Totuudellisen tien koulutus

Tämän sivun koulutus ei liity Noppaperhoseen, vaan koulutus liittyy yksityiseen toimintaan. Myös tätä sivua päivitetään aika ajoin.

Totuudellisen tien koulutus on Luojan tälle ajalle antama uusi koulutuksellinen tie, joka johtaa totuuden tuntemiseen. Totuus itsessään ei ole mitään uutta, vaan vanhaa. Totuudellista sanomaa Luoja on tuonut aikaisemmin ihmisille profeettojen välityksellä, syntymällä itse Vapahtajaksi ihmisten keskelle sekä ja Raamatun tekstien kautta.

Totuudellisen tien koulutuksen päämääränä on suora, puhdas koskettava yhteys Luojaan. Tämä on ainut henkimaailman yhteys, jota ihmisen tulee tavoitella. Koulutuksessa ihminen oppii tunnistamaan koettelemuksia, joita jokainen ihminen vastaanottaa tässä elämässä, jokaikinen päivä. Eksytys on yksi koettelemisen muoto, jolla Luoja mittaa ihmistä muiden koettelemusten ohella hänen tekojensa, sanojensa ja ajatustensa kautta. Eksytyksessä koetellaan nimenomaan ihmisen uskoa. Uskoon liittyy aina lähimmäisenrakkaus eli sydämen teot ja sydämen ajatukset. Kaikki nämä asiat vaikuttavat ihmisen pelastumiseen eli ylösnousemukseen maanpäällisen elämän jälkeen. Koulutuksessa kuljetaan Luojan viitoittamaa totuudellista tietä ensimmäiseltä tasolta toiselle ja opetellaan elämään ja toimimaan Luojan totuudellisessa rakkaudessa. Ihmisen oma usko ja oppiminen vaikuttavat aina totuudellisella tiellä kasvamiseen ja sillä etenemiseen.

Totuudellinen tie on tie, jonka jokainen tälle tielle lähtevä kulkee ihmisenä yksin. Tukea ja opastusta saa kuitenkin aina silloin, kun sitä tarvitsee. Omaa totuudellista tietä ja sen kokemuksia ei jaeta muille ihmisille, vaan totuudellisella tiellä keskitytään kulkemaan Luojan tahdon mukaisesti Häneen kuuliaisesti keskittyen. Tämä tie ei ole ihmiselle itselleen omien kokemusten kehuskelun, muiden kanssa vertailun, mainostamisen tai itseensä keskittymisen tie. Jokainen tälle tielle lähtevä kasvaa todellisessa uskossa ja totuudessa yksilöllisesti ja saa juuri sellaista ohjausta ja opetusta, jota hän henkilökohtaisesti tarvitsee. Totuudellisella tiellä kulkeminen tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa, muiden ihmisten kanssa, korostamatta omaa totuudellista tietä.

Totuudellisen tien koulutus on tarkoitettu niille ihmisille, jotka etsivät omassa elämässään puhdasta, perimmäistä totuutta ja haluavat toimia todellisessa lähimmäisenrakkaudessa Luojan tahdon mukaisesti. Totuudellinen usko, sydämen teot ja sydämen ajatukset kuuluvat aina totuudelliselle tielle, ja näitä kaikkia opetellaan tällä tiellä. Oman kehittymisen voi todeta konkreettisesti totuudellisella tiellä, sillä totuudessa kasvaminen näkyy suoraan totuudellisen tien kulkijan omissa ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Kasvaminen näkyy myös kiitollisuuden lisääntymisessä ja luottamuksessa Luojaa kohtaan. Totuudellisella tiellä kulkeminen edellyttää aina Luojan ja Kristuksen tunnustamista, sekä Heidän asettamista ensimmäiselle sijalle omassa elämässä. Kaikki muu tulee vasta tämän jälkeen. Totuudellinen tie vahvistaa Luojan ohjausta elämässä sekä antaa Hänen lupauksensa mukaisesti ihmiselle myös mahdollisuuden ikuiseen elämään maallisen elämän päättymisen jälkeen. Oma totuudellinen, Luojan ohjauksessa tapahtuva elämäntehtävä aukeaa koulutuksen edetessä ja kulkijan kehittyessä totuudellisella tiellä. Kun ihminen etenee tarpeeksi pitkälle totuudellisella tiellä, vahva usko, totuuden tunteminen ja vahvistunut Luojan ohjaus vaikuttavat ihmiseen niin, että totuudellisen tien kulkija tunnistaa jo synnin ja välttää itse tekemästä sitä.

Koulutus käsittää kaksi tasoa, joilla opitaan Luojan tahdon ja suunnitelman mukaisesti. Koulutukseen liittyvä oppiminen tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa Luojan valitsemien haasteiden ja koettelemusten kautta. Totuudellisen tien opettaja tukee ja opettaa kouluttautujaa Luojan tahdon mukaisesti. Koulutukseen liittyy myös säännöllinen tapaaminen sekä puhdistava sielunhoito, jotta haastavassa koulutuksessa pystytään etenemään. Puhdistavasta sielunhoidosta voi lukea lisää myös Puhdistava sielunhoito -välilehdeltä. Viimeistään koulutuksen toisella tasolla ihmiselle aukeaa hänen oma totuudellinen elämäntehtävänsä Luojan ohjauksessa, mikäli häntä ei ole vielä johdatettu tähän suuntaan. Totuudellinen elämäntehtävä on aina jokaiselle ihmiselle hänen persoonaansa soveltuva tehtävä, joka on hänelle luonnollinen ja luonteenomainen tapa elää ja toimia muiden ihmisten kanssa Luojan totuudessa.

Allekirjoittanut on ainut totuudellisen tien kouluttaja. Koulutusta ei voi opiskella etäopiskeluna, vaan koulutus vaatii vähintään kuukausittaisen henkilökohtaisen tapaamisen. Totuudelliseen tiehen kuuluva opetus, tukeminen, puhdistava sielunhoito ja kouluttautujan omaan elämäntehtävään opastaminen ovat maksuttomia. Koulutuksen ensimmäisellä tasolla keskitytään puhdistamaan ihmisestä myös sitä negatiivisuutta, jota on kertynyt sielun tietoisuuteen jo lapsuudesta lähtien erilaisissa koettelemuksissa ja haasteissa. Tämä kertynyt negatiivisuus vaikeuttaa aina totuudellisella tiellä oppimista ja kasvamista. Totuudellisella tiellä pyritään toimimaan jatkuvasti Luojan totuudessa, eikä ihmisen oppimien totuttujen toimintatapojen ja ajatusten mukaisesti. Totuudellisella tiellä negatiivinen toimintatapa vähenee, eikä sen ole hyvä tulla enää oppimisen myötä koettelemuksissakaan ihmisestä läpi, ei sanoissa, teoissa eikä ajatuksissakaan. Tämä totuuteen ja puhtaaseen lähimmäisenrakkauteen kasvaminen ei tapahdu kuitenkaan hetkessä, vaan se voi vaatia opettelua ja aikaa. Kun Luoja kouluttaa tässä asiassa, ihminen joutuu oppimansa eteen tekemään tosissaan töitä.

Erilaisten elämässä koettujen haasteiden ja koettelemusten takia ihmiseen kertyy usein negatiivisia tuntemuksia. Koska totuudellisella tiellä keskitytään totuudessa kasvamiseen, Luojan antamien haasteiden ja koettelemusten myötä kertyy negatiivisuutta oppimisen tiellä myös olemassaolevan negatiivisuuden lisäksi. Koettelemukset ja haasteet tiukkenevat totuudellisen tien toisella tasolla, kun kulkija kasvaa ja etenee. Vaikka koettelemukset kasvavatkin, kouluttautujalla on koulutuksen ensimmäisellä tasolla opittua totuudellista pääomaa ja totuudellista uskoa, jotka molemmat vahvistavat toisella tasolla kulkemista. Koettelemukset ja haasteet eivät tässä koulutuksessa ole koskaan niin suuria, etteikö ihminen pystyisi selviytymään niistä. Luoja koettelee ihmistä juuri sen verran, kun hän pystyy vastaanottamaan turvallisesti. Haasteellisella tiellä negatiivisuutta kuitenkin kertyy ja tätä kertynyttä negatiivisuutta Luoja puhdistaa jokaisen sovitun tapaamisen aikana, sillä tämä negatiivisuus ihmisessä vaikeuttaa aina totuudesta oppimista sekä totuudellisella tiellä kehittymistä ja etenemistä. Tapaamisessa käydään läpi myös kouluttautujan saamia koettelemuksia ja tilanteita, joiden kautta oppimista tapahtuu. Eteneminen tällä tiellä riippuu aina etenijästä itsestään, sillä jokaisen ihmisen totuudellinen tie on erilainen kuin kanssakulkijansa. Tukea tällä tiellä saa myös tapaamisaikojen ulkopuolella, aina silloin kuin tukea tarvitaan. Ilman totuudellista opettajaa ja tukijaa totuudellisella tiellä ei pysty etenemään. Luojan Hengen antamat viestit ja unet tarvitsevat aina Pyhän Hengen antaman totuudellisen tulkitsijan, vaikka totuudellisen tien kulkija opetteleekin tulkitsemaan viestejä aina ensin itse. Totuudellisen tien opettaja toimii joka hetki Luojan ohjauksessa opettaessaan ja tukiessaan totuudellisen tien kulkijoita.

Totuudellisella tiellä, sen toisella tasolla, totuudellisen tien kulkija saa vastaanottaa oman todellisen elämäntehtävänsä Luojalta. Elämäntehtävä ei ole koskaan liian vaikea kyseiselle ihmiselle, vaan Luoja räätälöi totuudellisen tien kulkijalle elämäntehtävän, jossa on luonnollista toimia Luojan ohjauksessa. Joskus tämä työ voi olla yksinkertaisesti lähimmäisenrakkaudessa toimimista. Toisella tasolla on myös mahdollista kouluttautua Luojan ohjauksessa toimivaksi hoitajaksi, joka tekee Luojan ohjauksessa puhdistavaa sielunhoitoa, mikäli se kulkijaa kutsuu. Puhdistavassa sielunhoidossa ei paranneta sairauksia ja vaivoja, vaan Luoja puhdistaa hoitajan kautta negatiivisuuksia ihmisen sielusta. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että toista ihmistä puhdistetaan hoitajan kehon tai tietoisuuden kautta. Luoja puhdistaa hoitoon tulevaa ihmistä, kun Luojan kouluttama ihminen on läsnä ja toimii täysin Luojan ohjaukseessa myös keskustellen. Kun ihminen puhdistuu sielun tasolla negatiivisuuksista, hän pystyy vähemmällä negatiivisella taakalla ottamaan vastaan uusia koettelemuksia ja oppimaan niistä kasvaakseen totuudellisessa uskossa ja lähimmäisenrakkaudessa.

Negatiivisuuksia puhdistavan sielunhoitajan koulutus on satunnaista toimimista Luojan ohjauksessa. Perustoimeentulo tulee aina muualta. Puhdistava sielunhoito on hoitajan oman kehon ja tietoisuuden asettamista Luojan käyttöön täydesti. Puhdistavaa sielunhoitoa tekevä saa hyvin usein kokea hoidettavansa puhdistettavat negatiivisuudet omassa kehossaan, jota hoitoa vastaanottavan ei anneta tuntea kuin osaksi ihmisestä riippuen. Monilla hoidettavilla tuntemukset puhdistavasta sielunhoidosta voivat olla myös hyvin neutraaleja tai vaihtelevia. Ihmiselle ei voi koskaan antaa enempää kuin sen, minkä hän on valmis ottamaan vastaan. Tuntemukset, joita hoitaja saa, eivät yleisesti ole miellyttäviä. Vaikka Luoja antaa hoitajan kokea hoidettavansa negatiivisuuksia omassa kehossaan, mitään ei kuitenkaan puhdisteta konkreettisesti hoitajan tietoisuuden ja kehon kautta. Luoja puhdistaa jokaista ihmistä suoraan, sillä jokaisessa ihmisessä on Luojan Henki läsnä. Hoitajan tulee kuitenkin keskittyä täydellisesti hoidon aikana Luojaan ja toimia kuuliaisesti Luojan ohjauksessa, eikä hoitajan ole lupa tuoda puhdistavaan sielunhoitoon mitään omaa.

