Totuudellista tietoa hengellisyydestä ja henkisyydestä

Tämän sivun teksti ei liity Noppaperhoseen, vaan yksityisesti jakamaani tietoon. Tätä sivua päivitetään aika ajoin.

Mikäli ihmisen hengellisyys, henkisyys, enkelit, yliluonnolliset asiat tai totuus Luojasta kiinnostavat, tämä sivu on erittäin tärkeää lukea alusta loppuun asti, vaikka teksti on pitkä. Koska henkisyys on niin laajalle levinnyt ihmisten keskuudessa, painopiste on hyvin vahvasti henkisyydessä. Myös hengellinen ihminen saattaa toimia henkisyydessä tunnistamatta henkisyyden piirteitä lainkaan. Hengellisyyttä avataan enemmän tekstin loppupuolella sekä myös Koulutus-välilehdellä. Totuuden kertominen on aina ihmisen velvollisuus, sillä totuutta ei tule koskaan salata. Vaikka totuus saattaisikin joskus hämmentää tai tuntua jopa pelottavalle, se myös kasvattaa ja vie oikealle tielle, jos sen ottaa vastaan. Tällä sivustolla kerrottu totuus ei ole peräisin mistään ihmisten kehittämistä opeista, suuntauksista, liikkeistä tai lahkoista, vaan totuus tulee suoraan Luojalta.

Ihminen on kokonaisuuksien summa, jota Luoja ohjailee monin tavoin. Kaikki ihmisessä oleva elämänvoima on peräisin Luojalta. Tämä on sitä luonnollista elämänvoimaa, joka vaikuttaa jokaisessa ihmisessä. Ihmisellä ei ole omaa voimaa, eikä Luojan antama elämänvoima ole ihmisen itsensä säädeltävissä, muokattavissa tai lähetettävissä. Ihminen ei voi toisen ihmisen elämänvoimaa koskaan mitata tai nähdä, sillä Luoja on ainut, joka kontrolloi ihmisessä olevaa elämänvoimaa. Luoja on luonut Sanansa kautta aivan kaiken, myös tämän maailman ihmissielun kehoineen. Minkäänlaisia muita luojia tai jumalia ei maailmankaikkeudessa tai sen ulkopuolella ole. Tässä tekstissä käytetään pääasiassa Luoja nimitystä Jumalan sijaan, sillä Luojalla tarkoitetaan jotakin paljon suurempaa, kuin mitä Raamatun tekstit antavat ihmisen Hänestä ymmärtää. Raamatun alkulehdillä Luoja puhuu itsestään Me-muodossa. Luomistyössä Luojan Henki liikkui vetten päällä. Raamattu kertoo myös Sanasta, jonka kautta kaikki on luotu. Raamattu kertoo myös, miten Viisaus sai alkunsa iankaikkisuudesta, luomisen esikoisena, ennen taivasta ja maata. Luoja on myös ihmisille Isä, Poika ja Pyhä Henki. Raamatussa puhutaan myös Herran enkeleistä ja saatanasta. Vaikka Raamattu kertoo tällä tavoin Luojasta, on paljon asioita, joita ihminen ei Luojasta tiedä, eikä arvailuista saisi tehdä ihmisen omia totuuksia. Luoja ei ole Raamatussa ilmoittanut ihmisille olevansa kolmiyhteinen, eikä kolmio kuvaa Luojaa. Luoja on varoittanut ihmistä tekemästä Hänestä minkäänlaista kuvaa. Kolmiyhteisyys on ihmisten vakiinnuttama käsitys ja oletettu totuus Luojasta, joka ei ole kuitenkaan totuudenmukainen. Luoja on paljon enemmän kuin kolmiyhteinen, sillä Luoja on hyvin moniuloitteinen. Ihmiset etsivät jatkuvasti Luojan, Pojan ja Pyhän Hengen välisten suhteiden selitystä. Poika kertoo Sanansa kautta ihmiseksi syntyneestä Luojasta, ja Luojan Pyhän Hengen eli totuuden Hengen voi ihminen vastaanottaa ainoastaan puhtaassa totuudessa kasvamisen ja totuudellisen uskon kautta. Luojan Henki ja ihmisten vastaanottama Pyhä Henki ovat kuitenkin merkitykseltään kaksi eri asiaa, vaikka kyse on samasta Luojan Hengestä. Ihminen voi kuitenkin pelastua uskomalla Isään ja Poikaan sekä kulkemalla Pyhän Hengen ohjauksessa. Tämä kaikki on vain tehtävä Luojan puhtaassa totuudessa, ilman minkäänlaista harhaoppisuutta. Sana ja Viisaus tarkoittavat samaa asiaa, sellaista Luojan voimaa ja tietoisuutta, jonka avulla Luoja voi ilmentää itsensä ihmisten kanssa toimivana Henkenä, Ihmisen Poikana tai siinä muodossa, jonka Hän katsoo tarpeelliseksi, sillä mitään rajoittavia tekijöitä Luojassa ei ole. Ihmisen Pojan eli Kristuksen kautta ihminen voi pelastua, mutta ei koskaan luodun henkiolennon, kuten enkelin, kautta. Sana on se Luojan olomuoto, jossa Luoja voi toimia luotujensa kanssa maailmankaikkeudessa, sillä kaikki on luotu Sanan kautta. Sillä on syynsä, että Luoja toimii Sanassaan eli Kristuksena, sillä ihmissielu ei voi koskaan kohdata Luojan valtavaa suuruutta ja voimaa suoraan. Luojasta voi käyttää Taivaallinen Isä -nimitystä, mutta Luojaa ei tule koskaan kutsua minkäänlaiseksi äidiksi, sillä tällaista nimeä Luoja ei ole itsestään ihmisille antanut. Koulutus-sivulla tätä asiaa avataan lisää.

Ihminen koostuu sielusta, ruumiista ja Hengestä. Sielu on ihmisen oma tietoisuus ja Henki on itsensä Luojan Henki, joka antaa ihmiselle elämänvoimaa, joka ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja fyysistä kehoa sekä niihin liittyviä toimintoja. Tätä Luojan Hengen antamaa elämänvoimaa ihminen tarvitsee joka hetki pysyäkseen hengissä ja pystyäkseen toimimaan. Pelkkä Luojan luoma sielu on itsessään avuton tietoisuus, joka ei pysty aistimaan ympäristöään millään lailla, sillä kuullaakseen, nähdäkseen, aistiakseen ja toimiakseen sielu tarvitsee aina fyysisen kehon, jonka kautta Luoja antaa sielun kommunikoida, kokea ja toimia ihmisenä toisten ihmisten kanssa. Sielu ilman kehoa voi vain tuntea sen, mitä Luoja hänelle antaa. Ihmisessä ei ole mitään jumalallista, vaikka ihminen tarvitseekin Luojan Hengen tukea joka hetki ollakseen olemassa. Henkiset ihmiset olettavat ihmisessä olevan Luojan pienen kipinän, mutta tämä on täysin virheellinen oletus, sillä Luojan antama elämänvoima ihmisessä on kaikilla tavoin mittaamattoman paljon suurempi kuin ihmisen pieni sielu. Ihmisen sielun tietoisuus ja ihmisen oma ymmärrys ovat hyvin rajallisia ja vähäisiä. Sielu ilman kehoa ei aisti eikä tunne ympäriltään yhtään mitään. Sielu tarvitsee aina kehon sekä Luojan antaman elämänvoiman, jotta tästä kokonaisuudesta syntyy aistiva, toimiva ja toisia ihmisiä, muita elollisia olentoja sekä ympäristöä havainnoiva ihminen.

Ihminen itse ei hallitse eikä ymmärrä Hengen osa-aluetta lainkaan, ja sielun tietoisuudesta ihmisellä on tietoisesti käytettävissään vain määrätty, rajallisen ymmärryksen osa. Omaan fyysiseen kehoonsa ihminen voi suoraan vaikuttaa näistä osa-alueista eniten, esimerkiksi terveellisten elintapojen kautta. Kun ihminen ymmärtää kaiken tämän, hän ymmärtää senkin, että henkisyyteen liittyvät asiat eivät ole ihmisen käytettävissä ja käsitettävissä, koska Henki kuuluu Luojalle. Hengellisyys käsitteenä liitetään kristilliseen uskoon, mutta tätäkään Henkeen liittyvää osa-aluetta kristitty ihminen ei voi itse hallita eikä ymmärtää täysin. Ihmisen vähäinen ymmärrys kalpenee aina Luojan mittaamattoman ymmärryksen rinnalla. Henki sana sekoittaa ihmistä, sillä elävä ihminen on hengissä ja normaali hengitys edellyttää, että ihmisen henki kulkee vaivattomasti. Näissä ilmauksissa henki kuvaa ihmisen elossa olemista, mutta kumpikaan asia ei tarkoita Luojan omaa Henkeä. Henki-käsite on hyvin harhaanjohtava. Ajan henki taas kuvaa sitä, mikä on milläkin hetkellä vallalla oleva asia. Ihminen käyttää esimerkiksi henkisyyden käsitettä monissa yhteyksissä tavalla, joka ei ole totuudellinen, mutta se on virheellisenä käsitteenä vakiintunut ihmisten käytössä. Asioiden ymmärtämisen takia henkisyys ja hengellisyys kulkevat myöhemmässä tekstissä niiden vakiintuneiden käsitteiden mukaan, jotka ihminen on itse määrittänyt.

Kun ihminen kertoo, että hän on henkisesti tiukoilla, se todellisuudessa tarkoittaa, että ihminen on sielullisesti tiukoilla, sillä Henki kuuluu Luojalle, ei ihmiselle. Ihmistä ei voi valmentaa henkisesti, mutta sielullisesti voi, kun siihen ei oteta mukaan henkisiä tai yliluonnollisia piirteitä. Myös hengelliseen opetukseen eli kristillisen uskon opettamiseen tarvitaan aina puhdasta Luojan totuutta eli totuudellista Pyhän Hengen ohjausta. Ihmisellä ei ole mitään valtaa tai ymmärrystä hänessä olevaan Henkeen. Ihminen ei itse aisti eikä havaitse hänessä olevaa Henkeä, sillä sielu ja keho toimivat Luojan Hengen tukemana saumattomana kokonaisuutena havaitsematta millään lailla Hengen olemassaoloa. Luojan Henki ihmisessä syöttää ihmiselle ajatuksia ja ohjaa tiettyihin tekoihin sekä mittaa koko ajan jokaisen ihmisen tekoja ja tietoisuutta eli etsii sydämen tekoja, sydämen ajatuksia ja uskoa Häneen. Luojan Henki tuo ihmiselle myös koettelemuksia, kärsimyksiä ja haasteita. Mikään ihmisen teko, sanottu sana tai ajatus ei ole salattua Luojalta.

Luojan Henki ihmisessä ei ole kuitenkaan vaikutukseltaan sama asia kuin Pyhä Henki, jonka ihminen voi vastaanottaa ainoastaan totuudellisen uskon ja haastavan totuudellisen tien kulkemisen kautta. Tästä totuudellisesta ja haastavasta tiestä voi lukea Koulutus-välilehdeltä tarkemmin. Kun ihminen kuvittelee kasvavansa henkisesti, kyse on harhaanjohtavista ajatuksista, sillä ihminen kykenee kasvamaan vain sielullisesti eli lisäämään omaa ymmärrystään, joka on täysin Luojan hallussa. Henkisyyteen ihmisellä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä. Hengellinen kasvaminen on myös sielullista kasvamista, mikä tapahtuu vain Luojan totuudessa, ei harhapoluilla. Omaa sielun tietoisuuttaan ihminen ei pysty koskaan laajentamaan, sillä Luoja kontrolloi täysin ihmisen sielun tietoisuutta. Ihminen voi vain lisätä Luojan tahdon mukaisesti omaa ymmärrystään. Ihmisen sielun tietoisuudessa ei ole minkäänlaisia kerroksia, ja päätelmät ja opetukset ihmisen alitajunnasta eivät perustu totuudellisuuteen. Ihmisellä ei ole alitajuntaa, erillistä psyyken osaa, johon kertyisi muistoja, uskomuksia ja tietoa ja josta kumpuaisi ihmisen viisaus, luovuus ja mielikuvitus. Ihminen ei toimi oman alitajuntansa mukaan, vaan täysin Luojan antamien ajatusten ja ohjauksen mukaan. Ihmisen unet eivät nouse alitajunnasta, vaan unia ihmiselle tuo Luoja, sillä Luoja hallitsee ihmisen tietoisuutta. Koska Luoja koettelee, opettaa ja kasvattaa ihmistä, kaikki ihmisen saamat ajatukset eivät ole toteuttamiskelpoisia eivätkä viisaita. Ihmisen tulee itse kyetä punnitsemaan omia ajatuksiaan ja toimia niinkuin Luoja on ihmisiä opettanut Jeesuksena Kristuksena totuudessaan toimimaan. Kaikki, mikä ihmiseen kuuluu sielullisesti ja kehollisesti Luojan Hengen tukemana, on läsnä tässä elämässä. Ihmisellä ei ole mitään kehittyneempää tai korkeampaa olomuotoa, tietoisuutta tai osaa itsestään missään ulottuvuudessa. Vaikka henkiset ihmiset väittävät, että kaikki on yhtä, ihmisen tietoisuus ei ole yhteydessä kenenkään muun ihmisen tietoisuuteen, sillä sielu on Luojan luoma rajallinen, yksittäinen, yksilöllinen ja hyvin vähäinen tietoisuus, jolla ei ole todellisuudessa minkäänlaisia henkisiä kykyjä. Vaikka Luoja ohjaa ihmistä ja ylläpitää ihmisen tietoisuutta, ihmisellä itsellään ei ole automaattista yhteyttä Luojaan.

Jokainen ihminen kohtaa elämässään tiettyjä koettelemuksia ja haasteita, joiden tulemista ei voi estää. Luojan antamiin koettelemuksiin kuuluu myös eksytys, jonka avulla koetellaan ihmisen uskoa sekä lähimmäisenrakkaudessa toimimista. Luoja koettelee ja mittaa jokaista ihmistä näissä asioissa, poikkeuksia ei ole. Eksytys liittyy Luojan maapalloa koskevaan suunnitelmaan. Maapallo on pimeä ja Luojan totuudesta harhautunut paikka, josta Luojan valitsemat ihmiset tulevat erottumaan Luojan totuudessa, Luojan antamien koettelemusten ja kärsimysten kautta kasvamalla. Luoja tuo ihmisille monia ajatuksia ja tekemisen paikkoja, joiden kautta Hän ihmistä koettelee. Luoja koettelee ihmistä Henkensä kautta esimerkiksi siinä, miten pitkälle ihminen on valmis menemään harhaoppisuudessa, valheessa, maallisuuden ja mammonan tavoittelemisessa, itserakkaudessa, vallanhimossa, haluissa ja himoissa, moraalittomuudessa, maailman rakastamisessa ja toisen ihmisen, eläimen tai luonnon vahingoittamisessa, sortamisessa, riistämisessä ja tuhoamisessa. Luoja kokeilee myös, miten pitkälle ihminen on valmis menemään vähätellessään tai pilkatessaan Häntä itseään tai Kristusta. Se, miten pitkälle ihminen on valmis menemään näissä kaikissa asioissa, on nähtävissä kaikkialla, minne ihminen katsoo, eikä loppua tällaiselle toiminnalle kykene ihmissilmä edes näkemään.

Luoja on suunnitellut jokaisen ihmisen elämän tapahtumat etukäteen, mutta suunnitelma toteutuu kuitenkin ihmisen oman uskon sekä oppimisen tai oppimattomuuden mukaisesti. Elämässä eteen tuleviin asioihin ja koettelemuksiin ei ihminen voi itse maan päällä vaikuttaa millään lailla, sillä Luojan ihmiselle laatima elämänsuunnitelma toteutuu Luojan ennalta näkemällä tavalla. Ihmisen elämänsuunnitelmassa ei ole kyse Luojan ja ihmisen välisestä yhteisestä sopimuksesta, sillä ihminen ei itse tee Luojan kanssa minkäänlaista sopimusta. Ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, eikä sitä ole ihmisellä koskaan ollut, sillä Luoja vie ihmistä ja tätä maapalloa eteenpäin määrittämänsä suunnitelman mukaisesti. Vapaa tahto on pelkkä ihmisen harhaluulo ja uskomus. Luoja luo ihmissielun, määrittää hänen luonteenpiirteensä, taipumuksensa, sekä hänen elämänsä tapahtumat ja elämän kulun ja katsoo ja mittaa, miten ihminen toimii tässä elämässä. Luoja on luonut ihmiselle haastavat olosuhteet, jossa Luojan ennalta valitsemien ihmisten tulee pyrkiä Luojan totuutta kohti näissä olosuhteissa. Luoja luo Sanansa kautta sielut yksittäin, tiettyyn paikkaan maapallolle ja jokaiselle annetaan oma persoona omine piirteineen. Minkäänlaisia henkisyydessä omaksuttuja sielunkumppaneita tai kaksoisliekkejä ei ihmisellä ole eikä kuviteltuja sielunsirpaleita missään, sillä sielu luodaan maan päällä aina tarkoin harkittuun kehoon Luojan ennalta laatiman suunnitelman mukaisesti. Luoja määrittää ihmisen ulkomuodon ja luonteen sekä antaa himot, halut ja tarpeet sekä ajatukset ja toiveet ihmiselle. Luoja luo myös sopivat olosuhteet ja asiat ihmisen elämään sekä ohjaa ihmisen elämän tapahtumia suunnitelman mukaisesti. Tämän suunnitelman mukaisesti ihminen kohtaa tietyt ihmiset ja kokee heidän kanssaan tiettyjä asioita. Jotkut kohtaamiset ovat hyvin merkityksellisiä ja käänteentekeviä vahvoine tunnereaktioineen, toiset ovat vähäisempiä. Koska Luoja on antanut ihmisille aikanaan totuuden, kun Hän syntyi Sanansa kautta Jeesukseksi Kristukseksi ihmisten keskelle, Luojan Henki koettelee ihmistä jatkuvasti myös totuudessa. Päämäärä tässä elämässä tulisi mahdollisimman monella ihmisellä olla totuuden löytäminen ja haastavista asioista oppiminen, jolloin niiden kautta voidaan kehittyä ihmisenä positiiviseen ja totuudelliseen suuntaan kohti Luojaa. Totuudellisuus ja positiivisuus ilmenee yksinkertaisesti totuudellisena uskona ja kunnioituksena Luojaa kohtaan, Kristuksen tunnustamisena, koettelemuksista ja haasteista oppimisena, oman elämän arvostamisen lisäksi kaikkien muiden ihmisten arvostamisena ja tukemisena sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisena. Itseen ja itsekkäisiin arvoihin sekä maallisuuteen, maailmallisuuteen ja rahaan keskittyminen ei kuulu oppimiseen.

Elämän erilaiset haasteet sekä haastavat ja vaikeat tilanteet ja kokemukset aiheuttavat yhdessä ihmisen oppimattomuuden kanssa Luojan totuudesta vieraantuneille ihmisille usein negatiivisia tuntemuksia, jotka voivat juurtua hyvinkin syvälle sielun tasolle. Negatiivisuus vaikuttaa haitallisesti ihmisenä kasvamiseen, muiden kanssa toimimiseen ja se aiheuttaa myös erilaisia epämääräisiä häiriötiloja tietoisuuden tasolle. Ihminen voi reagoida hyvinkin arvaamattomasti eri tilanteissa sielun tietoisuudessa olevien negatiivisten tuntemusten eli sielun saastumisen ja oppimattomuuden takia. Ihminen voi reagoida arvaamattomasti ja negatiivisesti myös Luojan Hengen antaman eksytyksen takia, koska ihminen ei erota totuutta valheesta. Negatiivisesta toimimisesta voi tulla myös ihmiselle tapa, jota hän itse ei edes koe negatiiviseksi, ikäväksi tai vääräksi. Negatiivinen käyttäytyminen kanssaihmisiä kohtaan ei ole hyväksyttävää toimintaa, vaikka se perustuisi oikeuden hakemiseen itselle tai muille. Ihmisellä ei ole myöskään oikeutta kostaa kenellekään, kosto kuuluu ainoastaan Luojalle. Negatiivisuus ei koskaan vähene negatiivisuudella, vaan se lisääntyy ja kohta negatiivisesta toimintatavasta voi tulla hyväksytty, yleinen tapa ihmiselle. Näin voi käydä helposti tilanteessa, jos ihmisen luonteessa on itsekkyyteen, opittuun valittamiseen ja oman itsensä korostamiseen liittyviä piirteitä. Mikään negatiivinen tunne, kuten esimerkiksi kateus, katkeruus tai viha, ei ole koskaan ihmisen voimavara, eikä sitä tule sellaisena pitää. Negatiivisuus ei ruoki koskaan mitään hyvää. Luojan Henki tai Luojan luoma eksyttävä henkiolento voi eksyttää myös valheellisten rakkaudellisten tunteiden kautta ihmistä, jolloin ihminen toimii tässäkin Luojaansa vastaan totuuden vastaisesti. Valheellisessa rakkaudessa toimiminen on jo paljon vaikeampaa tunnistaa, mutta kun oppii ymmärtämään, mitä Luojan todellinen rakkaus ja totuus on, ihminen oppii tunnistamaan myös valheellisen rakkauden maailman. Luojan rakkaudesta kerrotaan lisää myöhemmässä tekstissä.

Kun negatiivisuus kasvaa ihmisen sielun tasolla, se vaikuttaa aina hänen ajatuksiinsa ja hänen tapaansa kommunikoida ja toimia. Ihmisessä olevat negatiivisuudet eivät ole minkäänlaista oletettua energiaa, vaan tunteita ja ajatuksia, joita toinen ihminen ei voi millään tavalla henkisesti nähdä. Ihmisen tietoisuutta negatiivisuuksineen ja Luojan antamaa elämänvoimaa ei tule sotkea toisiinsa. Ihmisessä oleva Luojan elämänvoima on kokonaisvaltaista ja se vaikuttaa kaikkialla ihmisessä näkymättömänä elementtinä. Tämä Luojan Hengen antama elämänvoima on aina puhdasta ja se vaikuttaa ihmisessä Luojan laatiman suunnitelman mukaisesti. Luojan Hengen ylläpitämä elämänvoima ihmisessä ei keskity mihinkään kuviteltuihin kehon keskuksiin (chakroihin) eikä se kulje minkäänlaisissa oletetuissa kanavissa (nadeissa tai meridiaaneissa), sillä ihmisessä ei tällaisia henkisiä energiakeskuksia ja henkisiä energiakanavia ole, eikä ole koskaan ollut. Ihmisellä ei ole myöskään minkäänlaista energiakehoa tai valokehoa eli auraa. Elämänvoimaa ei voi myöskään verrata mihinkään aineeseen ja sen kulkuun. Minkäänlaisia henkisten ihmisten olettamia tukoksia tässä puhtaassa elämänvoimassa ei koskaan ole, eikä tukoksia löydy ihmisen sielustakaan. Tukoksia syntyy suoniin ja putkiin, joita tietoisuudessa ei ole. Sielu kuitenkin saastuu ja sairastuu negatiivisuudesta kokonaisvaltaisesti. Negatiivisuus ei siis synnytä mitään henkisten ihmisten olettamia näkymättömiä sidoksia, tukoksia, patoutumia tai kasaumia, eikä se kulkeudu paikoista tai ihmisistä toisiin, sillä ajatukset eivät liiku itsestään ihmisten välillä eivätkä ajatukset ole minkäänlaista energiaa. Ihminen jakaa negatiivisia ajatuksia ja tuntemuksia sanoin ja teoin, elein ja ilmein.

