristus tai Pyhä Henki on hänen käskenyt ihmisille kertoa. Moni uskova profetoi tässä ajassa kuitenkin eksytyksen tuloksena. Paavali toteaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille, miten tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Raamattu varoittaa vääristä profeetoista, mutta ihminen voi silti eksytyksessä kuvitella olevansa Luojan todellinen profeetta ja toimivansa täysin Luojan oikean ohjauksen alaisena. Apostolien teoissa kerrotaan seuraavasti: Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. - Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä ihmiset olisivat Luojan totuudellisia profeettoja, päinvastoin. Kun ihminen ei tunne Luojan tätä maailmaa koskevaa suunnitelmaa ja häneltä puuttuu Pyhä Henki, profetioiden viestit ovat totuuden ja valheen sekasotkua, jossa totuudellisuus ei ole päällimmäisenä. Luoja vie tätä maailmaa eteenpäin suunnitelmansa mukaisesti, mutta ihminen ei tätä suunnitelmaa ymmärrä

Tämän ajan ihminen ei voi verrata itseään Vanhan testamentin aikaisiin profeettoihin eikä Uudessa testamentissa mainittuihin Pyhän Hengen tukemana toimiviin apostoleihin ja evankelistoihin. Luoja ei toimi enää samalla tavalla kuin tuolloin. Jeremian kirjassa Jeremia ottaa kantaa väärän profeetan Hananjan ennustukseen: Kaikkina aikoina, jo ennen minua ja sinua, profeetat ovat ennustaneet monille
kansoille ja suurille valtakunnille sotaa, onnettomuutta ja ruttoa. - Jos siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö hänen sanansa toteen. Vasta sitten nähdään, onko hän todella Herran lähettämä profeetta.
Tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöstä siitä, että todellisen profeetan tuntee hänen toteutuneesta ennustuksestaan. Noina aikoina Luojan viestit ihmisille olivat varoituksia ja ojennusta siihen suuntaan, että he palvelisivat ainoastaan Herraa, eivätkä epäjumalia. Se, joka julisti jotakin muuta Jumalan nimessä noina aikoina, oli selvästi väärä profeetta. Opetuslapset saivat Pyhän Hengen Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen ja ainoastaan Pyhän Hengen vastaanottaneet ihmiset voivat profetoida totuudellisesti, sillä Luoja puhuu heidän suullaan. Luoja ei anna Pyhää Henkeään ihmiselle kuitenkaan vastikkeetta. Ihmisen tulee aina kasvaa totuudessa ja totuudellisessa uskossa koettelemusten kautta Luojan tahdon mukaisesti ennen Pyhän Hengen vastaanottamista. Pyhää Henkeä ei voi vastaanottaa tietämättään. Apostolien teoissa kerrotaan Pietarista ja Johanneksesta, sekä muista Jeesuksen seuraajista: Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa.
Uskovien lisäksi ennustajia löytyy myös harhaoppisista suuntauksista, kuten henkisyydestä. Mooseksen viidennessä kirjassa varoitetaan selkeästi enteiden selittäjistä ja tietäjistä: Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, - loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. - Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, .. Ihmisen ei tarvitse tietää tulevista asioista, eikä keskittyä selvittämään niitä. Tällaista eksytyksen alaista ennustamista voidaan tehdä myös rahallisesti hyötyen, mutta tämäkään toiminta ei ole ihmiselle uutta. Apostolien teoissa kerrotaan orjatytöstä, jossa oli tietäjähenki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Luoja vie ihmistä eksytyksessään myös tämänkaltaiseen toimintaan ja kun se otetaan vastaan, Luoja antaa myös ihmisen rypeä näissä ennustuksissa ja niiden selityksissä ja levittää niitä. Ihmisen tulisi todellisuudessa keskittyä vain Luojaan sekä pyrkiä Luojan totuudelliseen ohjaukseen ja totuudelliseen uskoon.

Ihmisten tulisi muistaa Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kerrottu asia, miten Luojalta saatua tietoa ei voi tulkita ihmisen omasta viisaudesta, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on oltava jatkuva Pyhän Hengen totuudellinen tuki kyetäkseen tulkitsemaan yhtäkään Luojan antamaa viestiä, näkyä tai unta. Kaikki Luojan antamat unet eivät ole ennusunia, vaikka ne siltä vaikuttaisivatkin. Pyhää Henkeä ei ihminen voi kuitenkaan vastaanottaa tietämättään, Luojan lahjana ihmisille. Omaa oletettua ennusuntaan tai näkyään levittäessään ihminen unohtaa Eksyttäjän eli Saatanan olemassaolon, tai hän kuvittelee naiivisti, että hän on eksytyksestä täysin vapaa, kun vain uskoo Luojaan ja Kristukseen. Luoja koettelee ja eksyttää uskovaa ihmistä jatkuvasti, sillä Luojan antamaa totuudellista tietoa voi jakaa muille ihmisille vain Luojan puhtaassa totuudessa, jossa Pyhä Henki on jatkuvasti läsnä ihmisen elämässä. Tällöinkin Luoja kontrolloi hyvin tarkkaan sitä, mitä totuudessa kulkeva ja kasvava ihminen voi toisille ihmisille kertoa. Totuudellisella tiellä omia näkyjä tai unia ei suolleta muille ihmisille, vaan kasvetaan totuudessa Luojan tiukan ohjauksen mukaisesti hyväksymällä täysin Luojan tätä maailmaa koskeva suunnitelma. Pyhän Hengen vastaanottaminen ei ole itsestäänselvyys, sillä Luoja koettelee ja kasvattaa ihmistä totuudessa aina ennen Pyhän Hengen vastaanottamista. Koska ihmiset ottivat Luojan antaman eksytyksen vastaan ja antoivat heille annetun totuuden vääristyä, Luoja otti ihmisiltä totuudellisen ohjauksensa eli Pyhän Henkensä pois. Pyhää Henkeä ei voi kukaan enää vastaanottaa Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen ilman totuudellista koettelemusten eikä kärsimysten tietä, sillä ihmisen tulee oppia ja kasvaa vääristyneestä uskosta totuudelliseen uskoon. Jos kuvittelee saaneensa Pyhän Hengen lahjana ilman ristin tietä, on vastaanottanut eksytyksen ja ottanut vastaan Eksyttäjän opastuksen.

Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hän ei itse muutu Pyhäksi, vaan Pyhä Henki hänessä on sitä ainoastaan. Kun Pyhän Hengen vastaanottanut ihminen kuolee tai harhautuu pois totuudesta, Pyhä Henki poistuu hänestä. Mitään pyhyyttä tai korotettavaa ei ihmissieluun jää. Ihmisillä ei ole maapallolla muuta Pyhää kuin Luoja ja Raamattu. Jeesus Kristus kuuluu saumattomana ilmenemisen muotona Luojaan. Minkäänlaisia muita pyhiä esineitä Raamatun lisäksi, asioita, paikkoja, kuten kaupunkeja, rakennuksia tai jokia ei tässä maailmassa ole, vaikka eri uskonnot väittäisivät muuta. Taivas ja maa eivät 'kohtaa' missään päin maapalloa, joka tekisi tällaisen paikan pyhäksi. Ihmisen eksyttämiseen kuuluvat myös ihmisen tekemät pyhiinvaellukset. Ihmisen tulee ymmärtää, että Pyhä on sama kuin Täydellisyys ja molemmat tarkoittavat Luojaa ainoastaan. Ihminen sortuu pyhittämisillään Jumalanpilkkaan, josta vastuu kannetaan aina. Jumalallisuuteen liitetty neitsyt Maria oli tavallinen ihmissielu, jota ei ole lupa palvoa. Hän ei ollut Jumalan äiti, Jumalan synnyttäjä eikä Pyhä, sillä hän synnytti Jeesusta Kristusta varten vain ihmisen kehon. Tässä valossa ihmisen tulisi myös ymmärtää, että tämän maailman historiassa ei ole yhtään ihmissielua, joita ihminen itse voisi pyhittää tai korottaa muiden ihmisten yläpuolelle. Kun ihminen nimittää ja korottaa omasta mielestään kristillisesti ansioituneita ihmissieluja Pyhiksi tai Pyhimyksiksi, tällaisella toiminnalla halvennetaan ainoaa oikeaa Pyhää. Tämä kertoo taas karua kieltään siitä, miten ihminen ei ymmärrä Luojaa eikä hengellisyyttä lainkaan. Näiden oletettujen pyhien tai pyhimysten palvominen ei ole sallittua ihmiselle, sillä luodun olennon palvomisella eksytään harhaoppisuuteen.

Jumalalliset kuvat tai ikonit eivät ole pyhiä, eikä Luojasta saa tehdä minkäänlaista kuvaa. Jo Toinen Mooseksen kirja kertoo tästä: Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Ylhäällä taivaalla oleva kohta viittaa Luojaan ja kaikkeen siihen, missä olomuodossa ja hahmossa Luoja toimii Sanassaan. Tämä tarkoittaa myös enkeleitä sekä Eksyttäjää eli Saatanaa. Esimerkiksi monen rakastama suojelusenkeli-taulu sekä myös kauniit enkelipatsaat ovat täysin harhaoppisia. Alhaalla maan päällä tarkoittaa Jeesusta Kristusta sekä myös enkeleitä, joiden hahmossa Luoja on ilmestynyt Sanassaan ihmisille. Minkäänlaisia kuvia ei ole heistäkään lupaa tehdä. Maan päällä ihminen ei saa myöskään korottaa ja palvoa toisia ihmisiä, tällä viitataan myös pyhimyksiin ja marttyyreihin. Taiteen keinoin ihminen on kuvannut harhaoppisesti kaikkea mahdollista Luojaan liittyvää. Vesissä maan alla oleva kohta kuvaa jo kuolleita ihmisiä eli vainajia. Vesissä tarkoittaa maanpäällistä elämää, sillä merellä kuvataan Raamatussa kansoja eli ihmisiä. Vesissä maan alla kuvaa kuolleita, haudattuja ihmisiä. Kun vainajien, kuolleiden läheisten, pyhimysten tai 'sankareiden ja merkkihenkilöiden', muistamiseen ihminen pyhittää jopa oman päivänsä, kyse on vainajien palvonnasta, jossa ei toimita Luojan antamien käskyjen mukaan. Kun ihminen sortuu tällaisiin asioihin, hän rikkoo rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäistä kohtaa vastaan. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. - Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.

Luojaa kuvaava kolmio tai kolmio, jonka sisällä on silmä, on myös harhaoppinen. Kristityt ovat ottaneet oman uskonsa symbolisiksi tunnuksiksi asioita ja elementtejä, jotka eivät totuudelliseen uskoon kuulu. Näitä ovat esimerkiksi esineet, kuvat, värit, kirjaimet ja Luojaa ja Kristusta esittävä symboliikka. Totuudelliseen uskoon tarvitaan ainoastaan oikea, totuudellinen usko, Herran pelko ja pyyteettömät lähimmäisenrakkauden teot puhtaine ajatuksineen, ei mitään muuta. Apostolien tai ihmisten pyhittämien pyhimysten maalliset kehot tai niiden jäänteet eivät ole pyhiä, vaan sieluttoman kehon tavallinen, maallinen jäänne, jonka tulisi maatua eikä olla palvonnan kohde. Ihmisen ei ole lupa korottaa toista ihmissielua miksikään, sillä tällä sorrutaan toisen ihmisen eli luodun olennon palvomiseen. Vainajanpalvonta on valitettavan yleistä, mutta ihminen ei käsitä toimivansa tässä Luojaa vastaan. Ihmisen ei tule myöskään palvoa enkeleitä, tästä asiasta on kerrottu enkeleiden merkityksen lisäksi tarkemmin Hengellisyys-välilehdellä. Ihminen voi toimia Luojaa vastaan monella tavalla, nämä esimerkit ovat yksiä niistä.