Totuudellisen tien koulutus on haasteellista ja pitkäkestoista, koska tällä koulutuksella tavoitellaan totuudellista yhteyttä ja lopulta totuudellista kosketusta Luojaan. Ilman totuudellista uskoa Luojan totuudellisen kosketuksen saavuttaminen ei ole mahdollista. Usko tulee aina kuulemisesta, ja totuudellinen usko tulee nimenomaan totuuden kuulemisesta. Mitä puhtaampi usko totuudellisen tien kulkijalla on ja mitä vahvempi tämä usko on, sitä nopeammin hän etenee totuudellisella tiellä. Tulee muistaa, että usko sisältää aina myös teot. Vahvalle uskolle on tyypillistä se, että uskotaan siihen, mitä ei nähdä, mutta sen tiedetään olevan olemassa. Koska uskominen näkymättömään on aina suurempaa kuin uskominen näkyvään, eikö Luoja koettele silloin ihmisen uskoa juuri näkyvän kautta? Näkyviin asioihin voidaan lukea näyt ja ilmestykset sekä erilaiset hämästyttävät unet, kokemukset ja ihmeet, joita ihminen saa. Totuudellisella tiellä näihin asioihin ei keskitytä, eikä niitä tavoitella, sillä Luojan Henki tuo niitä oikea-aikaisesti, silloin kun Hän katsoo, että se on tarpeellista. Edellä mainitut asiat liittyvät tässä ajassa ihmisen eksyttämiseen, mutta totuudellisen tien koulutuksessa näiden asioiden kautta voidaan tuoda Luojan Hengen viestejä totuudellisen tien kulkijoille. Viestien tulkinta varmistetaan totuudellisella tiellä aina totuudellisen tien opettajan kautta, koska väärin tulkinnan vaara on suuri. Totuudellisen tien kulkija saa itse Luojan Hengeltä apua tulkintoihin aina oman tasonsa mukaisesti, siksi kaikki nämä saadut asiat käydään yhdessä opettajan kanssa läpi totuudessa kasvamisen ja etenemisen mahdollistamiseksi. Koska Luojan Henki vaikuttaa ihmisen elämässä ihan kaikissa asioissa, monien tavallisten, maallisten asioiden kautta kasvetaan myös totuudellisella tiellä. Luoja vie ihmistä asioihin, joissa Hän haluaa ihmistä kasvattaa. Ihmiselle Luojan ohjauksessa oppiminen on mahdollista kokemalla nämä opittavat asiat 'kantapään' kautta ja oppimalla niistä.

Ihmisen tulee ymmärtää se, että uskoa koetellaan aina. Jos ihminen luulee, että hän on omassa uskossaan saavuttanut kaiken uskoessaan Luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, hän on harhapoluilla. Raamatusta on selvästi luettavissa, miten myös Jeesusta Kristusta itseään koeteltiin erämaassa, sekä Häntä seuraavia opetuslapsia ja apostoleja koeteltiin uskossa koko heidän toimimisensa ajan. Kun Raamattua tulkitaan virheellisesti Pyhän Hengen osalta, tämän päivän hengellisyydessä koettuja hyvin näkyviä ihmetekoja ei osata tunnistaa ihmisen eksytykseksi. Eksytys on monin paikoin hyvin vaikeaa tunnistaa, mutta se liittyy aina ihmisen uskon koetteluun, johon liittyy Luojan totuudellisuus sekä lähimmäisenrakkaus. Raamatussa kerrotaan selvin sanoin eksytyksestä, mutta jos tämän asian sivuuttaa omassa uskossaan, voi olla varma siitä, että Luoja koettelee juuri tässä asiassa. Yksikään ihminen ei ole vapaa Luojan Hengen antamasta eksytyksestä. Eksytyksestä kerrotaan lisää Hengellisyys-välilehdellä.

Totuudellisessa yhteydessä eli koulutuksen ensimmäisellä tasolla opetellaan saamaan totuudellinen yhteys Luojaan, vahvistetaan totuudellista uskoa ja kerätään totuudellista pääomaa toiselle tasolle siirtymistä varten. Koulutuksen toisella tasolla tapahtuva totuudellinen kosketus tarkoittaa samaa kuin Pyhän Hengen vastaanottaminen. Vasta Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen voi vaeltaa Hengessä eli Luojan totuudellisen Hengen ohjauksessa. Tähän ohjaukseen tulee kuitenkin ihmisen vielä kasvaa. Totuuden Henki tässä yhteydessä ei ole sama asia kuin ihmisessä vaikuttava Luojan Henki, joka ylläpitää normaalisti sielun tietoisuutta ja kehoa. Luojan Henki elämänvoimineen on läsnä kaikissa ihmisissä. Pyhä Henki eli Luojan totuudellinen Henki voidaan vastaanottaa ainoastaan totuudellisen uskon ja haastavan totuudellisen tien kulkemisen kautta ja ihmisen tulee ansaita Pyhä Henki. Luoja koettelee aina ihmistä uskossa ja totuudessa, ennen kuin Pyhä Henki voidaan vastaanottaa. Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihmistä koetellaan edelleen ja koetellaan vahvasti, sillä Luojan valmennuksessa pyritään kulkemaan joka hetki vain ja ainoastaan totuudessa. Jos totuudellisen tien kulkija saa ylpeyden tunteita omista saavutuksistaan, Luoja ottaa ne kyllä heti pois. Ihmisen tulee ymmärtää, että kaikki, mitä ihminen vastaanottaa, tulee Luojalta. Nöyryys Luojan edessä kuuluu totuudelliseen tiehen, sillä yksin ihminen ei pysty mihinkään. Totuudellisella tiellä pyritään kasvamaan aina tietylle, Luojan määrittämälle tasolle, jolla Luojan Hengen ohjaus ja tuki ovat läsnä ihmisen elämässä hyvin vahvasti. Tällä tasolla toimiessaan ihminen pyrkii nöyrästi ja kuuliaisesti toimimaan kaikissa toimissaan Luojan totuudessa ja rakkaudessa.

Pyhä Henki on totuudellinen tuki, joka ihmiselle voidaan antaa, kun hän kehittyy totuudellista tietä kulkemalla. Raamattu puhuu Pyhän Hengen tavoittelemisesta sanoin, jossa kehoitetaan uskovia pyrkimään pyhitykseen. Ihmisen kehittyminen totuudellisella tiellä lisää Luojan antaman tuen vahvistumista ja totuudellista ohjausta ihmisen elämässä. Kun ihminen kehittyy totuudellisella tiellä tarpeeksi pitkälle, Luoja ohjaa ihmistä kaikissa toimissa, ilman että hänen tarvitsee itse huolehtia edes maallisista asioista. Tuen vahvistumiseen vaikuttaa aina totuudellisen uskon vahvistuminen tekoineen ja ihmisen oma kehittyminen ja vahva keskittyminen Luojaan totuudellisella tiellä. Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen on siinä vaiheessa, että hän on Raamattua mukaellen symbolisesti valmis ottamaan vastaan 'vahvempaa ruokaa', joka tässä yhteydessä tarkoittaa hengellistä vahvaa ravintoa. Jos ihminen toimii tässä vaiheessa jatkuvasti Pyhän Hengen vastaisesti eikä keskity totuudellisella tiellä kulkemiseen, tämä tuki voidaan myös menettää.

Totuudelliseen tiehen ei tule koskaan suhtautua kevyesti, eikä tälle tielle lähdetä kokeiluluonteisesti. Totuudelliselle tielle lähtemistä tulee aina harkita tarkkaan, sillä lupaus totuudellisella tiellä kulkemisesta annetaan aina Luojalle. Jos ihmiseltä puuttuu tällä tiellä vielä tässä vaiheessa Herran pelko, katumus omista teoista sekä kunnioitus ja nöyryys Luojaa kohtaan, kulku tällä tiellä käy hyvin vaikeaksi ja lopulta mahdottomaksi. Ihminen voi vähätellä ja pilkata Luojaa myös tietämättään ja ymmärtämättömyyttään, mutta totuudellisella tiellä tätä ei enää sallita. Kuka totuudellisella tiellä kulkiessaan kääntää Luojalle ja totuudelle selkänsä, vähättelee Häntä, sivuuttaa koettelemukset tai luovuttaa tai alkaa keskittymään maallisiin asioihin, vastaa tästä Luojalle aina itse. Pyhää Henkeä ei menetetä kuitenkaan kerralla, vaan Luojan Henki muistuttaa tästä usemman kerran. Luoja antaa aina mahdollisuuden oppia ja jatkaa kulkua totuudellisella tiellä, jos ihminen katuu ja haluaa edetä. Jos tätä asiaa ei itse tunnista tai ymmärrä, se annetaan totuudellisen tien opettajan kautta. Vaikka koulutus on haastavaa, tukea, kannustusta, opastusta ja apua saa aina silloin, kun sitä tarvitaan.

Jos ihminen kuvittelee vastaanottaneensa Pyhän Hengen suoraan ilman totuudellista uskoa, Luojan antamaa haastavaa totuudellista tietä ja totuudellista Pyhän Hengen välittäjää, hän on vastaanottanut eksytyksen. Pyhä Henki ei tässä maailman ajassa, kuten ei Jumala tai Jeesuskaan tule suoraan totuudellisesti ohjaamaan ainuttakaan ihmistä, sillä Pyhä Henki on aina ansaittava Luojan antamien koettelemusten sekä myös kärsimysten kautta. Pyhän Hengen vastaanottamiseen ei koskaan riitä pelkkä ihmisen oma halu tai pyyntö, eikä Pyhän Hengen alaisena toimita vain silloin, kun jaetaan sanomaa evankeliumista. Vaikka ihminen kokisi saavansa Pyhän Hengen ohjausta elämässään ajoittain, kyse ei ole Pyhästä Hengestä vaan ihmisen omasta sielunsuunnitelmasta sekä myös Luojan antamasta eksytyksestä. Ihmisen sielua ja ruumista tukevaa Luojan Henkeä ei voi samaistaa totuudellisella tiellä tapahtuvaan Luojan antamaan totuudelliseen koulutukseen ja valmennukseen, eikä Pyhän Hengen tukemana toimimiseen, näitä asioita ei pidä sotkea keskenään. Kun Luoja alkaa kouluttamaan ja valmentamaan ihmistä, kaikki ihmiselle tapahtuva on haastavampaa, vaativampaa ja koettelevampaa. Kun totuudellisella tiellä siirrytään toiselle tasolle eli vastaanotetaan Pyhä Henki, totuudellisen tien kulkija tulee kyllä huomaamaan tämän eron konkreettisesti ensimmäiseen tasoon verrattuna, sillä toinen taso on ensimmäistä vaativampi ja koettelevampi.

Pyhää Henkeä ei tule koskaan käsittää ihmisen satunnaiseksi ohjaajaksi, sillä Pyhän Hengen vastaanottaessaan ihminen vastaanottaa kaiken, minkä Pyhä Henki tuo tullessaan. Ihmisen tulee sitoutua totuuteen ja ansaita Pyhän Hengen ohjaus, mutta se ansaitaan aina koettelemuksissa ja totuudellisessa uskossa kasvamisen kautta. Totuudellisella tiellä kulkiessaan ihminen joutuu antamaan Pyhälle Hengelle aina kaikkensa, kokonaisvaltaisesti. Vähempi ei riitä. Pyhän Hengen alaisena toimitaan joka hetki. Luoja on Pyhässä Hengessään läsnä koko ajan ja koettelee ja valmentaa ihmistä monin eri tavoin. Se, joka toimii tässä ajassa Pyhän Hengen alaisena, ei tee siitä numeroa ja kuuluta sitä muille ihmisille heitä auttaessaan, vaan hän toimii nöyränä ja kuuliaisena Luojaa palvellen, Hänen tahtonsa ja ohjauksensa mukaisesti, korostamatta tai ylentämättä itseään. Luoja vie omaa suunnitelmaansa eteenpäin omalla tavallaan, ei ihmisten määrittämällä tavalla. Pyhän Hengen vastaanottanut ihminen ei siis toimita Pyhän Hengen nimissä pidettyjä tilaisuuksia eikä paranna muita ihmisiä Pyhän Hengen tai rukouksen voimalla. Karismaattisuus ja hurmoshenkisyys eivät kuulu tähän maailmaan aikaan, mikäli ihminen haluaa kulkea Luojan totuudessa.

Raamatun Uusi testamentti kertoo esimerkkejä Pyhän Hengen vastaanottamisesta sekä valitettavasti se kertoo esimerkkejä myös puhdasoppisten alkuseurakuntien hajaannuksesta ja Pyhän Hengen menettämisestä, mikä tapahtui apostolien seuraajille. Pyhän Hengen vastaanottaminen edellytti evankeliumin levittämisen aikana totuudellista Pyhän Hengen välittäjää, sillä myös apostolit ja heidän opettamansa evankelistat välittivät Luojan tahdosta kätten päälle panemisella saamaansa Pyhää Henkeä muille Jeesukseen Kristukseen uskoville. Pyhä Henki toimii ihmisten tukena ja apuna nimenomaan totuudessa, mutta ihmisen tulee aina ansaita Pyhän Hengen ohjaus. Apostolit varoittivat useaan otteeseen evankelistoja ja seurakuntia pysymään hereillä ja totuudessa kuten ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä todetaan: Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte Pojassa ja Isässä. - Ja tämän Hän itse on meille luvannut: iankaikkisen elämän. - Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan.