Vaikka ihminen ei pysty hänelle annettua elämänvoimaa näkemään tai aistimaan, hän pystyy kuitenkin positiivisuuden lisäksi tunnistamaan omassa tietoisuudessaan olevia negatiivisia ajatuksia, tuntemuksia ja häiriötiloja. Kiireinen ja stressaava elämänmeno, työelämän haasteet ja vaatimukset sekä haastava arki haastavine ihmissuhteineen kuluttavat myös ihmistä negatiivisuudellaan. Tämä on johtanut siihen, että ihmisten on päästävä omista tutuista ympyröistään pois 'nollatakseen' kasvavat negatiiviset tuntemuksensa. Toki ihmiset matkustavat myös uteliaisuuttaan ja kartuttaakseen kokemuksiaan, jolloin matkustelu on harrastus. Mikään lomamatka ei kuitenkaan poista ihmisessä olevaa negatiivisuutta, mutta irtautuminen tutusta ympäristöstä, erilaisten kulttuurien ja elämäntapojen kokeminen sekä luonnosta nauttiminen lisäävät positiivisia kokemuksia ja ajatuksia, jolloin negatiivisuus unohtuu hetkeksi. Tällä on kuitenkin kääntöpuolensa. Moni kokee ahdistusta matkustamisen takia, sillä matkustaminen lisää päästöjä ja saastuttaa maapalloa sekä massaturismi tuhoaa jo nyt herkkien luontokohteiden ainutlaatuista luontoa. Massaturismi vaikuttaa myös lomakohteiden paikallisten asukkaiden arkeen ja elämään, eivätkä kaikki vaikutukset ole positiivisia. Ihmisen tulisi ymmärtää, että Luoja säätelee ihmisen ajatuksia joka hetki. Asioiden negatiiviseen kokemiseen ja negatiivisuudesta pois kasvamiseen on olemassa tie, mutta tie on haastellinen Luojan antama totuuden tie, jota kuljetaan yhdessä Luojan kanssa omassa arjessa totuudellisen opettajan ohjaamana ja tukemana.

Negatiivisuus voi vaikuttaa ihmisessä niin, että positiivisuuden sijaan negatiivisuutta jaetaan hyvinkin herkästi muille ihmisille, ellei tosissaan keskitytä siihen, että jaetaan positiivisuutta ja asiallisuutta ympärilleen. Negatiivisuuteen kuuluu myös välinpitämättömyys ja ylimielisyys toisia ihmisiä kohtaan. Samoja vanhoja, ikäviä asioita voidaan nostaa haastavissa ja vaikeissa tilanteissa aina uudelleen esiin. Negatiivisuudessa hyvät tavat ja toisen ihmisen huomioiminen ja arvostaminen voivat loistaa poissaolollaan ihmisen toiminnassa. Negatiivisiin asioihin kuuluu aina itsensä rakastaminen, itseen keskittyminen ja se, että muita ihmisiä ei kuunnella. Nämä ovat selkeitä merkkejä ihmisen kypsymättömyydestä ja itsekkyydestä. Kuuntelemisen tärkeää taitoa voi aina opetella. Negatiivisuuteen kuuluu myös se, että kun itse ei voi jotakin asiaa saada, niin sitä ei suoda muillekaan. Kun ymmärtää, että negatiivisuus ruokkii negatiivisuutta, voi omalta osaltaan pyrkiä siihen, ettei negatiivisuutta jaa edelleen. Maailmassa on paljon ikäviä, epäoikeudenmukaisia ja vaikeita asioita, joista tulee puhua, mutta omaa negatiivisuutta niihin ei tarvitse enää lisätä. Asioita voi aina tarkastella näkökulmasta, joka on asiallinen, puolueeton ja rakentava. Kaunan, koston, vihan, pelon, ylimielisyyden, välinpitämättömyyden, ristiriitaisuuden, kateuden ja katkeruuden ruokkiminen ei tee maailmasta yhtään parempaa paikkaa ihmisille. Nämä tunteet sokaisevat herkästi ihmisen, ja voivat jopa vääristää kyseistä asiaa, jolloin nähdään vain yksi, oma näkökulma. Ihmisissä on paljon negatiivisia tuntemuksia, ymmärtämättömyyttä ja oppimattomuutta, mutta egoa tai henkisten ihmisten omaksumaa sisäistä lasta ihmisessä ei ole. Nämä molemmat ihmisen omaksumat käsitteet viestivät kylläkin ihmisen ymmärtämättömyydestä, kypsymättömyydestä ja oppimattomuudesta.

Vihahuoneet, vihan aggressiivinen purkaminen, ärtymyksen osoittaminen ja kiukuttelu eivät ole oikeita ratkaisuja ihmiselle, sillä negatiivisuus ei näillä keinoilla vähene tai poistu ihmisestä, vaan se pysyy ja lisääntyy. Kun ihminen tunnistaa oman negatiivisuutensa ja haluaa vähentää negatiivisuutta omassa elämässään, asialle voi aina tehdä jotakin. Aina voi aloittaa omista ajatuksista, sanoista ja teoista ja kääntää ne positiivisiksi. Välinpitämättömyyden voi muuttaa vastavuoroisuudeksi. Oma olemus voi heijastaa ystävällisyyttä, epäitsekkyyttä, avuliaisuutta ja ymmärtäväisyyttä. Negatiivisten asioiden syvällisempi käsittely vaatii kuitenkin omien tekojen syvällistä läpikäymistä ja katumusta ja häpeää omista teoista, anteeksiantoa toisia ihmisiä kohtaan sekä kiitollisuutta ja nöyryyttä Luojan edessä. Näiden asioiden sisäistäminen ja hyveiden lisääminen omaan elämään auttaa käsittelemään itsessään olevia negatiivisuuksia, mikä edesauttaa ihmisen kasvamista ja oppimista. Kun ihminen pystyy käsittelemään omia vaikeita asioitaan järjellä, eikä tunteella, sekä tarkastelee asioita myös muista näkökulmista kuin omastaan, pystyy ihminen ymmärtämään asioita ja oppimaan niistä jotakin. Tämä on kuitenkin vasta alku. Tällä tavalla oma toimintatapa alkaa kuitenkin muuttumaan, eikä negatiivisuus ole enää niin hallitseva piirre. Jos ihminen haluaa ymmärtää paremmin muita ihmisiä ja tätä maailmaa, vähentää jatkuvaa negatiivisuutta itsessään, kasvaa lähimmäisenrakkaudessa sekä myös totuudessa kohti Luojaa, siihen annetaan mahdollisuus totuudellisella tiellä, josta löytyy lisää tietoa Koulutus-välilehdeltä. Kun ihminen haluaa kasvaa Luojan totuudessa, Luoja tulee ihmistä vastaan aivan varmasti. Luoja kyllä koettelee ja mittaa ihmistä, mutta samalla Hän ihmisen oppiessa myös muuttaa ihmisen luonnetta ja taipumuksia parempaan suuntaan. Tähän ihminen ei itse pysty, sillä Luoja säätelee ihmisessä aivan kaikkea, myös luonnetta ja ihmisen ajatuksia.

Luojan antamat sairaudet ja vakavat vaivat sekä haastavat koettelemukset ja vastoinkäymiset liittyvät aina Luojan ihmiselle laatimaan elämänsuunnitelmaan. Nämä elämässä koetut hankalat asiat vaikuttavat ihmisessä kokonaisvaltaisesti ja ne synnyttävät yleisesti Luojan totuudesta vieraantuneessa ihmisessä negatiivisia tuntemuksia, jotka vaikuttavat ihmisen sielun tietoisuuteen. Harva ihminen osaa olla kiitollinen saamistaan koettelemuksista ja kärsimyksistä sekä ymmärtää, että niiden avulla tulee oppia ja kasvaa kohti Luojaa. Luojan vaatimaa kiitollisuutta ei kuitenkaan opita kiittämällä vain saamastaan hyvästä eikä sitä opita myöskään henkisyydessä eikä uskontojen kautta. Vaikka henkinen ihminen kiittäisi kolmasti, sillä ei ole mitään vaikutusta ihmisen todelliseen kehittymiseen eikä kasvuun. Kun kiitollisuus liitetään vain hyvästä kiittämiseen, saavutettuun ilon ja onnen tunteeseen, henkiseen kehittymiseen sekä maallisista asioista kiittämiseen, kiitollisuudessa ei ihminen kehity. Oikeaa kiitollisuutta vaaditaan kuitenkin ihmisen totuudellisessa kasvussa eli totuudellisella tiellä, jossa kiitollisuus tulee vilpittömästi ihmisen sydämestä, vastaanotti ihminen Luojalta mitä hyvänsä.

Jos ihmiseltä ei täällä mitään vaadittaisi, ei tässä elämässä olisi kenelläkään minkäänlaisia koettelemuksia, kärsimystä eikä ainuttakaan haastetta. Luoja antaa kuitenkin koettelemusten, kärsimysten ja haasteiden kautta ihmiselle mahdollisuuden kasvaa ja oppia. Jos oppimista ei tapahdu, ei oikea usko eikä näin ollen oikea kiitollisuuskaan pääse koskaan kehittymään ja kasvamaan. Kun ihminen ei ole tätä oikean uskon ja oppimisen vaatimusta ymmärtänyt, maapallosta on Luojan suunnitelman mukaisesti tullut hyvin ikävä ja harhaoppinen paikka ihmisen elää. Ihminen on omilla uskomuksillaan ja oppimattomuudellaan vaikuttanut siihen, mihin suuntaan Luoja on tätä maapalloa vienyt ja vie edelleen. Luojan tätä maailmaa koskevassa suunnitelmassa näkyy ihmisen oppimattomuus, harhaoppisuus sekä Luojan kunnioittamisen puute. Maapallolla ei yksikään ihminen ole vapaa Luojan antamista koettelemuksista, sillä Luoja opettaa ihmistä niissä olosuhteissa, jotka maapallolla vallitsevat. Elämä, jossa ei olisi minkäänlaista harhaoppisuutta, kärsimystä, sairautta, vaivoja, vääryyttä, ristiriitaisuutta, arvostelemista, tuomitsemista, julmuutta, oman edun tavoittelua, itserakkautta, himoja eikä haluja, kuulostaa paratiisilta, mutta sitä maapallo ei ole, eikä se siksi tässä ihmisten ajassa koskaan tule. Maapallo on oppimisen ja oikean uskon löytämisen paikka, jossa ihmistä mitataan ja punnitaan joka hetki. Kaikkea ohjaa Luojan mittaamaton viisaus ja rakkaus, joita kumpaakaan ihminen ei pysty omassa rajallisessa tietoisuudessaan käsittämään.

Kun ihminen lähtee henkisyyden tielle, kyse on Luojan antaman eksytyksen vastaanottamisesta, sillä henkisyys ei ole ihmisen osa-aluetta, vaan Luojan. Normaali ihminen ei todellisuudessa tarvitse enkeleitä avuksi elämäänsä, minkäänlaisia energeettisiä suojauksia eikä oletettuun äitimaahan maadoittumisia, sillä henkistä energiaa ja henkistä värähtelyä ei ihmisessä todellisuudessa ole. Todellisuudessa ei ole olemassa myöskään minkäänlaista äitimaata eikä sen henkeä. Ihminen ei saa Luojan totuudessa myöskään enkeleitä avuksi, vaan eksyttäviä ajatuksia ja eksyttävän henkiolennon, jos hän alkaa keskittymään enkeleihin. Jos Luoja eksyttää ihmistä suunnitelmansa mukaisesti tämänkaltaiseen toimintaan, näistä toimista ja ajatuksista voi olla hyvin vaikea irrottautua. Kun ihminen ottaa Luojan antamat eksyttävät ajatukset ja eksyttävät henkiolennot vastaan, kyse on valheesta ja valheessa elämisestä. Vaikka henkinen ihminen esimerkiksi vakuuttaisi toimivansa turvallisesti enkelten kanssa, ja esittää vakuuttavia kursseja, todistuksia ja sertifikaatteja henkisestä koulutuksestaan, mitään turvallisuutta tähän ei liity, sillä ihminen ei voi toimia totuudessa yhteistyössä minkäänlaisten henkiolentojen kanssa. Yksikään ihminen ei voi tällaista kenellekään toiselle ihmiselle taata, sillä kaikki henkiolennot tottelevat ainoastaan Luojaa. Aina ei ole kyse edes henkiolennosta, vaan Luojan antamasta eksyttävästä ajatuksesta ihmisen tietoisuudessa. Luoja on maan päällä Kristuksena luvannut ja antanut ihmisille ainoastaan Pyhän Henkensä tueksi, mutta ihminen menetti oman toimintansa seurauksena tämän ainoan tuen, jonka Luoja voi ihmisille antaa, ilman omaa konkreettista toimimistaan maan päällä Ihmisen Poikana. Tästä kerrotaan tarkemmin myöhemmässä tekstissä sekä Koulutus-välilehdellä lisää. Henkisyydessä Luoja eksyttää ihmistä moniin erilaisiin asioihin, joissa totuutta ei ole. Raamatun tuntemus on ihmisille erittäin tärkeää, jotta ymmärrettäisiin edes jotakin siitä, mitä Luoja on ihmisille opettanut. Henkisyys ja hengellisyys ovat ihmisille vaikeita osa-alueita, sillä niissä toimimiseen tarvitaan aina totuudellinen Luojan tuki eli Pyhä Henki. Koska Luojan totuus ei ole sama kuin ihmisten totuus, henkisyys leviää erilaisten ihmisten todistelujen ja vakuuttelujen kautta, joiden kuvitellaan olevan ainoa oikea totuus. Luoja eksyttää ihmisiä henkisyyteen maapalloa koskevan suunnitelmansa mukaisesti ja ihminen myös pysyy yleisesti henkisyydessä, koska Luoja antaa vahvoja eksyttäviä kokemuksia ja asioita, joihin ihminen jää hyvin helposti kiinni. Tietyn tyyppiseen henkisyyteen liittyy hyvin vahvasti henkiolentojen, kuten enkelten palvominen, itsensä esille tuominen, itserakkaus, ulkokultaisuus ja runsauden tavoittelu, mitkä kaikki Raamattu liittää ihmisen synteihin. Henkiset ihmiset jakavat myös enkeleiden siunauksia, mutta tällaisia siunauksia ei ole olemassa kuin valheessa. Siunauksia, valoa ja rakkautta, henkisiä energioita tai vastaavasti kirouksia, manauksia, pahoja henkiä tai kuviteltuja pahoja silmiä ei ihminen pysty ajatuksiensa kautta toiselle ihmiselle lähettämään, mutta Luojan antamaa eksytystä ja harhaisia ajatuksia ihminen osaa kyllä ottaa vastaan. Jeesuksen Vuorisaarna kertoo tarkemmin, miten ihmisen tulisi elää. Tämä Raamatun kohta löytyy Matteuksen evankeliumista ja se kannattaa sieltä lukea. Henkisyys on luikerrellut myös hengellisyyteen, vaikka tätä voi olla sieltä vaikea tunnistaa. Karismaattisuus ja hurmoshenkisyys liittyvät molemmat tämän ajan hengellisyydessä henkisyyteen, sillä kristityiltä puuttuu Luojan antama Pyhän Hengen tuki. Kun Pyhää Henkeä ei ole ihmisillä aikoihin ollut, niin sitä ei nyt vastaanoteta valtavina herätyksellisinä kokemuksina tai ihmeellisinä voimatekoina, vaan paljon vähäeleisemmin ja Luojan antamien koettelemusten ja kärsimysten kautta, Luojan totuudessa kasvamalla. Tästä voi lukea enemmän Koulutus-välilehdeltä. Luoja sallii eksytyksessään ihmisten todistaa henkisyyteen liittyviä tapahtumia ja ihmeitä myös valvottujen testien onnistumisen kautta. Luoja toimii tässä maailmassa suunnitelmansa mukaisesti, ja tähän suunnitelmaan kuuluu myös ihmisen eksyttäminen henkisyyteen, joka ei ole pelastukseen ja Luojan totuuteen johtava tie. Yksi selkeä henkisyyden osa-alue ovat henkiparannus sekä erilaiset henkiset energia- ja intuitiiviset hoidot. Henkinen hoitaja vakuuttelee usein toimivansa 'puhtaissa energioissa ja korkeissa värähtelyissä', mutta henkisyydessä toimiessaan ihmisen sielu on harhaoppisuudesta ja Jumalan pilkkaamisesta saastunut, eikä kyse ole minkäänlaisesta puhtaudesta, sillä henkisyydessä ei toimita Luojan totuudesta käsin, vaan eksyttäjän kanssa. Henkisyydessä tarjolla oleville hoidoille, kuten energiahoidoille, annetaan usein nimi ja oletetun energian lähteeksi nimetään esimerkiksi epämääräisesti kaikkeus, kosmos, universumi, maailmankaikkeus, reiki-lähde, prana-, ki- tai qi- energia tai jokin muu nimetty energia, kaikkein korkein, korkein voima, alkulähde, valo, pyhä rakkaus, enkelit, arkkienkelit, oma korkeampi itse tai jopa mielikuvitusolentoja kuten yksisarviset, lohikäärmeet, valonauttajat tai ylösnousseet mestarit. Koska tällaista henkistä energiaa ei todellisuudessa ole tarjolla, kyseessä ei ole ihmiskehon oletettuja energioita puhdistava hoitotilanne, jossa henkistä energiaa voitaisiin välittää ajatuksen, käsien, silmien, äänen tai valittujen elementtien kautta. Energian avulla hoitamiseksi luokitellaan myös kehon oletettujen energiakeskusten tai oletettujen energiakanavien hoitaminen, painelu, hieronta tai jonkun muun elementin, kuten neulojen kautta hoitaminen. Jos ihminen parantuu jollakin tavalla henkisen energian tai henkisen toiminnan, kuten hengellisyydessä tapahtuvan uskovan rukouksen tai Pyhän Hengen avulla, kyse on valheen kautta parantumisesta. Tästä toiminnasta Luoja ei ihmistä palkitse. Oikeasta rukoilemisesta ja Pyhän Hengen osattomuudesta kerrotaan enemmän Koulutus-välilehdellä.

Ihmisessä itsessään eikä myöskään maailmankaikkeudessa ole olemassa minkäänlaista henkistä energiaa tai sen lähdettä, josta voitaisiin ammentaa tätä oletettua henkistä, puhdistavaa tai parantavaa energiaa ja välittää tai lähettää sitä muille. Henkisen ihmisen hoidoissa tai terapioissa 'energian lähde' ei ole myöskään Luoja, Kristus eikä Pyhä Henki, kun puhutaan totuudesta. Kun mennään valheen puolelle, lähde voi olla ihan mitä tahansa maan ja taivaan sekä mielikuvituksen väliltä. Vaikka energiahoidossa lukisi vakuuttavasti holy healing tai deep soul healing eli kyse olisi oletetusta pyhästä parantamisesta tai syvästä sielun parantamisesta, liikutaan valheen vesillä. Kun henkinen ihminen kertoo, että oletettu energia tai oletetut, hoidoissa mukana olevat parantavat enkelit tulevat Jumalan 'sydämestä' tai Jumalan 'sydänkeskuksesta', he inhimillistävät ja pienentävät Luojan. Samalla syyllistytään myös Jumalan pilkkaamiseen. Henkisyyden metodeilla puhdistuminen ja parantuminen voidaan luokitella samaan luokkaan, mitä kristityt tekevät hengellisyydessä: rukouksen avulla parantumista ja syntien anteeksiantamista ilman Pyhää Henkeä ja Luojan totuutta. Syntejä voi ihmisille antaa anteeksi ja ihmistä voi puhdistaa vain Luoja, joka tietää kaikki ihmisen teot ja ajatukset, salatutkin. Kun ihminen menee itse tekemään tätä ilman Luojaa, kyse on aina synnistä. Ilman oppimista, anteeksiantamista, totuuden tuntemista ja totuudessa kasvamista ja toimimista ihminen ei voi saada Luojan armon kautta syntejään anteeksi eikä puhdistua sieluun kertyneestä saastasta. Luoja eksyttää kaikkia ihmisiä valheeseen suunnitelmansa mukaan koetellakseen heitä. Ihmisen tulisi myös ymmärtää, että Luojan antamat koettelemukset ja kärsimykset tulee ottaa kiitollisena vastaan sekä kasvaa ja oppia niistä, eikä etsiä nopeita ja 'parantavia ja puhdistavia' keinoja, joilla niistä päästään eroon. Energiahoidot voidaan ottaa vastaan myös hemmotteluhetkenä itselle, mutta Luoja ei ihmistä hemmottele, eikä kehota missään vaiheessa ihmistä keskittymään itseensä, vaan ainoastaan Häneen. Jos hengellinen johtaja kehottaa ihmisiä keskittymään itsensä parantamiseen, hän johdattaa ihmistä kadotuksen tielle. Itseensä keskittyminen, itserakkaus ja nautinnontavoittelu eivät lisää tämän maailman hyvinvointia, eivätkä ne kehitä ihmistä, Luojan kunnioittamista eivätkä lähimmäisenrakkautta millään lailla.