Raamattu on pyhä sen takia, että se perustuu Luojan antamaan ilmoitukseen. Raamatun tekstejä ei ole kirjoitettu 'Pyhän Hengen inspiroimana', sillä ihminen ei ole voinut itse päättää sitä, mitä Raamattuun kirjoitetaan ja millä tavalla. Raamattuun on kirjoitettu kaikki tarvittavat asiat Luojan tahdosta, ei ihmisen tahdosta. Vaikka Raamattua saa selventää nykykielelle, sen tekstien merkitystä ei saa koskaan muuttaa toiseksi. Raamattuun ei kuulu kuitenkaan apogryfiset kirjat, sillä ne ovat syntyneet Luojan antaman eksytyksen tuloksena. Maailmalla on löytynyt paljon hengellisiä tekstejä ja jopa 'salaisia' evankeliumeja, mutta Raamattuun ja Luojan antamaan totuuteen ne eivät kuulu. Vaikka ihmiset ovat julistaneet aikojen saatossa muita ihmisiä, asioita, esineitä tai paikkoja pyhiksi, pyhiä ne eivät kuitenkaan ole. Ainoastaan Luoja voi pyhittää, ihminen ei koskaan. Luojalla on oma omaisuuskansansa, Israelin kansa, mutta tällä kansalla ei ole Pyhää Henkeä. Luoja johdatti israelilaiset pyhään maahan, jonka Luoja oli pyhittänyt heille. Koska juutalaiset eivät pysyneet Luojan ohjauksessa vaan toistuvasti lankesivat harhaoppisuuteen ja olivat tottelemattomia Luojalle, tuo pyhä maa odottaa vielä tulemistaan kokonaisuudessaan. Luoja valitsi itselleen oman kansan, jota Hän johdatti ja jonka keskelle Hän syntyi lunastaessaan Ihmisen Poikana juutalaisten ja Häneen totuudessa uskovien synnit omalla ristinkuolemallaan. Heprealaiskirje kertoo Jeesuksen Kristuksen uhrista, seuraavin sanoin: Sitä varten Kristus on tullut Uuden liiton välittäjäksi, että Hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Vaikka Luojan valittu kansa ei kansana tunnusta Jeesusta Kristusta, se on edelleen Luojan omaisuuskansa, Hänelle omistettu kansa. Yksikään muu kansa tai ihmisryhmä ei voi heitä korvata ja tätä paikkaa viedä. Roomalaiskirjeen mukaan Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut. Tiedättehän te, mitä kirjoitukset kertovat Eliasta. Hän esittää Jumalalle Israelia vastaan tämän syytöksen: - ’Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää jäljellä, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni.’ - Mutta minkä vastauksen hän saa Jumalalta? ’Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä.’ - Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut.

Kun ihminen itse pyhittää, se tarkoittaa vain ja ainoastaan jollekin asialle omistautumista. Raamattu puhuu paljon pyhistä, ja tällä tehdään selvä ero tavallisen ihmisen ja Pyhän Hengen vastaanottaneen ihmisen välille. Raamatussa pyhät olivat niitä, jotka toimivat Luojan ohjauksessa ja totuudessa. Luoja toi Jeesuksena Kristuksena ihmisille totuuden, mutta totuus ei pysynyt ihmisissä. Jos totuus ja Pyhä Henki olisivat pysyneet ihmisissä, täällä olisi vain yksi Kristuksen maailmanlaajuinen seurakunta eikä lukemattomia eri oppisuuntaisia kristillisiä seurakuntia, kirkkoja, lahkoja, suuntauksia ja liikkeitä. Hengellinen opetus olisi tässä tapauksessa myös yhtenäistä ja puhdasta. Kristinuskon nimissä ei olisi käyty myöskään yhtään sotaa, eikä sorrettu, kidutettu, hyväksikäytetty, mestattu, tapettu, poltettu tai kirottu muita ihmisiä. Näistä asioista on hyvin selkeää tunnistaa Pyhän Hengen puuttuminen kristityiltä. Todellinen kristitty toteuttaa elämässään aina Kristuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä ja elää Jeesuksen antamien opetusten mukaisesti. Tässä maailmassa on nähtävissä, miten ihminen on rikkonut hyvin monessa kohtaa rakkauden kaksoiskäskyä vastaan. Pyhä Henki eli totuuden Henki työskentelee ihmisten tukena ainoastaan puhtaassa totuudessa. Vaikka ihmiselle annetaankin nyt mahdollisuus toimia Luojan totuudellisessa ohjauksessa, Pyhän Hengen vastaanottaneita ihmisiä koetellaan edelleen myös eksytyksen keinoin, jotta he pysyisivät ja vahvistuisivat Luojan totuudessa. Kun ihminen ymmärtää Luojan suuruuden ja kaikkivoipaisuuden, löytyy ihmiseltä myös sitä tervettä Herran pelkoa, jonka avulla ihminen pystyy kasvamaan totuudessa ja ymmärtämään oman merkityksensä tässä maailmassa.

On hyvä ymmärtää, että Luoja ilmentää itsensä ihmisille aina Sanansa kautta, sillä kaikki on luotu Sanan voimalla, koko maailmankaikkeus luotuine olentoineen. Johanneksen evankeliumi alkaa sanoilla: Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman Häntä. Luojan suuruuden voi ymmärtää, kun käsittää sen, että koko maailmankaikkeus on Luojan alapuolella ja Luoja voi toimia maailmankaikkeudessa vain Sanansa kautta, sillä ilman Sanaa Luoja olisi liian valtava voima ja tietoisuus kohdattavaksi. Ensimmäinen kuningasten kirja kuvaa Salomonin todistusta Luojan suuruudesta, miten taivasten taivaatkaan eivät ole Sinulle kyllin avarat. Ihminen ei voi millään tasolla verrata itseään Luojaan, sillä niin vähäinen ja mitätön ihminen on Luojan rinnalla. Sana käsittää Luojan Henkenä, ohjaavana ja eksyttävänä henkiolentona, joka on vain yksi esimerkki tästä olemuksesta sekä Ihmisen Poikana, jollaisessa ihmishahmossa Luoja syntyi Jeesukseksi Kristukseksi maan päälle. Luoja voi Sanassaan ottaa minkälaisen olomuodon tai hahmon tahansa tässä maailmassa toimiessaan, mitään rajoitteita ei Luojalle ole olemassa. Sanansa kautta Luoja voi säädellä omaa valtavaa voimaansa ja tätä kautta Luoja voi ohjata kaikkea toimintaa maapallolla ja koko valtavassa maailmankaikkeudessa. Sana ei ole erillinen ja irrallinen osa Luojaa, sillä Luojan Henki on yksi ja ainut. Luojan suuruus, tietoisuus ja voima ovat ihmisen näkökulmasta katsoen mittaamattomia ja täysin käsittämättömiä ihmiselle. Luojasta lähtevä tuli on niin voimallista, että maailmassa ei ole mitään tähän verrattavaa. Luojasta lähtevä tuli kuluttaa kaiken, kaiken senkin, minkä maanpäällinen tuli jättää palamattomana jälkeensä.

Ihmiset ovat eksytyksen alaisena kolminaisuusopissaan virheellisesti määrittäneet Luojan yhdeksi olemukseksi, jolla on kolme 'persoonaa', Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tähän on vaikuttanut se, miten ihmisille on korostettu pelastustietä näiden kolmen asian kautta. Luoja ei kuitenkaan rajoitu vain Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Eivätkö ihmiset ole kokeneet Luojan myös esimerkiksi vitsauksina, luonnonvoimina, Herran enkelinä, saatanana, kirkkautena, pilvenä tai tulena? Ilmaus Isä, Poika ja Pyhä Henki kertoo ihmisille sen, miten ihmisen tulee uskoa Luojaan sekä Kristukseen ihmiseksi syntyneenä Luojana ja toimia Luojan totuudessa eli Pyhän Hengen ohjauksessa pelastuakseen. Jos ihminen rajaa Luojan ainoastaan tähän kolminaisuuden ilmaukseen, hän pienentää Luojan. Isä, Poika ja Pyhä Henki on kuitenkin ihmisille tarkoituksella annettu, sillä tämä sulkee täysin enkeleihin ja muihin henkiolentoihin sekä harhaoppisuuteen keskittymisen ihmisen pelastustien ulkopuolelle. Ihmisellä ei ole täydellistä käsitystä Luojasta, sillä Luojan suuruutta ja voimaa on ihmisen hyvin vaikea ymmärtää. Luoja ei ole kolmiyhteinen vaan paljon enemmän, eikä sanaa kolmiyhteinen mainita sanana Raamatussa. Henkiolento lukemattomine eri muotoineen tai mikä tahansa Luojan ottama olomuoto, Ihmisen Poika Jeesus Kristus ja Henki ovat kaikki osa Sanaa, voimallista Luojaa. He eivät ole minkäänlaisia alempia jumaluuksia, eikä persoonia kuten ei Isäkään, sillä Luojaa ei voi kuvailla ihmiseen verrattavin tavoin. Luojalla ei ole minkäänlaisia rajoittavia tekijöitä Hänen toimiessaan ihmisten kanssa. Persoonasta puhuttaessa kyse on aina ihmisestä, jolla on tietty, Luojan luoma luonne. Jeesus Kristus eli synnittömän elämän, joka ei ole tavalliselle, persoonalliselle ihmiselle mahdollista. Ihminen sortuu hyvin usein Luojan pienentämiseen, useinkin ymmärtämättömyyttään. Jumalan pilkkaa tapahtuu niin monilla tavoilla, tahattomasti ja tahallisesti. Persoona luonteineen ja inhimillisine piirteineen ja ominaisuuksineen liittyy aina rajalliseen, luotuun olentoon ja on ominaista nimenomaan sielulle. Luoja on ihmisen käsittämättömissä, mutta nykymaailmalle nöyryys Herransa edessä, Herran pelko ja Luojan suuruuden ymmärtäminen vaikuttavat olevan vaikeita asioita sisäistää ja käsittää. Ilman näistä asioista oppimista ihminen ei kuitenkaan pelastu. Jokainen ihminen joutuu jossain vaiheessa Luojansa eteen vastaamaan kaikista teoistaan, sanoistaan ja ajatuksistaan. Myös siitä, mitä on Luojastaan ajatellut ja opettanut muille.