Kun Pyhä Henki otettiin evankeliumia levittäviltä ihmisiltä pois totuuden saastuessa, ei Pyhää Henkeä voinut vastaanottaa eikä välittää enää kukaan. Luojan valtakunnan tullessa ja toimiessa maan päällä, vastaanotettu Pyhä Henki olisi pitänyt ihmisten pystyä pitämään itsellään. Kun ajat ovat vaikeat, Luoja valitsee oikea-aikaisesti sen ihmisen, joka voi vastaanottaa Pyhän Hengen haastavan tien kulkemisen kautta, ja levittää Luojan totuutta muille ihmisille. Koska Jeesus Kristus eli Luoja kärsi Ihmisen Poikana ihmisten syntien tähden, niin myös Pyhää Henkeä ei voi ihminen enää vastaanottaa Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen ilman tätä koettelemusten ja kärsimysten tietä. Jos kuvittelee saaneensa Pyhän Hengen lahjana ilman ristin tietä, on vastaanottanut eksytyksen. Luojan antama totuus ja totuudellinen usko on se, jossa Pyhää Henkeä voi ainoastaan välittää muille ihmisille.

Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hän ei itse muutu Pyhäksi, vaan Pyhä Henki hänessä on sitä ainoastaan. Kun Pyhän Hengen vastaanottanut ihminen kuolee tai harhautuu pois totuudesta, Pyhä Henki poistuu hänestä. Mitään pyhyyttä tai korotettavaa ei ihmissieluun jää. Ihmisillä ei ole maapallolla muuta Pyhää kuin Luoja ja Raamattu. Jeesus Kristus kuuluu saumattomana ilmenemisen muotona Luojaan. Minkäänlaisia muita pyhiä esineitä Raamatun lisäksi, asioita, paikkoja, kuten kaupunkeja, rakennuksia tai jokia ei tässä maailmassa ole, vaikka eri uskonnot väittäisivät muuta. Taivas ja maa eivät kohtaa missään päin maapalloa, joka tekisi tällaisen paikan pyhäksi. Ihmisen eksyttämiseen kuuluvat myös ihmisen tekemät pyhiinvaellukset. Ihmisen tulee ymmärtää, että Pyhä on sama kuin Täydellisyys ja molemmat tarkoittavat Luojaa ainoastaan. Ihminen sortuu pyhittämisillään Jumalanpilkkaan, josta vastuu kannetaan aina. Jumallisuuteen liitetty neitsyt Maria oli tavallinen ihmissielu, jota ei ole lupa palvoa. Hän ei ollut Jumalan äiti, Jumalan synnyttäjä eikä pyhä, sillä hän synnytti Jeesusta Kristusta varten vain ihmisen kehon. Tässä valossa ihmisen tulisi myös ymmärtää, että tämän maailman historiassa ei ole yhtään ihmissielua, joita ihminen itse voisi pyhittää ja korottaa muiden ihmisten yläpuolelle. Kun ihminen nimittää ja korottaa omasta mielestään kristillisesti ansioituneita ihmissieluja Pyhiksi tai Pyhimyksiksi, tällaisella toiminnalla halvennetaan ainoaa oikeaa Pyhää. Tämä kertoo taas karua kieltään siitä, miten ihminen ei ymmärrä Luojaa eikä hengellisyyttä lainkaan. Näiden oletettujen pyhien tai pyhimysten palvominen ei ole sallittua ihmiselle, sillä luodun olennon palvomisella eksytään harhaoppisuuteen.

Jumalalliset kuvat tai ikonit eivät ole pyhiä, eikä Luojasta saa tehdä minkäänlaista kuvaa. Myös Luojaa kuvaava kolmio tai kolmio, jonka sisällä on silmä, on harhaoppinen. Kaikkinaiset uskonnolliset kuvat, patsaat ja korotettuihin sieluihin liittyvät seremoniat pyhiinvaelluksineen ja palvomisineen liittyvät myös harhaoppisuuteen. Apostolien tai ihmisten pyhittämien pyhimysten maalliset kehot tai niiden jäänteet eivät ole pyhiä, vaan sieluttoman kehon tavallinen, maallinen jäänne, jonka tulisi maatua eikä olla palvonnan kohde. Ihmisen ei ole lupa korottaa toista ihmissielua miksikään, sillä tällä sorrutaan toisen ihmisen eli luodun olennon palvomiseen. Vainajanpalvonta on valitettavan yleistä, mutta ihminen ei käsitä toimivansa tässä Luojaa vastaan. Ihmisen ei tule myöskään palvoa enkeleitä, tästä asiasta on kerrottu enkeleiden merkityksen lisäksi tarkemmin Hengellisyys-välilehdellä. Ihminen voi toimia Luojaa vastaan monella tavalla, nämä esimerkit ovat yksiä niistä.

Raamattu on pyhä sen takia, että se perustuu Luojan antamaan ilmoitukseen. Vaikka Raamattua saa selventää nykykielelle, sen tekstien merkitystä ei saa koskaan muuttaa toiseksi. Raamattuun ei kuulu kuitenkaan apogryfiset kirjat, sillä ne ovat syntyneet Luojan antaman eksytyksen tuloksena. Maailmalla on löytynyt paljon hengellisiä tekstejä ja jopa 'salaisia' evankeliumeja, mutta Raamattuun ja Luojan antamaan totuuteen ne eivät kuulu. Vaikka ihmiset ovat julistaneet aikojen saatossa muita ihmisiä, asioita, esineitä tai paikkoja pyhiksi, pyhiä ne eivät kuitenkaan ole. Ainoastaan Luoja voi pyhittää, ihminen ei koskaan. Luojalla on oma omaisuuskansansa, Israelin kansa, mutta tällä kansalla ei ole Pyhää Henkeä. Luoja johdatti israelilaiset pyhään maahan, jonka Luoja oli pyhittänyt heille. Koska juutalaiset eivät pysyneet Luojan ohjauksessa vaan toistuvasti lankesivat harhaoppisuuteen ja olivat tottelemattomia Luojalle, tuo pyhä maa odottaa vielä tulemistaan. Luoja valitsi itselleen oman kansan, jota Hän johdatti ja jonka keskelle Hän syntyi lunastaessaan ihmisenä ihmisten synnit omalla ristinkuolemallaan. Vaikka tämä kansa ei kansana tunnusta Jeesusta Kristusta, se on edelleen Luojan omaisuuskansa, Hänelle omistettu kansa. Yksikään muu kansa ei voi heitä korvata ja tätä paikkaa viedä. Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut. Tiedättehän te, mitä kirjoitukset kertovat Eliasta. Hän esittää Jumalalle Israelia vastaan tämän syytöksen: - ’Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää jäljellä, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni.’ - Mutta minkä vastauksen hän saa Jumalalta? ’Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä.’ - Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. Room. 11:2-5.

Kun ihminen itse pyhittää, se tarkoittaa vain ja ainoastaan jollekin asialle omistautumista. Raamattu puhuu paljon pyhistä, ja tällä tehdään selvä ero tavallisen ihmisen ja Pyhän Hengen vastaanottaneen ihmisen välille. Raamatussa Pyhät olivat niitä, jotka toimivat Luojan ohjauksessa ja totuudessa. Luoja toi Jeesuksena Kristuksena ihmisille totuuden, mutta totuus ei pysynyt ihmisissä. Jos totuus ja Pyhä Henki olisivat pysyneet ihmisissä, täällä olisi vain yksi Kristuksen maailmanlaajuinen seurakunta eikä lukemattomia eri oppisuuntaisia kristillisiä seurakuntia, kirkkokuntia, lahkoja, suuntauksia ja liikkeitä. Hengellinen opetus olisi tässä tapauksessa myös yhtenäistä ja puhdasta. Kristinuskon nimissä ei olisi käyty myöskään yhtään sotaa, eikä sorrettu, kidutettu, hyväksikäytetty, mestattu, tapettu, poltettu tai kirottu muita ihmisiä. Pyhä Henki eli totuuden Henki työskentelee ihmisten tukena ainoastaan puhtaassa totuudessa. Pyhän Hengen vastaanottaneita ihmisiä koetellaan edelleen myös eksytyksen keinoin, jotta he pysyisivät ja vahvistuisivat Luojan totuudessa.

On hyvä ymmärtää, että Luoja ilmentää itsensä ihmisille Sanassaan, sillä kaikki on luotu Sanan kautta, koko maailmankaikkeus luotuine olentoineen. Luojan suuruuden voi ymmärtää, kun käsittää sen, että koko maailmankaikkeus on Luojan alapuolella ja Luoja voi toimia maailmankaikkeudessa vain Sanansa kautta, sillä ilman Sanaa Luoja olisi liian valtava voima ja tietoisuus kohdattavaksi. Ihminen ei voi millään tasolla verrata itseään Luojaan, sillä niin vähäinen ja mitätön ihminen on Luojan rinnalla. Sana käsittää Luojan Henkenä, ohjaavana ja eksyttävänä Henkiolentona, joka on vain yksi esimerkki tästä olemuksesta sekä Ihmisen Poikana, jollaisessa ihmishahmossa Luoja syntyi Jeesukseksi Kristukseksi maan päälle. Luoja voi Sanassaan ottaa minkälaisen olomuodon tai hahmon tahansa tässä maailmassa toimiessaan, mitään rajoitteita ei Luojalle ole olemassa. Sanansa kautta Luoja voi säädellä omaa valtavaa voimaansa ja tätä kautta Luoja voi ohjata kaikkea toimintaa maapallolla ja koko maailmakaikkeudessa. Sana ei ole erillinen ja irrallinen osa Luojaa, sillä Luojan Henki on yksi ja ainut. Luojan suuruus, tietoisuus ja voima ovat ihmisen näkökulmasta katsoen mittaamattomia ja täysin käsittämättömiä ihmiselle. Luojasta lähtevä tuli on niin voimallista, että maailmassa ei ole mitään tähän verrattavaa. Luojasta lähtevä tuli kuluttaa kaiken, kaiken senkin, minkä maanpäällinen tuli jättää palamattomana jälkeensä.

Ihmiset ovat kolminaisuusopissaan virheellisesti määrittäneet Luojan yhdeksi olemukseksi, jolla on kolme 'persoonaa', Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tähän on vaikuttanut se, että Ihmisen Pojan aikana eli Jeesuksen Kristuksen aikana ihmiset saivat kokea Luojan myös Poikana ja Pyhänä Henkenä. Mutta eivätkö ihmiset ole kokeneet Luojan myös esimerkiksi vitsauksina, enkelinä, saatanana, kirkkautena, pilvenä tai tulena? Ilmaus Isä, Poika ja Pyhä Henki kertoo ihmisille sen, miten ihmisen tulee uskoa Luojaan sekä Kristukseen ihmiseksi syntyneenä Luojana ja toimia Luojan totuudessa eli Pyhän Hengen ohjauksessa. Jos ihminen rajaa Luojan ainoastaan tähän kolminaisuuden ilmaukseen, hän pienentää Luojan. Isä, Poika ja Pyhä Henki on kuitenkin ihmisille tarkoituksella annettu, sillä tämä sulkee täysin enkeleihin ja muihin henkiolentoihin keskittymisen ihmisen pelastumisen ulkopuolelle. Ihmisellä ei ole täydellistä käsitystä Luojasta, sillä Luojan suuruutta ja voimaa on ihmisen hyvin vaikea ymmärtää. Luoja ei ole kolmiyhteinen vaan paljon enemmän, eikä sanaa kolmiyhteinen mainita sanana Raamatussa. Henkiolento lukemattomine eri muotoineen tai mikä tahansa Luojan ottama olomuoto, Ihmisen Poika Jeesus Kristus ja Henki ovat kaikki osa Sanaa, voimallista Luojaa. He eivät ole minkäänlaisia alempia jumaluuksia, eikä persoonia kuten ei Isäkään, sillä Luojaa ei voi kuvailla ihmiseen verrattavin tavoin. Persoonasta puhuttaessa kyse on aina ihmisestä, jolla on tietty, Luojan luoma luonne. Jeesus Kristus eli synnittömän elämän, joka ei ole tavalliselle, persoonalliselle ihmiselle mahdollista. Ihminen sortuu hyvin usein Luojan pienentämiseen, useinkin ymmärtämättömyyttään. Jumalanpilkkaa tapahtuu niin monilla tavoilla, tahattomasti ja tahallisesti. Persoona luonteineen ja inhimillisine piirteineen ja ominaisuuksineen liittyy aina rajalliseen, luotuun olentoon ja on ominaista nimenomaan sielulle. Luoja on ihmisen käsittämättömissä, mutta nykymaailmalle nöyryys Herransa edessä, Herran pelko ja Luojan suuruuden ymmärtäminen vaikuttavat olevan vaikeita asioita sisäistää ja käsittää. Ilman näistä asioista oppimista ihminen ei kuitenkaan pelastu. Jokainen ihminen joutuu jossain vaiheessa Luojansa eteen vastaamaan kaikista teoistaan, sanoistaan ja ajatuksistaan. Myös siitä, mitä on Luojastaan ajatellut ja opettanut muille.