Henkisten ihmisten tekemä energiahoito tai intuitiivinen hoito on oma ilmiönsä, joka perustuu Luojan antamaan eksytykseen. Ihmisen energia ei ole todellisuudessa mitään henkisin keinoin lähetettävää tai henkisesti muokattavaa elementtiä, vaan normaalin ihmiskehon toimintaan liittyvää. Fyysinen keho vaatii energiaravintoaineita perusaineenvaihduntaan, lämmön tuottamiseen ja liikkumiseen. Fyysinen keho tuottaa, varastoi ja kuluttaa energiaa. Kun ihminen tuntee, että omat energiat ovat vähissä, hän syö, juo ja lepää. Kun ihminen palelee, hän lisää vaatetta tai hakeutuu lämpimään. Energiaan ei liity mitään yliluonnollista, sillä kehossa ei ole olemassa minkäänlaisia henkisiä energiakeskuksia, henkisiä energiakanavia eikä näin ollen minkäänlaisia henkisiä energiatukoksiakaan. Energia ei ole sama asia kuin Luojan antama elämänvoima, joka vaikuttaa jokaisessa ihmisessä. Luojan antama elämänvoima ei ole mitään ihmisen käsittämää 'kundaliinienergiaa', 'pranaa', 'reiki'-, 'chi'- tai 'ki'-energiaa tai mitään muutakaan nimettyä energiaa, jota ihminen voisi ohjailla tai muokata. Jos Luoja ottaisi ihmiseltä antamansa elämänvoiman pois, loppuisi myös ihmisen energia, ja kaikki siihen liittyvä. Elämänvoiman täydellisen pois ottamisen seurauksena tapahtuisi myös kuolemattoman sielun totaalinen kuolema. Vaikka ihminen kokeekin fyysisen kuoleman, Luojan antama elämänvoima ylläpitää sielun tietoisuutta myös kuoleman jälkeen. Luojan antaman elämänvoiman alla on kaikki, maanpäällisen sielun tietoisuus ja fyysisen kehon toimivuus normaaleine energioineen. Energia on yksi luonnontieteen peruskäsitteistä ja se liittyy kaikkiin luonnossa tapahtuviin ilmiöihin. Energiaa kulkeutuu kappaleiden ja aineen mukana niiden liikkuessa, aaltoliike ja säteily kuljettavat energiaa ja lämpöenergia siirtyy johtumalla aina siihen suuntaan, missä on kylmempää. Energian kokonaismäärä säilyy muuttumattomana kaikissa ilmiöissä. Energiaa ei synny eikä häviä, sillä se vain muuttaa muotoaan. Tämä on kaikkia luonnon ilmiöitä koskeva energian säilymislaki. Henkistä energiaa ei yksinkertaisesti ole olemassa, eikä hienommalta kuulostava kvanttienergiakaan ole henkistä energiaa. Ihminen ei myöskään henkisesti värähtele millään taajuuksilla, ei matalalla eikä korkealla taajuudella. Luoja on eksyttänyt ihmiset perustelemaan henkistä toimintaansa tieteellisesti kalskahtavilla termeillä, joilla ei ole kuitenkaan minkäänlaista todellisuuspohjaa.

Ihmisen kokemat negatiiviset tuntemukset kertyvät sieluun ja ne koetaan nimenomaan sielun tietoisuudessa, minkäänlaista energiaa ne eivät ole. Vaikka ihminen haluaisi negatiivisesta painolastista eroon, Luoja ei ihmisen omasta pyynnöstä häntä koskaan mitenkään puhdista, vaan Luoja odottaa ihmiseltä aina oppimista. Jos haluaa omiin koettelemuksiin avuksi Luojan antamaa voimaa sekä seesteisyyttä ja rauhaa, tulee rukoilla Luojan apua ja rukoilla nimenomaan itse. Rukoilemisesta kerrotaan tarkemmin Koulutus- välilehdellä. Tärkeää on, että rukoukset osoitetaan aina Luojalle, Jumalalle tai Taivaalliselle Isälle, ei koskaan kenellekään muulle. Koettelemukset ja haasteet kuuluvat aina elämään ja oppimisen tielle. Nämä molemmat asiat on Luoja antanut ihmisille opittaviksi, ei sivuutettaviksi tai pois pyydettäviksi. Ihmisen tulee aina rukoilla Hengessä ja totuudessa, johon maalliset ja materialistiset pyynnöt ja vaatimukset eivät kuulu, eivätkä myöskään erilaisten merkkien pyytämiset Luojalta.

Vaikka kokemukset henkisistä hoidoista olisivat miten voimakkaita tai ihmeellisiä tahansa, kyse on Luojan antamasta eksytyksestä, jossa puhdistumista ei tapahdu eikä minkäänlaista todellista henkistä energiaa virtaa. Vaikka henkisessä energiahoidossa tai vastaavassa henkisessä tilanteessa tuntisi vahvojen kokemusten myötä surun, pelkojen tai traumojen katoavan tai paranevan, todellisuudessa ne eivät häviä ihmisestä mihinkään. Kyse on ainoastaan niistä harhaanjohtavista ja valheellisista tuntemuksista, joita Luojan Henki ihmiselle tässä eksyttävässä tilanteessa sielun tietoisuuteen ja kehoon antaa. Luojan Henki säätelee kaikkea ihmisessä ja ihminen voi saada valtavia tunne- tai kehokokemuksia henkisen toiminnan kautta. Henkisten hoitojen ja terapioiden kautta koettu kihelmöinti, puutuminen, painon tunne tai kipu kehossa ja sen poistuminen, virtaamisen, kuumuuden tai kylmyyden tunne, nauru tai itku tai jokin muu vastaava kehontuntemus, tunnekokemus tai oletetun energian tuntemus tai hoidon jälkeinen väsymys tai janon tunne eivät ole merkkejä minkäänlaisesta negatiivisten asioiden, kuten surun tai vihan puhdistumisesta eikä parantumisesta, sillä Luoja eksyttää tällä tavalla ihmistä pysymään pinnallisissa tuntemuksissa ja keskittymään niihin. Kehollisten ja tunnekokemusten myötä saatetaan kuitenkin kuvitella, että mielessä käynyt asia lähti puhdistuneena itsestä pois. Kun ihminen haluaa toimia valheessa, hänen annetaan kyllä toimia siinä, sillä ihminen on täällä oppimassa. Vaikka henkinen hoitaja tai terapeutti väittäisi, että puhdistavat ja parantavat hoidot tai oletetut kaukokohoidot tehdään hoidettavan 'korkeimmaksi parhaaksi hänen sielunsuunnitelmansa mukaisesti', tämä tieto on harhaa. Ihmisellä ei ole minkäänlaista korkeampaa itseä eikä ihminen ole tehnyt minkäänlaista sielunsuunnitelmaa eikä sielunsopimusta kenenkään kanssa. Ihmisen elämän kulku ja sen tapahtumat ovat ainoastaan Luojan tiedossa. Totuus on ihmisille aikanaan annettu, mutta totuuden systemaattinen saastuminen ja totuuden sivuuttaminen ihmisen toimien takia on johtanut siihen, että Luojan antama eksytys valheeseen on rankempaa kuin koskaan. Kuka haluaa toimia valheessa, eikä totuudesta välitä, saa toimia valheessa ja jakaa sitä muille. Valheen kautta korostuvat henkisten hoitojen keholliset tuntemukset sekä yleisesti myös näyt, ilmestykset, unet ja yliluonnolliset kokemukset. Näitä ihmiset haluavat ja näitä he myös saavat, huolimatta siitä, mistä ne tulevat. Kun ihminen ottaa henkisen hoidon vastaan, oli hoito tehty paikan päällä tai kaukohoitona, hoidettava ottaa vastaan eksyttäjän eli saatanan. Henkinen hoitaja ei todellisuudessa pysty kontrolloimaan tätä tilannetta itse mitenkään, sillä hän toimii itsekin Luojan antaman eksytyksen alaisena. Ihminen voi hoitaa ja auttaa toista ihmistä, mutta kun siihen sekoitetaan henkisiä elementtejä ja opetuksia, ei toimita Luojan totuudessa vaan valheessa.

Energialla parantaminen ja tähän liittyvä kaukoparantaminen, henkiparantaminen sekä mielen ja ajatusten kautta parantuminen ovat kaikki vahvoja eksytyksen muotoja. Tässä ajassa myös rukouksen ja Pyhän Hengen avulla parantaminen liittyvät Luojan antamaan vahvaan eksytykseen, sillä Luojan totuudellinen tuki puuttuu ihmisiltä. Parantumisen avaimia tarjotaan myös monissa henkisissä kirjoissa erilaisten eksyttävien metodien avulla. Kun parantumista haetaan ja sitä myös joissakin tapauksissa saadaan näiden eksytyksessä annettujen keinojen kautta, ihminen joutuu tästä aina Luojalleen vastaamaan, sillä parantuminen ei ole tullut totuudesta, vaan valheen kautta. Luojan laatima elämänsuunnitelma määrittää tietyn muutoksen ihmisen elämässä tai parantumisen ajankohdan jostakin sairaudesta tai vakavasta vaivasta, eikä se ole henkiparantajan, henkisen hoitajan, henkisen terapeutin, karismaattisen uskovan tai henkisen metodin ansiota. Rakkaus ja runsaus eivät elämässä myöskään lisäänny eivätkä koettelemukset häviä sen takia, että on käyty energia-, reiki-, yksisarvis-, enkeli- tai chakrahoidossa tai jonkin tyyppisessä intuitiivisessa hoidossa sekä tehty erilaisia visualisaatioita, meditoitu tai vaatimalla rukoiltu asian hyväksi. Parantamisen kyky on vain Luojalla, ei ihmisellä.

Henkisiin terapioihin ja hoitoihin saatetaan liittää myös 'edellisten elämien traumoja ja kipuja', jolloin 'puhdistettavaa' ja rahastettavaa riittää loputtomiin, sillä eksytetty ihminen voi kuvitella, että hänellä on useampia ellei jopa satoja elämiä maapallolla takanaan. Näiden ainoastaan ihmisen mielikuvituksessa elettyjen elämien olemattomia taitoja, voimia tai kykyjä ei voi mitenkään palauttaa, vaikka regressiohoitaja niin väittäisikin. Minkäänlainen kuviteltu karman puhdistaminen ei ole myöskään mahdollista, sillä ei ole olemassa minkäänlaista yksilö-, suku- tai yhteisöllistä karmaa. Hankalat ihmissuhteet ja elämän haastavat tilanteet eivät ole karman aiheuttamia eikä niiden kautta voi 'puhdistaa' karmaa, vaan ne ovat Luojan antamia koettelemuksia ihmisille. Karmaa ei ole olemassa, on vain ihmisen omaa syntiä, josta kannetaan vastuu myös itse. Henkisissä hoidoissa saatetaan luvata myös rakkauden lisääntyvän ihmisen elämässä, mutta henkinen hoitaja ei pysty todellisuudessa hoitonsa kautta millään lailla lisäämään rakkautta hoidettavansa elämään, vaikka hän kehottaisi ihmistä rakastamaan itse itseään, sillä itserakkaus ei kuulu koskaan todelliseen rakkauteen. Anteeksiantamisen hokeminen tai hoitoon liitetyt esineet tai ääneen tai tuoksuihin liittyvät oletetut puhdistavat elementit eivät ihmistä millään lailla puhdista tai paranna. Pelkkä äkkinäinen tunne tai kehokokemus, vaikka se olisi miten mullistava, vahva tai ihmeellinen tahansa, ei kerro mitään ihmisen oppimisesta eikä kasvamisesta. Näissä tapauksissa eksytyksessä saatu tunne tuo ihmiselle valheellisen harhan tunteen, että asia on käsitelty eli 'puhdistettu' tai siitä on 'päästetty irti', ja sen voi unohtaa, vaikka negatiivisuudet jäävät edelleen oppimattomuuden kanssa ihmisen sieluun.

Negatiivisten asioiden käsitteleminen sekä niistä kasvaminen vaativat ihmiseltä kuitenkin pidemmän ajan kuin hetken, jolloin hankalia ja vaikeita asioita tulee käsitellä tietoisesti useita kertoja, mikäli tähän pystytään. Jotkut asiat ovat kipeämpiä kuin toiset, jolloin asioiden käsitteleminen voi viedä pitkiäkin aikoja. Minkäänlainen henkisyydessä omaksuttu anteeksiantoon liittyvä 'irtipäästäminen' ei tässä prosessissa auta, vaan kyse on aina ihmisen oppimisesta. Omaan oppimiseen liittyy usein häpeä, katumus, anteeksipyyntö ja kyky todelliseen anteeksiantamiseen, joka tulee suoraan sydämestä, eikä vain ihmisen huulilta. Lehdistä voi useinkin lukea tarinoita ihmisten selviämisestä elämässä tapahtuneista ikävistä asioista, joista on voitu kirjoittaa jopa kirjakin. Tässä on toinen esimerkki irtipäästämisen harhasta. Omista kipeistä koettelemuksista voi olla vaikea kertoa arvostelematta ja tuomitsematta muita ja tästä toiminnasta Luoja ei ihmistä palkitse, vaan tuomitsee. Asioiden tekeminen julkiseksi ei jokaisessa yhteydessä tarkoita ihmisen oppimista koetusta asiasta, ellei tähän liity esimerkiksi sydämestä lähtevä todellinen anteeksianto, anteeksipyyntö tai vahva katumus. Asian julkiseksi tuominen kuitenkin leimaa aina jonkun toisen ihmisen, jolloin toisen ihmisen arvostelua ja tuomitsemista on hyvin vaikeaa välttää. Asioita tulee aina käsitellä ensimmäiseksi yhdessä Luojan kanssa. Luoja antaa apuaan, jos ihminen todella katuu ja osaa rukoilla Luojaa oikealla tavalla, Hengessä ja totuudessa. Tästä voi lukea lisää Koulutus-välilehdeltä. Vaikka ihminen joutuu kaikenlaisiin tilanteisiin, tässä maailmassa ei todellisuudessa ole minkäänlaisia sankareita. Tätä asiaa käsitellään myöhemmässä tekstissä lisää. Negatiivisista asioista pitää puhua, ja pyrkiä selvittämään ne heti silloin, kun ne tulevat, jotta ikävät asiat eivät patoudu ihmisen sieluun ja saastuta sitä. Jos ikävää asiaa on vaikeaa selvittää heti, julkisuuden sijaan yksittäinen, ymmärtävä ja tukeva kuuntelija on aina parempi kuin koko kansa. Oppiminen edellyttää aina vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja ymmärtämistä. Luoja vaimentaa kuitenkin myös oppimattoman ihmisen negatiivisia tuntemuksia ja ajatuksia, sillä ihminen ei pysty elämään, jos kaikki elämässä koetut negatiivisuudet ja oppimattomuuteen liittyvät asiat pyörivät jatkuvasti mielessä. Ja kuitenkin uusia koettelemuksia ikävine asioineen tulee jatkuvasti lisää. Kun sielussa on paljon käsittelemättömiä, vaikeita asioita, uusien, Luojan antamien koettelemuksien vastaanottaminen on vaikeaa ja hyvin oppimatonta.

Syvät ja kipeät negatiiviset tunteet, joihin liittyy paljon oppimattomuutta ja joissa Luoja vaatii kasvua ihmiseltä, vaativat usein aikaa ja myös ihmisen omaa panosta oppimisen kautta. Oppimattomuuteen liittyy aina ihmisen tekemät synnit. Kun ihminen toimii itse negatiivisesti tai joutuu vastaanottamaan toisilta ihmisiltä heidän oppimattomuutensa tuloksia, esimerkiksi huonoa käytöstä loukkaavine tai nöyryyttävine tekoineen tai puheineen, siitä jää aina jotakin ihmisen sieluun. Jokainen ihminen tekee tekoja tai sanoo sanoja, joilla loukkaa muita ihmisiä, sillä täydellistä ihmistä ei ole olemassa. Jokainen ihminen myös ajattelee ikäviä asioita toisista ihmisistä, ja nämä ajatukset ovat Luojan tiedossa. Kun sielun negatiivisuus liittyy esimerkiksi koettuun häpeään, suruun, syyllisyyteen, vihaan, ylimielisyyteen, pelkoon, katkeruuteen tai kaunaan, niistä oppiminen on vaikeaa ja myös niistä puhuminen voi olla vaikeaa. Oppiminen on erittäin vaikeaa, mikäli ihminen tekee tietoisesti toisille ihmisille pahaa, eikä edes koe tehneensä pahaa. Luoja nostaa ihmisen sielun tietoisuuteen negatiivisia asioita ja ikäviä kokemuksia aina silloin tällöin tai pistää kohtaamaan ihmisen, jonka kanssa on jotakin erimielisyyttä ja tällä hän kokeilee sitä, onko ihminen valmis käymään näitä asioita syvällisesti läpi oppiakseen ja kasvaakseen niistä tässä elämässä. Oppiminen on pitkä prosessi ja sielun puhdistuminen saastasta ei ole mikään nopea ja yksinkertainen asia. Luoja ohjaa ihmistä tässä asiassa, ja kun Hän näkee, että ihminen on oppivainen ja nöyrä, Hän tulee aina ihmistä vastaan. Luoja voi antaa ihmiselle myös syntejä anteeksi, kun ihminen katuu tekojaan, uskoo Häneen totuudellisesti ja on oppinut virheistään eikä tee enää samaa tekoa uudestaan. Tämä sama oppiminen ja puhdistuminen ei onnistu henkisyyden kautta minkäänlaisissa energia-, reiki-, chakra-, enkeli-, yksisarvis- tai intuitiivisissa hoidoissa, jossa saadaan selvästi havaittavia fyysisiä kokemuksia ja harhaan johtavia, pinnallisia ajatuksia Luojan antaman eksytyksen tuloksena. Sielun saastasta ei pääse eroon minkäänlaisilla henkisillä hoidoilla, vaikka miten yrittäisi, sillä sielu ei näissä harhaoppisissa hoidoissa puhdistu millään lailla. Monet henkiset hoitajat jakavat sivuillaan positiivista palautetta omista hoidoistaan, ja tällä tavalla Luoja pitää eksytyksessään huolen siitä, että hoidettavia riittää ja eksytys ja valhe leviävät entistä laajemmalle ja vakuuttavat ihmisiä. Hoitojen palaute lisää myös hoitajan itserakkautta ja maallista kunniaa. Koulutus sivut kertovat tarkemmin siitä, kenelle tässä maailmassa kunnia todellisuudessa kuuluu. Jokainen ihminen valitsee kuitenkin itse, mihin tässä elämässä uskoo, sillä Luoja ei ihmistä väkisin pakota Häneen ja totuuteen uskomaan. Valhe houkuttaa totuutta enemmän, koska ihminen on valheen kautta muokannut monet asiat haluamaansa ja hyväksymäänsä muotoon. Valhetta on myös vaikeaa tunnistaa, sillä Luoja antaa valheen kautta paljon myös positiivisia tuntemuksia ja kokemuksia ihmiselle. Valheen tunnistaa, kun oppii Luojan antamasta totuudesta.

Ihminen on täällä oppimassa, ja omia tekoja, omaa ajattelua sekä koettuja ristiriitatilanteita tulee aina tutkia eri näkökulmista, vaikka ei pitäisikään löytämästään. Pinnallinen asian tutkiskelu omasta näkökulmasta antaa väärän ja yksipuolisen kuvan asiasta, jolloin todellinen oppiminen jää tapahtumatta. Oppiminen liittyy aina syntiin ja todellinen puhdistuminen liittyy aina Luojan armoon ja syntien anteeksi saamiseen. Luoja voi antaa ihmisille syntejä anteeksi, mutta tämä tapahtuu ainoastaan Luojan totuudessa, kun ihminen oppii totuudesta tarpeeksi pitkälle ja uskoo myös Luojaan. Henkisyydessä tähän ei päästä millään tasolla. Oppimiseen ja kasvuun liittyy aina nöyryys ja ymmärrys oman itsensä vähäisyydestä, oppimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä Luojansa edessä. Kun vaikeista asioista keskustellaan Luojan totuudessa, annetaan ihmiselle itselleen mahdollisuus kasvamiseen ja oppimiseen asioiden hyväksymisen ja anteeksiantamisen kautta. Kun keskustelussa on Luojan antama totuus, ihmisen on helpompi ymmärtää myös omien ja muiden ihmisten tekojen taustalla olevia asioita. Mikäli ihminen kantaa negatiivisuuksia, kuten häpeää, pelkoa ja syyllisyyttä tai kaunan, kateuden, katkeruuden tai vihan tunteita jotakuta kohtaan, tällaisen ihmisen on vaikea tehdä pyyteettömiä sydämen tekoja puhtain ajatuksin. Ihmisen oma henkilökohtainen kasvaminen anteeksiantamisineen liittyy kuitenkin ihmisen pelastumiseen tästä elämästä ihmisen uskon lisäksi. Luoja voi antaa ihmisille syntejä anteeksi, kun ihminen on kasvanut uskossa ja totuudessa sekä hän on oppinut toimimaan Luojan odotusten mukaisesti Häntä kunnioittaen ja välttää tekemästä syntiä. Luojan anteeksiantoon liittyy aina anteeksianto muita kohtaan sekä ihmisen omat sydämen teot ja sydämen ajatukset lähimmäisiään kohtaan. Eli kun ihminen antaa totuudellisen kasvamisen seurauksena anteeksi muille ihmisille, oppii Luojan totuudessa, uskoo Luojaan ja Kristukseen sekä toimii nöyränä ja kuuliaisena Luojan totuudessa sydämen teoin ja puhtain ajatuksin eikä sorru enää samoihin synteihin, Luoja voi antaa syntejä anteeksi ihmisille myös tässä ajassa. Ihminen ei vain itse tiedä sitä, milloin Luoja on antanut hänelle syntejä anteeksi. Kuvaannollinen painolastin häviäminen harteilta tai raskaan, puristavan tunteen häviäminen rinnasta tai kivun poistuminen ei ole merkki syntien pois ottamisesta tai anteeksiantamisesta, sillä Luoja ei viestitä ihmiselle hänen syntisyytensä tasosta fyysisellä tavalla. Kun ihminen omalla toiminnallaan vaikuttaa negatiivisesti oman sielunsa tietoisuuteen, Luoja ei tähän puutu. Jos ihminen haluaa vastaanottaa eksytyksen eli valheen, se annetaan hänelle aina, sillä Luoja toimii täällä suunnitelmansa mukaisesti. Jos oman sielun tilaansa haluaa muutosta ja sen haluaa puhdistuvan saastasta, se tapahtuu ainoastaan Luojan totuudessa ja ihmisen oman oppimisen ja kasvamisen seurauksena totuudellisessa uskossa. Jos haluaa oppia ja kasvaa totuudesta sekä pyrkiä pelastumista kohti, se on mahdollista totuudellisella tiellä. Vaikka moni ihminen on katkaissut oman yhteytensä Luojaan, Hän ei silti katkaise omaa yhteyttään ihmiseen. Mikäli Luoja katkaisisi oman yhteytensä ihmiseen, kuolisi ihmisen kehon lisäksi myös kuolematon sielu.