Luoja, Isä, Jumala, Kaikkivaltias, Ikiaikainen, Herra, Kristus, Messias, Vapahtaja, Henki, Jumalan Poika, Ihmisen Poika ja Pyhä Henki ja monet muut Raamatussa mainitut Pyhää kuvaavat nimitykset viittaavat kaikki yhteen Luojaan. Luojaan viittaa myös Eksyttäjä ja Saatana. Luoja koettelee ja mittaa ihmistä jatkuvasti. Joka tämän kieltää, ei ymmärrä Luojan toimintaa, eikä Luojan rakkautta lainkaan. Poika, jonka ihmiset tuntevat Jeesuksena Kristuksena, on yksi Luojan Sanan ilmenemisen muoto, ihmiseksi syntynyt Luoja, Ihmisen Poika. Luojan toimimista Sanassa henkiolentona ja Henkenä on myös löydettävissä Raamatun Vanhasta testamentista monista tilanteista, joissa ihmisiä on ohjattu hyvinkin näkyvällä ja konkreettisella tavalla. Pilvenpatsas ja tulipatsas, jollaisina Luoja näyttäytyi israelilaisten erämaavaelluksen aikana, kertovat siitä, miten Luoja ilmestyi Sanassaan ihmisille. Monissa kohdin kerrotaan, miten ihminen toimi Luojan Hengen ohjauksessa tai alaisena. Samoin Luojasta Sanana kertoo Enkeli, Herran enkeli- ja Herran sotajoukon päällikkö -ilmestykset. Nämä sanansaattajana toimivat Jumalalliset ilmestykset ovat olleet olemassa vain tämän viestin kertomisen ajan, sillä taivaassa ei enkeleitä jatkuvasti olemassaolevana ole. Enkeleistä ja niiden merkityksestä voi lukea lisää Hengellisyys-välilehdeltä.

Ihmisen Poikana eli Jeesuksena Kristuksena, Luoja toimi poikkeuksellisesti ihmisenä, joka syntyi fyysisesti ihmisten keskelle. Luoja antoi Sanansa kautta itselleen kehon ihmisestä syntymisen kautta, sillä Luoja tarvitsi tässä tehtävässään samanlaisen fyysisen kehon kuin luomillaan ihmisillä. Henki Jeesuksessa Kristuksessa oli Luojan Henki, sillä Luoja on kaikissa olomuodoissaan yksi ja sama Henki. Fyysisen kuolemansa jälkeen, ilmestyessään opetuslapsille ja muille ihmisille, Luoja ilmestyi edelleen Sanan olomuodossa tunnistettavassa Jeesuksen hahmossa. Kun Luoja ihmiseksi syntyessään ottaa samanlaisen fyysisen kehon kuin ihminen, Hän koettelee aina vahvasti myös itseään ihmisenä ihmisten keskellä. Hän haastaa itsensä ja näyttää tällä tavalla opettamisen lisäksi, miten ihminen pystyy totuudelliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen niissä olosuhteissa, jotka ihmisille on annettu. Koettelemusten ja kärsimysten kautta Hän opettaa myös ihmisenä omalla esimerkillään, miten ihmisen tulee toimia nöyränä Herransa edessä ja ottaa koettelemukset ja kärsimykset kiitollisena ja luottavaisena vastaan. Ihmisen tulisi ymmärtää Luojan toimiminen Jeesuksena Kristuksena tarjotun pelastumisen mahdollisuuden lisäksi suurena rakkauden tekona ja osoituksena ihmisille totuuden tuomisen lisäksi.

Jeesuksen, Ihmisen Pojan synnyttänyt neitsyt Maria oli tavallinen syntinen ihminen, hän ei ollut millään lailla jumalallinen, mutta hän kuului siihen sukuun, johon Jeesuksen tuli syntyä. Tavalliseen ihmiseen verrattuna tästä Jeesuksen eli Ihmisen Pojan kokonaisuudesta puuttui sielu, joka on Luojan luoma tietoisuus ainoastaan ihmistä varten. Luoja toimi Sanana, Ihmisen Pojan olomuodossa ja opetti ihmisille kaiken tarvittavan Hänestä, jotta ihmiset voisivat pelastua. Ihmisen Poikana, Jeesuksena Kristuksena, Luoja eli Jumala lunasti, kärsi ja sovitti itse ihmisenä juutalaisten aikaisemmat synnit ja Häneen täydesti uskovien ihmisten synnit puhtaana uhrina omalla ristinkuolemallaan. Ihmisen pelastumiseen tarvitaan kuvaannollisen ristin tien ja totuudellisen uskon lisäksi myös ihmisen sydämen teot ja sydämen ajatukset. Vasta tällöin toteutuvat usko ja Jeesuksen Kristuksen antama opetus ihmisissä, jotka johtavat pelastumiseen. Luojan rakkauden suuruus näkyy juuri tässä, miten Hän toi pelastuksen sanoman, opetti ihmisiä ja uhrasi itse itsensä Ihmisenä ihmisten syntien tähden.

Luoja on luonut Sanansa kautta koko maailmankaikkeuden, jotta Hän voisi Sanassaan myös toimia tässä maailmankaikkeudessa. On hyvä ymmärtää, että on vain yksi Luoja, yksi Jumala ja yksi Henki, Yksi Pyhä, yksi Täydellisyys. Tähän täydellisyyteen kuuluu aina Luojan Sana, jonka kautta Hän voi toimia ihmisten kanssa Hengessään, Henkiolentona lukemattomine muotoineen tai Ihmisen Poikana. Kuka ei tunnusta Ihmisen Poikaa, Kristusta, hänellä ei ole Isääkään, sillä Poika itse on ihmiseksi syntynyt Luoja. Kuka Luojaa, ihmiseksi syntynyttä Jeesusta Kristusta tai Pyhää Henkeä tässä ajassa väheksyy ja pilkkaa, väheksyy ja pilkkaa aina Luojaa. Luojasta ei ole ihmisen lupa käyttää mitään muuta nimitystä, kuin Luoja itse on ihmiselle antanut Raamatun kautta. Ihmisen tulisi keskittyä niihin Luojan itsensä antamiin nimiin Hänestä, jotka tulevat ilmi Uudessa testamentissa. Monen käyttämä tuttavallinen yläkerta-nimitys Luojasta tai Taivaasta puhuttaessa ei ole asiallista, sillä nimitys on Luojaa halventava. Jos henkinen ihminen puhuu alkulähteestä, ykseydestä, pyhästä rakkaudesta, suuresta hengestä tai kaikkein korkeimmasta, ilmaus on hyvin harhaoppinen tai harhaanjohtava ja se voi johtaa monia ihmisiä harhaan. Kukaan ei voi tietää, mitä tämä ihminen näillä ilmauksillaan todella tarkoittaa. Monet henkiset ihmiset uskovat maailmankaikkeuteen, kosmokseen, universumiin tai kaikkeuteen, mutta se ei ole sama asia kuin Luoja. Nykykäsityksen mukaan havaittava maailmankaikkeus koostuu pimeästä energiasta, pimeästä aineesta ja aineesta. Luoja on kaiken tämän luomansa yläpuolella.

Luoja kertoo Itsestään jo Raamatun alkulehdillä, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa: Jumalan Henki liikkui vetten yllä, --Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. -- Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. -- Herra Jumala huusi miestä ja kysyi: 'Missä sinä olet?' Luoja ei voi näyttäytyä ihmisille, sillä Hän on mittaamaton Henki, josta ihmisen on mahdotonta nähdä edes vilausta tuhoutumatta. Sanan olomuodossa Luoja voi toimia Henkenä, johdattavana tai eksyttävänä henkiolentona, Ihmisen Poikana ihmisten keskuudessa tai missä tahansa rajoittamattomassa muodossa. Poikana eli ihmiseksi syntyneenä Ihmisen Poikana, Kristuksena, Luoja voi myös konkreettisesti toimia ja puhua ihmisenä ihmisten kanssa. Luojaan liittyvällä Poika- sanalla ei ole kuitenkaan samaa merkitystä kuin ihmisen poikapuolisella lapsella. Merkitykset eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Poika on kuitenkin merkitykseltään ihmisen paljon helpompaa käsittää kuin Sana tai Viisaus. Sana on se osa Luojaa, jonka kanssa Luoja voi toimia ihmisten kanssa. Luoja käveli Edenin puutarhassa ja puhutteli Aadamia ja Eevaa Sanassaan eli henkilolennon muodossa. Luoja on toiminut Sanansa eli Viisautensa kautta muinaisuudesta asti, ennen maapallon aikojen alkua, ja tähän viittaa myös Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjan luku kahdeksan, jossa Viisaus kertoo itsestään: Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudessa minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. -- Olin läsnä, kun Hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle. Johanneksen evankeliumi kertoo, miten Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. - Jo alussa Sana oli Jumalan luona. - Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt,ei ole syntynyt ilman Häntä. Vaikka Luoja toimii Sanassaan eli Viisaudessaan, Luoja eli Isä on tässä yhteydessä aina suurin, sillä Henki, Ihmisen Poika, henkiolennot ja kaikki muut rajoittamattomat ilmenemisen muodot ovat Hänestä lähtöisin.

Kun Luoja syntyy Sanansa kautta Ihmiseksi ihmisten keskelle, Hän ottaa rajallisen, fyysisen kehon ja sen ymmärryksen, jonka Hän itse tähän maanpäälliseen tehtäväänsä määrittää. Ihmisen Pojan ymmärrys ja tietoisuus kasvaa Luojan antaman koulutuksen ja valmennuksen myötä. Maan päällä toimineen Jeesuksen ulkomuoto oli maallinen keho, jota tarvittiin täällä toimimiseen. Tämä keho sellaisenaan ei ole olemassa taivaassa, vaikka Luoja voi Sanansa kautta ilmestyä ihmisille tunnistettavasti Jeesuksen näköisenä olentona, sillä ihmisillä on tietty mielikuva Jeesuksesta. Ihmisen tulisi ymmärtää, kuka Jeesus Kristus oli: Sanansa kautta toimiva Luoja itse. Luoja on aina Yksi, ja Hän voi toimia ja ilmestyä myös ihmisille mitä moninaisemmissa muodoissa. Luoja on täydellinen kokonaisuus, joka käsittää itsessään kaikki olomuodot yhtenä Henkenä, yhtenä kokonaisuutena, joka toimii maailmankaikkeuden yläpuolella sekä maailmankaikkeudessa Sanansa kautta. Ihmisen tulisi käsittää tämä annettu totuus Luojasta, sillä ihmisellä ei ole lupaa tehdä Jumalastaan minkäänlaista kuvaa.

Maapallolle ihmiseksi syntynyt Luoja eli Ihmisen Poika kasvaa tehtäväänsä koettelemusten ja kärsimysten kautta, joita Isä eli Luoja Hänelle antaa. Luoja ei tule Pelastajaksi ihmisten keskelle suoraan henkiolentona, vaan syntymällä ihmisten keskuuteen. Tällä Hän koettelee ihmisten uskoa olemalla yksi muiden joukossa ja tällä Hän näyttää ihmisille myös, miten pelastus on ihmiselle ihmisenä mahdollista. Jeesus Kristus kertoi itsestään Ihmisen Poikana sekä omasta suhteestaan Luojaan eli Isäänsä Johanneksen kirjan luvussa neljätoista: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? - Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat Hänen tekojaan. -- Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Tässä Luoja kertoo Jeesuksen Kristuksen suulla, miten Hän tulee takaisin Pyhän Hengen olomuodossa tukemaan opetuslapsia. Luoja itsessään on täysin ihmisen ymmärryksen ulottumattomissa ja näkymättömissä, mutta ilmestyessään Ihmisen Poikana Luoja on kaikkien ihmisten nähtävissä. Johanneksen viides luku kertoo Isän ja Pojan jatkuvasta työskentelystä: Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä. -- Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. -- Isä rakastaa Poikaa ja näyttää Hänelle kaiken, mitä itse tekee.