Luoja, Isä, Jumala, Kaikkivaltias, Ikiaikainen, Herra, Kristus, Messias, Vapahtaja, Henki, Jumalan Poika, Ihmisen Poika ja Pyhä Henki ja monet muut Raamatussa mainitut Pyhää kuvaavat nimitykset viittaavat kaikki yhteen Luojaan. Luojaan viittaa myös Eksyttäjä ja Saatana. Poika, jonka ihmiset tuntevat Jeesuksena Kristuksena, on yksi Luojan Sanan ilmenemisen muoto, ihmiseksi syntynyt Luoja, Ihmisen Poika. Luojan toimimista Sanassa Henkiolentona ja Henkenä on myös löydettävissä Raamatun Vanhasta testamentista monista tilanteista, joissa ihmisiä on ohjattu hyvinkin näkyvällä ja konkreettisella tavalla. Pilvenpatsas ja tulipatsas, jollaisina Luoja näyttäytyi israelilaisten erämaavaelluksen aikana, kertovat siitä, miten Luoja ilmestyi Sanassaan ihmisille. Monissa kohdin kerrotaan, miten ihminen toimi Luojan Hengen ohjauksessa tai alaisena. Samoin Luojasta Sanana kertoo Enkeli, Herran enkeli- ja Herran sotajoukon päällikkö -ilmestykset. Nämä sanansaattajana toimivat Jumalalliset ilmestykset ovat olleet olemassa vain tämän viestin kertomisen ajan, sillä taivaassa ei enkeleitä ole. Enkeleistä ja niiden merkityksestä voi lukea lisää Hengellisyys-välilehdeltä.

Ihmisen Poikana eli Jeesuksena Kristuksena, Luoja toimi poikkeuksellisesti ihmisenä, joka syntyi fyysisesti ihmisten keskelle. Luoja antoi Sanansa kautta itselleen kehon ihmisestä syntymisen kautta, sillä Luoja tarvitsi tässä tehtävässään samanlaisen fyysisen kehon kuin luomillaan ihmisillä. Henki Jeesuksessa Kristuksessa oli Luojan Henki, sillä Luoja on kaikissa olomuodoissaan yksi ja sama Henki. Fyysisen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen, ilmestyessään opetuslapsille ja muille ihmisille, Luoja ilmestyi edelleen Sanan olomuodossa Jeesuksen hahmossa, mutta nyt Henkiolentona. Kun Luoja ihmiseksi syntyessään ottaa samanlaisen fyysisen kehon kuin ihminen, Hän koettelee aina vahvasti myös itseään ihmisenä ihmisten keskellä. Hän haastaa itsensä ja näyttää tällä tavalla opettamisen lisäksi, miten ihminen pystyy totuudelliseen uskoon ja lähimmäisenrakkauteen niissä olosuhteissa, jotka ihmisille on annettu. Koettelemusten ja kärsimysten kautta Hän opettaa myös ihmisenä omalla esimerkillään, miten ihmisen tulee toimia nöyränä Herransa edessä ja ottaa koettelemukset ja kärsimykset kiitollisena ja luottavaisena vastaan. Ihmisen tulisi ymmärtää Luojan toimiminen Jeesuksena Kristuksena tarjotun pelastumisen mahdollisuuden lisäksi suurena rakkauden tekona ja osoituksena ihmisille totuuden tuomisen lisäksi.

Jeesuksen, Ihmisen Pojan synnyttänyt neitsyt Maria oli tavallinen syntinen ihminen, hän ei ollut millään lailla jumalallinen, mutta hän kuului siihen sukuun, johon Jeesuksen tuli syntyä. Tavalliseen ihmiseen verrattuna tästä Jeesuksen eli Ihmisen Pojan kokonaisuudesta puuttui sielu, joka on Luojan luoma tietoisuus ainoastaan ihmistä varten. Luoja toimi Sanana, Ihmisen Pojan olomuodossa ja opetti ihmisille kaiken tarvittavan Hänestä, jotta ihmiset voisivat pelastua. Ihmisen Poikana, Jeesuksena Kristuksena, Luoja eli Jumala lunasti, kärsi ja sovitti itse ihmisenä juutalaisten aikaisemmat synnit ja Häneen täydesti uskovien ihmisten synnit puhtaana uhrina omalla ristinkuolemallaan. Ihmisen pelastumiseen tarvitaan kuvaannollisen ristin tien ja totuudellisen uskon lisäksi myös ihmisen sydämen teot ja sydämen ajatukset. Vasta tällöin toteutuvat usko ja Jeesuksen Kristuksen antama opetus ihmisissä, jotka johtavat pelastumiseen. Luojan rakkauden suuruus näkyy juuri tässä, miten Hän toi pelastuksen sanoman, opetti ihmisiä ja uhrasi itse itsensä Ihmisenä ihmisten syntien tähden.

Luoja on luonut Sanansa kautta koko maailmankaikkeuden, jotta Hän voisi Sanassaan myös toimia tässä maailmankaikkeudessa. On hyvä ymmärtää, että on vain yksi Luoja, yksi Jumala ja yksi Henki, Yksi Pyhä, yksi Täydellisyys. Tähän täydellisyyteen kuuluu aina Luojan Sana, jonka kautta Hän voi toimia ihmisten kanssa Hengessään, Henkiolentona lukemattomine muotoineen tai Ihmisen Poikana. Kuka ei tunnusta Ihmisen Poikaa, Kristusta, hänellä ei ole Isääkään, sillä Poika itse on ihmiseksi syntynyt Luoja. Kuka Luojaa, ihmiseksi syntynyttä Jeesusta Kristusta tai Pyhää Henkeä tässä ajassa väheksyy ja pilkkaa, väheksyy ja pilkkaa aina Luojaa. Luojasta ei ole ihmisen lupa käyttää mitään muuta nimitystä, kuin Luoja itse on ihmiselle antanut Raamatun kautta. Ihmisen tulisi keskittyä niihin Luojan itsensä antamiin nimiin Hänestä, jotka tulevat ilmi Uudessa testamentissa. Monen käyttämä tuttavallinen yläkerta-nimitys Luojasta tai taivaasta puhuttaessa ei ole asiallista, sillä nimitys on Luojaa halventava. Jos henkinen ihminen puhuu alkulähteestä, ykseydestä, pyhästä rakkaudesta, suuresta hengestä tai kaikkein korkeimmasta, ilmaus on hyvin harhaoppinen tai harhaanjohtava ja se voi johtaa monia ihmisiä harhaan. Kukaan ei voi tietää, mitä tämä ihminen näillä ilmauksillaan todella tarkoittaa. Monet henkiset ihmiset uskovat maailmankaikkeuteen, kosmokseen, universumiin tai kaikkeuteen, mutta se ei ole sama asia kuin Luoja. Nykykäsityksen mukaan havaittava maailmankaikkeus koostuu pimeästä energiasta, pimeästä aineesta ja aineesta. Luoja on kaiken tämän luomansa yläpuolella.

Luoja kertoo Itsestään jo Raamatun alkulehdillä, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa: Jumalan Henki liikkui vetten yllä, --Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi Hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. -- Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. -- Herra Jumala huusi miestä ja kysyi: 'Missä sinä olet?' Luoja ei voi näyttäytyä ihmisille, sillä Hän on mittaamaton Henki, josta ihmisen on mahdotonta nähdä edes vilausta tuhoutumatta. Sanan olomuodossa Luoja voi toimia Henkenä, johdattavana tai eksyttävänä Henkiolentona missä tahansa muodossa tai Ihmisen Poikana ihmisten keskuudessa. Poikana eli ihmiseksi syntyneenä Ihmisen Poikana, Kristuksena, Luoja voi myös konkreettisesti toimia ja puhua ihmisenä ihmisten kanssa. Luojaan liittyvällä Poika- sanalla ei ole kuitenkaan samaa merkitystä kuin ihmisen poikapuolisella lapsella. Merkitykset eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Poika on kuitenkin merkitykseltään ihmisen paljon helpompaa käsittää kuin Sana tai Viisaus. Sana on se osa Luojaa, jonka kanssa Luoja voi toimia ihmisten kanssa. Luoja käveli Edenin puutarhassa ja puhutteli Aadamia ja Eevaa Sanassaan eli Henkilolennon muodossa. Luoja on toiminut Sanansa eli Viisautensa kautta muinaisuudesta asti, ennen maapallon aikojen alkua, ja tähän viittaa myös Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjan luku kahdeksan, jossa Viisaus kertoo itsestään: Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudessa minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. -- Olin läsnä, kun Hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle. Johanneksen evankeliumi kertoo, miten Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. - Jo alussa Sana oli Jumalan luona. - Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt,ei ole syntynyt ilman Häntä. Vaikka Luoja toimii Sanassaan, Luoja eli Isä on tässä yhteydessä aina suurin, sillä Henki, Ihmisen Poika ja ohjaavat ja eksyttävät Henkiolennot ovat Hänestä lähtöisin.

Kun Luoja syntyy Sanansa kautta Ihmiseksi ihmisten keskelle, Hän ottaa rajallisen, fyysisen kehon ja sen ymmärryksen, jonka Hän itse tähän maanpäälliseen tehtäväänsä määrittää. Ihmisen Pojan ymmärrys ja tietoisuus kasvaa Luojan antaman koulutuksen ja valmennuksen myötä. Maan päällä toimineen Jeesuksen ulkomuoto oli maallinen keho, jota tarvittiin täällä toimimiseen. Tämä keho sellaisenaan ei ole olemassa taivaassa, vaikka Luoja voi Sanansa kautta ilmestyä ihmisille tunnistettavasti Jeesuksen näköisenä olentona, sillä ihmisillä on tietty mielikuva Jeesuksesta. Ihmisen tulisi ymmärtää, kuka Jeesus Kristus oli: Sanansa kautta toimiva Luoja itse. Luoja on aina Yksi, ja Hän voi toimia ja ilmestyä myös ihmisille mitä moninaisemmissa muodoissa. Luoja on täydellinen kokonaisuus, joka käsittää itsessään kaikki olomuodot yhtenä Henkenä, yhtenä kokonaisuutena, joka toimii maailmankaikkeuden yläpuolella sekä maailmankaikkeudessa Sanansa kautta. Ihmisen tulisi käsittää tämä annettu totuus Luojasta, sillä ihmisellä ei ole lupaa tehdä Jumalastaan minkäänlaista kuvaa. Kaikki kuvat Hänestä ovat totuuden vastaisia.

Maapallolle ihmiseksi syntynyt Luoja eli Ihmisen Poika kasvaa tehtäväänsä koettelemusten ja kärsimysten kautta, joita Isä eli Luoja Hänelle antaa. Luoja ei tule Pelastajaksi ihmisten keskelle suoraan Henkiolentona, vaan syntymällä ihmisten keskuuteen. Tällä Hän koettelee ihmisten uskoa olemalla yksi muiden joukossa ja tällä Hän näyttää ihmisille myös, miten pelastus on ihmiselle ihmisenä mahdollista. Jeesus Kristus kertoi itsestään Ihmisen Poikana sekä omasta suhteestaan Luojaan eli Isäänsä Johanneksen kirjan luvussa neljätoista: Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? - Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat Hänen tekojaan. -- Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Tässä Luoja kertoo Jeesuksen Kristuksen suulla, miten Hän tulee takaisin Pyhän Hengen olomuodossa tukemaan opetuslapsia. Luoja itsessään on täysin ihmisen ymmärryksen ulottumattomissa ja näkymättömissä, mutta ilmestyessään Ihmisen Poikana Luoja on kaikkien ihmisten nähtävissä. Johanneksen viides luku kertoo Isän ja Pojan jatkuvasta työskentelystä: Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä. -- Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. -- Isä rakastaa Poikaa ja näyttää Hänelle kaiken, mitä itse tekee.

Totuudellisella tiellä kannetaan aina ristin taakkaa, jotta tällä tiellä voidaan edetä. Ristin taakka kuvastaa Ihmisen Pojan eli Jeesuksen Kristuksen kärsimystietä sekä Hänelle annettuja koettelemuksia ja kiusauksia eli Luojan antamia kirouksia. Luoja otti Kristuksena fyysisessä kehossaan vastaan kaikki kärsimykset, jotka Hänelle tässä tehtävässä annettiin. Ilman tähän tapahtumaan samaistuvaa kärsimyksen tietä ihmisellä ei ole mitään mahdollisuuksia kasvaa totuudessa, vahvistaa uskoaan eikä pelastua. Raamattu kertoo Matteuksen kymmenennessä luvussa Jeesuksen Kristuksen sanoin, joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. Raamattu kertoo myös symbolisesti, miten Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen joutuu kantamaan omalla uskon tiellään aina ristin taakkaa. Tämä viesti tulee symbolisesti ilmi Raamatun Uuden testamentin tapahtumassa, jossa sotilaat ottivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen väkijoukosta ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Ihmisen kulku uskon tiellä koettelemuksineen ja kärsimyksineen, eli kuvaannollinen Jeesuksen ristin kantaminen, on matka kohti ihmisen ylösnousemusta eli pelastumista. Koska Luoja näki ennalta ihmisten totuudesta lipeämisen, tämä ristin tien viesti ihmisen tulee Raamatusta nyt ymmärtää. Pelkän uskon varassa ihminen ei koskaan pelastu. Kuka haluaa koettelemuksistaan eroon, rakastaa maallisuutta ja etsii ihmeparantumisia, ei ole ristin tien eli totuudellisen tien kulkija, sillä helppo tie ei ole totuudellisen uskon omaavan ihmisen tie. Vasta koettelemusten ja kärsimysten kautta ihminen voi kasvaa todelliseen uskoon ja todelliseen rakkauteen ja tehdä Luojalle mieluisia tekoja sekä edetä kohti pelastusta.