Surullista on, että ihminen on valmis maksamaan jopa suuriakin summia henkisestä eksytyksestä ja tähän liittyvästä henkisestä koulutuksesta, materiaaleista ja kirjallisuudesta. Monet henkiset ihmiset liittävät omiin opetuksiinsa Raamatun totuuksia, mutta henkisyyden periaatteet ja toimintatavat eivät perustu Raamatun oppeihin. Monessa Raamatunkohdassa varoitetaan ihmisiä myös henkisyyteen liittyvästä eksyttävästä toiminnasta. Jesajan kirja opastaa: Te kuulette sanottavan: 'Tiedustelkaa neuvoa vainajahengiltä, kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat.' Mutta Jumalaltaanhan kansan on neuvonsa kysyttävä. Toisessa korinttilaiskirjeessä kerrotaan ihmisistä, jotka vääristelevät Kristuksen tuoman totuuden: Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. – Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. Galatalaiskirje neuvoo: Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme – vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli – hän olkoon kirottu. Toinen Johanneksen kirje kertoo, miten Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Vaikka ihmeiden oppikurssin nimellä kulkevan opetuksen vakuutetaan tulleen suoraan Jeesukselta, oppi on vastaanotettu eksyttäjältä eli saatanalta Luojan tahdosta. Kaikki henkiolennot, jotka Luoja on luonut, toimivat täysin Hänen ohjauksensa alaisena. Ihminen voi vastaanottaa Luojaltaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen lupaaman totuudellisen tuen, Puolustajan eli Pyhän Hengen, mutta vain Luojan puhtaassa totuudessa kasvamalla ja oppimalla. Tämä Puolustaja oli Jeesuksen Kristuksen seuraajilla, mutta Pyhä Henki menetettiin lopulta ihmisen harhaoppisen toiminnan takia. Luojan puhtaaseen totuuteen liittyy aina koettelemukset ja kärsimykset, ei minkäänlainen itsensä rakastaminen ja mukavuuden, runsauden ja helpon elämän tavoittelu. Kaikki mahdolliset henkiolennot, jotka Luoja ihmisille tuo, ovat ihmiselle rankkaa eksytystä. Luotu henkiolento ei ole sama asia kuin luvattu Pyhä Henki, joka tulee Luojan totuudesta, Luojan Sanan kautta. Kuka henkisyydessä toimii, hänen kannattaa lukea myös Raamattu tarkkaan. Kun henkisyydessä Jeesus Kristus alennetaan tavalliseksi sieluksi, ylösnousseeksi mestariksi tai tavalliseksi profeetaksi ja Raamatun kohtia muokataan omaan harhaoppiseen toimintaan sopivaksi, kyse on Raamatun sanoman vääristelemisestä ja Jumalan pilkkaamisesta, josta ihminen joutuu aina vastuuseen. Tätä vastuuta ihminen ei pysty pakenemaan selittämällä Kristuksen puhdasta uhria, evankeliumia, syntiä, Jumalan tuomioita tai helvettiä pois. Harhaanjohtavaan Raamatullisuuteen liittyvät myös hengellisissä ja henkisissä piireissä levitetyt Franciscus Assisilaisen rukoukset, jotka ovat harhaoppisia eivätkä ne ole Luojan antamia totuudellisia rukouksia ihmisille, sillä Pyhästä Hengestä osattomilla ihmisillä ne ruokkivat vääränlaista ymmärrystä ja uskoa. Henkisyyteen saattaa liittyä myös henkinen ruokavalio, jossa uskotaan harhaanjohtavasti ruoka-aineiden sisältävän henkistä energiaa, jolloin esimerkiksi lihaan olisi siirtynyt kuviteltuna henkisenä energiana eläimen kokemaa kipua, kauhua, kärsimystä tai tuskaa, joka heijastuu lihaa syövään ihmiseen pahana olona, aggressioina, vaivoina tai jopa sairauksina. Tähän harhaluuloon löytyy oikea lääke Matteuksen evankeliumista, sillä Jeesus opastaa tässäkin asiassa ihmistä: Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos. -- Pietari sanoi Hänelle: 'Puhut vertauskuvin. Selitä meille, mitä tarkoitit. - Jeesus vastasi: 'Oletteko tekin yhä noin ymmärtämättömiä? - Ettekö käsitä, että se, mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan ja sitten se ulostetaan. - Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Harhaanjohtava opetus saastuttaa ihmissielun, sillä ihmisen tulee olla tarkka siitä, mitä toiselle ihmiselle opettaa. Henkisyydessä käytetään myös mantroja, joiden avulla uskotaan olevan vaikutusta omaan oletettuun henkiseen värähtelytasoon ja näitä voidaan etsiä muualtakin kuin Raamatusta. Henkisyydessä käytetty, hindulaisuudesta kopioitu om- tai aum-tavu on pelkkä ihmisen suusta tuleva äänne, joka ei kuitenkaan edistä oppimista, ei kehittymistä eikä ihmisen harmonisoitumistakaan. Minä olen valo, minä olen rakkaus, minä olen rauha, minä olen valmis suunnitelma ja minä olen joka minä olen -mantrat on ammennettu Raamatusta ja samalla on syyllistytty niin Raamatun kuin Luojankin halventamiseen ja pilkkaamiseen. Toisen Mooseksen kirjan sanoin: Jumala sanoi Moosekselle: 'Minä olen se joka olen'. Hän sanoi vielä: 'Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: Minä- olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Tätä sanontaa ihmisen ei ole viisasta käyttää itsestään missään uskoon tai uskomiseen liittyvissä asioissa. Luoja vie tätä maailmaa eteenpäin oman suunnitelmansa mukaisesti, eikä ihmisellä itsellään ole tässä suunnitelmassa minkäänlaista suunnittelijan osaa. Ensimmäinen Timoteuksen kirje kertoo Luojan suunnitelmasta, joka avautuu vain uskolle. Luojan suunnitelma ei ole ihmisten tiedossa, sillä Luoja tuo esille omaa totuudellisesti avautuvaa suunnitelmaansa vain haastavan totuudellisen tien kautta kulkeville ihmisille, jotka toimivat Pyhän Hengen ohjauksen alaisena. Koko suunnitelmaa ihminen ei saa koskaan yksityiskohtaisesti tietää, vain sen verran, minkä Luoja paljastaa. Tämän suunnitelman suuntaviivat ihminen voi lukea pääpiirteissään Raamatusta. Todellisuudessa Jeesus on maailman valo, tästä kertoo Johanneksen evankeliumi. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Matteuksen evankeliumi kertoo Jeesuksen seuraajista, joilla oli Jeesuksen opettama totuus ja puhdas usko, jonka mukaan heidän tuli toimia. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. - Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. - Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Henkiset opetukset eivät ole Jeesuksen opetuksia, eikä henkisyyden teoilla olla valona tai valotyöntekijöinä ihmisille, sillä henkisyys vie ihmisen pimeyteen. Ensimmäinen Johanneksen kirje kertoo, miten Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että Hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Ihminen ei ole omassa vähäisessä olemuksessaan ja epätäydellisyydessään mitään noista mantroista, mutta koska Luoja eksyttää ihmistä valheeseen, tuo kaikki valhe voi olla ihmiselle täyttä totta. Ihminen korottaa tässä maailmassa niin helposti itsensä, sitä edes ymmärtämättä.

Hyvin monella henkisellä suunnannäyttäjällä, valmentajalla, mentorilla tai opettajalla on takanaan oma henkinen yritys, jolla osa yrittää tosissaan ansaita ja elää. Hyvin usein henkisyydessä on tarjolla erikoistarjouksia valmennuksista, opetuksista, hoidoista tai terapioista, joihin kehotetaan tarttumaan, ennenkuin hinta nousee. Mutta, pitääkö ihmisen todella saada itselleen tai yhteisölleen henkistä valmennusta, jotta hän pystyisi toimimaan omassa elämässään tai työyhteisössään? Kun ihminen sulkee omasta elämästään pois Luojan, hän haluaa tilalle jotakin muuta. Tosiasia on kuitenkin se, että ihminen ei pysty muuttamaan mitään asiaa elämässään mielensä tai ajatustensa voimalla, sillä ihmisellä ei ole minkäänlaisia henkisiä kykyjä. On hyvä sisäistää se, että ihminen toteuttaa itseään ja toimii vain ja ainoastaan konkreettisesti kehonsa kautta. Toki Luojan antamaa eksytystä ja valhetta ihminen saa niin paljon kuin on valmis ottamaan vastaan. Jos henkinen valmentaja esimerkiksi opettaa, että yhteisössä ei ole yhden ihmisen virheitä, on vain ainoastaan kaikkien yhteisiä virheitä, eikö silloin viedä ihmisen omaa henkilökohtaista oppimista, kehittymistä ja vastuuta pois? Jokainen ihminen kantaa vastuun Luojan edessä omista teoistaan, teki hän mitä tahansa tekoja missä paikassa tai olosuhteissa tahansa, sillä omia tekoja ei voi selitellä pois tai sälyttää muille ihmisille. Ihmisellä ei ole kuitenkaan lupaa arvostella tai tuomita muita ihmisiä, sillä yksikään ihminen ei ole toistaan parempi tai täydellisempi. Ainoastaan Luoja on täydellinen, ihmissielu ei kykene täydellisyyteen koskaan.

Henkisyydessä on yleisesti tarjolla kaikkea hyvää, ja parempaan ja helpompaan pitäisi ihmisen aina päästä. Koettelemuksista ja haasteista pitäisi päästä eroon keinolla millä hyvänsä ja onnellisuutta ja merkityksellisyyttä pitäisi elämään saada lisää. Ihmistä harhauttava henkisyys tarjoaa tähän monia keinoja ja oppeja. Henkisyyden kautta ihminen yrittää kurottaa johonkin, jota hän ei ole ja joksi hän ei koskaan tule. Henkisiä kokemuksia haetaan myös mitä eksoottisemmista paikoista. Pitääkö ihmisen todella matkustaa henkiselle pyhiinvaellukselle tai henkiseen retriittiin jopa eksoottiseen maahan saakka etsimään sisäistä rauhaa, tasapainoa, elämäniloa tai elämän tarkoitusta omaan elämäänsä? Entä sitten kun palataan kotiin ja arki jatkaa edelleen omaa rataansa koettelemuksineen ja haasteineen? Eikö se tasapaino ja rauha pitäisi osata löytää totuudellisesti kasvamalla ja oppimalla omassa arjessa, jotta elämä ei heilahtelisi ilosta ja onnesta tyytymättömyyteen, välinpitämättömyyteen, apatiaan, synkkään epätoivoon, pelkoon, katkeruuteen tai vihaan? Kun maailman Luojan, eli Jumalan yhteyteen ja Hänen rauhaansa ei pääse henkisillä opeilla, itseä rakastamalla, maallisella mammonalla, luotujen olentojen palvomisella, harhaoppisuudella, maallisuuteen keskittymällä ja maailmaa rakastamalla, mihin henkiset ihmiset ovat silloin matkalla? Maanpäällistä paratiisia tai taivasta ihminen voi tavoitella vaikka loputtomiin, mutta kumpaakaan ei maan päältä ihminen tässä ajassa tavoita. Koska totuus on hukassa, ihminen etsii epätoivoisesti jotakin, mikä selittäisi tätä maailmaa ja helpottaisi hänen kulkuaan täällä. Henkisyydessä ei ole kuitenkaan tarjolla ikiaikaista viisautta, jonka avulla ihmistä voitaisiin henkisesti valmentaa korkeampaan potentiaaliinsa. Hengen osa-alue ei ole ihmisen ymmärrettävissä, muokattavissa eikä ihmisen käskettävissä. Luojan luoma suunnitelma määrittää aina kohdalle tulevat tapahtumat, ei ihminen, joka yrittää 'luoda' täällä itselleen unelmaelämää keinolla millä hyvänsä.

Henkinen valmennus omine opetuksineen vakuuttaa aina tekijänsä, sillä henkinen valmentaja on itse Luojan antaman vahvan eksytyksen seurauksena saanut vakuuttavia, vahvoja eksyttäviä kokemuksia ja tuntemuksia, joiden kautta hän uskoo tähän omaan metodiinsa täysin. Jotkut ihmiset ovat voineet saada henkistä eksytystä ja tähän liittyviä vahvoja kokemuksia jopa lapsesta saakka. Kun henkisyyteen sotkeutunut ihminen ei tunne totuutta henkisyydestä eikä eksytyksestä, valheellisesta toiminnasta tulee hänelle täyttä totta. Jos tällaiselle ihmiselle tarjotaan totuutta, hän ei edes tunnista, eikä edes halua tunnistaa sitä. Omia kokemuksia, etenkin jos ne ovat hyviä, ei koskaan kyseenalaisteta, vaikka ne tulisivat täydestä valheesta. Kun henkinen eksytys tulee auttavien, maallisten, henkisten, itseä miellyttävien, rakkaudellisten tai toisten auttamiseen liittyvien mukavien ja myönteisten kokemusten kautta, näitä on hyvin vaikea ihmisen itsensä tunnistaa ja tunnustaa Luojan Hengen tai eksyttävän henkiolennon antamaksi eksytykseksi. Moni haluaa myös omien kokemuksiensa ja saamansa avun myötä auttaa omalla osaamisellaan muita, muttei ymmärrä toimivansa valheessa. Ihmisen harjoittama henkinen toiminta ei kuulu koskaan rakkauden eikä lähimmäisenrakkauden piiriin, sillä avun antamisella eksytetään toista ihmistä valheelliseen rakkauteen ja henkisyyteen. Totuudesta ei voi opettaa, kun sitä ei tunne. Vaikka kuinka valmennetaan, ihminen ei itse pysty koskaan luomaan mitään, sillä Luoja luo kaiken, oli kyse mistä tahansa asiasta ihmisen elämässä.

Manifestointi on Luojan antama ihmistä harhauttava oppi, josta ihminen voi kehittyä hyvin helposti riippuvaiseksi. Kun Luoja tuntee ihmisen elämänsuunnitelman ja ohjaa ihmistä sen mukaisesti, on hyvin yksinkertaista laittaa henkisyyteen taipuvaisen tai henkisen ihmisen tietoisuuteen myös ajatuksia tulevista, toteutuvista asioista ja antaa ihmiselle se tunne, että hän on itse luonut tämän kaiken omien ajatustensa ja kiittämisensä voimalla. Manifestoinnissa ihminen keskittyy itseensä, itsensä kehittämiseen, itsensä rakastamiseen ja maallisiin tarpeisiinsa. Vaikka manifestoinnissa keskityttäisiin vain henkisiin asioihin tai pyrittäisiin henkisin keinoin kohti yhteistä hyvää, nämä asiat ovat kuitenkin niitä, jotka eivät ole ihmistä varten eivätkä ne ole ihmiselle mahdollisia. Ihminen ei ole sielun tasolla minkäänlainen jumalolento eikä jumalallista alkuperää. Manifestointi on juuri sitä, mihin ihmisen ei tule keskittyä. Luoja syöttää ihmiselle paljon ajatuksia, kun hän koettelee ja mittaa ihmistä, ja tämänkaltaiset ajatukset tulisi ihmisen heti katkaista. Kun ihminen elää vain itselleen eikä Luojalle, kaikenlainen Luojan antama eksytys otetaan kiitollisena vastaan ilman ymmärrystä oman elämän merkityksestä, ihmisen ja Luojan välisestä suhteesta ja Luojan ja Kristuksen merkityksestä. Henkisyyden tie ei ole ihmiselle vaaraton tie, eikä se johda pelastukseen eikä henkisten ihmisten olettamaan valoon. Ihminen joutuu kuolemansa jälkeen aina vastaamaan teoistaan Kristukselle eli Sanansa kautta toimivalle Luojalle. Vaikka ihminen jättäisi Luojan huomioimatta ja keskittyisi vain kosmokseen, universumiin, maailmankaikkeuteen tai enkeleihin ja muihin henkiolentoihin, Luoja on Kristuksena ihmistä vastassa aina. Monet ihmiset manifestoivat maailmankaikkeudelle omat toiveensa ja vaatimuksensa, kuvitellen, että omat ajatukset muuttuvat konkreettisiksi asioiksi ja tapahtumiksi. Miten kuitenkaan ihmisen käsittämä ja havaitsema maailmankaikkeus, joka nykykäsityksen mukaan koostuu suurimmaksi osaksi pimeästä energiasta ja josta reilu neljännes on pimeää ainetta ja vain kapea siivu tavallista ainetta, voi tuoda ihmiselle yhtään mitään? Maailmankaikkeudessa ei ajelehdi minkäänlaista ajatusten tavoiteltavissa olevaa luomiskykyistä ihmistä palvelevaa henkistä energiaa, eikä maailmankaikkeus ole minkäänlainen henki, joka tuo ihmiselle mitä tämä milloinkin sattuu haluamaan. Maailmankaikkeus on Luojan Sanansa kautta luoma tila, jonka yläpuolella Luoja itse on. Avaruus ei ole elävää, eikä maailmassa ole olemassa myöskään satujen pullonhenkiä eikä runsaudensarvia. Maailmankaikkeuden oletetusta laista ja siihen liittyvästä henkisestä opista kerrotaan tuonnenpana lisää.

Luoja on antanut ihmisille totuuden Jeesuksen Kristuksen kautta, mutta jos se totuus ei kelpaa, Luoja ei erikseen jatkuvasti varoita ihmistä toimimasta harhaoppisuudessa. Henkisen kurssin kyljessä ei ole varoitusta toiminnan hengenvaarallisuudesta eikä hengellisessä, karismaattisessa tilaisuudessa varoiteta eksyttäjän läsnäolosta. Ihminen toimii kuitenkin aina omalla vastuullaan, sillä kaikki Luojan vastainen toiminta tuo seurauksia ja ne seuraukset kannetaan itse. Kun ihminen haluaa ottaa valheen vastaan ja kasvaa valheessa, Luoja sallii hänelle sen. Kaikille ihmisille esimerkiksi henkinen opetus, oppi tai metodi ei kuitenkaan toimi. Jotkut harvat ihmiset Luoja voi myös ohjata henkisyydestä pois, opetuksen saaneena, niin etteivät he enää koskaan palaa henkisyyteen. Heidän viestinsä hukkuvat useinkin massojen alle, sillä henkisyys on hyvin laajaa, Luojan tahdosta menestyksellistä ja yleistä näinä päivinä. Luoja antaa eksytyksessään henkisen opetuksen tai henkisen valmennuksen niin sanotusti toimia joillakin tietyillä ihmisillä, sillä kun ihminen halveksii totuutta, hänen annetaan toimia valheessa ja levittää sitä Luojan suunnitelman mukaisesti. Kun esimerkiksi ihmisille annettu eksyttävä manifestointi ei joillakin ihmisillä toimi, voi tämän aina selittää sillä, että kyse on aina manifestoijasta itsestään. Ongelmaksi nähdään manifestoijan oma uskomus, vääränlainen energia, ajatus tai rajoite tässä elämässä, joka estää manifestoinnin toimimisen. Ja aina löytyy henkisiä opettajia, jotka 'auttavat' ihmistä tässä asiassa. Oman voiman, oman totuuden, ihmisten mielessä siintelevien enkeleiden tai muiden henkiolentojen avulla ei todellisuudessa kehitytä tässä elämässä yhtään miksikään. Ihminen ei voi luoda itselleen oman elämän tapahtumia eikä konkreettisia asioita, eikä hän voi luoda itselleen myöskään terveyttä, tasapainoa, rakkautta eikä viisautta. Ihminen ei pysty kasvattamaan omaa tietoisuuttaan, eikä mikään valmennus voi antaa välineitä siihen, minkälaisen maailman ihminen haluaisi itselleen luoda. Nämä asiat kuuluvat ainoastaan Luojalle. Vaikka maan päällä rakennettaisiin henkisiä ylösnousemuksen portaita, ne tulevat romahtamaan viimeistään siinä vaiheessa, kun ihmisen on aika lähteä tästä maailmasta ja kohdata Sanansa kautta toimiva Luoja.

Henkisyydessä ihmistä opetetaan hyvin usein uskomaan itseensä, omaan voimaansa, omaan luomiskykyynsä ja omaan intuitioonsa. Ihmisen voima ja niin sanottu intuitio on kuitenkin täysin Luojan hallussa. Henkisyydessä opetetaan ihmisiä myös rakastamaan itseään, mikä sotii vastaan sitä opetusta, jota Luoja on Sanansa kautta Jeesuksena Kristuksena rakkauden kaksoiskäskyssä antanut ihmisille rakkaudesta. Henkinen ihminen ei ymmärrä sitä, että rakkaus itseä sekä maailmaa ja sen tarjoamia houkutuksia kohtaan on vihaa Luojaa kohtaan. Ihmisille annettua rakkauden kaksoiskäskyä on henkisyydestä turha hakea. Rakkauden kaksoiskäsky tulee tässä tekstissä rakkautta käsittelevässä kohdassa myöhemmin tarkemmin esille. Ihmisen tulee uskoa itsensä sijaan Luojaan ja Luojaan ihmiseksi syntyneenä Kristuksena, sillä ihminen saa Luojalta kaiken ja joutuu myös lopulta Luojalle vastaamaan kaikesta tekemästään ja sanomastaan sekä tekemättä ja sanomatta jättämisestään. Kuka ei Luojaan ja Kristukseen Luojana usko ja Häntä kunnioita, saa kulkea pettävää polkuaan. Luoja antaa kyllä ihmisille merkkejä ja viestejä väärästä tiestä, mutta ihminen on mestari sivuuttamaan nämä molemmat asiat ymmärtämättä niiden todellista merkitystä. Kun ihminen ei totuutta tunne, erilaiset viestit, kuten esimerkiksi unet, on hyvin helppo tulkita ihmisen oman rajallisen ymmärryksen valossa väärin. Kun ihminen nostaa itsensä omassa viisaudessaan ja kunniassaan Luojan rinnalle tai jopa Hänen ylitseen, tästä maailmasta eivät henkiset opettajat ja valmentajat eikä karismaattiset julistajat lopu. Ja aina löytyy ihmisiä, jotka kuvittelevat näiden ihmisten tietävän, mikä on heille parasta. Kristuksen evankeliumin julistamisessa on hallittava koko kokonaisuus, sillä yksittäiseen asiaan keskittyminen ja siitä opettaminen ottamatta huomioon kaikkea Raamatun opetusta voi johtaa harhapoluille. Kokonaisuuden hallinnan ja oikean totuuden antaa kuitenkin Luoja, mutta vain Pyhän Henkensä avulla, totuuteen kasvamalla ja koettelemusten kautta. Ihminen unohtaa hyvin herkästi, että hänen tulee olla nöyrä, arka ja kuuliainen Luojansa edessä. Henkisyyden lisäksi myös hengellisyydessä ihminen korottaa herkästi itsensä tai toisen ihmisen toistensa yli.