Totuudellisella tiellä kannetaan aina ristin taakkaa, jotta tällä tiellä voidaan edetä. Ristin taakka kuvastaa Ihmisen Pojan eli Jeesuksen Kristuksen kärsimystietä sekä Hänelle annettuja koettelemuksia ja kiusauksia eli Luojan antamia kirouksia. Luoja otti Kristuksena fyysisessä kehossaan vastaan kaikki kärsimykset, jotka Hänelle tässä tehtävässä annettiin. Ilman tähän tapahtumaan samaistuvaa kärsimyksen tietä ihmisellä ei ole mitään mahdollisuuksia kasvaa totuudessa, vahvistaa uskoaan eikä pelastua. Raamattu kertoo Matteuksen kymmenennessä luvussa Jeesuksen Kristuksen sanoin, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Raamattu kertoo myös symbolisesti, miten Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen joutuu kantamaan omalla uskon tiellään aina ristin taakkaa. Tämä viesti tulee kuvaannollisesti ilmi Raamatun Uuden testamentin tapahtumassa, jossa sotilaat ottivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen väkijoukosta ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Ihmisen kulku uskon tiellä koettelemuksineen ja kärsimyksineen, eli kuvaannollinen Jeesuksen ristin kantaminen, on matka kohti ihmisen ylösnousemusta eli pelastumista. Koska Luoja näki ennalta ihmisten totuudesta lipeämisen, tämä ristin tien viesti ihmisen tulee Raamatusta nyt ymmärtää. Pelkän uskomisen varassa ihminen ei koskaan pelastu. Kuka haluaa koettelemuksistaan eroon, rakastaa maallisuutta ja etsii ihmeparantumisia, ei ole ristin tien eli totuudellisen tien kulkija, sillä helppo tie ei ole totuudellisen uskon omaavan ihmisen tie. Vasta koettelemusten ja kärsimysten kautta ihminen voi kasvaa todelliseen uskoon ja todelliseen rakkauteen ja tehdä Luojalle mieluisia tekoja sekä edetä kohti pelastusta.

Totuudellista tietä kulkemalla ihmisellä on mahdollisuus välttää kuoleman jälkeinen kadotustuomio ja saada osakseen Luojan anteeksianto, armo ja pelastus. Kuoleman jälkeisestä kadotustuomiosta kerrotaan enemmän Hengellisyys-välilehdellä. Pelastus eli ylösnousemus on mahdollinen ainoastaan Kristuksen eli ihmiseksi syntyneen Luojan kautta. Uskomalla Häneen täydesti, ihminen toimii myös kaikessa Hänen opetustensa mukaisesti, sillä pelastumiseen liittyy uskon lisäksi aina ihmisen omat teot. Myös tekojen taustalla olevien ajatusten tulee tulla suoraan ihmisen hyvästä sydämestä. Jaakobin kirjeen sanoin: Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne. - - Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? - Niin kuin ruumis ilman Henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Jos ihminen uskoo vain Jeesukseen Kristukseen Luojan Poikana, mutta ei kykene todellisen uskon omaavan ihmisen tekoihin, pelastusta ei ole tällaiselle ihmiselle. Lähimmäisenrakkauden sanoma on aina osa Kristukseen uskomista. Vaikka Luoja Jeesuksena Kristuksena lunasti Häneen uskovien ihmisten synnit, todellinen usko ei ole koskaan puolittaista uskomista. Uskon varjolla ei voi arvostella ja tuomita toisia ihmisiä ja sivuuttaa lähimmäisenrakkautta ja kuvitella silti pelastuvansa. Mammonan palvominen, maallisuuden rakastaminen, itsekkyys ja omaisten asettaminen Luojan edelle eivät kuulu myöskään todelliseen ja totuudelliseen uskoon. Armo tulee aina uskon, tekojen, nöyrtymisen, katumuksen ja anteeksiannon kautta sekä ihmisen pyrkimyksestä siihen elämään, jota Luoja Ihmisen Poikana eli Jeesuksena Kristuksena opetti.

Kun henkinen ihminen meditoi ja pyrkii täyttämään ajatuksensa henkisillä, itsekkäillä tai maallisilla asioilla, totuudellisella tiellä pyritään päinvastaiseen suuntaan. Monet Luojan antamat ajatukset vievät ihmisen harhaan, mutta vasta totuudellisella tiellä kehityttäessä ihminen alkaa erottamaan Luojan antaman eksyttävän ajatuksen, joka tulee pyrkiä katkaisemaan. Totuudellisella tiellä ei pyritä kuitenkaan tyhjentämään tietoisuutta ajatuksista, vaan pyritään Luojan antamin ohjein totuudessa kasvamisen kautta erottamaan totuus valheesta, sillä päämäärä on toimia Luojan ohjauksessa mahdollisimman totuudellisella tavalla. Totuudellisessa ohjauksessa eli Pyhän Hengen tukemana toimiminen ohjaa ihmistä pelastusta kohti, sillä ihmisen on hyvin tärkeää oppia tunnistamaan synti ja olemaan tekemättä sitä. Ihminen ei pysty tähän yksin, vaan tarvitsee omaan totuudelliseen kasvamiseen ja uskon vahvistumiseen aina Luojaa ja Luojan kouluttamaa totuudellisen tien opettajaa, jonka kautta opetus konkreettisesti välittyy. Vaikka totuudesta oppiminen ei ole helppoa, tärkeää on kiittää aina kaikesta, mitä Luoja ihmiselle antaa. Kaikkeen ei pidä kuitenkaan lähteä mukaan, mutta kasvamisen seurauksena Luoja antaa ihmisen erottelukyvyn kasvaa. Maailmasta eristäytyminen rukoukseen ja mietiskelyyn ei vie lähemmäs Luojaa ja totuutta, sillä ihmistä ei ole luotu tällaista toimintaa varten. Vaikka Vanhassa testamentissa kerrotaan nasiireista, yksinomaan Luojalle omistautuneista ihmisistä, Luoja ei Jeesuksena Kristuksena opettanut ihmistä pyrkimään yksinäisyyden tielle, vaan toimimaan lähimmäisenrakkaudessa muiden ihmisten kanssa. Totuudellinen usko, sydämen teot ja sydämen ajatukset toteutuvat maailmassa, jossa eletään ja toimitaan yhdessä toisten ihmisten kanssa. Jo tähän Jeesus kehoitti opetuslapsiaan lähetyskäskyllään ja tätä viestiä vahvistaa myös rakkauden kaksoiskäsky. Maallisiin, materialistisiin, henkisiin, itsekkäisiin, harhaoppisiin tai uskontoon liittyviin tapoihin, lakeihin ja rutiineihin keskittyminen ei kuulu totuudelliselle tielle. Totuudelliselle tielle ei kuulu myöskään karismaattisuus eikä hurmoshenkisyys, jotka molemmat kuuluvat Pyhän Hengen menettämisen jälkeen Luojan antamaan eksytykseen.

Totuudelliseen tiehen ei kuulu myöskään minkäänlaiset pakolliset, yhteiset ruokaan liittyvät paastoamiset , joita ihmisen tulisi noudattaa. Jesajan kirjassa kerrotaan, minkälaista paastoamista Luoja odottaa ihmiseltä, ei itsensä kurittamista vaan lähimmäisenrakkaudessa toimimista. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi? - Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, - murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Mikäli totuudellisella tiellä Luoja haluaa ihmisen paastoavan nimenomaan ruoan kautta, se liittyy aina ihmisen oppimiseen ja toimimiseen kurinalaisesti Luojan tarkassa ohjauksessa Hänen tahtonsa mukaisesti. Jeesus opetti paastoamisesta Matteuksen evankeliumissa seuraavin sanoin: Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. -- Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Kun ihmiset paastoavat julkisesti ja tekevät siitä numeroa, silloin ei toimita enää Luojan totuudessa. Totuudellisella tiellä ei keskitytä myöskään pyytämään Luojalta armolahjoja eikä ihmeitä, vaan otetaan nöyränä ja kiitollisena oman totuudellisen uskon, totuudellisen kasvun ja kehittymisen myötä vastaan se, minkä Luoja tämän tien kulkijalle antaa. Totuudellinen tie on normaalissa arjessa toteutuva vaatimaton elämäntapa, jossa toteutuu puhdas totuudellinen usko, hyveet, sydämen teot ja sydämen ajatukset. Jokainen tälle tielle lähtevä kulkee tätä tietä yksilöllisesti, omassa tahdissaan, nöyränä ja kuuliaisena Luojansa edessä.

Totuudellisen tien koulutus tapahtuu Luojan ohjauksessa ja totuudessa normaalissa arjessa ilman ihmisen rakentamia instituutioita ja ilman ihmisen kehittämiä kaavamaisia tapoja. Totuudellisen tien koulutus pohjaa Luojan antamaan totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon, ei nykymaailman tuntemaan kristittyjen uskontoon. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Totuudellinen tie ei ole koskaan uskonnon tie, sillä mikään uskonto ei ketään pelasta. Uskonnossa on niin paljon ihmisen omaa virheellistä tulkintaa ja toimintatapaa, mikä ei ole peräisin Luojan totuudesta. Monet virret vievät ihmisen harhaan, sillä niiden viesti ei ole tullut Luojan totuudesta, kuten Raamattu aikoinaan, vaan virsiin on sekoittunut ihmisen omia uskomuksia ja eksytystä. Luojaa voi ylistää ihan millä musiikin tyylillä tahansa, kunhan laulujen sanat ovat totuudellisia. Ihmisten ahdasmielisyys ja tekopyhyys tulee juuri uskonnon kautta esille, jossa suvaitaan vain tietyt, uskonnon piirissä opitut ja hyväksytyt asiat. Kun Raamattua on tulkittu eksytyksen eikä Pyhän Hengen avulla, ihminen on astunut monessa tulkinnassa harhaan.

Luoja mittaa ihmistä aina hänen uskonsa, tekojensa sekä tekoihin liittyvien sanojen ja ajatusten kautta. Tässä mittaamisessa Hän käyttää aina koettelemuksia, johon sisältyy myös eksytys. Totuudellisella tiellä on mahdollista saada Luojalta syntejään anteeksi, mutta se edellyttää aina ihmiseltä totuudellisen uskon lisäksi totuudessa kasvamista, nöyryyttä, anteeksiantoa, sydämen tekoja sekä sydämen ajatuksia. Pelastumiseen tarvitaan aina syntien anteeksiantaminen ja Luojan armo. Ihminen saa Luojan armon osakseen, kun hän oppii ja toimii kaikessa Luojan toivomalla tavalla. Syntinen ihminen, joka ei kunnioita Luojaa ja jolta ei Herran pelkoa löydy, ei pelastu.