Totuudellista tietä kulkemalla ihmisellä on mahdollisuus välttää kuoleman jälkeinen kadotustuomio ja saada osakseen Luojan anteeksianto, armo ja pelastus. Kuoleman jälkeisestä kadotustuomiosta kerrotaan enemmän Hengellisyys-välilehdellä. Pelastus eli ylösnousemus on mahdollinen ainoastaan Kristuksen eli ihmiseksi syntyneen Luojan kautta. Uskomalla Häneen täydesti, ihminen toimii myös kaikessa Hänen opetustensa mukaisesti, sillä pelastumiseen liittyy uskon lisäksi aina ihmisen omat teot. Myös tekojen taustalla olevien ajatusten tulee tulla suoraan ihmisen hyvästä sydämestä. Jos ihminen uskoo vain Jeesukseen Kristukseen Luojan Poikana, mutta ei kykene todellisen uskon omaavan ihmisen tekoihin, pelastusta ei ole tällaiselle ihmiselle. Lähimmäisenrakkauden sanoma on aina osa Kristukseen uskomista. Vaikka Luoja Jeesuksena Kristuksena lunasti ihmisten synnit, todellinen usko ei ole puolittaista uskomista. Uskon varjolla ei voi arvostella ja tuomita toisia ihmisiä ja sivuuttaa lähimmäisenrakkautta ja kuvitella silti pelastuvansa. Mammonan palvominen, maallisuuden rakastaminen, itsekkyys ja omaisten asettaminen Luojan edelle eivät kuulu myöskään todelliseen ja totuudelliseen uskoon. Armo tulee aina uskon, tekojen, nöyrtymisen, katumuksen ja anteeksiannon kautta sekä ihmisen pyrkimyksestä siihen elämään, jota Luoja Ihmisen Poikana eli Jeesuksena Kristuksena opetti.

Maailmasta eristäytyminen rukoukseen ja mietiskelyyn ei vie lähemmäs Luojaa ja totuutta, sillä ihmistä ei ole luotu tällaista toimintaa varten. Totuudellinen usko, sydämen teot ja sydämen ajatukset toteutuvat maailmassa, jossa eletään ja toimitaan yhdessä toisten ihmisten kanssa. Maallisiin, materialistisiin, henkisiin, itsekkäisiin, harhaoppisiin ja uskontoon liittyviin tapoihin, lakeihin ja rutiineihin keskittyminen ei kuulu totuudelliselle tielle. Totuudelliseen tiehen ei tässä ajassa kuulu myöskään karismaattisuus, hurmoshenkisyys, pakolliset yhteiset paastoamiset eikä minkäänlainen kaavamainen toimenpide, joita ihmisen tulisi noudattaa. Totuudellisella tiellä ei keskitytä pyytämään Luojalta armolahjoja eikä ihmeitä, vaan otetaan nöyränä ja kiitollisena oman totuudellisen uskon, totuudellisen kasvun ja kehittymisen myötä vastaan se, minkä Luoja tämän tien kulkijalle antaa. Totuudellinen tie on normaalissa arjessa toteutuva vaatimaton elämäntapa, jossa toteutuu puhdas totuudellinen usko, hyveet,sydämen teot ja sydämen ajatukset. Jokainen tälle tielle lähtevä kulkee tätä tietä yksilöllisesti, omassa tahdissaan, nöyränä ja kuuliaisena Luojansa edessä.

Totuudellisen tien koulutus tapahtuu Luojan ohjauksessa ja totuudessa normaalissa arjessa ilman ihmisen rakentamia instituutioita ja ilman ihmisen kehittämiä kaavamaisia tapoja. Totuudellisen tien koulutus pohjaa Luojan antamaan totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon, ei nykymaailman tuntemaan kristittyjen uskontoon. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Totuudellinen tie ei ole koskaan uskonnon tie, sillä mikään uskonto ei ketään pelasta. Uskonnossa on niin paljon ihmisen omaa virheellistä tulkintaa ja toimintatapaa, mikä ei ole peräisin Luojan totuudesta. Monet virret vievät ihmisen harhaan, sillä niiden viesti ei ole tullut Luojan totuudesta, kuten Raamattu aikoinaan, vaan virsiin on sekoittunut ihmisen omia uskomuksia ja eksytystä. Luojaa voi ylistää ihan millä musiikin tyylillä tahansa, kunhan laulujen sanat ovat totuudellisia. Ihmisten ahdasmielisyys ja tekopyhyys tulee juuri uskonnon kautta esille, jossa suvaitaan vain tietyt, uskonnon piirissä opitut ja hyväksytyt asiat. Kun Raamattua on tulkittu eksytyksen eikä Pyhän Hengen avulla, ihminen on astunut monessa tulkinnassa harhaan.

Luoja mittaa ihmistä aina hänen uskonsa, tekojensa sekä tekoihin liittyvien sanojen ja ajatusten kautta. Tässä mittaamisessa Hän käyttää aina koettelemuksia, johon sisältyy myös eksytys. Totuudellisella tiellä on mahdollista saada Luojalta syntejään anteeksi, mutta se edellyttää aina ihmiseltä totuudellisen uskon lisäksi totuudessa kasvamista, nöyryyttä, anteeksiantoa, sydämen tekoja sekä sydämen ajatuksia. Pelastumiseen tarvitaan aina syntien anteeksiantaminen ja Luojan armo. Ihminen saa Luojan armon osakseen, kun hän oppii ja toimii kaikessa Luojan toivomalla tavalla. Syntinen ihminen, joka ei kunnioita Luojaa, ei pelastu.

Totuudellisella tiellä opetetaan ihmisiä rukoilemaan myös totuudellisella tavalla. Rukous on ihmisen ja Isän eli Luojan välinen yhteys, johon ei tarvita kaavamaista suorittamista, esirukoilijaa, uskontoa eikä kirkkorakennusta tai rukoushuonetta, sillä rukoilla voi itse milloin tahansa ja missä tahansa. Rukous ei ole sielun ja Hengen yhdistymistä, sillä Luojan Henki on ihmisessä läsnä koko ajan. Ihminen on oppinut tietyt fyysiset eleet ja tavat, jotka kuuluvat rukoukseen. Totuudessa rukoillessa ei kuitenkaan korosteta rukoustapoja eikä keskitytä niihin, vaan keskitytään Hengessä ja totuudessa rukoilemiseen. Luojan kiittäminen ja rukoilu on ihmisen ja Luojan välistä, siitä ei tarvitse kertoa muille eikä rukoustilanteessa esiinnytä muille ihmisille. Luoja kyllä tietää, onko ihminen nöyrä vai ei, kaikki tämä tieto löytyy ihmisen sielusta, jota Luoja kontrolloi koko ajan. Raamatussa polvistuminen kuvaa nimenomaan nöyryyttä Luojansa edessä. Totuudessa ja Hengessä rukoilemiseen ei liitetä ulkoisia elementtejä kuten ristinmerkkiä, polvistumista, käsien ristimistä, käsien kohottamista, kumartumista, maahan heittäytymistä, seisomaan nousemista, pään paljastamista, käsien päälle panemista, jalkojen pesemistä, voitelua, tanssimista tai muutakaan kehollista rukoilemisen muotoa. Jos ihmisellä on omat, kaavamaiset rukousaikansa ja hän vain silloin keskittyy Luojaan, kyse on tietynlaisesta suorittamisesta. Rukouksen tulee tulla ihmisen sydämestä ja Luojan tulisi olla ihmisen elämässä joka hetki.

On hyvä muistaa, että aina tulee rukoilla Luojaa / Jumalaa / Taivaallista Isää eikä Hänen ilmenemisen muotojaan, Poikaa tai Pyhää Henkeä. Ihmisen ei tule rukoilla suoraan Jeesusta Kristusta, sillä Isä on aina Ihmisen Poikaa suurempi. Tätä opetti myös Jeesus Kristus maan päällä toimiessaan. Vaikka Isä, Poika ja Henki ovat kaikki yhtä, Pojan ja Hengen olomuodot ovat Isästä lähtöisin. Ihmisen ei tule myöskään rukoilla apua enkeleiltä, sillä Luoja toimii enkelinä tässä maailmassa eksyttävänä Henkiolentona. Kun ihminen rukoilee suoraan Jeesusta Kristusta tai Kristusta eli ihmisten Vapahtajaa ja Messiasta, hän ei käsitä sitä, että hän tällä tavalla pienentää Luojaa. Poika on ihmiseksi syntyneenä Ihmisen Poikana aina vähäisempi kuin Taivaallinen Isä kaikessa mittaamattomassa voimassaan ja täydellisyydessään. Luoja tietää kyllä, uskooko ihminen Jeesukseen Kristukseen Häntä rukoillessaan, sillä Luojan Henki koettelee, tutkii ja mittaa ihmistä joka hetki.

Pyyteetön, näkymättömissä tapahtuva rukoileminen toisen ihmisen puolesta on hieno asia, mutta mikäli ihminen haluaa kasvaa totuudessa, hänen tulee aina rukoilla itse ja pyrkiä totuutta ja Luojaa kohti itse. Esirukoustilaisuudet, rukoilemiseen kouluttaminen tai ohjatut rukoustilaisuudet ja -paikat eivät palvele ketään, vaan vievät ihmisen harhapoluille poispäin Luojan totuudesta. Onko toinen ihminen jotenkin ansiokkaampi rukoilemaan kuin toinen? Jos näin ajatellaan, on otettu eksytys vastaan. Ihmisille pitäisi riittää se, mikä Raamatussa on annettu, kuten Isä meidän -rukous, joka ei vie harhaan. Luoja tietää aina ihmisen ajatukset, tietää mitä ihminen on vailla, paremmin kuin ihminen itse, sillä Luojan Henki ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Ihmisten ei tule rukoilla julkisesti toisten ihmisten nähden, niin että he kuulevat hänen rukouksensa, vaan hiljaa ja salassa. Rukouksessa ei tarvita koskaan mitään muuta kuin nöyrä ja katuva ihminen itse, minkäänlaiset kehitellyt metodit, rukousnauhat, alttarit, rukouspäiväkirjat tai mitkään muutkaan elementit eivät kuulu rukoukseen. Ihmisen kasvaminen totuudessa edellyttää aina henkilökohtaista suhdetta Luojaan.

Ihmisen tulee aina rukoilla Hengessä ja totuudessa, sillä hänen tulee myös rukouksessa keskittyä hengellisiin, eikä maallisiin ja fyysisiin asioihin. Rukousvastaus tulee aina Hengessä. Henki on se ihmisessä vaikuttava Luojan voima, joka ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Hengessä ja totuudessa rukoillessa ihminen saa Luojalta rauhaa, seesteisyyttä ja voimaa kohdata ja kokea haastava tilanne tai koettelemus. Näitä asioita Hengessä ja totuudessa rukoileva voi Luojalta pyytää. Tämä rauhan tai voiman tunne ihmisen tulisi osata tulkita rukousvastaukseksi ja kiittää siitä. Tämä on se tapa, jolla jokainen ihminen voi kokea Luojan. Jos ihminen keskittyy rukouksessa maallisiin asioihin eli hän rukoilee valmiiksi eksytyksessä, hän ei tule saamaan Luojan Hengen tukea ja kokee, ettei rukoukseen vastata. Pahimmassa tapauksessa ihminen yrittää keksiä erilaisia uusia tapoja rukoukselle, jotta hän saisi edes jonkinlaisen vastauksen Luojalta. Kun ihminen hairahtuu väärälle tielle myös rukouksessa ja alkaa vaatimalla vaatimaan esimerkiksi kiusauksia eli koettelemuksia pois tai hän vaatii jotakin merkkiä Luojalta, hän tulee saamaan eksytyksen seurauksena vastauksia tai merkkejä, jotka eivät tule totuudesta vaan valheesta. Luojalle ei tarvitse huutaa, sillä Luoja kuulee kyllä ihmisen pienimmätkin ajatukset, sillä Hän hallitsee täysin ihmisen sielun tietoisuutta. Luojaa ei ole ihmisen lupa käskyttää, eikä Luojalle ihmisen ole lupa asettaa minkäänlaisia ehtoja ja vaatimuksia.