Kun henkinen suunnannäyttäjä, valmentaja tai opettaja on karismaattinen, menestyvä, mainetta saanut tai jopa julkisuuden henkilö, leviää henkisyys tällaisen opettajan kautta kuin kulovalkea. Menestyvän henkisen suunnannäyttäjän koetaan olevan omien oppiensa vakuuttavin puolestapuhuja ja esikuva. Näillä keinoilla Luoja antaa eksyttävien ja valheellisten viestien ja oppien levitä laajalle. Omalla vakuuttavalla olemuksellaan ja statuksellaan maallisesti menestyvä henkinen suunnannäyttäjä pystyy eksyttämään aina uusia ihmisiä henkisyyteen ja pitämään aiemmat seuraajansa omassa vaikutuspiirissään. Unelmaelämään ja oman 'värähtelytasonsa' kohottamiseen keskittyvien henkisten opettajien tulisi kuitenkin jatkuvasti pystyä pitämään oman elämänsä ulkoiset kulissit kunnossa. Mikäli tällainen opettaja tai valmentaja kohtaisi koettelemuksia ja vastoinkäymisiä, uupuisi ja väsyisi ulkoisten paineiden tai haasteiden alla tai jopa sairastuisi vakavasti, se olisi selkeästi ristiriidassa hänen omien opetuksiensa kanssa. Missä olisivat silloin oletetut parantavat ja tukevat henkiolennot, oma voima, oma jumalattaruus, saavutettu korkea värähtely, elämän tasapaino tai kaiken puhdistava ja kaikenkattava rakkaus? Kuka uskoisi silloin tällaista suunnannäyttäjää, joka opettaa, että hänen kauttaan elämästä poistuu kaikenlainen kärsimys, koettelemus ja 'draama', joka kuitenkin eläisi itse näitä asioita omassa elämässään? Kiiltokuvamaiset, maalliset ja kauniit kuvat henkisestä suunnanäyttäjästä ja hänen elämästään vakuuttavat monet ihmiset, ainakin niin kauan, kun tämä olotila on ja pysyy. Koska Luojan antama totuus on saastutettu ja hylätty, Luoja antaa ihmisen itserakkauden kasvaa, henkisten ihmisten menestyä ja jatkaa valheen tiellä oman suunnitelmansa mukaisesti. Henkistä eksytystä tapahtuu tässä ajassa hyvin monien medioiden välityksellä. Henkiset kirjoittelut, kurssit, ryhmät, tapahtumat ja henkiset ohjelmat ovat huomattavasti lisääntyneet. Henkisyys ja yliluonnoliset ilmiöt ilman Pyhää Henkeä ovat myös sekoittuneet tämän päivän hengellisyyteen. Tällä tavalla Luoja koettelee ja mittaa ihmisten uskoa ja totuudellisuutta.

Koska henkisyydessä mainostettua ikiaikaista viisautta ja henkistä energiaa ei ole tarjolla välitettäväksi, vaan pelkkää harhaa ja eksytystä, totuudellisuuden eteen joutuu ihminen aina tekemään töitä. Päästäkseen Luojan totuudellisen tuen ja ohjauksen yhteyteen, on kuljettava haastava ja totuudellinen tie, jolla Luoja koettelee monella osa-alueella. Kun tällä haastavalla tiellä pysyy ja kehittyy, kasvaa totuudessa ja pääsee toteuttamaan omaa elämäntehtäväänsä Luojan ohjauksessa. Luojan ihmiselle antama totuudellinen elämäntehtävä tässä elämässä voi olla esimerkiksi pelkästään lähimmäisenrakkaudessa toimiminen ilman mitään konkreettiseen opettamiseen liittyvää toimimista. Totuudellisella tiellä ihminen saa myös ne pelastukseen tarvittavat avaimet, jotka avaavat hänelle ovia tasolta toiselle kohti pelastumista, mikäli kulkija pysyy totuudessa ja totuudellisessa uskossa. Nämä avaimet ovat Luojan ja Kristuksen tunnustamisessa ja Pyhässä Hengessä. Totuudellinen tie on uutta tälle ajalle ja Luojan totuus annetaan ihmisille Luojan tahdosta. Maailma on kulkenut niin pitkään valheen suossa, että ihmisten on aika kuulla totuus ja perustaa elämänsä kantavalle pohjalle. Moni voi ajatella, että Luoja on maailman hylännyt, mutta se ei ole totta. Luoja seuraa jokaista ihmistä ja hänen oppimistaan ja uskoaan hyvin tarkasti ja vie tätä maailmaa eteenpäin suunnitelmansa mukaisesti jokaisessa ihmisessä. Luoja toimii hyvin aktiivisesti ihmisten elämässä ja tässä maailmassa, mutta tätä Luojan toimimista ei yksinkertaisesti tunnisteta. Ihminen on kantanut ja kantaa edelleen tässä maailmassa oman ja muiden ihmisten toimimisen seurauksia eli synnin taakkaa. Ihminen tekee syntiä myös niiden tekojen kautta, joita hän ei itse edes synniksi tunnista. Totuudellisella tiellä opetetaan tunnistamaan Luojan antamia koettelemuksia ja eksytystä, jolloin myös totuudellisen tien kulkijan silmät avautuvat synnin todellisuudelle. Useat ihmisen tekemät synnit ovat sen laatuisia, että niitä ei osata edes tunnistaa synniksi. Luojan totuudessa elävä ei elä tämän maailman hullutusten mukaan, vaan Luojan tahdon mukaisesti. Tästä kerrotaan enemmän Koulutus-välilehdellä. Luoja koettelee ihmistä jatkuvasti lähimmäisenrakkaudessa ja tuo ihmisen eteen asioita, joihin ihmisen pitäisi reagoida oikealla tavalla. Näitä lähimmäisenrakkauden puuttumisen tuloksia, välinpitämättömyydestä raakuuksiin saakka, on nähtävissä joka puolella. Luoja koettelee ihmistä myös uskossa jatkuvasti eli Hän mittaa kaikkia ihmisiä Häneen liittyvillä asioilla. Henkisyyteen eksyttäminen on tässä ajassa lisääntynyt ja vahvistunut valtavasti, sillä henkisiä opettajia, suunnannäyttäjiä, asiantuntijoita, oppeja, hoitoja ja suuntauksia nousee jatkuvasti joka puolelta. Aika on paha, sillä tässä maailmassa moni on Luojansa hylännyt ja osa palvoo luotuja olentoja kuten enkeleitä, vainajia, olettamiaan pyhimyksiä, saatanaa tai jopa kuolemaa.

Totuudellisen tien avulla ihmisellä on mahdollisuus päästä totuudelliseen yhteyteen ja totuudelliseen kosketukseen Luojan kanssa. Ihmisen pelastuminen eli ylösnousemus maallisen elämän jälkeen mahdollistuu ainoastaan totuudellista tietä etenemällä ja Luojaan uskomalla, mikä tarkoittaa aina Kristuksen tunnustamista. Totuudellisen tien koulutus tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa ilman ihmisten rakentamia instituutioita ja ilman ihmisen kehittämiä kaavamaisia uskoon tai uskontoon liittyviä tapoja. Totuudellisen tien koulutus pohjaa Luojan antamaan puhtaaseen totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon, ei nykymaailman tuntemaan kristittyjen ja eri kristillisten suuntausten ja lahkojen omaksumaan uskontoon. Uskonnossa on niin paljon ihmisen omaa virheellistä tulkintaa ja toimintatapaa, mikä ei ole peräisin Luojan totuudesta. Tie, jonka avulla päästään totuuden lähteelle eli Luojan yhteyteen, ei ole henkinen tie, sillä henkisyys ja henkiset kyvyt ovat niitä, joita ihminen ei omista eikä hallitse. Luojan todelliseen yhteyteen pääsee vain totuudellisen uskon sekä koettelemusten ja kärsimysten kautta, mikä tarkoittaa totuudellisen tien kulkemista ja siinä kasvamista. Luoja ei kuitenkaan anna koskaan ihmissielulle täydellistä totuutta, vaikka ihminen kulkisikin totuudellisella tiellä, sillä ihmisellä on hyvin rajallinen tietoisuus ja rajallinen käsityskyky. Ihmisen ymmärrys viisauksineen on Luojan antamaa eikä se milloinkaan yllä lähellekään Luojan ymmärryksen ja viisauden tasoa, joka on ihmisen käsittämättömissä. Luojaa ja Luojan kirkkautta ei voi koskaan ihminen kohdata suoraan, sillä Luoja toimii aina Sanansa kautta ihmisten keskuudessa. Luojan kirkkauden läsnäolo ei tarkoita voimakkaita valoilmiöitä ja voimakkaita kehollisia ja tietoisuuden kokemuksia, kuten ihmisten kaatumisia, hillitöntä nauramista, itkemistä tai ylistämistä, 'kanavointia', profetoimista tai kielillä puhumista. Tällaisessa karismaattisessa toiminnassa on läsnä Luojan Hengen antama eksytys tai vastaanotettu eksyttävä henkiolento eli saatana. Ihminen voi nähdä Luojan kirkkauden ainoastaan maanpäällisessä Kristuksessa tai Luoja voi antaa kokea antamiaan symbolisia näkyjä Hänen kirkkaudestaan totuudellisella tiellä, mutta ei ihmisen pyynnöstä vaan Luojan tahdosta. Jos ihminen tavoittelee ainoastaan Luojan kirkkauden näkemistä ja Pyhän Hengen lahjoja tai enkeleitä sekä keskittyy näihin, hän saa haluamansa, mutta kaikki tulee valheesta eli eksytyksen kautta.

Ihmisellä itsellään ei ole minkäänlaisia henkisiä kykyjä, sillä ihminen on sielu, ei henki. Henki voi toimia ilman fyysistä kehoa, mutta sielu ei voi toimia yksin mitenkään. Oletetut omat henkiset kyvyt ja niiden käyttäminen, vaikkakin se liittyisi muiden auttamiseen, liittyvät Luojan antamaan eksytykseen, mikä on tyypillistä tälle ajalle, joka suosii totuuden sijaan valheellisuutta. Henkisyys on termi, jonka henkimaailmasta kiinnostuneet ihmiset ovat ottaneet omaan käyttöönsä, ymmärtämättä lainkaan sanan oikeaa merkitystä. New age tai tämän ajan henkisyys tai uushenkisyys ottaa myös Raamatusta ja kristinuskosta sekä myös monista muista uskonnoista elementtejä, jotka on muokattu uuteen uskoon. Ensimmäiset merkit eksytyksestä voivat olla esimerkiksi ajatukset omista henkisistä kokemuksista ja kyvyistä, aistimukset henkiolennoista tai edesmenneistä sieluista. Eksytykseen liittyvät myös löydetyt valkoiset höyhenet, joiden avulla tuodaan tietoisuuteen höyheniin liittyviä 'enkeliviestejä'. Nämä viestit eivät ole vaarattomia ja viattomia, sillä niiden avulla Luoja punnitsee ihmisen totuuden tuntemusta. Vaikka henkisyyden avulla yritetään myös tosissaan auttaa ihmisiä, jolloin päätavoite ei ole rahastaminen ja auttaja kokee toimivansa hyvästä sydämestä, henkinen tie ei ole totuuden ja pelastuksen tie. Henkinen tie on pettävä ja eksyttävä tie, sillä Luoja ei ihmistä tällä tiellä koskaan palkitse.

Henkinen ihminen ei ole luokiteltavissa millään tasolla herkäksi tai erityisherkäksi ihmiseksi, sillä kyse on pelkästään Luojan antamasta eksytyksestä ja sen vastaanottamisesta. Henkistä eksytystä ja siihen liittyviä mielikuvia, ajatuksia ja näkyjä voi vastaanottaa aivan kuka tahansa, oli persoonallisuus, ihmisen ominaisuudet, usko tai uskomukset mitä hyvänsä. Ihminen voi olla herkkä monille asioille, mutta tunneherkkyydessä on kyse tietynlaisesta luonteenpiirteestä ja ominaisuudesta, jonka Luoja on ihmiselle antanut. Herkkyys voi ilmetä herkkänä nauramisena tai itkemisenä tai myös fyysisesti aivan konkreettisena oireiluna erilaisille asioille tai allergeeneille. Tälle ajalle on ominaista esimerkiksi sähköyliherkkyys, lääkeherkkyys, hajuherkkyys, ääniherkkyys, ruoka-aineherkkyys tai herkkyys homeelle sekä erilaisille kemikaaleille ja lisäaineille. Kaikki herkkyyteen liittyvät koetut asiat ja ajatukset tulevat aina Luojan Hengeltä ihmiselle. Ihminen ei itse pysty toisen ihmisen tunnetiloja aistimaan tai kokemaan ilman toisen ihmisten eleitä, ilmeitä, sanoja tai tekoja. Herkkyyteen ei liity mitään yliluonnollisia, yliaistillisia tai henkisiä piirteitä. Kun eksytys on jatkuvaa ja se toistuu tiettyine samoine piirteineen, voi uskova tai kriittinenkin ihminen alkaa uskomaan asioita, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Valhe ja eksytys voivat tulla myös pienten ihmeiden tai yliluonnollisten kokemusten kautta, jolloin ihminen vakuuttuu valheesta vielä helpommin.

Henkiseen eksytykseen liittyvät esimerkiksi harhaanjohtavat ajatukset ja aistimukset omista henkisistä kyvyistä, kokemuksista ja asioista, kuten omasta henkisestä elämäntehtävästä tai kutsumuksesta, selvänäköisyydestä, selväkuuloisuudesta, selvätuntoisuudesta, henkisestä erityisherkkyydestä, henkisistä lahjoista, intuitiivisista kyvyistä, kolmannesta silmästä, parantamisen kyvystä, intuitiivisesta parantamisesta, henkisten energioiden tunnistamisesta ja näkemisestä, energioiden aktivoimisesta, alemmista ja korkeammista henkisistä energioista, erityyppisistä henkisistä energioista, henkisestä kvanttienergiasta, värien, numeroiden ja kirjainten henkisestä merkityksestä ja energiasta, henkisistä värähtelevistä avaimista: esineistä, sävelistä, sanoista, valoista ja symboleista, jotka herättävät henkiseen tehtävään, ajatusenergiasta, ajatuskasaumasta, feminiinisestä ja maskuliinisesta energiasta, energian lähettämisestä ja virtauttamisesta, energioihin tai tiettyyn tilaan virittäytymisestä, energian välittämisen aloittamisesta ja katkaisemisesta, itsensä olemassaolosta kahden maailman välissä, henkisistä energiatukoksista, kärsimyskehosta, henkisistä tunnelukoista, kodin energiavirroista, kodin tai muiden rakennusten sisältämistä negatiivisista tai positiivisista henkisistä energioista, henkisestä kuntouttamisesta, henkisestä valmennuksesta, kehon henkisistä ja värähtelevistä energiakeskuksista ja niiden väreistä, henkisistä energiakanavista, henkisestä energiakentästä eli valokehosta eli aurasta ja sen näkemisestä, auran muokkaamisesta, henkienergiasta, kristallisoitumisprosessista, energeettisestä omavaraisuudesta, henkisestä uudestisyntymisestä, monien maapallon elämien jälkeisestä henkisestä ylösnousemuksesta, ylösnousemusenergiasta, ylösnousemustiloista, ylösnousemusoireista, henkisestä ylösnousemusmatkasta, ruumiillistumisprosessista, henkisistä energiapäivityksistä, henkisistä energiaportaaleista, omasta luomisvoimasta, henkisistä salaisuuksista, henkisistä rituaaleista, unelmaelämän manifestoimisesta, sieluun itseensä liittyvästä minä olen -tietoisuudesta, alkulähteestä, sielun lähteestä, kristallilähteestä, ikuisen rakkauden energiasta, universaalista tietoisuudesta, Kristusenergiasta, Kristustietoisuudesta, Kristusvalosta, kristallivalosta, kristallienergiasta, kehon eri henkisistä värähtelytasoista, 3D-värähtelytasosta normaalina elämänä, kristiallikehoista, valokehoista, merkaba-valokehosta, valokehon aktivoinnista, sielunvirtauksesta, kehon DNA:n päivityksistä, henkisestä transformaatiosta, henkisestä aktivoinnista, maapallon henkisestä värähtelystä, maapallon henkisistä energioista, maapallon henkisistä energialinjoista eli ley-linjoista ja henkisistä energiakeskuksista, maapallon valoverkostosta, maapallon hengestä äitimaasta eli Gaiasta, äiti auringosta, jumalatar äidistä, maapallon ylösnousemuksesta, suuresta henkisestä ja kosmisesta suunnitelmasta, uudesta kultaisesta ajasta, tulevasta rakkaudellisen ja henkisen viisauden ajasta, elämän unenomaisuudesta, korkeammista ulottuvuuksista, maailmankaikkeuden, taivaan, seitsemännen taivaan tai helvetin totuudellisesta ymmärryksestä, henkisestä maailmankaikkeudesta, elävästä maailmankaikkeudesta, maailmankaikkeudesta henkisen energian lähteenä, valomaailmasta, enkelten valtakunnasta, arkkienkelten temppeleistä, enkelten taivaasta, planeettojen ja kuun henkisestä energiasta, henkisestä hierarkiasta, mustasta hierarkiasta, materian herroista, henkisistä laeista, valaistumisesta, tietoisuuden laajentamisesta, korkeammasta tietoisuudesta, kollektiivitajunnasta, ryhmätietoisuudesta, ykseyden tietoisuudesta, kosmisesta kansalaisuudesta, intuitiosta eli omasta sisäisestä viisaudesta, alitajunnasta, jumalallisesta sisäisestä viisaudesta, mielen voimasta, sisäisestä parantajuudesta ja näkemisestä, mielen ja ajatusten parantavista vaikutuksista, omasta totuudesta, itsensä rakastamisesta, rakkaustietoisuudesta, henkisestä kasvusta, sielunyhteyden aktivoinnista, omasta enkelialkuperästä, sielun ja hengen samankaltaisuudesta, itsestä totuudellisena kanavana henkiolentojen ja ihmisten välillä, syntymisestä maapallolle omaan henkiseen elämäntehtävään, omasta sisäisestä valo-olennosta, omasta egosta, omien henkisten energioiden avautumisesta, runsaus- ja köyhyysajattelusta, universumin runsaudesta, runsauden virrasta, henkisistä numeroviesteistä, Pyhästä Hengestä osana itseä, Pyhän Hengen ohjauksesta, ykseyden siunauksesta eli deekshasta, maapallolla vaikuttavista jumalista, pyhistä paikoista, pyhiinvaelluksesta, jumalallisista pyhimyksistä ja niiden jäänteistä, pyhistä esineistä ja pyhistä puista, parantavista paikoista, parantavista esineistä tai parantavista puista, suojelevista henkiolennoista, suojelusenkeleistä, varjelevista ja ohjaavista enkeleistä, auttavista ja parantavista enkeleistä ja arkkienkeleistä, arkkienkeleiden säteistä, henkioppaista, valon oppaista, valon mestareista, ylösnousseista mestareista, suojeluspyhimyksistä, astraalisista auttajista, henkikirurgeista, astraalisista haltioista, violetin säteen herrasta, suuresta äidistä, äitijumala Sofiasta, äidistä, tyttärestä ja pyhästä sielusta, kristus-sofiasta, 'totuuksia' Jumalasta, Pyhästä Hengestä, Jeesuksesta, neitsyt Mariasta, Maria Magdalenasta ja Jeesuksen isoäidistä, yksisarvisista, tähti-ihmisistä, tietoisuudessa matkustamisesta, ajassa matkustamisesta, sielun ruumiista poistumisesta ja takaisin palaamisesta, avaruushoidoista, humanoideista, alieneista, erilaisista ja erirotuisista avaruusolennoista, avaruusolennoista ihmisen kehon sisällä, ufoista, portaaleista, kosmisista energiaporteista, tähtiporteista, planeettalogoksista, planeettaenergisoinnista, maapalloon vaikuttavista säteistä, seitsemän säteen voimista ja vaikutuksista, henkisestä uudesta ajasta, uuden tietoisuuden virrasta, galaktisista neuvostoista, karmiininpunaisesta neuvostosta, chohaneista, 'Kryonin, Kuthumin, Sanat Kumaran' tai vastaavien henkiolentojen ja ylösnousseitten mestarien kanavoinneista, galaktisista sodista, manifestoimisesta ja sen voimasta, mantrojen voimasta, henkisyyttä vahvistavista hengitysharjoituksista, henkisestä visualisoimisesta ja sen voimasta, henkisestä suojauksesta, valosuojauksesta, henkiolentojen tekemistä energiasuojauksista ihmisille, suojaavista energiakuplista tai -palloista, maapallon energioihin maadoittumisesta, henkisestä ruokavaliosta, omasta valosta ja omasta henkisestä voimasta, omasta valonlähettiläisyydestä, omasta korkeammasta itsestä, omasta monadista, henkikipinästä, yliminästä, ylin itsestä, sielun sirpaleista, omasta henkisestä nimestä tai enkelinimestä, menneistä elämistä, jatkuvasta jälleensyntymisestä maapallolle, tähän elämään valituista oppiläksyistä, vanhoista sieluista, telepaattisesta kommunikoinnista ihmisten ja eläinten kanssa, kaukokatsomisesta, kaksoisliekeistä, sielunkumppaneista, henkisestä perheestä, avaruusperheestä, sateenkaari-, kristalli-, tähti- ja indigolapsista, omasta sisäisestä lapsesta, voimaeläimistä, sieluneläimistä, oppiläksyistä, hyvästä ja pahasta karmasta eli syyn ja seurauksen laista, karmasolmuista, karman puhdistamisesta, karman valtiaista, akaasisista aikakirjoista, valkoisesta ja mustasta magiasta, taikuudesta, mystiikasta, ajatusten voimasta, lähetetyistä kirouksista, pahoista silmistä, pahasta verestä, henkisestä pimeästä energiasta, sielun pimeästä yöstä, henkisistä energiakytköksistä, ihmisen positiivisesta tai negatiivisesta henkisestä energiakentästä ja sen mittaamisesta, henkisistä reaktoreista, henkisestä puhdistamisesta reaktorin avulla, henkisestä bioenergiasta ja sen lähettämisestä tai mittaamisesta, henkisestä maailmanparannustyöstä, henkisistä energiatörmäyksistä, musiikin ja tanssin henkisistä vaikutuksista, parannuslauluista ja parantavasta musiikista, henkisten energioiden tai kirousten puhdistamisesta esineistä, paikoista tai ihmisistä, sielun eheyttämisestä, ihmisten tai eläinten parantamisesta ja puhdistamisesta henkisen energian avulla, mielen ja ajatusten avulla parantamisesta, henkiparantamisesta, parantavista kristalleista ja kivistä, omasta jumalattaruudesta, omasta kristallisesta jumalattaruudesta, omasta jumalallisesta olennosta eli shaumbrasta, rauhan tai rakkauden pappeudesta ja vihkimyksistä, noituuden voimasta, henkisistä vihkimyksistä, henkisistä virityksistä, henkisistä energiavirityksistä, luonnonhengistä, elementaareista, luonnon salaisista voimista, puiden ja kasvien hengistä ja niiden tietoisuudesta sekä ihmisen henkisestä yhteydestä niihin, enkelipalloista, henkisistä energiapalloista, Gur-voimasta, valkoisista ja mustista tietäjistä, Atlantiksesta ja sen kultaisesta ajasta, korkean värähtelyn ajasta, menneestä korkean teknologian ajasta, Atlantiksen kristallikammioista, Atlantiksen ajan pappeudesta, parantajuudesta, viisaudesta sekä sen ajan ihmisten jumaluudesta, Lemuriasta ja sitä edeltävistä korkeavärähteisistä henkisistä paikoista, Shamballasta, astraalimaailmasta, eteerisestä maailmasta, kummituksista, sieluista demoneina ja pahoina henkinä, tarrahengistä, vainajasieluista, kuolleiden sielujen saattamisesta, edesmenneiden sielujen läsnäolosta sekä erilaisten henkiolentojen ja vainajasielujen kanavoimisesta.