Totuudellisella tiellä opetetaan ihmisiä rukoilemaan myös totuudellisella tavalla. Rukous on ihmisen ja Isän eli Luojan välinen yhteys, johon ei tarvita kaavamaista suorittamista, esirukoilijaa, uskontoa eikä kirkkorakennusta tai rukoushuonetta, sillä rukoilla voi itse milloin tahansa ja missä tahansa. Rukous ei ole sielun ja Hengen yhdistymistä, sillä Luojan Henki on ihmisessä läsnä koko ajan. Ihminen on oppinut tietyt fyysiset eleet ja tavat, jotka kuuluvat rukoukseen. Totuudessa rukoillessa ei kuitenkaan korosteta rukoustapoja eikä keskitytä niihin, vaan keskitytään Hengessä ja totuudessa rukoilemiseen. Luojan kiittäminen ja rukoilu on ihmisen ja Luojan välistä, siitä ei tarvitse kertoa muille eikä rukoustilanteessa esiinnytä muille ihmisille. Luoja kyllä tietää, onko ihminen nöyrä vai ei, kaikki tämä tieto löytyy ihmisen sielusta, jota Luoja kontrolloi koko ajan. Raamatussa polvistuminen kuvaa nimenomaan nöyryyttä Luojansa edessä. Totuudessa ja Hengessä rukoilemiseen ei liitetä ulkoisia elementtejä kuten ristinmerkkiä, polvistumista, käsien ristimistä, käsien kohottamista, kumartumista, maahan heittäytymistä, seisomaan nousemista, pään paljastamista, käsien päälle panemista, jalkojen pesemistä, voitelua, tanssimista tai muutakaan kehollista rukoilemisen muotoa. Jos ihmisellä on omat, kaavamaiset rukousaikansa ja hän vain silloin keskittyy Luojaan, kyse on tietynlaisesta suorittamisesta. Rukouksen tulee tulla ihmisen sydämestä ja Luojan tulisi olla ihmisen elämässä joka hetki.

On hyvä muistaa, että aina tulee rukoilla Luojaa / Jumalaa / Taivaallista Isää eikä Hänen ilmenemisen muotojaan, Ihmisen Poikaa tai Pyhää Henkeä. Ihmisen ei tule rukoilla suoraan Jeesusta Kristusta, sillä Isä on aina Ihmisen Poikaa suurempi. Tätä opetti myös Jeesus Kristus maan päällä toimiessaan. Vaikka Isä, Poika ja Henki ovat kaikki yhtä eli Yksi, Pojan ja Hengen olomuodot ovat Isästä lähtöisin. Ihmisen ei tule myöskään rukoilla apua enkeleiltä, sillä Luoja toimii enkelinä tässä maailmassa eksyttävänä Henkiolentona. Kun ihminen rukoilee suoraan Jeesusta Kristusta tai Kristusta eli ihmisten Vapahtajaa ja Messiasta, hän ei käsitä sitä, että hän tällä tavalla pienentää Luojaa. Kristus on ihmiseksi syntyneenä Ihmisen Poikana aina vähäisempi kuin Taivaallinen Isä kaikessa mittaamattomassa voimassaan ja täydellisyydessään. Luoja tietää kyllä, uskooko ihminen Jeesukseen Kristukseen Häntä rukoillessaan, sillä Luojan Henki koettelee, tutkii ja mittaa ihmistä joka hetki.

Pyyteetön, näkymättömissä tapahtuva rukoileminen toisen ihmisen puolesta on hieno asia, mutta mikäli ihminen haluaa kasvaa totuudessa, hänen tulee aina rukoilla itse ja pyrkiä totuutta ja Luojaa kohti itse. Esirukoustilaisuudet, rukoilemiseen kouluttaminen tai ohjatut rukoustilaisuudet ja -paikat eivät palvele ketään, vaan vievät ihmisen harhapoluille poispäin Luojan totuudesta. Onko toinen ihminen jotenkin ansiokkaampi rukoilemaan kuin toinen? Jos näin ajatellaan, on otettu eksytys vastaan. Ihmisille pitäisi riittää se, mikä Raamatussa on annettu, kuten Isä meidän -rukous, joka ei vie harhaan. Luoja tietää aina ihmisen ajatukset, tietää mitä ihminen on vailla, paremmin kuin ihminen itse, sillä Luojan Henki ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Ihmisten ei tule rukoilla julkisesti toisten ihmisten nähden, niin että he kuulevat hänen rukouksensa, vaan hiljaa ja salassa. Rukouksessa ei tarvita koskaan mitään muuta kuin nöyrä ja katuva ihminen itse, minkäänlaiset kehitellyt metodit, rukousnauhat, alttarit, rukouspäiväkirjat tai mitkään muutkaan elementit eivät kuulu rukoukseen. Ihmisen kasvaminen totuudessa edellyttää aina henkilökohtaista suhdetta Luojaan.

Ihmisen tulee aina rukoilla Hengessä ja totuudessa, sillä hänen tulee myös rukouksessa keskittyä hengellisiin, eikä maallisiin ja fyysisiin asioihin. Rukousvastaus tulee aina Hengessä. Henki on se ihmisessä vaikuttava Luojan voima, joka ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Hengessä ja totuudessa rukoillessa ihminen saa Luojalta rauhaa, seesteisyyttä ja voimaa kohdata ja kokea haastava tilanne tai koettelemus. Näitä asioita Hengessä ja totuudessa rukoileva voi Luojalta pyytää. Tämä rauhan tai voiman tunne ihmisen tulisi osata tulkita rukousvastaukseksi ja kiittää siitä. Tämä on se tapa, jolla jokainen ihminen voi kokea Luojan ja Luojan antaman rauhan. Jos ihminen keskittyy rukouksessa maallisiin asioihin eli hän rukoilee valmiiksi eksytyksessä, hän ei tule saamaan Luojan Hengen tukea ja kokee, ettei rukoukseen vastata. Pahimmassa tapauksessa ihminen yrittää keksiä erilaisia uusia tapoja rukoukselle, jotta hän saisi edes jonkinlaisen vastauksen Luojalta. Kun ihminen hairahtuu väärälle tielle myös rukouksessa ja alkaa vaatimalla vaatimaan esimerkiksi kiusauksia eli koettelemuksia pois tai hän vaatii jotakin merkkiä Luojalta, hän tulee saamaan eksytyksen seurauksena vastauksia tai merkkejä, jotka eivät tule totuudesta vaan valheesta. Luojalle ei tarvitse huutaa, sillä Luoja kuulee kyllä ihmisen pienimmätkin ajatukset, sillä Hän hallitsee täysin ihmisen sielun tietoisuutta. Luojaa ei ole ihmisen lupa käskyttää, eikä Luojalle ihmisen ole lupa asettaa minkäänlaisia ehtoja ja vaatimuksia.

Luojan antamaa, Raamatusta löytyvää Isä meidän -rukousta ei ihmisen pidä mennä muuttelemaan mihinkään suuntaan millään lailla, niin että sen merkitys muuttuu. Tästä rukouksesta on muokattu myös pidennettyjä versioita tai 'korjattuja' versioita, jotka eivät tule totuudesta. Ihmisen ei tule koskaan käyttää eikä jakaa näitä muunneltuja rukouksia kenellekään. Se, mikä on Raamatussa annettu, pitäisi riittää kaikille ihmisille, sillä rukous on Luojan itsensä antama, kun Hän syntyi Sanansa kautta Jeesuksena Kristuksena eli Ihmisen Poikana ihmisten keskelle. Raamatussa on totuus, mutta ihmisillä itsellään ei Luojan Totuudellista tukea enää ole. Matteuksen evankeliumista löytyy Isä meidän -rukous, johon ei mitään lisäyksiä tarvita:

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. - Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. - Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. - Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. - Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Matt. 6:9-13.

Luukaksen evankeliumista löytyy myös sama rukous, mutta suppeampana versiona.

Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. - Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. - Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. Luuk. 11:2-4.

Isä meidän -rukousta tulisi tulkita myös totuudellisella tavalla. Isä meidän, joka olet taivaissa kertoo miten Luoja on luonut kaikki maailman ihmiset, sekä se kertoo myös Luojan suuruudesta ja siitä, missä Luoja todella on. Taivaissa tarkoittaa myös, että ei ole vain yhtä ihmisen käsittämää taivasta, vaan myös ne taivaat, joista vain Luoja on tietoinen ja joita Hän hallitsee. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi tarkoittaa, miten Luojan Pyhyys tunnustetaan heti rukouksen alussa. Muuta Pyhää nimeä ei ihmisellä saa olla kuin Luoja ja Luojan nimi, eikä mitään muuta ihminen saa pyhittää tai korottaa. Ihminen pyhittää eli omistautuu monille asioille, mutta ihmisen tulisi omistautua vain Luojalleen. Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa tarkoittaa sitä, että alistumme nöyränä ja kuuliaisena Luojan tätä maailmaa koskevaan suunnitelmaan Luojaan uskoen ja luotamme myös siihen, että Luoja vie tämän maailman loppuun juuri oikealla tavalla tahtonsa mukaisesti. Luojan tahdon ja suunnitelman eteneminen tässä maailmassa tulee hyväksyä ja tunnustaa luottavaisesti tavalla, jolla Luoja toimii täydellisesti myös taivaassa. Jos Isä meidän -rukouksessa olevan kohdan anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme tulkitaan ruokaan liittyväksi eikä hengelliseksi ravinnoksi, harhaudutaan rukouksessa yleisesti pyytämään Luojalta maallisuuteen ja fyysiseen elämään liittyviä asioita, joihin rukous ei kehoita. Tämä kohta tarkoittaa yksinomaan hengellistä, Luojan antamaa ravintoa. Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Velkaan liittyy aina laina. Ihmiselle on annettu tämä maapallo lainaksi, ja jokaisen tulisi elää täällä Luojaa, toisia ihmisiä ja luomakuntaa kunnioittaen, tekemättä syntiä, jotta ihminen pelastuisi ja velkaa Luojalle ei kertyisi. Maapallo on luotu ihmistä varten, eikä ihminen saisi toimia täällä Luojan tahdon vastaisesti. Luoja edellyttää myös, että kun Hän on antanut näin paljon ihmiselle velaksi, ihmisen tulee myös kaikki toisen ihmisen rikkomukset ja velat antaa anteeksi. Ihmisen tulee pyrkiä elämään ja toimimaan Luojan ohjeistamalla tavalla Luojaan uskoen, sillä vasta sitten ihmisellä on mahdollisuus saada Luojaltaan syntejään anteeksi ja pyrkiä pelastukseen. Jos seuraava rukouksen kohta äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta tulkitaan maallisesti niin, että pyydetään pois kaikkia mahdollisia kiusauksia eli koettelemuksia sekä haetaan ihmeparantumisia ja taakkojen poistamisia, joudutaan harhateille. Tämä kohta korostaa nimenomaan ihmisen omaa kasvua ja toimintaa synnistä pois. Jos ihminen haluaa kiusauksistaan ja kiusauksiin liittyvästä eksytyksestä eroon, niistä pääsee eroon kulkemalla Luojan totuudellista tietä ottamalla kaikki annetut kiusaukset vastaan ja kasvamalla niistä ulos totuudessa. Luoja tulee aina ihmistä vastaan, kun ihminen pyrkii totuudessa Luojaa kohti. Tällöin totuudessa kasvanut ihminen kohdatessaan kiusauksen tunnistaa sen, eikä enää lankea siihen eikä kiusauksella ei ole häneen enää mitään vaikutusta. Ihminen siis välttää tekemästä syntiä ja hän on siis päässyt pahasta. Paha liittyy aina syntiin. Ihminen vastaanottaa jatkuvasti Luojan antamia koettelemuksia myös eksytyksen muodossa, mutta ilman Luojan Totuudellista tukea eli Pyhää Henkeä ihmisen on mahdotonta tunnistaa eksytystä. Samalla tavalla, kun eksytys on otettu rukouksissa vastaan, eksytys on otettu myös virsissä vastaan.