Luojan antamaa, Raamatusta löytyvää Isä meidän -rukousta ei ihmisen pidä mennä muuttelemaan mihinkään suuntaan millään lailla, niin että sen merkitys muuttuu. Tästä rukouksesta on muokattu myös pidennettyjä versioita tai 'korjattuja' versioita, jotka eivät tule totuudesta. Ihmisen ei tule koskaan käyttää eikä jakaa näitä muunneltuja rukouksia kenellekään. Se, mikä on Raamatussa annettu, pitäisi riittää kaikille ihmisille, sillä rukous on Luojan itsensä antama, kun Hän syntyi Jeesuksena Kristuksena eli Ihmisen Poikana ihmisten keskelle. Raamatussa on totuus, mutta ihmisillä itsellään ei Luojan Totuudellista tukea enää ole. Matteuksen evankeliumista löytyy Isä meidän -rukous, johon ei mitään lisäyksiä tarvita:

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. - Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. - Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. - Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. - Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Matt. 6:9-13.

Luukaksen evankeliumista löytyy myös sama rukous, mutta suppeampana versiona.

Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. - Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme. - Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen. Luuk. 11:2-4.

Isä meidän -rukousta tulisi tulkita myös totuudellisella tavalla. Isä meidän, joka olet taivaissa kertoo miten Luoja on luonut kaikki maailman ihmiset, sekä se kertoo myös Luojan suuruudesta ja siitä, missä Luoja todella on. Taivaissa tarkoittaa myös, että ei ole vain yhtä ihmisen käsittämää taivasta, vaan myös ne taivaat, joista vain Luoja on tietoinen ja joita Hän hallitsee. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi tarkoittaa, miten Luojan Pyhyys tunnustetaan heti rukouksen alussa. Muuta Pyhää nimeä ei ihmisellä saa olla kuin Luoja ja Luojan nimi, eikä mitään muuta ihminen saa pyhittää tai korottaa. Ihminen pyhittää eli omistautuu monille asioille, mutta ihmisen tulisi omistautua vain Luojalleen. Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa tarkoittaa sitä, että alistumme nöyränä ja kuuliaisena Luojan tätä maailmaa koskevaan suunnitelmaan Luojaan uskoen ja luotamme myös siihen, että Luoja vie tämän maailman loppuun juuri oikealla tavalla tahtonsa mukaisesti. Luojan tahdon ja suunnitelman eteneminen tässä maailmassa tulee hyväksyä ja tunnustaa luottavaisesti tavalla, jolla Luoja toimii täydellisesti myös taivaassa. Jos Isä meidän -rukouksessa olevan kohdan anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme tulkitaan ruokaan liittyväksi eikä hengelliseksi ravinnoksi, harhaudutaan rukouksessa yleisesti pyytämään Luojalta maallisuuteen ja fyysiseen elämään liittyviä asioita, mihin rukous ei kehoita. Tämä kohta tarkoittaa yksinomaan hengellistä, Luojan antamaa ravintoa. Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Velkaan liittyy aina laina. Ihmiselle on annettu tämä maapallo lainaksi, ja jokaisen tulisi elää täällä Luojaa, toisia ihmisiä ja luomakuntaa kunnioittaen, tekemättä syntiä, jotta ihminen pelastuisi ja velkaa Luojalle ei kertyisi. Maapallo on luotu ihmistä varten, eikä ihminen saisi toimia täällä Luojan tahdon vastaisesti. Luoja edellyttää myös, että kun Hän on antanut näin paljon ihmiselle velaksi, ihmisen tulee myös kaikki toisen ihmisen rikkomukset ja velat antaa anteeksi. Ihmisen tulee pyrkiä elämään ja toimimaan Luojan ohjeistamalla tavalla Luojaan uskoen, sillä vasta sitten ihmisellä on mahdollisuus saada Luojaltaan syntejään anteeksi ja pyrkiä pelastukseen. Jos seuraava rukouksen kohta äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta tulkitaan maallisesti niin, että pyydetään pois kaikkia mahdollisia kiusauksia eli koettelemuksia sekä haetaan ihmeparantumisia ja taakkojen poistamisia, joudutaan harhateille. Tämä kohta korostaa nimenomaan ihmisen omaa kasvua ja toimintaa synnistä pois. Jos ihminen haluaa kiusauksistaan ja kiusauksiin liittyvästä eksytyksestä eroon, niistä pääsee eroon kulkemalla Luojan totuudellista tietä ottamalla kaikki annetut kiusaukset vastaan ja kasvamalla niistä ulos totuudessa. Luoja tulee aina ihmistä vastaan, kun ihminen pyrkii totuudessa Luojaa kohti. Tällöin totuudessa kasvanut ihminen kohdatessaan kiusauksen tunnistaa sen, eikä enää lankea siihen eikä kiusauksella ei ole häneen enää mitään vaikutusta. Ihminen siis välttää tekemästä syntiä ja hän on siis päässyt pahasta. Paha liittyy aina syntiin. Ihminen vastaanottaa jatkuvasti Luojan antamia koettelemuksia myös eksytyksen muodossa, mutta ilman Luojan Totuudellista tukea eli Pyhää Henkeä ihmisen on mahdotonta tunnistaa eksytystä. Samalla tavalla, kun eksytys on otettu rukouksissa vastaan, eksytys on otettu myös virsissä vastaan.

Ihminen saa joka päivä Luojaltaan koettelemuksia, mutta ihminen ei kykene niitä ilman totuutta tunnistamaan, sillä jotkut eksytykseen liittyvät koettelemukset, joita maanpäälliset kulkijat saavat, ovat vakiintuneet esimerkiksi omaksutun välinpitämättömyyden ja kiireisen elämänmenon kautta ihmisen normaaleiksi tavoiksi toimia. Normaalissa arjessa on tapoja, jotka eivät ole enää ihmisen tunnistettavissa eksytyksen aikaansaamiksi. Ihmisen selvästi havaittaviin koettelemuksiin voi kuulua esimerkiksi haastava elämäntilanne, ihmissuhdekriisi tai ihmisen elämää vaikeuttava sairaus. Mikäli esirukoilija tai ihminen itse rukoilee ja pyytää esimerkiksi sairautta pois ja tästä parannutaan suoraan rukouksen voimasta, eksytys on todella voimallista. Jos ihminen vertaa itseään Jeesukseen Kristukseen, joka paransi ihmisiä, tulee ymmärtää, että Jeesus Kristus oli Sanansa kautta ihmiseksi syntynyt Luoja, joka paransi ihmisiä, että he uskoisivat Häneen. Jeesus Kristus karkotti myös pahoja henkiä, koska kaikki sielut ovat ainoastaan Luojan käskettävissä, ja riivaajia käytettiin tuohon aikaan ihmisissä. Apostolit tekivät ihmetekoja Pyhän Hengen voimalla, jotta Kristuksen evankeliumi leviäisi kaikkialle maailmaan. Kaikki tämä tehtiin sen takia, että ihminen uskoisi ja ottaisi pelastuksen sanoman vastaan. Luojan Totuudellista tukea eli Pyhää Henkeä ei ihmisillä ole ollut enää pitkään aikaan.

Koska Pyhää Henkeä ei tässä maailman ajassa ihmisillä ole, toisen ihmisen kautta hengellisyydessä tai henkisyydessä tapahtuva ihmeparantuminen, saadut 'Pyhän Hengen lahjat' tai oletettujen henkien karkottaminen eli manaaminen on aina rankan eksytyksen tulosta. Henkien karkottamisesta kerrotaan muutamalla sanalla myös Hengellisyys-välilehdellä. Ihminen ei siis voi suoraan soveltaa apostoleiden kirjeissään antamia ohjeita omaan itseensä, sillä nämä ohjeet oli tarkoitettu niille, jotka olivat vastaanottaneet totuuden ja Pyhän Hengen. Uuden testamentin Jaakobin kirjeen viidennen luvun kohta ei koske nykyihmistä, vaan sen ajan apostoleita ja uskovia, joilla oli Pyhä Henki ja Pyhän Hengen vankkumaton tuki ja totuudellinen ohjaus: Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, - ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. - Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Koska Pyhän Hengen totuudellinen tuki puuttuu kristityiltä tässä ajassa, rukouksella ei parannuta totuudessa, eikä syntejä saada anteeksi totuudessa, vaan valheessa. Luoja eksyttää ja koettelee aina myös uskovia, kukaan ei ole eksytyksen ulkopuolella. Apostolit ja heidän opettamansa evankelistat olivat tuona aikana kulkeneet Kristuksen kärsimystietä ja Luoja oli antanut jo heille heidän syntejään anteeksi. Samaa ei voi soveltaa tähän aikaan. Kenenkään rukous ei ole myöskään toista voimallisempi, sillä vanhurskaita ei tässä maailmassa ole ilman haastavaa totuudellisen tien kulkemista. Vanhurskaus liittyy aina totuuteen ja totuudelliseen uskoon sekä Pyhän Hengen vastaanottamiseen ja näissä kaikissa pysymiseen. Toki ihmiset kokevat joskus hämmästyttäviä ja selittämättömiä ihmeparantumisia, jotka eivät liity muiden ihmisten tekoihin, mutta näiden sielunsuunnitelmissa olevien tapahtumien kautta ihmisiä herätellään aina kääntymään Luojansa puoleen. Ihminen ei kuitenkaan tässä maallisessa ajassa aina osaa yhdistää parantumistaan Luojaan.

Sairaus, jokin vaiva, hankala tai haastava elämäntilanne, onnettomuudet, vastoinkäymiset tai vaikea ihmissuhde ovat yksittäisiä selviä esimerkkejä erilaisista kiusauksista, joilla ihmistä normaalissa elämässä koetellaan. Pienempiä koettelemuksia ja yleisesti eksytystä on jo vaikeampaa tunnistaa. Koska ihminen haluaa elää helppoa ja vaivatonta elämää, hän haluaa elää ilman harmeja ja koettelemuksia. Helpolla elämällä ihminen ei kuitenkaan kasva totuudessa ja uskossa, kadu tekojaan, opi antamaan anteeksi, tule nöyräksi tai ole vilpittömästi kiitollinen Luojansa edessä niin kuin koettelemusten kautta kasvanut ja uskoaan vahvistanut ihminen. Helpolla elämällä ei ihmisestä löydy myöskään todellista Herran pelkoa ja kunnioitusta. Totuudellisella tiellä ei kuitenkaan anneta ihmiselle vakavia sairauksia tai suisteta ihmistä onnettomuuksiin, sillä totuudellisella tiellä on tarkoitus kasvaa ja kehittyä koettelemusten avulla, ei pysäyttää ihmistä pitkäksi aikaa vakavaan, koettelevaan tapahtumaan. Koettelemuksiin liittyvä eksytys koettelee uskoa, johon liittyy aina myös lähimmäisenrakkaus tekoineen ja ajatuksineen. Koettelemuksia annetaan myös tietoisuuden kautta. Omista koettelemuksista oppimalla pystytään myös huomioimaan ja auttamaan paremmin muita ihmisiä, ja oma koettelemus ei ole enää mikään ylitsepääsemätön asia, jollaiseksi ihminen sen on aikaisemmin kokenut. Ihmisen alkaessa oppimaan totuudesta, näitä koettelemuksia, kuten myös eksytystäkin, opitaan jo tunnistamaan ja ne osataan ottaa vastaan oikealla tavalla. Kun tällä tiellä kuljetaan edelleen oppien, koettelemus ei tunnu enää edes koettelemukselta, vaan siitä osataan myös iloita ja kiittää. Totuudellisen tien kulkijaa ei erota muista maanpäällisistä kulkijoista, sillä jokaiselle ihmiselle tapahtuu erilaisia asioita harva se päivä. Kaikki ihmisen saamat koettelemukset eivät ole kuitenkaan muiden ihmisten nähtävissä.

Totuudellinen tie on haastava tie, eikä tälle tielle tule lähteä vain sillä ajatuksella, että pääsee oman elämänsä koettelemuksista eroon, sillä näin ei tule käymään. Koettelemukset eivät voi oppimisen myötä poistua ihmisen elämästä kokonaan, mutta niiden merkitys ihmiselle muuttuu ja kulku helpottuu. Vaikka totuudellisen tien kulkija kasvaa ja muuttuu, maailma ympärillä ei sitä tee. Tämä maailma erilaisine tapahtumineen etenee kuitenkin koko ajan ihmisen oppimattomuuden ja Luojan suunnitelman mukaisesti. Siksi koettelemuksia ei ihmisen elämästä saa koskaan täysin pois. Luojan ohjauksen lisääntyessä ihmisen elämässä, myös omat huolet ja murheet jäävät oppimisen ja uskon vahvistumisen myötä Hänelle. Uskon lisäksi Luojan rakkauden tulisi olla jokaisen kulkijan päämäärä totuudellisella tiellä ja itsensä antaminen täydesti Luojan rakkauden välikappaleeksi. Ihmisen tulee aina ymmärtää se, että Luojan ohjaukseen pääseminen edellyttää ihmiseltä kaiken sen, mitä hän voi antaa. Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hänen tulee pysyä tiiviisti Luojaan keskittyneenä. Jos keskittyminen herpaantuu, se voi johtaa totuudesta eksymiseen.