Henkiseen eksytykseen liittyviä asioita on valtavasti, tässä yllämainittuna mahdollisimman paljon niistä, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mitä tämän tyyppiseen eksytykseen liittyy. Henkiset ihmiset selittävät jatkuvasti omia tuntemuksiaan positiivisella ja negatiivisella henkisellä energialla ja näiden molempien kuviteltujen energioiden vaikutuksesta heidän omaan elämäänsä. Jokin olettu energia piristää ja aktivoi, jokin energia väsyttää. Jos esimerkiksi lukee tekstiä, josta ei pidä, henkinen ihminen kertoo, että tekstissä on negatiivista energiaa. Todellisuudessa teksti herättää vain tässä ihmisessä epämiellyttäviä ajatuksia. Missään huonetilassa tai paikassa ei ole minkäänlaisia henkisiä energioita aistittaviksi eikä puhdistettavaksi. Ihmisten taloihin ja sukuihin ei pesiydy ihmisten liikkeelle laittamaa negatiivista energiaa eikä kirouksia, eikä ihmisessä voi olla ihmisten lähettämää pahaa silmää, kirouksia eikä pahaa verta. Kaikki mielikuvat ja tunteet erilaisista henkisistä energioista esimerkiksi oman tai jonkun muun ihmisen kodissa tai rakennuksissa ja tiloissa sijaitsevat ihmisen omissa mielikuvissa ja ajatuksissa, joita Luojan Henki antaa ihmiselle eksytyksessään tai sitten Luoja on laittanut asialle eksyttävän henkiolentonsa. Ihminen ei voi toiselle ihmiselle lähettää minkäänlaisia henkiolentoja eikä kirouksia, mutta Luoja antaa ihmiselle kirouksia, myös henkiolentoina, suunnitelmansa mukaisesti. Joku ihminen saatetaan myös henkisyydessä kokea 'energioiltaan raskaaksi tai negatiiviseksi', mutta tässäkin annetaan ihmisen kokea negatiivisia ajatuksia tästä ihmisestä. Ihminen ei kykene koskaan toisen ihmisen ajatuksia aistimaan tai lukemaan, mutta jokainen ihminen saa Luojan Hengeltä ajatuksia toisista ihmisistä. Ihmiseen ei 'tartu mukaan' toisten ihmisten tunnetiloja ja 'energioita', eikä oletettuja henkisiä energioita voi kuluttaa tai menettää, sillä kaikki, mitä ihminen kokee, on niitä ajatuksia ja tuntemuksia, joita Luojan Henki hänelle antaa. Eksytyksessä saatetaan myös kuvitteellisesti kokea, että jokin henkinen harjoitus tai henkinen hoito voi avata ihmisessä tietyn tyypistä henkistä energiaa. Henkiset ihmiset elävät henkisistä energioista ja perustavat kaiken toimintansa niihin, vaikka tällaisia henkisiä energioita ei ole olemassakaan. Positiivisen henkisen energian oletetaan vetävän puoleensa lisää henkistä, positiivista energiaa. Totuudellisesti positiivinen energia, joka liittyy sähkövaraukseen, nimenomaan hylkii samanmerkkisesti varautunutta, positiivista kappaletta. Kun Luoja eksyttää ihmistä ja ottaa mukaan monia mielikuvituksellisia elementtejä, mikä tahansa on myös henkisyydessä mahdollista. Monet ihmiset ovat ottaneet myös henkiolentoihin, kuten enkeleihin, liittyvän eksytyksen vastaan, tästä kerrotaan myöhemmässä tekstissä lisää. Luojan Henki vaikuttaa ihmisen elämässä joka hetki, sillä ihmisen elämänsuunnitelma etenee hetki hetkeltä, ja Luoja mittaa ja punnitsee ihmistä taukoamatta. Tässä mittaamisessa ja punnitsemisessa Luoja käyttää aina myös eksytystä.

Osa henkisistä ihmisistä sekä myös täysin tavallisista ihmisistä saa eksytystä myös edesmenneiden sielujen kokemiseen. Tosiasia kuitenkin on, että ihminen ei voi pelkkää sielua aistia millään tavalla. Kun ihminen kuolee, Luoja poistaa sielun kehosta ja ottaa ihmisen sielun hallintaansa. Meedio voi kuitenkin annetun valheen kautta kertoa hyvinkin yksityiskohtaisia ja yllättäviä tietoja edesmenneistä omaisista, mutta tieto ei ole lähtöisin tästä edesmenneestä sielusta, vaan ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa ylläpitävästä Luojan Hengestä, joka syöttää meediolle eksyttävää tietoa. Luojan Henki tarjoaa tällaisissa tapauksissa totuutta aina sen verran, että ihminen vakuuttuu valheesta. Joskus Luoja antaa valheeseen totuutta enemmän, joskus vähemmän. Luojan Henki voi eksytyksessä antaa meediolle hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja, joista ei vainajan lisäksi ole tietoinen kukaan muu, kuin meedion luokse tuleva omainen. Jos meedio kokee, että vainajasielu on sillä hetkellä paikalla, paikalla on todellisuudessa Luojan lähettämä eksyttävä henki eli saatana. Luojan antamilla valheellisilla tiedoilla vakuutetaan hyvin herkästi ihminen, joka haluaa epätoivoisesti selvittää mieltään painaneet asiat, jotka ovat jääneet epäselviksi tai keskeneräisiksi omaisen kuollessa. Luoja on opettanut Raamatun kautta ihmisiä kyselemästä vainajista mitään, ja myös meediona toimivan pitäisi tämä asia tiedostaa. Tässä toiminnassa piilee omat vaaransa, sillä Luojan Henki ei koskaan kerro totuutta meedion kautta toisen ihmisen kuolemasta. Kun negatiiviset, oppimiseen liittyvät asiat käännetään meedion luona positiivisiksi, esimerkiksi itsemurha selitetään usein tapaturmaksi, viha, kateus ja katkeruus muutetaan rakkaudeksi, anteeksiannoksi tai hyväksynnäksi ja omaisen oma osuus vaikeissa ihmissuhteissa selitetään pois, ei ihminen opi, vaan hänessä pysyy kaikki oppimattomuus, sillä meedio otti sen kaiken häneltä pois valheen kautta. Samalla vahvistetaan harhaoppisuutta vakuuttamalla, miten kuollut läheinen ihminen asustaa rauhassa rinnakkaisessa maailmassa ja kulkee rakastavana maanpäällisen omaisensa rinnalla, vaikka sielu ei ole millään tavalla ihmisen saavutettavissa. Omainen saa tällöin myös valheellista tietoa kuolemasta ja sen jälkeisestä elämästä. Omainen saa useinkin kokea näissä tilanteissa valheellisesti taakan poistuvan ilman oppimista, koski se mitä tahansa negatiivista tunnetta. Koska Luoja tuomitsee vainajien kanssa kommunikoivat, Luoja tuomitsee myös ne, jotka uskovat meedioihin ja hakevat heiltä apua. Kaikenlainen harhaoppinen toiminta, jota myös henkisys edustaa, johtaa kadotusta kohti. Mooseksen viidennessä kirjassa Luoja sanoo aivan selvästi, miten tämänkaltainen toiminta on Hänelle iljettävää. Tämä Raamatun kohta pätee edelleen: Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, - loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. - Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle.

Henkisyydessä tehdään 'lukemuksia', toisista ihmisistä, mutta ihmisellä ei ole kykyä 'lukea' millään tasolla toisen ihmisen sielua eikä häneen liittyviä tapahtumia, ei menneitä, nykyisiä eikä tulevia. Kyse on Luojan Hengen antamasta eksytyksestä, joka tapahtuu aina vastaanottajan eli esimerkiksi meedion tai selvänäkijän tietoisuuden tasolla ajatuksin, mielikuvin tai jopa fyysisin tuntemuksin. Vaikka tavallinen, maanpäällinen kulkija kokisi itse, että hänellä olisi jonkinlainen yhteys kuolleen omaisen sieluun, kyse on aina harhasta ja valheesta, joka ihmiselle annetaan. Henkinen ihminen voi esimerkiksi kertoa, miten hän on tiedottoman, kuolevan omaisensa luona ollessaan saanut yhteyden tämän sieluun ja hän on voinut sopia monia keskeneräisiä asioita omaisensa kanssa. Tiedottoman tai kuolleen ihmisen sielun kanssa ei voi sopia eikä edes keskustella mistään, sillä sielu toimii kaikilla tavoin vain ja ainoastaan oman toimivan fyysisen kehonsa kautta. Jos ihminen nukkuu tai on tiedoton, hän ei kuule yhtään mitään, eikä voi keskustella yhtään mistään. Luoja antaa kyllä ihmiselle yhteyden saatanaan, mikäli Hän sen tarpeelliseksi katsoo. Telepaattisia kykyjä Luoja ei ole ihmisille antanut, sillä henkiset kyvyt kuuluvat ainoastaan Luojalle. Monet henkiset ihmiset väittävät kuitenkin olevansa yhteydessä kuolleisiin omaisiinsa. Todellisuudessa tämä ei ole mahdollista, mutta Luojan Henki eksyttää ihmistä tällaisiin valheellisiin kokemuksiin ja antaa eksyttävän henkiolennon toimia Luojan ohjauksessa kuolleena omaisena. Luoja mittaa ihmistä hyvin monella tavalla, sillä kyse on aina ihmisen opettamisesta erilaisten asioiden ja koettelemuksien kautta. Vainajiin keskittyminen rikkoo myös Luojan ihmisille antamaa rakkauden kaksoiskäskyä vastaan. Tästä rakkauden kaksoiskäskystä sekä sieluista ja kuolemanjälkeisestä elämästä kerrotaan myöhemmässä tekstissä lisää. Ihminen voi pitää edesmenneen sielun oletettua yhteydenottoa, selvänäköisyyden tai selväkuuloisuuden luultua kykyä jopa lahjana tai siunauksena, mutta tämän kaiken vastaanottaminen vie ihmisen pahasti harhaan ja siitä joutuu aina Luojalleen vastaamaan. Luoja koettelee ja mittaa jokaisen ihmisen uskoa ja sen tasoa, ja tämä tapahtuu aina eksyttämällä valheeseen.

Eksytetyillä ihmisillä saattaa olla monia erilaisia ajatuksia omasta alkuperästään. Monet henkiset ihmiset kokevat eläneensä hyvin monta elämää maapallolla ja heillä saattaa olla vahvojakin mielikuvia näistä elämistä. Jotkut kokevat olevansa kotoisin joltain tietyltä tähdeltä tai planeetalta, josta he ovat tulleet auttamaan maapallon ihmisiä. Osa kokee myös olevansa enkelialkuperää. Vaikka Luoja antaa ihmiselle erilaisia ajatuksia, muistikuvia tai jopa konkreettisia todisteita esineiden tai muistojen muodossa entisistä elämistä, todellisuudessa kyse on eksytyksestä ja tällaisia vahvojakin vakuuksia saanut ihminen elää kuitenkin ensimmäistä elämäänsä täällä. Myös déjà-vu -kokemus eli vahva tuttuuden tunne jossakin koetussa tapahtumassa liittyy ihmisen eksyttämiseen. Henkinen ihminen voi myös kuvitella, että hän itse vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja kulkuun henkioppaidensa tai enkeleidensä avulla tekemällä itse heidän avustuksellaan sielunsopimuksia tai sielunsuunnitelmia. Kun ihminen ottaa henkisen eksytyksen vastaan, Luojan Henki voi antaa harha-aistimuksia ja mielikuvia erilaisista henkiolennoista tai jopa eksyttäviä henkiolentoja niin, että kaikki koettu voi myös vahvistua ajan myötä. Ihminen kokee tämän omassa todellisuudessaan niin, että kyse on hänen omasta ahkeruudestaan, keskittymisestään ja kasvamisestaan henkisellä tiellä, eikä ymmärrä olevansa kasvavan eksytyksen ja valheellisuuden kohteena. Koska Luoja tuntee ihmisen perinpohjin, Hän eksyttää ihmistä yksilöllisellä tavalla juuri niihin asioihin, jotka Hän on tälle tietylle ihmiselle valinnut. Tällä tavalla Luojan Henki haastaa ja koettelee ihmistä uskossa ja totuudessa. Henkisyydessä uskotaan olevan monia eri tasoja, toiset ihmiset uskovat olevansa korkeammalla tasolla ja henkisempiä kuin toiset. Tämä selittyy sillä, että erilaiset ihmiset saavat erilaista eksytystä kukin oman, Luojan heille laatiman suunnitelman mukaisesti. Ihmisen pätevyyteen tai kehittymiseen tämä ei liity millään lailla. Kaikki henkisyyden tasot ovat ihmiselle vahingollisia, mutta se, joka eksyttää eli ohjaa toisia ihmisiä edelleen henkisyyteen ja harhaoppisuuteen ja vielä opettaa siitä, maksaa kovemman hinnan tämän elämän päätteeksi.

Jotkut ihmiset kuvittelevat elävänsä henkimaailmassa maanpäällisten, toistuvien elämiensä välillä henkioppaidensa ohjaamina, mutta tällaiset ajatukset eivät kumpua totuudesta, vaan ovat Luojan Hengen antaman eksytyksen tulosta. Tähänkin uskomukseen on kehitetty omat inkarnaatio- ja regressiohoitonsa hyväuskoisille ihmisille. Ihminen ei kuitenkaan kykene millään tasolla toimimaan henkiolentona minkäänlaisessa henkimaailmassa, sillä Luoja on luonut ihmiset elämään planeetoilla. Tämän takia ihmisellä on sielun lisäksi vain fyysinen keho, eikä erilaisia uskottuja näkymättömiä valokehoja tai henkisiä tai 'astraalisia' energiakehoja ihminen edes omista. Joku voi kokea, että hänellä on muistikuvia jopa taivaasta, mutta tämäkään ei ole mahdollista, sillä taivas kuuluu ainoastaan Luojalle. Ihminen syntyy avuttomana olentona Luojan tahdosta maapallolle ilman minkäänlaisia henkisiä kykyjä, sillä myös ne kuuluvat ainoastaan Luojalle. Jo pelkästään tässä elämässä tarvittavat, selviytymiseen liittyvät asiat joutuu ihminen aina opettelemaan. Ihmisen persoonaan liittyvät kyvyt ja ominaisuudet antaa aina Luoja.

Joillekin ihmisille voidaan antaa myös kokemuksia muista, avaruudessa asuvista kehittyneemmistä roduista, alieneista, humanoideista tai niin sanottuun henkiseen hierarkiaan kuuluvista henkiolennoista, veljeskunnista, valonauttajista tai avaruusolennoista, jotka ihminen on henkisyydessä voinut liittää myös maapallon elämänkulkuun taustalla vaikuttavina tahoina tai opastajina. Henkisyydessä oletaan myös, että maapallolta valitut, henkisesti kehittyneet ja valveutuneet ihmiset toimivat tietoisuuden tasolla juuri tällaisten auttajien kanssa maapallon ja kosmisen rauhan eteen suuren suunnitelman mukaisesti. Näihin mielikuvitusolentoihin saatetaan liittää myös maailman suurten innovaatioiden ja kehityskulkujen ideointi ja toteutus maapalloon vaikuttavien oletettujen henkisten säteiden kautta. Jotkut eksytetyt ihmiset kokevat olevansa itse tämän hierarkian oppilaita tai tätä kehittyneempää rotua, tähti- tai enkeli-ihmisiä, jotka ovat syntyneet maapallolle viemään henkistä kehitystä, valoa ja rauhaa, eteenpäin taistelussa pahuutta vastaan. Tämäntyyppiseen henkisyyteen uskovat ihmiset uskovat oman henkisen toimintansa ja henkisen uskonsa olevan ainoaa oikeaa henkisyyttä, sillä he eivät keskity tietyntyyppisessä henkisyydessä vallitsevaan itseäkorostavaan itsekkääseen runsausajatteluun, vaan henkiseen toimimiseen planeettamme parhaaksi. Tällainen henkinen toiminta ei ole kuitenkaan sen oikeampaa kuin muukaan henkinen toiminta. Universaalinen henkinen toiminta on kuin suoraan fantasiamaailmasta, ja ihmisen tulisi ymmärtää, että tämä kaikki on fantasiaa ja ihmisen eksytystä. Ihminen ei ole kosminen kansalainen, eikä sellaiseksi tule, sillä ihminen on maapallon kansalainen. Mitään henkisiä kykyjä ihmisellä ei ole, eikä olematonta voi edes kehittää. Todellisuudessa avaruudessa ei ole olemassa teknologisesti ja henkisesti edistyksellisiä ihmisen kaltaisia rotuja tai avaruusolentoja, joiden kanssa toimia. Kaikenlaiset kokemukset omasta, henkisesti kehittyneemmästä itsestä sekä kokemukset auttavista henkiolennoista ja avaruusolennoista maapallolla ovat Luojan antamaa eksytystä herkkäuskoisille ja harhaoppisille ihmisille. Myös kaikenlainen telepaattinen tai koettu fyysinen kommunikointi ja toimiminen maan ulkopuolisten olentojen kanssa kosmisessa ja henkisessä maailmaa parantavassa työssä ovat rajua eksytystä, jossa Luojan Henki on suunnitelmansa mukaisesti vaikuttanut eksyttäjänä erittäin vahvasti ihmisen tietoisuuteen tai Luoja on toiminut luomansa eksyttävän henkiolennon eli saatanan kautta ihmisen kanssa. Ihmisen tulee muistaa, että Luojalla ei ole mitään rajoitteita. Hän voi luoda mitä tahansa tai toimia missä tahansa muodossa Sanansa kautta koetellakseen ihmistä ja ihmisen uskoa. Henkisyys on ihmiselle kuin huumetta, jonka avulla saadaan yliluonnollisia ja henkisesti pysäyttäviä kokemuksia, mutta josta on kovin vaikeaa päästä irti. Ainut suunnitelma, joka maapallolla vallitsee, on Luojan luoma ja toteuttama suunnitelma, ja se on löydettävissä pääpiirteissään Raamatusta. Tämän suunnitelman tarkemmat yksityiskohdat ovat ainoastaan Luojan tiedossa, sillä ihminen ei tätä suunnitelmaa käsitä. Ihminen ei voi myöskään tätä suunnitelmaa muuttaa miksikään millään lailla, vaikka yrittäisi mitä hyvänsä, sillä suunnitelma etenee koko ajan Luojan tahdon mukaisesti.

Ihminen on todistanut, että hän ottaa vastaan mitä tahansa ja uskoo myös siihen. Miksi siis ihminen ei voisi ottaa vastaan totuutta ja uskoa siihen? Syy on puhtaasti siinä, että totuus ei koskaan palvele ihmisen omia tarkoitusperiä. Henkisyydessä tapahtuvalla eksytyksellä Luojan Henki koettelee ihmistä, onko hän valmis korottamaan itsensä muiden, sekä myös Luojansa veroiseksi tai ylitse, ja ottaako hän harhaoppisuudessa eksytyksen vastaan. Vanhan Testamentin puolelta voi lukea Hesekielin kirjasta, miten hän sai aikanaan yliluonnollisia kokemuksia matkaamisesta eri paikkoihin, mutta todellisuudessa Hesekiel ei käynyt yhtään missään, vaan hänelle annettiin valtavia kokemuksia ja näkyjä tietoisuuteen, jotka vaikuttivat jopa hänen fyysiseen kehoonsa. Hän ymmärsi kyllä nöyränä koko ajan, että Herra antoi tämän kaiken hänelle, mutta tässä tapauksessa kaikki annettu tuli Luojan totuudesta, eikä valheesta. Yhtä tähän kohtaan liittyvää tärkeää, Hesekielin saamaa näkyä avataan totuudellisesti tämän tekstin loppupuolella. Ihminen esiintyy useinkin taivaan ja avaruuden mysteerien tietäjänä ja tuntijana, mutta todellista tietämystä ei ihmiseltä löydy, löytyy vain arvailuja ja eksytyksessä saatuja mielikuvia ja ajatuksia, joita jaellaan muille omana, vahvana eksyttävänä 'totuutena'. Vaikka tiede tutkii avaruutta, Luoja paljastaa sen mysteereistä tieteen kautta vain sen verran, kun ihmiselle on tarkoitettu. Totuutta maailmankaikkeudesta ei ihmisellä ole.

Joillakin henkisillä ihmisillä saattaa olla myös kuvitelmia Lemurian tai tarujen Atlantiksen mantereista, joissa he ovat omien uskomuksiensa mukaan eläneet henkisesti korkeavärähteistä elämää ja omanneet monia henkisiä kykyjä. Jotkut henkiset ihmiset uskovat todella eläneensä Atlantiksella ylipappeina, ylipapittarina tai parantajina. Monet uskovat Atlantiksen sijainneen Atlantin valtameressä, vaikka minkäänlaista henkistä saarta, saariryhmää tai mannerta kultaisine kaupunkeineen ei maapallolla ole koskaan ollut. Atlantis on monissa tutkimuksissa liitetty Platonin kirjoitelmien perusteella Välimereen ja Gibraltarin salmeen. Joidenkin tutkijoiden mukaan legenda mereen vajonneesta Atlantiksesta on saanut alkunsa vuonna 1640 eKr. tapahtuneesta Santorinin saaren tulivuorenpurkauksesta, jossa valtava räjähdys upotti mereen tämän minolaista kulttuuria edustaneen saaren. Viimeisimmän teorian mukaan Atlantis olisi sijainnut satelliittikuvien perusteella Etelä-Espanjan rannikolla, jossa on tehty havainto Cádizin lähellä sijainneesta tuhoutuneesta kaupungista. Atlantis täyttää ihmisen mielikuvituksen ihanteellisen elämän saarena, joka kuitenkin rappion seurauksena tuhoutui. Jumaltarut ja yliluonnollisia kykyjä omaavat kansat ihannevaltioineen voi jättää sinne minne ne kuuluvatkin, eli satujen ja tarinoiden kategoriaan ja sinne kuuluu Atlantiskin. Lemurian saari on taas täysin kuvitteellinen tarujen saari, jonka tieteilijä Philip Sclater keksi vuonna 1864 tutkiessaan lemureja eli puoliapinoihin kuuluvia rengashäntämakeja. Henkisyydessä on ihmisille annettu myös muita varteenotettavia henkisiä paikkoja: Shamballa on kuvattu ihanteelliseksi ja täydelliseksi asuinpaikaksi, mutta tämäkin on tavoittamaton ihmisen unelma ja harha. James Hiltonin keksimää harmonista Shangri-Lan laaksoa ovat ihmiset jopa yrittäneet etsiä. Henkisyydessä on tuotu esille myös arkkienkeleiden henkisiä asuinsijoja maapallolla, mutta näillä mystisillä, mielikuvitusta ruokkivilla paikoilla ei ole kuitenkaan minkäänlaista todellisuuspohjaa. Luojan ihmisille antama eksytys on valtavan laajaa ja mielikuvituksellista. Nämäkään yllämainitut paikat eivät ihmiselle riitä, sillä korkeavärähteisiä paikkoja ja sivilisaatiota on kehitelty henkisille ihmisille myös lisää: Angala, Petranium, Mu, Lemuria ja Atlantis oletetussa ja uskotussa järjestyksessään.