Ihmiset saavat joka päivä Luojaltaan koettelemuksia, mutta he eivät kykene tunnistamaan niitä ilman totuutta, sillä jotkut eksytykseen liittyvät koettelemukset, joita maanpäälliset kulkijat saavat, ovat vakiintuneet esimerkiksi omaksutun välinpitämättömyyden ja kiireisen elämänmenon kautta ihmisen normaaleiksi tavoiksi toimia. Normaalissa arjessa on tapoja, jotka eivät ole enää ihmisen tunnistettavissa eksytyksen aikaansaamiksi. Ihmisen selvästi havaittaviin koettelemuksiin voi kuulua esimerkiksi haastava elämäntilanne, ihmissuhdekriisi tai ihmisen elämää vaikeuttava sairaus. Mikäli esirukoilija tai ihminen itse rukoilee ja pyytää esimerkiksi sairautta pois ja tästä parannutaan suoraan rukouksen voimasta, kyse on valheessa parantumisesta. Jos ihminen vertaa itseään Jeesukseen Kristukseen, joka paransi ihmisiä, tulee ymmärtää, että Jeesus Kristus oli Sanansa kautta ihmiseksi syntynyt Luoja, joka paransi ihmisiä, että he uskoisivat Häneen. Jeesus Kristus karkotti myös pahoja henkiä, koska kaikki sielut ovat ainoastaan Luojan käskettävissä, ja riivaajia käytettiin tuohon aikaan ihmisissä. Apostolit tekivät ihmetekoja Pyhän Hengen voimalla, jotta Kristuksen evankeliumi leviäisi kaikkialle maailmaan. Kaikki tämä tehtiin sen takia, että ihminen uskoisi ja ottaisi pelastuksen sanoman vastaan. Samaa ei voi tehdä enää nyt, sillä Luojan Totuudellista tukea eli Pyhää Henkeä ei ihmisillä ole ollut enää pitkään aikaan.

Koska Pyhää Henkeä ei tässä maailman ajassa ihmisillä ole, toisen ihmisen kautta hengellisyydessä tai henkisyydessä tapahtuva ihmeparantuminen, saadut 'Pyhän Hengen lahjat' tai oletettujen henkien karkottaminen eli manaaminen on aina rankan eksytyksen tulosta. Henkien karkottamisesta kerrotaan muutamalla sanalla myös Hengellisyys-välilehdellä. Ihminen ei siis voi suoraan soveltaa apostoleiden kirjeissään antamia ohjeita omaan itseensä, sillä nämä ohjeet oli tarkoitettu niille, jotka olivat vastaanottaneet totuuden ja Pyhän Hengen. Uuden testamentin Jaakobin kirjeen viidennen luvun kohta ei koske nykyihmistä, vaan sen ajan apostoleita ja uskovia, joilla oli Pyhä Henki ja Pyhän Hengen vankkumaton tuki ja totuudellinen ohjaus: Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, - ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. - Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Koska Pyhän Hengen totuudellinen tuki puuttuu kristityiltä tässä ajassa, rukouksella ei parannuta totuudessa, eikä syntejä saada anteeksi totuudessa, vaan valheessa. Luoja eksyttää ja koettelee aina myös uskovia, kukaan ei ole eksytyksen ulkopuolella. Apostolit ja heidän opettamansa evankelistat olivat tuona aikana kulkeneet Kristuksen kärsimystietä ja Luoja oli antanut jo heille heidän syntejään anteeksi. Samaa ei voi soveltaa tähän aikaan. Kenenkään rukous ei ole myöskään toista voimallisempi, sillä vanhurskaita ei tässä maailmassa ole ilman haastavaa totuudellisen tien kulkemista. Vanhurskaus liittyy aina totuuteen ja totuudelliseen uskoon sekä Pyhän Hengen vastaanottamiseen ja näissä kaikissa pysymiseen. Toki ihmiset kokevat joskus hämmästyttäviä ja selittämättömiä ihmeparantumisia, jotka eivät liity muiden ihmisten tekoihin, mutta näiden ihmisen elämänsuunnitelmissa olevien tapahtumien kautta ihmisiä herätellään aina kääntymään Luojansa puoleen. Ihminen ei kuitenkaan tässä maallisessa ajassa aina osaa yhdistää parantumistaan Luojaan.

Sairaus, jokin vaiva, hankala tai haastava elämäntilanne, onnettomuudet, vastoinkäymiset tai vaikea ihmissuhde ovat yksittäisiä selviä esimerkkejä erilaisista kiusauksista, joilla ihmistä normaalissa elämässä koetellaan. Pienempiä koettelemuksia ja yleisesti eksytystä on jo vaikeampaa tunnistaa. Koska ihminen haluaa elää helppoa ja vaivatonta elämää, hän haluaa elää ilman harmeja ja koettelemuksia. Helpolla elämällä ihminen ei kuitenkaan kasva totuudessa ja uskossa, kadu tekojaan, opi antamaan anteeksi, tule nöyräksi tai ole vilpittömästi kiitollinen Luojansa edessä niin kuin koettelemusten kautta kasvanut ja uskoaan vahvistanut ihminen. Helpolla elämällä ei ihmisestä löydy myöskään todellista Herran pelkoa ja kunnioitusta. Totuudellisella tiellä ei kuitenkaan anneta ihmiselle vakavia sairauksia tai suisteta ihmistä onnettomuuksiin, sillä totuudellisella tiellä on tarkoitus kasvaa ja kehittyä koettelemusten avulla, ei pysäyttää ihmistä pitkäksi aikaa vakavaan, koettelevaan vaivaan tai tapahtumaan. Koettelemuksiin liittyvä eksytys koettelee uskoa, johon liittyy aina myös lähimmäisenrakkaus tekoineen ja ajatuksineen. Koettelemuksia annetaan myös tietoisuuden kautta. Omista koettelemuksista oppimalla pystytään myös huomioimaan ja auttamaan paremmin muita ihmisiä, ja oma koettelemus ei ole enää mikään ylitsepääsemätön asia, jollaiseksi ihminen sen on aikaisemmin kokenut. Ihmisen alkaessa oppimaan totuudesta, näitä koettelemuksia, kuten myös eksytystäkin, opitaan jo tunnistamaan ja ne osataan ottaa vastaan oikealla tavalla. Kun tällä tiellä kuljetaan edelleen oppien, koettelemus ei tunnu enää edes koettelemukselta, vaan siitä osataan myös iloita ja kiittää. Totuudellisen tien kulkijaa ei erota muista maanpäällisistä kulkijoista, sillä jokaiselle ihmiselle tapahtuu erilaisia asioita harva se päivä. Kaikki ihmisen saamat koettelemukset eivät ole kuitenkaan muiden ihmisten nähtävissä.

Totuudellinen tie on haastava tie, eikä tälle tielle tule lähteä vain sillä ajatuksella, että pääsee oman elämänsä koettelemuksista eroon, sillä niin ei tule käymään. Koettelemukset eivät voi oppimisen myötä poistua ihmisen elämästä kokonaan, mutta niiden merkitys ihmiselle muuttuu ja kulku helpottuu. Vaikka totuudellisen tien kulkija kasvaa ja muuttuu, maailma ympärillä ei sitä tee. Tämä maailma erilaisine tapahtumineen etenee kuitenkin koko ajan ihmisen oppimattomuuden ja tämän takana olevan Luojan suunnitelman mukaisesti. Siksi koettelemuksia ei ihmisen elämästä saa koskaan täysin pois. Luojan ohjauksen lisääntyessä ihmisen elämässä, myös omat huolet ja murheet jäävät oppimisen ja uskon vahvistumisen myötä Hänelle. Uskon lisäksi Luojan rakkauden tulisi olla jokaisen kulkijan päämäärä totuudellisella tiellä ja itsensä antaminen täydesti Luojan rakkauden välikappaleeksi. Ihmisen tulee aina ymmärtää se, että Luojan totuudelliseen ohjaukseen pääseminen edellyttää ihmiseltä kaiken sen, mitä hän voi antaa. Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hänen tulee pysyä tiiviisti Luojaan keskittyneenä. Jos keskittyminen herpaantuu, se voi johtaa totuudesta eksymiseen.

Totuudellisen tien koulutuksen toisella tasolla ihmiselle alkaa aukeamaan hänen oma, henkilökohtainen ja totuudellinen elämäntehtävänsä Luojan ohjauksessa, ellei sitä jollakin tasolla ole ihmiselle jo avattu. Vaikka ihmisellä olisi jo hengellinen elämäntehtävä, Pyhän Hengen vastaanotettuaan ja totuudessa kulkien tämä elämäntehtävä uudistuu totuudelliselle tasolle. Totuudellinen elämäntehtävä on aina sellainen, että se on täysin luonteenomainen ja luonnollinen kyseiselle ihmiselle. Tähän totuudelliseen elämäntehtävään ohjataan ja valmennetaan Luojan ohjauksessa ja opettajan tuella. Totuudellinen elämäntehtävä Luojan ohjauksessa on totuudellista ja voimallista, mutta myös haastavaa. Totuudellisessa elämäntehtävässä keskitytään ensisijaisesti Luojaan, jotta Pyhän Hengen ohjaus ja tuki ovat joka hetki läsnä. Ihminen ei itse tiedä, miten hänen tulisi toimia, jotta hän toimisi totuudessa, mutta Luoja tietää. Kun tätä totuudellista elämäntehtävää verrataan elämäntehtävään, jota tehdään ilman todellista ja totuudellista Pyhän Hengen tukea, eroa on kuin yöllä ja päivällä.

Ilman totuudellista ohjausta ihminen on kuin tuuliajoilla, jolloin harhaan astumisen vaara ja harhassa kulkeminen ovat koko ajan läsnä. Jos totuutta ei edes tunne, ei tunnista eksytystäkään. Raamatun tulkitsijoita ja opettajia on paljon, mutta tässä tehtävässä tulisi toimia aina Luojan totuudessa, eikä tuoda toisille ihmisille omia totuuksia varmoina totuudellisina opetuksina. Karismaattisuus ja hurmoshenkisyys eivät myöskään kuulu totuudelliseen uskoon. Vaikka Matteuksen evankeliumissa Luoja kertoo Sanassaan Jeesuksen Kristuksen kautta ihmisestä joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa, tämä koskee vain sellaista ihmistä, joka puhuu Luojan antamaa totuutta. Ihmisen on tärkeää ymmärtää se, että kaikenlaisen muun opetuksen antaminen, mikä ei pysy totuudessa, vaikka sillä tarkoitettaisiin hyvää, ei jää seuraamuksitta. Kun ihminen opettaa Luojan ja Kristuksen nimessä jotakin muuta, harhaoppista tai vääristynyttä totuutta, hänelle voi olla yllätys, että pelastus ei tulekaan hänen osakseen. Ilmestyskirja tuo esille tätä asiaa: Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Tämän Raamatun kohdan vanhempi käännös kertoo saman asian paljon selkeämmin: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se Nimi, mutta sinä olet kuollut. Matteuksen evankeliumin kohta kertoo tästä myös hyvin selvin sanoin. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. - Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. - Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!