Totuudellisen tien koulutuksen toisella tasolla ihmiselle alkaa aukeamaan hänen oma, henkilökohtainen ja totuudellinen elämäntehtävänsä Luojan ohjauksessa, ellei sitä jollakin tasolla ole ihmiselle jo avattu. Vaikka ihmisellä olisi jo hengellinen elämäntehtävä, Pyhän Hengen vastaanotettuaan ja totuudessa kulkien tämä elämäntehtävä uudistuu totuudelliselle tasolle. Totuudellinen elämäntehtävä on aina sellainen, että se on täysin luonteenomainen ja luonnollinen kyseiselle ihmiselle. Tähän totuudelliseen elämäntehtävään ohjataan ja valmennetaan Luojan ohjauksessa ja opettajan tuella. Totuudellinen elämäntehtävä Luojan ohjauksessa on totuudellista ja voimallista, mutta myös haastavaa. Totuudellisessa elämäntehtävässä keskitytään ensisijaisesti Luojaan, jotta Pyhän Hengen ohjaus ja tuki ovat joka hetki läsnä. Ihminen ei itse tiedä, miten hänen tulisi toimia, jotta hän toimisi totuudessa, mutta Luoja tietää. Kun tätä totuudellista elämäntehtävää verrataan elämäntehtävään, jota tehdään ilman todellista ja totuudellista Pyhän Hengen tukea, eroa on kuin yöllä ja päivällä.

Ilman totuudellista ohjausta ihminen on kuin tuuliajoilla, jolloin harhaan astumisen vaara ja harhassa kulkeminen ovat koko ajan läsnä. Jos totuutta ei edes tunne, ei tunnista eksytystäkään. Raamatun tulkitsijoita ja opettajia on paljon, mutta tässä tehtävässä tulisi toimia aina Luojan totuudessa, eikä tuoda toisille ihmisille omia totuuksia varmoina totuudellisina opetuksina. Karismaattisuus ja hurmoshenkisyys eivät myöskään kuulu totuudelliseen uskoon. Vaikka Matteuksen evankeliumissa Luoja kertoo Sanassaan Jeesuksen Kristuksen kautta ihmisestä joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa, tämä koskee vain sellaista ihmistä, joka puhuu Luojan antamaa totuutta. Ihmisen on tärkeää ymmärtää se, että kaikenlaisen muun opetuksen antaminen, mikä ei pysy totuudessa, vaikka sillä tarkoitettaisiin hyvää, ei jää seuraamuksitta. Kun ihminen opettaa Luojan ja Kristuksen nimessä jotakin muuta, harhaoppista tai vääristynyttä totuutta, hänelle voi olla yllätys, että pelastus ei tulekaan hänen osakseen. Ilmestyskirja tuo esille tätä asiaa, miten Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Tämän Raamatun kohdan vanhempi käännös kertoo saman asian paljon selkeämmin: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se Nimi, mutta sinä olet kuollut. Matteuksen evankeliumin kohta kertoo tästä myös hyvin selvin sanoin. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. - Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. - Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!

Uskovan ihmisten tulisi opettaa aina Luojan totuutta, sillä jo pienilläkin sanoilla ja lauseilla voidaan aiheuttaa vahinkoa. Harhaoppisella opetuksella ei opettaja eikä opetettava pelastu, jos opetetaan Luojan totuuden vierestä Luojasta, Kristuksesta, Pyhästä Hengestä, armosta ja pelastuksesta tai selitetään omista lähtökohdista Raamattua ja tulkitaan tästä käsin Raamatun tulevia tapahtumia. Jos Raamatun tulkitsija kertoo, että kaikki seurakunnan hengellinen elämä oli apostolien aikana lähtöisin Pyhästä Hengestä, tulee ymmärtää, että kaikki oli ja on edelleen lähtöisin Luojasta. Tässä ajassa seurakunnan hengellinen elämä ei ole lähtöisin Pyhästä Hengestä, sillä seurakunnilla ei Pyhää Henkeä ole. Ketkä olettavat toimivansa Pyhän Hengen kanssa, toimivat Eksyttäjän kanssa. Pyhä Henki tulee ihmisen ansaita, sillä Pyhä Henki on ihmisen tukena ainoastaan Luojan puhtaassa totuudessa. Jos Raamatun tulkitsija selittää Raamatun kohdan ihmisistä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan ihmisiksi, jotka elävät syntien anteeksisaamisessa, annetaan ihmisille se virheellinen kuva, että syntiä voi jatkuvasti tehdä, mutta Luoja antaa aina kaiken anteeksi, kun ihminen vain uskoo ja vähänkin katuu. Ihminen ei elä täällä syntien anteeksisaamisessa, vaan ihmisen tulee kulkea totuudellisessa uskossa ristin tietä, kasvaa koettelemuksissa ja kun pääsee sille tasolle, että tunnistaa synnin, ei enää tee syntiä ja välttää tekemästä sitä. Vasta tässä vaiheessa Luoja voi antaa syntejä anteeksi. Raamatussa mainitut vaatteita tahraamattomat ihmiset ovat niitä, jotka eivät syntiä tee, keskittyvät jatkuvasti Luojaan ja pyrkivät kaikessa toimimaan Luojan toivomalla tavalla. Tällainen toimiminen on mahdollista vain Luojan totuudessa. Valkoinen väri kuvaa aina Luojan täydellisyyttä ja puhtautta, siksi ihminen voi pelastua vain Ihmisen Pojan eli Kristuksen kautta, eli Sanassa toimivan Luojansa kautta. Tämän ajan pappi tai evankelista ei voi antaa Jeesuksen Kristuksen nimessä syntejä kenellekään anteeksi, sillä Pyhä Henki ja Luojan totuudellinen ohjaus puuttuu ihmiseltä täysin. Ei ihminen voi itse mennä sanelemaan, milloin syntejä annetaan anteeksi, sillä ihminen ei tunne Luojan totuutta eikä Luojan armoa. Vain Luoja yksin voi antaa ihmisten syntejä anteeksi. Hän on ihmisen luonut ja tietää kaikki ihmisen synnit. Kun sokea taluttaa sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan, ja tämä kertoo siitä, miten totuudesta harhautunut opettaja voi itsensä lisäksi viedä myös opetettavansa kadotukseen. Uskovan ihmisen tulee myös sisäistää, mitä on Luojan kunnioittaminen ja Herran pelko. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Monet uskovat ihmiset toivottavat Jumalan / Taivaallisen Isän / Luojan siunausta kanssakulkijoilleen, ymmärtämättä sitä, että Luoja ei anna tämän maailman ihmisille minkäänlaisia siunauksia vaan kirouksia. Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille kerrotaan, miten ihminen kyllä kestää Luojan antamia kirouksia eli koettelemuksia, sillä ihmistä ei ole tarkoitus lannistaa täysin, vaan opettaa. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen Hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Ilman ristin tietä ihminen ei voi pelastua, sillä ihmisen usko ja valmius lähimmäisenrakkauteen ei valheesta totuuteen kasva ilman Luojan antamia koettelemuksia eli kirouksia. Heprealaiskirjeen sanoin jota Herra rakastaa, sitä Hän kurittaa kertoo miten Luojan kirousten takana on kuitenkin se suuri rakkaus, jota Luoja tuntee eksyksissä olevia luotujaan kohtaan. Vaikka moni uskova ihminen kokee itse oman hengellisen tiensä ja toimensa Luojan siunauksena ja johdatuksena, kyse on kuitenkin Luojan ihmiselle laatimasta sielunsuunnitelmasta. Jonkun ihmisen elämäntehtävä on aina Luojasta ja Kristuksesta kertominen, sillä tämän maailman tulee kuulla evankeliumista, vaikka sen sanoma ei enää vastaisikaan alkuperäistä opetusta. Ihmiset ovat kuitenkin totuutta vääristellessään ottaneet aika laajoja valtuuksia, sillä Neljännessä Mooseksen kirjassa oleva israelilaisille tarkoitettu Herran siunaus on otetettu käyttöön kristityille, joille se ei ole kuitenkaan tarkoitettu. Herra sanoi Moosekselle: - 'Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin: – Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, - Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. - Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. - Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni.' Tämän israelilaisille tarkoitetun siunauksen perään on istutettu sanat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, jotta siunauksesta on saatu kristityille soveltuva. Tämä siunaus ei ole kuitenkaan enää voimassa israelilaisillekaan, sillä emme elä enää Vanhan liiton aikaa, vaan Uuden liiton. Sama pätee myös kaikkiin Vanhan testamentin psalmeihin. Suositut psalmit, kuten psalmi 23, Herra on minun paimeneni sekä psalmi 92, Korkeimman suojelus, eivät ole Luojan viestejä kristityille, vaan Vanhan liiton ajan Israelin kansalle. Nämä ovat selkeitä esimerkkejä siitä, miten ihminen ei pysty omin neuvoin Raamattua oikein tulkitsemaan. Raamatun totuudelliseen tulkintaan tarvitaan aina Pyhän Hengen totuudellinen tuki, joka vastaanotetaan ainoastaan Luojan totuudessa kasvamisen kautta. Ihminen ei saa Luojalta siunauksia, vaan kirouksia ihmisen omien toimien tähden.

Luojan antamista kirouksista kerrotaan Uuden testamentin Apostolien teoissa, miten Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Ihmisen syntisyydestä ja synnillisen elämän opettamisesta aina seuraavalle sukupolvelle todetaan Uuden testamentin roomalaiskirjeessä niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Synnillinen elämä liittyy harhaoppisuuden lisäksi maallisuuteen, tähän maailmaan ja sen rakastamiseen. Ihminen menee mukaan erilaisiin asioihin ja ottaa näitä asioita omakseen, eikä ymmärrä tekevänsä väärin Luojaansa kohtaan. Uuden testamentin Efesolaiskirjeessä kehotetaan ihmisiä pysymään Kristuksen totuudessa ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Ihminen rikkoo Luojaansa vastaan monissa asioissa, joita hän ei edes synniksi tunnista. Ja samaan aikaan kuvitellaan, että Luoja ei ihmistä rankaise, vaan siunaa. Jo Mooseksen kirjoissa todettiin, miten Luoja kostaa ihmisten pahat teot aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka.

Totuudellisella tiellä kulkee kulkijoita jo toisella tasolla, sillä ilman heidän kokemuksiaan ja totuudellisen tien opettajan omia kokemuksia, totuudellisella tiellä oppimisesta ja kasvamisesta olisi mahdotonta kertoa totuudellisesti. Koska jokaisen tälle tielle lähtevän totuudellinen tie on erilainen ja eteneminen ja kasvaminen on henkilökohtaista, näitä kokemuksia ei muille tarkemmin jaeta. Jos totuudellinen tie tuntuu liian vaativalta itselle, se ei estä totuudesta opiskelemista. Totuutta voi ottaa vastaan myös ilman totuudellisen tien kulkemista, sillä näiltä sivuilta voi aina halutessaan käydä lukemassa totuudesta. Totuudellista tietoa ei koskaan piiloteta minkäänlaisten suljettujen ryhmien taakse, sillä totuuden tulee tavoittaa niin moni kuin on mahdollista. Koska totuudellinen tie on henkilökohtainen tie, minkäänlainen ryhmäopetus ei palvele totuudellisen tien kulkijoita.

Totuuden tunteminen on ihmiselle erittäin tärkeää, vaikka sen vastaanottaminen olisikin vaikeaa. Ihminen ei voi koskaan olla varma pelastumisestaan. Ihmisen tulee tässä ajassa tutkia omaa uskoaan ja uskomuksiaan tarkkaan. Pelastumiseen tarvitaan aina uskon, tekojen ja ihmisen omien ajatusten koettelemista. Luoja mittaa ihmistä aina näiden kolmen asian kautta ja käyttää siinä myös eksytystä. Ihminen ei pysty tunnistamaan edes kaikkia tekemiään syntejä, jos hän ei osaa tunnistaa saamiaan koettelemuksia ja niihin liittyvää eksytystä, joita Luoja hänelle Hengessään antaa.


Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. - Onhan kirjoitettu: – Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. - Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? - Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. 1. Kor. 1:18-21.

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Room. 10:17.

Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Hepr. 11:1.

Jeesus sanoi hänelle: »Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Joh. 20:29.

Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. - Tietämisemme on näet vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista, - mutta kun Täydellinen tulee, vajavainen katoaa. 1. Kor. 13:8-10.

Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan Hänen rakkaita lapsiaan. - Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. - Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille. - Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi, teidän suuhunne sopii kiitos. - Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija. Ef.5:1-5.

Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. - Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! - Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Jaak. 3:1, 5-6.

Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. - Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. - Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? - Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi?' Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Matt. 6:39-42.

Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. - Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Matt. 23:11-12.