Ihminen ei ole enkelialkuperää, hän ei ole maan päälle syntynyt enkeli, maaenkeli, eikä ihmisestä tule enkeliä kuolemansakaan jälkeen. Erityisiä henkisiä ihmisiä ei synny maan päälle, kaikki ovat tavallisia sieluja, yksilöllisine piirteineen. Luoja luo tähän maailmaan syntyvät sielut maan päällä ja sielun tietoisuus liitetään ihmisen kehoon vasta kun keho on fyysisesti syntynyt. Sielun kehoon liittämisellä ei ole mikään kiire, sillä syntyneen lapsen ymmärrys on hyvin vähäinen ja Luojan elämänvoima ylläpitää vastasyntyneen lapsen kehoa. Ihmisen sielun mysteeri kiinnostaa jatkuvasti ihmistä. Hypnoosin keinoin yritetään kaivella esiin ihmisen oletettujen menneiden elämien, kuoleman, jälleensyntymän, henkimaailman ja taivaan kokemuksia, mutta totuutta näissä annetuissa kokemuksissa ei ole tarjolla. Ihmisen muistikuvat ja kokemukset ovat suoraa Luojan Hengen antamaa eksytystä, vaikka ne tuntuvat tulevan syvältä sielusta kaikkine koskettavine ja todentuntuisine tuntemuksineen ja kokemuksineen. Eksytyksestä tekee todella uskottavan ja vahvan se, että hypnoosissa ihmiset kertovat hyvin samantapaisista henkimaailman kokemuksista ja tapahtumista kuin muut kanssakulkijansa. Uskottavuutta lisää myös se, että hyvin usein jokin fyysinen tai psyykkinen vaiva, jokin ihmisen luonteenpiirre tai nykyiset perhesuhteet pyritään yhdistämään menneisiin elämiin. Tähän kytketään myös usein ihmistä harhauttava karma ja sen merkitys. Ihmisen tietoisuudesta ei tule millään keinoin löytymään totuutta eikä todellisia henkimaailmaan liittyviä muistikuvia, sillä Luojan määrittämä elämänsuunnitelma sisältää myös nämä hypnoosissa kerrotut sepitelmät.

Kun sielu syntyy ihmisenä maapallolle, hänelle annetaan tilaisuus kasvaa ja oppia tällä planeetalla sen suunnitelman mukaisesti, jonka Luoja on hänelle varannut. Syntyvä sielu kehoineen on täysin avuton ja oppimaton ja tarvitsee kaitsijaa ja opettajaa. Ihmisenalulle aletaan opettamaan jo pienestä pitäen perusasioita, joita elämässä tarvitaan ja oppiminen jatkuu koko elämän ajan. Koska ihmisellä ei ole omaa sisäistä viisautta tai omia sisäisiä tai salattuja kykyjä, ihmisen tulee oppia koko ajan. Luojan Henki tuo ihmisen elämään paljon uusia ja erilaisia asioita, joiden kautta ihmisen tulisi kehittyä ja kasvaa. Jos ihminen kuvittelee, että hänen tarvitsee oppia vain koulussa ja muuten hän on oppimisesta vapaa, hän on harhapoluilla. Koska ihmistä piinaa synti, oppiminen ja kasvaminen on vaikeaa ja hyvin usein kasvun tiellä ihmistä ohjataan väärille urille. Luoja ohjaa tätä maapalloa suunnitelmansa mukaisesti, mutta kaikki ihmiset eivät kuitenkaan saavuta Luojan armon kautta tapahtuvaa pelastusta, sillä vain osa ihmisistä pystyy tähän. Maapallo on paikka, jonne kaikki luodut sielut syntyvät, sillä mitään valinnan paikkoja, kuten muita planeettoja, ei valittavaksi ole. Luoja luo sielun ja asettaa hänet valitsemansa syntyneen lapsen kehoon ja valittuun paikkaan oppimaan. Luoja kontrolloi ihmisen elämää maapallolla joka hetki ja koettelee ja mittaa ihmisen oppimista ja kehittymistä jatkuvasti. Luoja mittaa ihmistä erilaisten koettelemusten ja annetun eksytyksen kautta ihmisen uskossa, teoissa, sanoissa ja ajatuksissa. Miten ihminen toimii ja mitä hän sanoo ja ajattelee erilaisissa tilanteissa, näyttäytyy sielun oppimisena tai oppimattomuutena. Luoja päättää oppimattoman ihmisen maanpäällisen elämän jälkeen, miten sielu oppimistaan jatkaa. Kun uskon lisäksi oppiminen jää puolitiehen tai sitä ei ole lainkaan, sielun oppiminen jatkuu kuoleman jälkeen, mutta oppimisen paikka ei ole ihmisten olettama taivas, vaan tuonela tai helvetti.

Kaikki ihmiset eivät ole Luojan valittuja ja oikeutettuja pelastukseen, sillä Luoja on valinnut tästä maailmasta suoraan pelastuvat ihmiset jo ennen tämän maailman luomista. Ihmiset eivät itse tiedä, kuka pelastuu ja kuka ei. Ne, jotka olettavat automaattisesti pelastuvansa, jäävätkin pelastumatta. Monen asian tulee täyttyä, että ihminen voi pelastua. Kuka ei suoraan pelastu, kulkee kadotukseen eli tuonelaan tai helvettiin oppimaan. Tuonelasta pääsee oppimalla pois, mutta helvetti ei ole tuonelaan verrattava paikka. Ihmisen tulisi pyrkiä kaikin tavoin tässä elämässä kohti Luojaa, sillä vaikka pelastusta ei olisikaan luvassa, on tuonela aina parempi paikka ihmiselle kuin helvetti. Maapallolle ei voi syntyä loputtomaan kiertokulkuun, sillä jos sielu ei opi ensimmäisellä kerralla tällä ihmisten saastuttamalla pimeyden planeetalla, miten hän oppisi toisellakaan. Ihminen voi kuitenkin vaikuttaa omilla maanpäällisillä teoillaan siihen, minkälainen kärsimyksen paikka tuonela tai helvetti hänelle on. Kun pyrkii hyviin tekoihin ja pyrkii löytämään oikean uskon Luojaan, vaikka niitä ei saavuttaisikaan Luojan vaatimalla tavalla, se vaikuttaa aina siihen, mitä ihminen kadotuksessa kokee. Luoja on oikeudenmukainen, Hän ei laita ihmistä maksamaan niistä teoista, joita hän ei ole tehnyt. Ihminen ei kerää maanpäällisellä elämällään kuitenkaan minkäänlaista karmaa, ei hyvää eikä pahaa, vaan kyse on aina synnistä, josta ihminen vastaa Luojalleen aina itse. Synneistään ihminen ei pääse eroon henkisyyden metodeilla, rituaaleilla, itse määritetyillä kärsimyksillä, rahalla, syntien tunnustamisella, katumusharjoituksilla, rukouksilla, paastolla, ehtoollisella eikä kasteellakaan. Syntinsä voi saada anteeksi kulkemalla Luojan antamassa totuudessa oikean uskon, tekojen ja ajatusten kautta, mutta anteeksiantoon tarvitaan aina Luojan armo, Kristuksen tunnustaminen sekä myös Herran pelkoa, nöyryyttä ja omaa anteeksiantoa. Tässä ajassa totuudelliseen tiehen tarvitaan myös totuudellinen ohjaus. Ihminen ei koskaan itse tässä elämässä tiedä sitä, annetaanko hänelle hänen syntinsä anteeksi ja voiko hän pelastua tästä elämästä. Jos joku näillä asioilla kehuskelee, pelastusta ei ole tällaiselle ihmiselle.

Eksytyksessä ihmisille saatetaan antaa valheellisten, entisten elämien lisäksi vahvoja aistimuksia jopa tietoisuudessa matkustamisesta. Ihminen ei kuitenkaan pysty omasta luulostaan huolimatta yliluonnollisin keinoin siirtymään mistään paikasta tai ulottuvuudesta toiseen, sillä jos Luoja ottaa sielun tietoisuuden ihmiskehosta pois, ihmisen fyysinen keho kuolee. Sielu ilman kehoa ei aisti mitään ulkopuolista, eikä sielu voi itse liikkua yhtään mihinkään. Luoja voi Hengessään antaa ihmisen tietoisuuteen miten ihmeellisiä asioita tahansa ja hyvin monilla tavoilla, hyvin todentuntuisesti ja elävästi, ihmisen ymmärtämättä sitä, että sielun tietoisuus ei matkaa missään. Tietoisuus pysyy kehossa, vaikka ihminen kokisi mitä tahansa. Mikään aito taivasmatka, helvettimatka, enkelimatka, avaruusmatka, shamanistinen matka tai läheisten luona käyminen ei todellisuudessa ole tietoisuudessa matkaten mahdollinen, vaan yksi rankka eksytyksen muoto muiden joukossa. Ihmisellä ei ole myöskään minkäänlaisia kykyjä tai mahdollisuuksia ottaa yhteyttä tuonelassa tai helvetissä olevaan sieluun, eikä sieltä voida ottaa yhteyttä maanpäälliseen ihmiseen. Kaikki aistimukset edesmenneistä sieluista ovat Luojan antamaa eksytystä. Maapallon sisäosissa ei ole joidenkin ihmisten uskomaa onttoa maata, jossa asuu ihmisenkaltaisia kehittyneitä olentoja, vaikka tällaiseenkin voidaan henkisyydessä uskoa. Henkisyydessä leviää myös oppi, ihmeiden oppikurssi, joka uskottelee, että tämä maailma on pelkkää unta. Tämä maailma on kaikessa konkreettisuudessaan kuitenkin täyttä totta. Jos normaali ihminen ei kykene erottamaan unimaailmaa ja todellisuutta toisistaan, hän on hyvin syvällä eksytyksessä ja valheessa, josta olisi syytä herätä. Tämän opin kerrotaan kanavoidun suoraan Jeesukselta Kristukselta, mutta Luoja ei tule ihmisille antamaansa totuutta koskaan muuttamaan. Kuka vastaanottaa henkiolennon ja hänen viestinsä, vastaanottaa eksytyksen, sillä Luoja on Kristuksen kautta luvannut ihmisten avuksi vain Pyhän Henkensä. Henkiolennon vastaanottamisessa on kyse eksytyksestä, jossa koetellaan ihmisen uskoa ja halukkuutta valheeseen ja harhaoppisuuteen. Luoja toimii oman Henkensä ja myös henkiolentojensa kautta eksyttäjänä, silloin kun Hän koettelee ihmistä.

Henkisyydessä on myös noussut ajatus henkisten ihmisten edesauttamasta maapallon ylösnousemuksesta ja kohoamisesta korkeampaan värähtelytasoon oletettujen arkkienkeleiden, ylösnousseitten mestarien tai muiden kuviteltujen henkiolentojen avulla. Tähän mielikuvitukselliseen työhön koulutetaan myös henkisiä ihmisiä lisää. Maapallosta ei todellisuudessa ole millään tasolla tulossa uutta henkistä korkeavärähteistä planeettaa kultaisine kaupunkeineen. Kultaisia, korkeavärähteisiä henkisiä aikoja ei maapallolla ole ollut, eikä ole tässä harhaopissa koskaan tuleva. Tämän utopistisen uskomuksen pohjana lienee Raamatun Ilmestyskirjassa mainittu uusi taivas ja uusi maa, josta tämä henkinen uskomus on väännetty haluttuun muotoon. Planeetan ylösnousemuksen pitäisi jo yliampuvuudellaan herättää ihmiset ymmärtämään, että kyse ei ole enää todellisuudesta, vaan täydestä sadusta. Myös Raamatussa kerrottua ihmisen ylösnousemusta voi eksytetty ihminen muokata omasta mielestään vapaasti, sillä henkisyydessä tästäkin asiasta on saatu kehiteltyä ihmistä itseään miellyttävä versio, jossa kätevästi ohitetaan jokaisen ihmisen vastuu omasta elämästään ja synnin seuraamukset. Synti on korvattu oletetulla karmalla, johon on mukavasti lisätty hyvä karma, jolla voidaan kuitata paha karma. Ylösnousseita mestareita, sekä oletettua ylösnousemuksesta vastaavaa arkkienkeli Metatronia kuten karmaakaan ei ole olemassa kuin valheessa ja eksytyksessä. Ihmisestä ei tule minkäänlaista valo-olentoa, eivätkä ihmisen solut kanna valoa, eikä ihmisen keho koostu minkäänlaisista valokehoista.

Maapallo ei ole elävä, tietoinen olento, vaan kiviplaneetta, jonka pinnalla on elämää, jota kaikkea Luoja ylläpitää ja ohjaa. Niin sanottu äitimaa eli Gaia, joka on maapallon hengeksi nimetty, elää ainoastaan ihmisten mielikuvituksessa. Maapallon sisällä ei ole minkäänlaista henkistä energiaa sisältävää keskuskristallia, jonka ympärille ihmisen tulisi 'maadoituttaessa' omat kuvitellut juurensa kietoa. Luoja antaa ihmisille hyvin mielikuvituksellisia asioita, mutta nämä asiat pitäisi ihmisen kyetä erottamaan totuudesta. Ihmisten olettama äitimaa tai luontoäiti ei myöskään puhdista maapallon kuviteltuja henkisiä negatiivisia energioita tulvien, tulipalojen, tulivuorenpurkausten tai minkään muunkaan luonnonmullistuksen avulla. Vaikka henkiset ihmiset 'puhdistavat' itse maapallon kuviteltuja negatiivisia energioita, mitään konkreettista ei tapahdu. Luonnonmullistusten tai sääilmiöiden takaa ei todellisuudessa löydy oletettua äitimaan henkeä tai minkäänlaisia säiden herroja eikä säiden jumalia, vaan kyse on Luojan antamista kirouksista ihmisille. Henkisten ihmisten lähettämällä henkisellä energialla, valolla ja rakkaudella tai henkisellä bioenergialla ei ole mitään tekemistä maapallon auttamisen kanssa, sillä ajatusten lähettäminen on pelkkää toiveajattelua ja eksytyksen seurauksena syntynyttä toimintaa. Maapallolla ei ole hengen lisäksi minkäänlaisia henkisiä energiakeskuksia, valoverkkoja tai oletettuja henkisiä energialinjoja eli ley-linjoja. Luoja voi kuitenkin valheen kautta antaa ihmisille hyvinkin vahvoja henkisiä energiatuntemuksia ihmisen uskomista maapallon henkisistä energialinjoista tai oletetun äitimaan henkisiin energioihin yhdistymisestä eli henkisestä maadoittumisesta. Niin sanottu valotyö maapallon henkisten energioiden ja henkisen värähtelytason kohottamiseksi ei poista maapallolta kärsimystä, nälänhätää, väkivaltaa, sotia, välinpitämättömyyttä, ahneutta eikä eriarvoisuutta, eikä sen avulla auteta myöskään maapallon eläimiä ja luontoa. Tähän työhön tarvitaan ihmisen konkreettisia, yhteisiä toimia. Vaikka maailmassa tapahtuu jatkuvasti entistä ikävämpiä ja järkyttävämpiä asioita, voi kuitenkin henkisessä kuplassa elävä tai täysin itseensä keskittyvä ihminen antaa palautteen henkisen kurssin käytyään, miten elämään tyytyväisyys ja onnellisuus ovat lisääntyneet huomattavasti. Eksytyksessä kulkeminen ei ihmistä eikä maapalloa auta. Kaikki tämä ihmisen oikea energia tulisi suunnata todellisiin ja totuudellisiin asioihin eli konkreettiseen auttamistyöhön.

Henkisyydessä ihmisestä tehdään monenlaisia tulkintoja, jotka liittyvät hänen sieluunsa tai tuleviin tapahtumiin. Toisen ihmisen on kuitenkin mahdotonta tehdä toisesta ihmisestä minkäänlaista sielunkuvaa tai sieluntulkintaa, sillä yksittäisen sielun asiat ovat aina salatut toisilta ihmisiltä sekä myös häneltä itseltään. Esimerkiksi kanavointien, numeroiden, kirjainten, korttien, heilurien, ouija-lautojen, kämmenten viivojen tai astrologian avulla eksytetään myös tekemään tulkintoja toisista ihmisistä ja pyritään ennustamaan tulevaa. Numerologia ei selitä ihmisten elämää eivätkä planeettojen normaalit liikkeet vaikuta ihmisten tulevaan toimintaan tai arjessa toimimiseen millään lailla. Koska Luojan Henki on eksyttänyt ihmiset astrologiaan jo hyvin kauan sitten, tällaista toimintaa ei osata tulkita ihmisen eksytykseksi ja valheeksi. Monet kokevat saavansa viestejä numeroiden tai korttien avulla henkimaailmalta, mutta henkimaailman rakastavilta olennoilta ei viestejä tule, vaan eksytystä Luojan Hengeltä tai eksyttävältä henkiolennolta. Eksytyksen seurauksena nähdyillä oletetun henkisen energiakentän eli auran väreillä ei ole mitään merkitystä eikä mitään tekemistä elämänvoiman tai ihmisen kehittyneisyyden kanssa. Auraa ei ole, mutta Luoja saa ihmisen näkemään mitä tahansa. Kirlian-kameralla tai vastaavalla kameralla otetut kuvat esimerkiksi ihmisen käden 'aurasta' ovat seurausta fysikaalisesta ilmiöstä, jossa sähkökenttä muodostuu kuvattavan kohteen ympärille. Sama 'elämänenergian' ilmiö saadaan kuvattaessa toistumaan myös elottomalle esineelle. Tätä ilmiötä kutsutaan koronapurkaukseksi.

Luojan antama elämänvoima ihmisessä ei ole näkyvää, värillistä eikä aistittavissa olevaa. Tämä elämänvoima ei ole myöskään minkäänlaisina nähtävinä tai aistittavina kerroksina ihmisen ulkopuolella. Valokehoja ei ihmisellä ole, on vain näkymätön sielu ja maallinen keho. Ihmisellä ei ole todellisuudessa minkäänlaisia kykyjä tai keinoja nähdä tai aistia Luojan Henkeä eikä annettua elämänvoimaa, eikä hän pysty saatua elämänvoimaa lisäämään tai muokkaamaan. Ihminen ei pysty tekemään Luojan Hengelle tai annetulle elämänvoimalle mitään, sillä Luojan Henki kontrolloi täysin ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Mikäli joku kokee näkevänsä ihmisen ympärillä olevan valokehon tai sen kerrostumat, hän on ottanut vastaan Luojan antaman eksytyksen tässä asiassa. Manifestoimalla tai visualisoimalla ihminen ei muutu millään tavalla, sillä sielun tietoisuus ja ymmärrys eivät kasva, eikä kehoon tule joidenkin henkisten ihmisten olettamia dna-muutoksia oletetun henkisen kehittymisen myötä. Omasta kehosta ei tule myöskään minkäänlaista korkeamman värähtelyn kristallikehoa. Kun eksytys on vahvaa, ihmiset uskovat saavansa vaikka miten ihmeellisiä asioita. Kristallikeho kertoo jo sanana kylmästä ja kovasta kehosta, jossa ei ole elämää. Luojan Henki ihmisessä ja Luojan antama elämänvoima ei ole kristallista, vaan Luojan Henki on hyvin elävää, sillä Luoja antaa ihmiselle elämän ja kaiken siihen liittyvän. Sielu itse on näkymätön tietoisuus, jota ei voi määrittää miksikään elementiksi.

Monet henkiset ihmiset uskovat kuitenkin lähetettyyn henkiseen energiaan. Ihminen ei pysty todellisuudessa lähettämään minkäänlaisia kuviteltuja henkisiä energioita tai ajatuksia minnekään, ei hyviä eikä pahoja, eikä hän pysty vaikuttamaan omilla ajatuksillaan olemassa oleviin tai tuleviin asioihin. Ihmisen virittäytyminen jonkinlaiseen henkiseen tilaan tai tietyille energioille ei ole mahdollista muuten kuin Luojan antamassa valheessa. Kaikenlaiset henkiset mielikuvat, koetut omien tai toisten ajatusten aikaansaamat kokemukset ja tapahtumat, lähetetyt energiahoidot, visualisaatiot sekä myös meditaatiot hengitysharjoituksineen ja mantroineen kuuluvat ihmisen eksytykseen ja valheeseen. Samaan kategoriaan kuuluu telepatia, sillä ihminen ei voi kommunikoida toisen ihmisen kanssa ajatustensa voimalla, eikä vaikuttaa toiseen ihmiseen tai tämän käyttäytymiseen telepaattisin keinoin. Ihminen ei pysty ajatusten voimalla kommunikoimaan myöskään eläinten kanssa. Eläimen ymmärrys ei ole ihmisen tasolla, joten minkäänlainen totuudellinen, ymmärrettävä kommunikointi ei ole mahdollista. Puiden ja kasvien kanssa ei voi kommunikoida, eikä niillä ole minkäänlaista viisautta eikä edes tietoisuutta. Luoja ohjaa tätä maailmaa kokonaisvaltaisesti, myös sen luontoa. Vaikka ihminen saa ajatuksia ja oletuksia telepaattisista kyvyistä, kyse on edelleen Luojan Hengestä, joka syöttää ihmiselle eksyttäviä ja harhaisia ajatuksia. Luoja säätelee ihmisen ajatuksia sekä koettelee ja mittaa ihmistä joka hetki. Ihmisestä itsestään sekä eksytyksen tasosta riippuu, miten vahvoina tämänkaltaisia harhaanjohtavia kokemuksia ihmiselle annetaan.