Uskovan ihmisten tulisi opettaa aina Luojan totuutta, sillä jo pienilläkin sanoilla ja lauseilla voidaan aiheuttaa vahinkoa. Harhaoppisella opetuksella ei opettaja eikä opetettava pelastu, jos opetetaan Luojan totuuden vierestä Luojasta, Kristuksesta, Pyhästä Hengestä, siunauksista, armosta ja pelastuksesta tai selitetään omista lähtökohdista Raamattua ja tulkitaan tästä käsin Raamatun tulevia tapahtumia. Jos Raamatun tulkitsija kertoo, että kaikki seurakunnan hengellinen elämä oli apostolien aikana lähtöisin Pyhästä Hengestä, tulee ymmärtää, että kaikki oli ja on edelleen lähtöisin Luojasta. Tässä ajassa seurakunnan hengellinen elämä ei ole lähtöisin Pyhästä Hengestä, sillä seurakunnilla ei Pyhää Henkeä ole. Ketkä olettavat toimivansa Pyhän Hengen kanssa, toimivat Eksyttäjän eli Saatanan kanssa. Pyhä Henki tulee ihmisen ansaita, sillä Pyhä Henki on ihmisen tukena ainoastaan Luojan puhtaassa totuudessa. Jos Raamatun tulkitsija selittää Raamatun kohdan ihmisistä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan ihmisiksi, jotka elävät syntien anteeksisaamisessa, annetaan ihmisille se virheellinen kuva, että syntiä voi jatkuvasti tehdä, mutta Luoja antaa aina kaiken anteeksi, kun ihminen vain uskoo ja vähänkin katuu. Ihminen ei elä täällä syntien anteeksisaamisessa, vaan ihmisen tulee kulkea totuudellisessa uskossa ristin tietä, kasvaa koettelemuksissa ja kun pääsee sille tasolle, että tunnistaa synnin, ei enää tee syntiä ja välttää tekemästä sitä. Vasta tässä vaiheessa Luoja voi antaa syntejä anteeksi. Raamatussa mainitut vaatteita tahraamattomat ihmiset ovat niitä, jotka eivät syntiä tee, keskittyvät jatkuvasti Luojaan ja pyrkivät kaikessa toimimaan Luojan toivomalla tavalla. Tällainen toimiminen on mahdollista vain Luojan totuudessa. Valkoinen väri kuvaa aina Luojan täydellisyyttä ja puhtautta, siksi ihminen voi pelastua vain Ihmisen Pojan eli Kristuksen kautta, eli Sanassa toimivan Luojansa kautta. Tämän ajan pappi tai evankelista ei voi antaa Jeesuksen Kristuksen nimessä syntejä kenellekään anteeksi, sillä Pyhä Henki ja Luojan totuudellinen ohjaus puuttuu ihmiseltä täysin. Ei ihminen voi itse mennä sanelemaan, milloin syntejä annetaan anteeksi, sillä ihminen ei tunne toisen ihmisen tekoja ja ajatuksia, Luojan totuutta eikä Luojan armoa. Vain Luoja yksin voi antaa ihmisten syntejä anteeksi, sillä Hän tuntee ja tietää jokaisen ihmisen synnit. Ihmisellä itsellään ei ole käsitystä toisen ihmisen synneistä eikä ajatuksista. Kun sokea taluttaa sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan, ja tämä kertoo siitä, miten totuudesta harhautunut opettaja voi itsensä lisäksi viedä myös opetettavansa kadotukseen. Uskovan ihmisen tulee myös sisäistää, mitä on Luojan kunnioittaminen ja Herran pelko. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Monet uskovat ihmiset toivottavat Jumalan / Taivaallisen Isän / Luojan siunausta kanssakulkijoilleen, ymmärtämättä sitä, että Luoja ei anna tämän maailman ihmisille minkäänlaisia siunauksia vaan kirouksia. Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille kerrotaan, miten ihminen kyllä kestää Luojan antamia kirouksia eli koettelemuksia, sillä ihmistä ei ole tarkoitus lannistaa täysin, vaan opettaa. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen Hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Ilman ristin tietä ihminen ei voi pelastua, sillä ihmisen usko ja valmius lähimmäisenrakkauteen ei valheesta totuuteen kasva ilman Luojan antamia koettelemuksia eli kirouksia. Heprealaiskirjeen sanoin jota Herra rakastaa, sitä Hän kurittaa kertoo miten Luojan kirousten takana on kuitenkin se suuri rakkaus, jota Luoja tuntee eksyksissä olevia luotujaan kohtaan. Vaikka moni uskova ihminen kokee itse oman hengellisen tiensä ja toimensa Luojan siunauksena ja johdatuksena, kyse on kuitenkin Luojan ihmiselle laatimasta elämänsuunnitelmasta. Jonkun ihmisen elämäntehtävä on aina Luojasta ja Kristuksesta kertominen, sillä tämän maailman tulee kuulla evankeliumista, vaikka sen sanoma ei enää vastaisikaan alkuperäistä opetusta. Ihmiset ovat kuitenkin totuutta vääristellessään ottaneet aika laajoja valtuuksia, sillä Neljännessä Mooseksen kirjassa oleva israelilaisille tarkoitettu Herran siunaus on otetettu käyttöön kristityille, joille se ei ole kuitenkaan tarkoitettu. Herra sanoi Moosekselle: - 'Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin: – Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, - Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. - Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. - Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni.' Tämän israelilaisille tarkoitetun siunauksen perään on istutettu sanat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, jotta siunauksesta on saatu kristityille soveltuva. Tämä siunaus ei ole kuitenkaan enää voimassa israelilaisillekaan, sillä emme elä enää Vanhan liiton aikaa, vaan Uuden liiton. Sama pätee myös kaikkiin Vanhan testamentin psalmeihin. Suositut psalmit, kuten psalmi 23, Herra on minun paimeneni sekä psalmi 92, Korkeimman suojelus, eivät ole Luojan lupauksia kristityille, vaan Vanhan liiton ajan Israelin kansalle. Nämä ovat selkeitä esimerkkejä siitä, miten ihminen ei pysty omin neuvoin Raamattua oikein tulkitsemaan. Raamatun totuudelliseen tulkintaan tarvitaan aina Pyhän Hengen totuudellinen tuki, joka vastaanotetaan ainoastaan Luojan totuudessa kasvamisen kautta. Ihminen ei saa Luojalta siunauksia, vaan kirouksia ihmisen omien toimien ja oppimattomuuden tähden.

Luojan antamista kirouksista kerrotaan Uuden testamentin Apostolien teoissa, miten Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Ihmisen syntisyydestä ja synnillisen elämän opettamisesta aina seuraavalle sukupolvelle todetaan Uuden testamentin roomalaiskirjeessä niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Synnillinen elämä liittyy harhaoppisuuden lisäksi maallisuuteen, tähän maailmaan ja sen rakastamiseen. Ihminen menee mukaan erilaisiin asioihin ja ottaa näitä asioita omakseen, eikä ymmärrä tekevänsä väärin Luojaansa kohtaan. Uuden testamentin Efesolaiskirjeessä kehotetaan ihmisiä pysymään Kristuksen totuudessa ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Ihminen rikkoo Luojaansa vastaan monissa asioissa, joita hän ei edes synniksi tunnista. Ja samaan aikaan kuvitellaan, että Luoja ei ihmistä rankaise, vaan siunaa. Jo Mooseksen kirjoissa todettiin, miten Luoja kostaa ihmisten pahat teot aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka.

Totuudellisella tiellä kulkee kulkijoita jo toisella tasolla ja heidän kokemuksiensa ja totuudellisen tien opettajan omien kokemuksien avulla, totuudellisella tiellä oppimisesta ja kasvamisesta voi kertoa totuudellisesti. Koska jokaisen tälle tielle lähtevän totuudellinen tie on erilainen ja eteneminen ja kasvaminen on henkilökohtaista, näitä kokemuksia ei muille tarkemmin jaeta. Jos totuudellinen tie tuntuu liian vaativalta itselle, se ei estä totuudesta opiskelemista. Totuutta voi ottaa vastaan myös ilman totuudellisen tien kulkemista, sillä näiltä sivuilta voi aina halutessaan käydä lukemassa totuudesta. Totuudellista tietoa ei koskaan piiloteta minkäänlaisten suljettujen ryhmien taakse, sillä totuuden tulee tavoittaa niin moni kuin on mahdollista. Koska totuudellinen tie on henkilökohtainen tie, minkäänlainen ryhmäopetus ei palvele totuudellisen tien kulkijoita.

Totuuden tunteminen on ihmiselle erittäin tärkeää, vaikka sen vastaanottaminen olisikin vaikeaa. Ihminen ei voi koskaan olla varma pelastumisestaan. Ihmisen tulee tässä ajassa tutkia omaa uskoaan ja uskomuksiaan tarkkaan. Pelastumiseen tarvitaan aina uskon, tekojen ja ihmisen omien ajatusten koettelemista. Luoja mittaa ihmistä näiden kolmen asian kautta ja käyttää siinä myös eksytystä. Ihminen ei pysty tunnistamaan edes kaikkia tekemiään syntejä, jos hän ei osaa tunnistaa saamiaan koettelemuksia ja niihin liittyvää eksytystä, joita Luoja hänelle Hengessään antaa.


Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. - Onhan kirjoitettu: – Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. - Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? - Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. 1. Kor. 1:18-21.

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Room. 10:17.

Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Hepr. 11:1.

Jeesus sanoi hänelle: »Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Joh. 20:29.

Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. - Tietämisemme on näet vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista, - mutta kun Täydellinen tulee, vajavainen katoaa. 1. Kor. 13:8-10.

Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan Hänen rakkaita lapsiaan. - Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. - Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille. - Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi, teidän suuhunne sopii kiitos. - Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija. Ef.5:1-5.

Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. - Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! - Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Jaak. 3:1, 5-6.

Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. - Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. - Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? - Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi?' Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Matt. 6:39-42.

Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. - - Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi Mestari, Kristus. - Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. - Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Matt. 23:8, 10,11-12.

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. - Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Luuk. 11:9-10.

Jeesus vastasi: 'Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.' Joh. 14:6.

Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. - Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Matt. 10:38-39.

Siitä me tiedämme tuntevamme Hänet, että pidämme Hänen käskynsä. - Joka sanoo tuntevansa Hänet mutta ei pidä Hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. - Mutta joka noudattaa Hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme Hänen yhteydessään. - Sen, joka sanoo pysyvänsä Hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin Hän eli. 1. Joh. 2:3-6.

Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. - Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan Hänet. Joh. 1:17-18.

Jeesus vastasi: "Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. - Tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. - Jumala on Henki, ja siksi niiden, jotka Häntä rukoilevat, tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa." Joh. 4:21, 23-24.

Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. - Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Matt. 6:5-6.

Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää
ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? - Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ - Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. - Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. - Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Matt. 6:25, 31-34.

Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen Hän antaa teille. - Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. - Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. - Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Joh. 16:23-26.

Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. - Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Hepr. 12:14-15.

Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. - Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun Hänen kirkkautensa ilmestyy. - Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki. 1. Piet. 4:12-14.

Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan: - Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä masennu, kun Hän ojentaa sinua – jota Herra rakastaa, sitä Hän kurittaa, Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. - Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden. Hepr.12:5-6, 11.

Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen Hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. - Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. 1. Kor. 10:13, 21.

Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka Häntä rakastavat. - Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä Hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. - Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. - Älkää eksykö, rakkaat veljet! Jaak.1:12-16.

Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. - Kukin tutkikoon vain omia tekojaan.. - Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. - Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Gal. 6:3-4,8-9.

Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne. - Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee. - Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? - Niin kuin ruumis ilman Henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Jaak. 1:22, 25 ; 2:14, 26.

Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Matt. 26:41.

Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Hepr. 10:26.

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; - mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Matt. 7:13-14.

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. - Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Joh. 15:5-6.

..Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Dan. 12:4.

Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. - Tarkatkaa siis, mitä kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Luuk. 8:17-18.Totuudellisen tien koulutus tiivistetysti:

- Koulutuksen aloittaminen edellyttää aina tapaamista, jossa koulutus ja kouluttautujan valmiudet käydään läpi. Mikäli Hengellisyys- ja Koulutus- välilehtien tekstiä on vaikeaa sisäistää ja Luojaa ja Kristusta ei tunnusteta, valmiuksia tälle tielle ei vielä ole. Totuudessa kulkevan on hyvä tunnistaa myös henkisyys ja mahdollisimman monet siihen liittyvät piirteet. Vaikka itse ei kokisi olevansa tekemisissä henkisyyden kanssa, hyvin moni tässä ajassa on. Henkisyyttä on avattu Hengellisyys-välilehdellä jonkin verran, jotta sitä pystytään jollakin tasolla tunnistamaan. Totuudellista tietä voidaan kulkea vain Luojan totuudessa.

- Totuudellisen tien koulutus on maksutonta. Koulutus sisältää opetuksen, tukemisen, puhdistavan sielunhoidon ja totuudelliseen elämäntehtävään ohjaamisen.

- Mikäli taustalla on henkisiä opetuksia ja henkistä toimimista, ne tulee jättää kaikki taakse. Myös virheelliset Raamatun tulkinnat tulee jättää taakse. Koulutus lähtee Luojan antaman totuuden omaksumisesta.

- Koulutus edellyttää aina totuudellisen tiedon vastaanottamista. Totuudellista tietoa löytyy tältä sivustolta ja tekstiä päivitetään Luojan tahdon mukaisesti.

- Totuudellisen tien koulutus pohjaa Luojan antamaan totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon. Luoja teki Jeesuksessa Kristuksessa ihmisten kanssa uuden liiton ja asetti sen voimaan, siksi Raamatun tutkimisessa on hyvä painottaa Uuden testamentin lukemista. Vanha testamentti selittää monia tärkeitä asioita ja se on Uuden testamentin perusta ja ennustaa tulevia asioita, mutta Vanhasta testamentista on osattava erottaa ne kohdat, jotka eivät enää Uuden liiton myötä ole voimassa tai jotka oli tarkoitettu ainoastaan israelilaisille.

- Koulutus sisältää kaksi tasoa, joista toinen taso on vaativampi. Ensimmäisellä tasolla koulutetaan ja opetellaan perusasioita, toisella tasolla syvennetään ensimmäisellä tasolla opittua. Kaikki tämä tapahtuu Luojan tahdon ja totuuden mukaisesti. Jokaisen totuudellisen kulkijan tie on erilainen ja yksilöllinen.

- Koulutus edellyttää tapaamisia, jotka tapahtuvat vähintään kerran kuukaudessa kouluttautujan toiveiden mukaisesti.

- Opetusta annetaan tapaamisissa, jolloin yksi puhdistava sielunhoito + opetus ovat kestoltaan maksimissaan 3 tuntia. Negatiivisuus ihmisessä vaikeuttaa aina oppimista ja kehittymistä. Koska tämä tie ei ole helppo tie, negatiivisia tuntemuksia voi kertyä ihmisestä riippuen myös koulutuksen eri vaiheissa, kunnes tälle tielle sopeutuu paremmin ja ymmärtää enemmän.

- Ensimmäisellä tasolla annetaan seitsemän avainta opittaviksi, jotka opitaan Luojan ohjauksessa sekä opettajan tuen ja ohjauksen avulla. Avaimet liittyvät ihmisen uskoon, kiitollisuuteen, kärsivällisyyteen, kurinalaisuuteen, luottamukseen, antautumiseen ja nöyryyteen. Näiden asioiden avulla opetellaan kasvamaan ja kehittymään totuudellisessa uskossa ja Luojan totuudellisessa rakkaudessa. Ilman Herran pelkoa ja ymmärrystä Luojan suuruudesta totuudellisella tiellä on vaikea edetä.

- Yhden avaimen suorittaminen vaatii useammasta erilaisesta koettelemuksesta oppimista. Koettelemukset sisältävät myös aina Luojan Hengen antamaa eksytystä.

- Avainten suorittaminen / oppiminen linkittyy normaalielämän tapahtumiin ja elämäntilanteisiin, joista opettaja ei ole tietoinen. Myös koulutettavan tietoisuutta käytetään oppimisessa. Luoja kouluttaa ja valmentaa totuudellisen tien kulkijaa myös unien ja näkyjen kautta, joiden totuudellista viestiä avataan tapaamisissa. Tapaamisissa käydään yleisesti läpi niitä kouluttautujan kokemia asioita, joiden kautta tulisi oppia. Kun kouluttautujan koettelemuksia käydään läpi, löydetään esimerkin kautta oikeita toimintatapoja totuudelliselle tielle. Nämä koulutukseen liittyvät tapahtumat tulevat tavallisessa arjessa opittavaksi jokaiselle tämän tien kulkijalle luonnollisella ja yksilöllisellä tavalla Luojan tahdon ja suunnitelman mukaisesti.

- Avainten suorittamiseen / oppimiseen annetaan työvälineitä ja tukea.

- Luoja avaa koulutuksen edetessä koulutettavan ja itsensä välille erityisen viestimisen kanavan tietynlaista kommunikointia varten, jota käytetään myös koulutettavan opettamiseen. Tämä kanava ei aukea itsestään, vaan se avataan puhdistavan sielunhoidon aikana. Tämän kommunikoinnin tavat opetetaan ja niitä harjoitellaan tapaamisen aikana.

- Yksittäisen avaimen suorittamisesta viestitetään auenneen kanavan ja opettajan välityksellä. Jos jotakin asiaa ei ymmärrä tämän avatun kanavan kautta, se tuodaan aina opettajan kautta totuudellisen tien kulkijalle. Mikään viesti ei mene ohi sen takia, että itse ei ole käsittänyt sitä totuudellisella tavalla. Totuudellinen tie vaatii ihmiseltä avoimuutta kertoa omista asioistaan ja koettelemuksistaan. Totuudellisen tien opettajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

- Kun ensimmäisen tason seitsemän avainta on suoritettu, avautuu toinen taso eli suora koskettava yhteys Luojaan. Tämä tarkoittaa Pyhän Hengen vastaanottamista. Pyhä Henki vastaanotetaan puhdistavan sielunhoidon aikana.

- Toisella tasolla opitaan ja kehitytään edelleen. Koulutus on tällä tasolla paljon haasteellisempaa kuin ensimmäisellä tasolla, sillä samoja avaimia käydään läpi, mutta syvemmin ja vaativammin. Tällä tasolla koulutettavalla on viimeistään aukeamassa jokin totuudellinen elämäntehtävä, jossa opetellaan toimimaan Luojan ohjauksessa. On hyvä muistaa, että kommunikointi tapahtuu Luojan kanssa aina totuudellisen tien kulkijan tason mukaisesti. Täydellistä totuutta ihminen ei voi vastaanottaa koskaan, sillä ihmisen oma tietoisuus ja ymmärrys on niin vähäistä ja mitätöntä Luojan ymmärryksen ja viisauden rinnalla. Luoja antaa ihmisille tietoa aina ihmisten ymmärryksen ja totuudesta oppimisen mukaisesti.


- Toisella tasolla tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

- Molemmilla tasoilla opettajan opastus ja tuki ovat käytettävissä koko ajan, aina silloin, kun tukea ja apua tarvitaan.

- Vaikka koulutus on haasteellista, se on täysin turvallista ja tapahtuu Luojan tahdosta.

- Toinen taso on loppuelämän mittainen matka.


Totuudellinen tie voi olla paikoin vaikea kulkea, mutta kaiken sen vaivan arvoinen. Jokainen kulkija saa niin paljon tukea kuin tarvitsee. Saavutettu koskettava yhteys on jotakin, joka on tässä elämässä elämää suurempaa.

Totuuden vastaanottaminen tämän sivuston kautta on yksi Luojan tavoista koetella ihmistä. Tarkkaa siis itseäsi, millä tavalla tällä sivustolla olevan tiedon totuudesta otat vastaan. Pitäytyminen tietyssä opitussa Raamatun tulkinnassa ei ihmistä auta, eikä myöskään se, että Luojasta tulevaa totuutta tai ihmiselle tuntematonta totuudellista tietoa ei oteta vastaan. Luoja toteuttaa oman suunnitelmansa, teki ihminen mitä hyvänsä. Raamattu kertoo paljon tulevasta, mutta kun totuudellinen tulkinta puuttuu, ihminen voi kulkea harhapoluilla ymmärtämättä tapahtuvia asioita eikä hän pysty myöskään varautumaan tulevaan.

Toimin Luojan ohjauksessa ja totuudessa. Tämän sivuston teksti päivittyy totuudessa Luojan tahdon mukaisesti. Aikaisemmin luettu teksti on voinut muuttua, mutta teksti päivittyy aina Luojan tahdon mukaisesti. Totuus on tärkeää omaksua, mutta se on vaikeaa vastaanottaa ja sisäistää kerralla, siksi sivuille kannattaa palata useampia kertoja. Puolentoista vuoden tutkimusmatka henkisyyteen toi ilmi sen, että mikään asia henkisyydessä ei kumpua totuudesta vaan perustuu eksytykseen ja valheellisuuteen.


Ota yhteyttä, jos haluat keskustella totuudesta, haluat irti henkisyydestä tai haluat totuudelliselle tielle. Voit ottaa myös yhteyttä kertoaksesi omista henkisistä tai hengellisistä kokemuksistasi. Yhteydenotto ei tarkoita, että sitoutuisit jotenkin totuudelliseen tiehen tai tähän opetukseen. Totuudellinen tie on aina vapaaehtoinen ja omaehtoinen harkittu valinta. Yhteystiedot alla.Marja Ruoti


Totuudellisen tien opettaja


Yhteystiedot:

Hamina, osoite: Laantintie 117, 49520 Reitkalli.

Tapaamisaikoja on saatavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yhteydenotot tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com

Yhteyttä voi ottaa myös tekstiviestillä tai Whatsapp-viestillä numeroon 040 596 5216. Liitäthän viestiin oman nimesi mukaan. Viestiä voi laittaa myös Messengerin kautta.