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. - Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Luuk. 11:9-10.

Jeesus vastasi: 'Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.' Joh. 14:6.

Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. - Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Matt. 10:38-39.

Siitä me tiedämme tuntevamme Hänet, että pidämme Hänen käskynsä. - Joka sanoo tuntevansa Hänet mutta ei pidä Hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. - Mutta joka noudattaa Hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme Hänen yhteydessään. - Sen, joka sanoo pysyvänsä Hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin Hän eli. 1. Joh. 2:3-6.

Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. - Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan Hänet. Joh. 1:17-18.

Jeesus vastasi: "Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. - Tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää Hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. - Jumala on Henki, ja siksi niiden, jotka Häntä rukoilevat, tulee rukoilla Hengessä ja totuudessa." Joh. 4:21, 23-24.

Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. - Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Matt. 6:5-6.

Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää
ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? - Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ - Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. - Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. - Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Matt. 6:25, 31-34.

Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen Hän antaa teille. - Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. - Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. - Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä auttaakseni. Joh. 16:23-26.

Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. - Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä mikään katkeruuden verso
pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Hepr. 12:14-15.

Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. - Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun Hänen kirkkautensa ilmestyy. - Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki. 1. Piet. 4:12-14.

Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isä poikiaan: - Älä väheksy, poikani, Herran kuritusta, älä masennu, kun Hän ojentaa sinua – jota Herra rakastaa, sitä Hän kurittaa, Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. - Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden. Hepr.12:5-6, 11.

Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen Hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. - Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. 1. Kor. 10:13, 21.

Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka Häntä rakastavat. - Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä Hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. - Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. - Älkää eksykö, rakkaat veljet! Jaak.1:12-16.

Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. - Kukin tutkikoon vain omia tekojaan.. - Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. - Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Gal. 6:3-4,8-9.

Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne. - Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee. - Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? - Niin kuin ruumis ilman Henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Jaak. 1:22, 25 ; 2:14, 26.

Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Matt. 26:41.

Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Hepr. 10:26.

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; - mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Matt. 7:13-14.

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. - Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi. Joh. 15:5-6.

..Monet harhailevat, mutta tieto lisääntyy. Dan. 12:4.

Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. - Tarkatkaa siis, mitä kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Luuk. 8:17-18.Totuudellisen tien koulutus tiivistetysti:

- Koulutuksen aloittaminen edellyttää aina tapaamista, jossa koulutus ja kouluttautujan valmiudet käydään läpi. Mikäli Hengellisyys- ja Koulutus- välilehtien tekstiä on vaikeaa sisäistää ja Luojaa ja Kristusta ei tunnusteta, valmiuksia tälle tielle ei vielä ole. Totuudessa kulkevan on hyvä tunnistaa myös henkisyys ja mahdollisimman monet siihen liittyvät piirteet. Vaikka itse ei kokisi olevansa tekemisissä henkisyyden kanssa, hyvin moni tässä ajassa on. Henkisyyttä on avattu Hengellisyys-välilehdellä jonkin verran, jotta sitä pystytään jollakin tasolla tunnistamaan. Totuudellista tietä voidaan kulkea vain Luojan totuudessa.

- Totuudellisen tien koulutus on maksutonta. Koulutus sisältää opetuksen, tukemisen, puhdistavan sielunhoidon ja totuudelliseen elämäntehtävään ohjaamisen.

- Mikäli taustalla on henkisiä opetuksia ja henkistä toimimista, ne tulee jättää kaikki taakse. Myös virheelliset Raamatun tulkinnat tulee jättää taakse. Koulutus lähtee Luojan antaman totuuden omaksumisesta.

- Koulutus edellyttää aina totuudellisen tiedon vastaanottamista. Totuudellista tietoa löytyy tältä sivustolta ja tekstiä päivitetään Luojan tahdon mukaisesti.

- Totuudellisen tien koulutus pohjaa Luojan antamaan totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon. Luoja teki Jeesuksessa Kristuksessa ihmisten kanssa uuden liiton ja asetti sen voimaan, siksi Raamatun tutkimisessa on hyvä painottaa Uuden testamentin lukemista. Vanha testamentti selittää monia tärkeitä asioita ja se on Uuden testamentin perusta ja ennustaa tulevia asioita, mutta Vanhasta testamentista on osattava erottaa ne kohdat, jotka eivät enää Uuden liiton myötä ole voimassa tai jotka oli tarkoitettu ainoastaan israelilaisille.

- Koulutus sisältää kaksi tasoa, joista toinen taso on vaativampi. Ensimmäisellä tasolla koulutetaan ja opetellaan perusasioita, toisella tasolla syvennetään ensimmäisellä tasolla opittua. Kaikki tämä tapahtuu Luojan tahdon ja totuuden mukaisesti. Jokaisen totuudellisen kulkijan tie on erilainen ja yksilöllinen.

- Koulutus edellyttää tapaamisia, jotka tapahtuvat vähintään kerran kuukaudessa kouluttautujan toiveiden mukaisesti.

- Opetusta annetaan tapaamisissa, jolloin yksi puhdistava sielunhoito + opetus ovat kestoltaan maksimissaan 3 tuntia. Negatiivisuus ihmisessä vaikeuttaa aina oppimista ja kehittymistä. Koska tämä tie ei ole helppo tie, negatiivisia tuntemuksia voi kertyä ihmisestä riippuen myös koulutuksen eri vaiheissa, kunnes tälle tielle sopeutuu paremmin ja ymmärtää enemmän.

- Ensimmäisellä tasolla annetaan seitsemän avainta opittaviksi, jotka opitaan Luojan ohjauksessa sekä opettajan tuen ja ohjauksen avulla. Avaimet liittyvät ihmisen uskoon, kiitollisuuteen, kärsivällisyyteen, kurinalaisuuteen, luottamukseen, antautumiseen ja nöyryyteen. Näiden asioiden avulla opetellaan kasvamaan ja kehittymään totuudellisessa uskossa ja Luojan totuudellisessa rakkaudessa. Ilman Herran pelkoa ja ymmärrystä Luojan suuruudesta totuudellisella tiellä on vaikea edetä.

- Yhden avaimen suorittaminen vaatii useammasta erilaisesta koettelemuksesta oppimista. Koettelemukset sisältävät myös aina Luojan Hengen antamaa eksytystä.

- Avainten suorittaminen / oppiminen linkittyy normaalielämän tapahtumiin ja elämäntilanteisiin, joista opettaja ei ole tietoinen. Myös koulutettavan tietoisuutta käytetään oppimisessa. Luoja kouluttaa ja valmentaa totuudellisen tien kulkijaa myös unien ja näkyjen kautta, joiden totuudellista viestiä avataan tapaamisissa. Tapaamisissa käydään yleisesti läpi niitä kouluttautujan kokemia asioita, joiden kautta tulisi oppia. Kun kouluttautujan koettelemuksia käydään läpi, löydetään esimerkin kautta oikeita toimintatapoja totuudelliselle tielle. Nämä koulutukseen liittyvät tapahtumat tulevat tavallisessa arjessa opittavaksi jokaiselle tämän tien kulkijalle luonnollisella ja yksilöllisellä tavalla Luojan tahdon ja suunnitelman mukaisesti.

- Avainten suorittamiseen / oppimiseen annetaan työvälineitä ja tukea.

- Luoja avaa koulutuksen edetessä koulutettavan ja itsensä välille erityisen viestimisen kanavan tietynlaista kommunikointia varten, jota käytetään myös koulutettavan opettamiseen. Tämä kanava ei aukea itsestään, vaan se avataan puhdistavan sielunhoidon aikana. Tämän kommunikoinnin tavat opetetaan ja niitä harjoitellaan tapaamisen aikana.

- Yksittäisen avaimen suorittamisesta viestitetään auenneen kanavan ja opettajan välityksellä. Jos jotakin asiaa ei ymmärrä tämän avatun kanavan kautta, se tuodaan aina opettajan kautta totuudellisen tien kulkijalle. Mikään viesti ei mene ohi sen takia, että itse ei ole käsittänyt sitä totuudellisella tavalla. Totuudellinen tie vaatii ihmiseltä avoimuutta kertoa omista asioistaan ja koettelemuksistaan. Totuudellisen tien opettajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

- Kun ensimmäisen tason seitsemän avainta on suoritettu, avautuu toinen taso eli suora koskettava yhteys Luojaan. Tämä tarkoittaa Pyhän Hengen vastaanottamista. Pyhä Henki vastaanotetaan puhdistavan sielunhoidon aikana.

- Mikäli koulutettava haluaa opiskella Luojan ohjauksessa toimivaksi negatiivisuuksia puhdistavaksi sielunhoitajaksi, se on mahdollista koulutuksen toisella tasolla. Puhdistava sielunhoito on täysin Luojan ohjauksessa toimimista. Hoitaja kehittyy tässä työssä, kun hän etenee totuudellisella tiellä eteenpäin.

- Toisella tasolla opitaan ja kehitytään edelleen. Koulutus on tällä tasolla paljon haasteellisempaa kuin ensimmäisellä tasolla, sillä samoja avaimia käydään läpi, mutta syvemmin ja vaativammin. Tällä tasolla koulutettavalla on viimeistään aukeamassa jokin totuudellinen elämäntehtävä, jossa opetellaan toimimaan Luojan ohjauksessa. On hyvä muistaa, että kommunikointi tapahtuu Luojan kanssa aina totuudellisen tien kulkijan tason mukaisesti. Täydellistä totuutta ihminen ei voi vastaanottaa koskaan, sillä ihmisen oma tietoisuus ja ymmärrys on niin vähäistä ja mitätöntä Luojan ymmärryksen ja viisauden rinnalla. Luoja antaa ihmisille tietoa aina ihmisten ymmärryksen ja totuudesta oppimisen mukaisesti.


- Toisella tasolla tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

- Molemmilla tasoilla opettajan opastus ja tuki ovat käytettävissä koko ajan, aina silloin, kun tukea ja apua tarvitaan.

- Vaikka koulutus on haasteellista, se on täysin turvallista ja tapahtuu Luojan tahdosta.

- Toinen taso on loppuelämän mittainen matka.


Totuudellinen tie voi olla paikoin vaikea kulkea, mutta kaiken sen vaivan arvoinen. Jokainen kulkija saa niin paljon tukea kuin tarvitsee. Saavutettu koskettava yhteys on jotakin, joka on tässä elämässä elämää suurempaa.

Totuuden vastaanottaminen tämän sivuston kautta on yksi Luojan tavoista koetella ihmistä. Tarkkaa siis itseäsi, millä tavalla tällä sivustolla olevan tiedon totuudesta otat vastaan. Luoja tuo totuutta ihmisille aina oikea-aikaisesti ja on käyttänyt tässä tehtävässä Sanansa eli Ihmisen Pojan, Hengen ja Henkiolentojen lisäksi Raamatussa mainittuja ihmisiä profeettoina ja sanansaattajina. Pitäytyminen tietyssä opitussa Raamatun tulkinnassa ei ihmistä auta, eikä myöskään se, että Luojasta tulevaa totuutta tai ihmiselle tuntematonta totuudellista tietoa ei oteta vastaan. Luoja toteuttaa oman suunnitelmansa, teki ihminen mitä hyvänsä. Raamattu kertoo paljon tulevasta, mutta kun totuudellinen tulkinta puuttuu, ihminen voi kulkea harhapoluilla ymmärtämättä tapahtuvia asioita eikä hän pysty myöskään varautumaan tulevaan.

Toimin Luojan ohjauksessa ja totuudessa. Tämän sivuston teksti päivittyy totuudessa Luojan tahdon mukaisesti. Aikaisemmin luettu teksti on voinut muuttua, mutta teksti päivittyy aina Luojan tahdon mukaisesti. Totuus on tärkeää omaksua, mutta se on vaikeaa vastaanottaa ja sisäistää kerralla, siksi sivuille kannattaa palata useampia kertoja. Puolentoista vuoden tutkimusmatka henkisyyteen toi ilmi sen, että mikään asia henkisyydessä ei kumpua totuudesta vaan perustuu eksytykseen ja valheellisuuteen.


Ota yhteyttä, jos haluat keskustella totuudesta, haluat irti henkisyydestä tai haluat totuudelliselle tielle. Voit ottaa myös yhteyttä kertoaksesi omista henkisistä tai hengellisistä kokemuksistasi. Yhteydenotto ei tarkoita, että sitoutuisit jotenkin totuudelliseen tiehen tai tähän opetukseen. Totuudellinen tie on aina vapaaehtoinen ja omaehtoinen harkittu valinta. Yhteystiedot alla.Marja Ruoti


Totuudellisen tien opettaja


Yhteystiedot:

Hamina, osoite: Laantintie 117, 49520 Reitkalli.

Tapaamisaikoja on saatavissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Yhteydenotot tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com

Yhteyttä voi ottaa myös tekstiviestillä tai Whatsapp-viestillä numeroon 040 596 5216. Liitäthän viestiin oman nimesi mukaan. Viestiä voi laittaa myös Messengerin kautta.