Eksytyksessä ihmisille annetaan hyvin erilaisia tuntemuksia, laidasta laitaan, jotka koetaan virheellisesti henkisen energian tuntemuksina. Mistään tilasta, asiasta tai ihmisestä ei todellisuudessa välity minkäänlaista henkistä energiaa. Ihminen kokee toisista ihmisistä, tiloista ja asioista Luojan Hengen antamia tuntemuksia ja ajatuksia, mutta minkäänlaisia henkisiä energioita tähän ei liity. Jos joku kertoo, että tässä tilassa on hyvät energiat, se tarkoittaa vain sitä, että siinä tilassa tuntuu hyvältä olla. Eksytystä otetaan vastaan myös varpua ja heiluria käyttämällä, kun niiden avulla kysellään tai tutkitaan erilaisia asioita tai kuviteltuja henkisiä kenttiä ja henkisiä energioita. Ihmisen liikkeelle laittamia kirouksia, pahoja silmiä, pahaa verta tai demoneita ei yhdessäkään ihmisessä ole, sillä negatiivisuutta ei voi lähettää tällä tavalla. Vaikka ihminen pyytäisi siunausta toiselle ihmiselle, siunauksia ei ole luvassa, koska ihminen on ajautunut Luojan antamasta totuudesta sivuraiteille. Jokaisessa tuntevassa ja kokevassa ihmisessä on kuitenkin negatiivisuutta ja negatiivisia tuntemuksia elämässä koettujen negatiivisten asioiden takia. Vaikka ihmisessä on myös positiivisia tunteita, ihmisessä ei ole olemassa minkäänlaista henkistä positiivista tai henkistä negatiivista energiaa. Henkisyydessä usein käytetyissä materiaaleissa, kuten kristalleissa, kivissä, koruissa, äänimaljoissa, rummuissa tai muissa soittimissa, tauluissa tai minkäänlaisissa muissakaan esineissä ei ole puhdistavaa, hoitavaa tai parantavaa voimaa tai henkistä energiaa. Myöskään puhdistavaa, parantavaa tai tasapainottavaa laulua, musiikkia, tanssia, maalausta, loitsua, rukousta, visualisaatiota, mantraa, sanaa tai suitsutusta ei ole olemassa, eikä eteeristen öljyjen avulla ole mahdollista aktivoida ihmisen tunne-elämän tasapainoa ja harmoniaa. Henkisyydessä yleisesti käytettyjen enkelipatsaiden, kristallien, kynttilöiden tai kukkien avulla ei voi vaikuttaa oman itsensä, toisen ihmisen tai jonkun paikan kuviteltuihin henkisiin energioihin tai oletettuun henkiseen värähtelytasoon. Ihminen ei voi yksinkertaisesti lisätä tai ladata minkäänlaisia henkisiä energioita mihinkään elementteihin, eikä missään elementeissä ole valmiina minkäänlaista voimaa eikä henkistä energiaa. Eksytyksen seurauksena ihminen voi käyttää omassa arjessaan monia amuletteja tai symbolisia esineitä, joiden kuvitellaan tekevän jotakin ihmisen hyväksi. Erilaisista henkisistä symboleista esimerkiksi viisisormista kättä esittävä Khamsa, jota voidaan kutsua myös Shamsaksi tai Hamsaksi, tunnetaan etenkin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa suojauksen symbolina. Symbolin uskotaan olevan yhteydessä moniin jumaliin ja uskontoihin, mutta yleensä se omistetaan naisjumalalle. Eri uskonnoissa se on voitu nimetä myös Fatiman, Miriamin tai Marian kädeksi. Tämä symboli on harhaoppinen ja sen juuret ovat hyvin kaukana pakanallisuudessa. Tätä symbolia pidetään yleisesti suojaavana kätenä pahaa silmää vastaan ja samalla sen kuvitellaan tuovan käyttäjälleen myös voimaa ja onnea. Luoja eksyttää ihmistä harhaoppisuuteen myös uskoon ja uskontoihin liittyvien symbolisten esineiden ja asioiden kautta. Totuudelliseen uskoon ei tarvita minkäänlaisia symboleja eikä esineitä.

Eksytystä tapahtuu hyvin monella saralla ihmisten elämässä ja tietoisuudessa. Tämä eksytys on välillä hyvinkin voimakasta. Eksytyksen vastaanottanut ihminen voi toimia Luojan tahdon vastaisesti ilman todellista uskoa. Eksytetty ihminen voi toimia myös niin, että hänen toiminnastaan puuttuu Jeesuksen Kristuksen opettama aito lähimmäisenrakkaus, jonka tulisi sisältää sydämen teot ja sydämen ajatukset. Eksytetty ihminen voi keskittyä myös maallisuuteen ja mammonaan ja muiden ihmisten sekä vainajien palvontaan. Nämä toimimisen tavat ovat hyvin yleisiä ihmisillä. Eksytystä vastaanottaa ihan jokainen ihminen, mutta tapa jolla sitä annetaan, on jokaisella ihmisellä erilainen, koska jokainen ihminen on oma persoonansa. Osa eksytyksestä liittyy myös päivittäisiin toimiin ja ihmisten kanssa toimimiseen, sillä Luoja mittaa ihmisen lähimmäisenrakkautta koettelemusten ja erityisesti eksytyksen kautta. Eksytys voi olla hyvinkin huomaamatonta ja sitä voi olla hyvin vaikea tunnistaa, jos ei tunne totuutta. Eksytykseen voi liittyä myös yliluonnollisten asioiden ja ihmeiden kokemista. Moni henkinen ihminen saattaa kertoa esimerkiksi näkemisen lahjan kulkeneen suvussa sukupolvesta toiseen. Tämä kertoo ainoastaan siitä, miten sukupolvi toisensa jälkeen on ottanut Luojan Hengen antaman eksytyksen vastaan ja lähtenyt harhapoluille. Koska henkisyys ei ole viatonta eikä vaaratonta, henkisyyttä ei pitäisi koskaan opettamalla opettaa lapsille eikä heitä pitäisi myöskään tarkoituksella ohjata henkiseen toimintaan. Pienten lasten tietoisuus ei ole millään tasolla henkisyydessä vallitsevasta luulosta huolimatta auki Luojan henkimaailmalle, eikä lapsissa ole mikäänlaista sisäistä viisautta eikä tietoa. Luoja eksyttää myös lapsia henkisyyteen, mikäli se kuuluu tämän ihmisen elämänsuunnitelmaan. On hyvä ymmärtää, että yhdessäkään ihmisessä ei ole synnynnäistä sisäistä parantajaa tai näkijää, vaan läsnä on hyvin vahva Luojan antama eksytys. Eksytykseen liittyvien asioiden lista on hyvin kirjava ja pitkä, ja ihmisten on hyvin vaikea tunnistaa eksytystä, koska totuus on ollut niin pitkään poissa. Valitettavan tyypillistä eksytyksessä on, ettei mitään todella kyseenalaisteta, vaikka kyse olisi suoranaisista saduista ja taruista, jotka liittyvät esimerkiksi luonnohenkiin tai jumaltaruihin. Henkisyys vie helposti harhaan, koska siihen kuuluvat Luojan antamat harhauttavat henkiolennot, kokemukset, unet, näyt ja ilmestykset. Henkisyys vie helposti myös sen takia harhaan, koska siihen liitetään usein muokattuja tulkintoja Raamatusta eli puhutaan henkisyyden näkökulmasta vakuuttavasti esimerkiksi enkeleistä, anteeksiannosta, rakkaudesta, pyhyydestä, ylösnousemuksesta, rukouksesta, Kristusvalosta, Kristusenergiasta, Kristustietoisuudesta sekä viitataan epämääräisesti Luojaan, Pyhään Henkeen, Kristukseen tai Jeesukseen tai Raamatusta löytyviin henkilöihin. Vaikka henkiset ihmiset väittävät, ettei heillä ole mitään uskontoa, henkisyys omine toimintatapoineen on henkisen ihmisen uskonto. Jotkut ihmiset kertovat rakkauden olevan heidän uskontonsa, mutta hyvin monelle ihmiselle maallinen elämä vaurauden tavoitteluineen on uskonto itsessään. Tällöin ihmisen uskonto voi olla myös kauneus, raha tai valta. Uskonto sisältää aina kaavamaiset tapansa ihmisen uskomuksissa, jotka määrittävät ihmisen elämää.

Henkisyydessä valheen sekaan voidaan antaa joskus ripaus totuutta ja ihmeitä, jotta ihminen vakuuttuu olevansa oikealla tiellä, vaikka kulkee eksytyksessä ja valheessa. Toisaalta taruolennoista, kuten yksisarvisista, lohikäärmeistä, kummituksista, avaruusolennoista, luonnonhengistä kuten tontuista, menninkäisistä, maahisista, peikoista, keijuista, vedenneidoista, luonnonenkeleistä ja metsänhengistä sekä suojauksista, maadoittumisista ja lähetettävästä henkisestä energiasta on tehty aikuisille ihmisille täyttä totta. Elämässä ei ole kuitenkaan minkäänlaista satua, taikaa tai magiaa. Myös mielikuvat ja näyt, joita Luoja Hengessään ihmisille antaa, eksyttävät herkästi ja vievät harhaan. Manifestoimalla ja visualisoimalla tiettyjä asioita tai unelmiensa tai tavoitteidensa aarrekarttoja tekemällä ei ole mahdollista muuttaa elämänsä suuntaa tai estää tulevia koettelemuksia. Ne ihmiset, joille eksytyksessä annettu aarrekartta tai vastaava niin sanotusti 'toimii', pystyvät valheessa saadulla onnistumisella eksyttämään edelleen hyvin vakuuttavasti muita ihmisiä samaan valheelliseen toimintaan. Vaikka tulevien tapahtumien tietäminen kiinnostaisi monia, ihmisen ei ole koskaan viisasta kysyä tulevaisuudestaan minkäänlaisten korttien tai muidenkaan keinojen avulla. Kuka näitä asioita kysyy, saa Luojan Hengeltä vastauksia, jotka perustuvat valheeseen. Ihmisen elämässä tapahtuvat asiat tulevat aina toteen Luojan tekemän elämänsuunnitelman mukaisesti, ja tähän suunnitelmaan sisältyy ihmisestä löytyvä uskon puute ja oppimattomuus. Eksytyksellä Luoja koettelee ihmisten uskoa Häneen ja niihin totuudellisiin opetuksiin, joita Luoja on antanut Kristuksena ihmisille. Eksytys tulisi ihmisen aina tunnistaa ja toimia totuudellisella tavalla. Kun eksytyksestä ei mitään ymmärrä, eksytyksenä saatu henkisyys koetaan positiivisena ja suoranaisena taivaanlahjana, vaikka kyse on yhdestä ihmiselle annetuista kirouksista.

Omat ajatukset, joista puhutaan usein intuitiona, eivät ole ihmisen omia viisaita ajatuksia. Ihmisen elämänsuunnitelma toteutuu Luojan Hengen ohjaamana erilaisten tapahtumien ja koettelemusten sekä myös Luojan antamien ajatusten kautta. Ihminen voi nähdä myös Luojan Hengen antamia unia, joissa voi olla symbolisia viestejä. Unien totuudellinen tulkinta on ihmiselle haastavaa, sillä unet sisältävät usein symboliikkaa, joka voi olla vaikeatajuista sekä myös hyvin henkilökohtaista. Tälle symboliikalle ei löydy oikeaa vastinetta minkäänlaisista unikirjoista. Vieraan ihmisen on mahdotonta selittää toisen, hänelle tuntemattoman ihmisen henkilökohtaista unta täysin totuudellisella tavalla. Myös unien totuudellinen tulkinta aukeaa ainoastaan Luojan Hengessä ja totuudessa. Luoja voi vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen antamalla Hengessään totuudellisia unia ja näkyjä, harhaan johtavia unia ja näkyjä sekä vahvoja yliluonnollisia kokemuksia, joita ihminen ei pysty oman ymmärryksensä kautta totuudellisesti selittämään. Vaikka ihmisen tietoisuus on täysin Luojan hallinnassa, ihmisen oppimattomuutta ei voida poistaa eikä oikeanlaista ymmärrystä voida lisätä. Ihminen oppii täällä aina itse.

On hyvä sisäistää se asia, ettei yksikään oletettu henkiolento, avaruusolento, valonauttaja tai Jumala, Jeesus Kristus tai Pyhä Henki tule suoraan ohjaamaan ihmistä hänen oppimisessaan, tuomaan totuutta tai valitsemaan hänelle oikeita asioita ja ratkaisuja elämässä. Ihmisen tulee oppia itse. Henkisten ihmisten lisäksi myös kristityt ihmiset vastaanottavat eksytystä ja hairahtuvat väärille urille. Uskovien kristittyjen, jos kenen, pitäisi tuntea Raamattu ja sen opetukset. Kaikki yliluonnolliset ihmeet eivät tule totuudesta. Taivas- tai helvettikokemukset, joita ihmiset ovat jollakin tasolla tässä ajassa kokeneet, eivät näytä totuudellista kuvaa kummastakaan paikasta. Kun kuulee selvästi Jumalan puhuvan tai kohtaa tunnistettavasti Jeesuksen, joka kertoo taivaasta ja totuudesta tai jopa vie ihmisen taivaaseen käymään, on ottanut eksytyksen vastaan. Luojan antamaa totuutta ei voi ottaa vastaan ilman totuudellista tietä, jolla Luoja aina koettelee ihmistä totuudessa ja totuudellisessa uskossa. Henkisiä kokemuksia ja oletettuja henkisiä kykyjä vastaanottamalla myös kristityt ihmiset ajautuvat henkisyyden pettävälle tielle. Yksikään ihmissielu ei voi taivaspaikkoja ja pelastusta kenellekään luvata eikä jaella, sillä ihmisellä ei ole totuudellista ymmärrystä pelastumisesta eli ylösnousemuksesta. Kun ihminen ei tunnista eksytystä, hänen on vaikeaa ymmärtää myöskään sitä, minkälaisiin synteihin hän on voinut itse syyllistyä. Hurmoshenkisyys ja karismaattisuus ihmeineen kuuluvat myös uskovien eksytykseen. Uskovien ihmisten tulee ymmärtää, että myös heitä koetellaan jatkuvasti. Vaikka kaikki yliluonnolliset kokemukset tuntuisivat hyvinkin vakuuttavilta ja aidoilta, kaikki tämä vastaanotettu asia tulee aina koetella ja tutkia, ennenkuin sitä edes harkitsee jakavansa muille. Näitä asioita on kuitenkin vaikeaa tutkia totuudellisesti ilman Pyhää Henkeä ja Luojan ohjausta. Kristitty joutuu myös vastuuseen, jos eksyttää muita harhapoluille. Kun tuntee totuuden ja elää sen mukaan, alkaa tunnistamaan eksytystä, oppii siitä ja pysyy totuudessa.

Totuudellista tietoa esimerkiksi eksytyksestä ja totuudesta löytyy Raamatusta useammasta kohtaa. Raamatun kautta ei turhaan ohjata ja varoiteta ihmisiä. Ihmisen tulee ymmärtää, että henkisyyden tie ja harhaoppisuudessa ja maallisuudessa kulkeminen eivät ole oikeita teitä ihmiselle. Vaikka Raamattu ei kiinnostaisikaan esimerkiksi omien uskomuksien tai oman vakaumuksen takia, se, etenkin Uusi testamentti, kannattaa lukea oman viisauden ja ymmärryksen lisäämiseksi. Uusi testamentti kertoo myös tästä ajasta ja tulevasta. Tällä sivustolla olevat Raamatun kohdat kannattaa lukea ajatuksella läpi.

Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä milloinkin mieli tekee. – He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. 2. Tim. 4:3–4.

Hylkää jumalattomat ja joutavat tarut. Harjoita itseäsi oikeaan uskoon. 1. Tim. 4:7.

Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. – Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, - rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia – petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. – He ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaista! – Nämä näet tunkeutuvat ihmisten koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, - jotka ovat alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. 2. Tim. 3:1-3, 5-7.

Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Luuk. 12:15.

Se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herramme Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, - on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja - ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulolähteenä. - Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on. - Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä mitään täältä pois. - Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. - Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. - Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. 1. Tim. 6:3-10.

He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa. Room.1:25.

Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 1. Kor. 2:14.

Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pidemmälle – ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. 2. Tim. 2:16-17..

Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. - Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. - Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. - Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, - mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. - Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. - Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ef. 5:6, 10-13, 16-17.

Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. – Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. 2. Kor. 11:13-14.

Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme – vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli – hän olkoon kirottu. Gal.1:7-8.

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa ne, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. 1. Joh. 4:1-2.

Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. - Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. 2. Joh. 1:7, 9.

Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen tämän kirjan ennussanat. Minä, Johannes, olen kaiken tämän kuullut ja nähnyt. Kuultuani ja nähtyäni sen minä heittäydyin kasvoilleni kumartaakseni enkeliä, joka oli sen minulle näyttänyt. – Mutta hän sanoi, älä tee niin! Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa! Ilm. 22:7–9.

Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. - Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. - Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, - ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden. 2. Tess. 2:9-12.

Kun tulette siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. - Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, - loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. - Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. 5. Moos. 8:9-12.

Älkää kumartako mitään muuta jumalaa, sillä Herra, joka on kiivas Jumala, ei suvaitse muita jumalia rinnallaan. 2.Moos.34:14

..Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. - Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Lapset ja lasten lapset aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka hän panee vastaamaan isiensä pahoista teoista. 2.Moos. 34:6-7.

Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. 1. Tim. 2:5.

Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. - Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. - Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. - Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. - Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. - Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät! Matt. 7:15-17, 21-23.

Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas. - Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hulluutta. Onhan kirjoitettu: – Hän vangitsee viisaat heidän omaan viekkauteensa. - Ja samoin: – Herra tietää viisaiden ajatukset, Hän näkee ne turhanpäiväisiksi. 1. Kor. 3:18-20.

Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. - Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Ap.t. 2:17-18.


Eksytys on paljon laajempaa ja voimakkaampaa kuin ihminen osaa edes kuvitella. Luoja antaa eksytyksen sen takia, koska totuus on unohdettu, vääristelty ja torjuttu. Monet ihmiset ovat lähteneet eksytyksen tielle ja eksyttävät edelleen muita ihmisiä ymmärtämättä sitä. Ihmiset eivät edes huomaa sitä, miten helposti itse voi ottaa eksytyksen vastaan tai miten helppo on toisia ihmisiä eksyttää esimerkiksi henkisyyteen, maallisuuteen, harhaoppisuuteen, itsekkyyteen, negatiivisuuteen, moraalittomuuteen tai välinpitämättömyyteen oman toiminnan tai esimerkin kautta. Kun Herran pelko, nöyryys, Luojan kunnioittaminen, ymmärrys totuudesta ja totuudellisesta uskosta, todellinen ja aito lähimmäisenrakkaus, anteeksianto tai pyyteetön auttamisen halu puuttuvat ihmisen elämästä, eksytystä on otettu vastaan.

Henkisyydessä eksytys tapahtuu hyvin usein oletettujen henkisten oppien, kykyjen tai oletettujen henkiolentojen avulla. Henkiset asiat ja kyvyt eivät kuitenkaan ole ominaisia ihmiselle. Mitään aistittua henkiolentoa ei ole myöskään lupa seurata tai palvoa, eikä näiden olentojen puoleen tule koskaan kääntyä. Ihmistä ei ohjaa koskaan mikään rakastava henkiopas tai enkeli, sillä ihmistä luotsaa eteenpäin Luojan Henki, joka koettelee ihmistä jatkuvasti. Monet ihmiset ovat tässä ajassa hairahtuneet palvomaan enkeleitä. Enkeleiden palvominen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan oletettua toimimista heidän kanssaan, esimerkiksi enkeleille puhumista, avun pyytämistä heiltä ja heidän kiittämistään, enkeleiden kautta siunaamista, enkelikorttien käyttämistä, enkelihoitojen tekemistä, enkeleistä opettamista ja enkeliviestien vastaanottamista ja välittämistä. Edellisten lisäksi enkelipatsailla ja -kuvilla viestitään myös palvonnasta. Todellisuudessa kaikki ihmiset, jotka luulevat toimivansa enkelten kanssa, ovat ottaneet vastaan Luojan Hengen antaman eksytyksen ja siihen liittyvät harha-aistimukset ja -näyt tai sitten hän on ottanut vastaan Luojan luoman eksyttävän henkiolennon. Enkelten kanssa toimimista saatetaan perustella sillä, että he eivät tuomitse, niinkuin Luoja tuomitsee. Samalla kauhistellaan sitä, miten Luoja sallii kaiken kärsimyksen maan päällä. Ihminen toimii ja oppii täällä itse ja kaikkinainen kärsimys on ihmisen oman toiminnan aikaansaannosta. Enkeleitä palvomalla tämä maailma ei muutu parempaan suuntaan, vaan suunta on päinvastainen. Kun ihminen ei kunnioita, tottele tai usko Luojaan, hän kantaa aina itse tekojensa seuraukset.

Parantavia enkeleitä tai parantavia arkkienkeleitä ei ole, eivätkä oletetut enkelit toimi ihmisten suojelijoina, auttajina, hyväntekijöinä eikä siunaajina. Kun jakaa muille ihmisille enkeleistä tietoa, etsii jatkuvasti ympäriltään enkelien viestejä tai puhuu enkeleille ja haluaa toimia heidän kanssaan, on ottanut vastaan Luojan antaman eksytyksen. Eksytyksen tulosta on enkeleihin keskittyminen ja heidän korostamisensa myös kristillisen uskon piirissä. Luoja eli Jumala on ainut elämänvoiman antaja ja parantaja sekä ihmisen ohjaaja ja kaitsija, muita ei ole. Moni kiittää maailmankaikkeutta, universumia tai kosmosta, mutta siinä ei ole mitään mieltä, sillä se on ainoastaan Luojan luoma tila, jolla ei ole omaa henkeä eikä omaa tietoisuutta. Koska maailmankaikkeus ei ole henki tai edes mikään henkiolento, ei ole myöskään olemassa mitään henkisiä maailmankaikkeudellisia lakeja, joita ihmisen tulisi noudattaa. Maailmankaikkeus tai universumi ei ole sama asia kuin Luoja, sillä maailmankaikkeus on Luojan luoma ja Luoja on kaiken tämän yläpuolella. Esimerkiksi henkisiä lakeja, kuten vetovoiman, pyytämisen, heijastamisen, runsauden tai ilmentämisen lakeja ei ole todellisuudessa olemassa kuin ihmisen mielikuvituksessa ja valheessa.

Henkinen salaisuus-oppi johdattelee ihmistä uskomaan, että ihmisen käsittämä maailmankaikkeus tuo henkisen vetovoiman lain mukaan ihmiselle kaiken sen, mitä hän haluaa. Tässä opissa ihmistä opetetaan keskittymään itseensä ja toivomaan itselleen kaikkea mahdollista hyvää. Tämän valheellisen opin mukaan ihmisen ei tarvitse muuta kuin pyytää, uskoa ja vastaanottaa pyytämänsä asia. Oppi sivuuttaa Luojan, sillä tässä opissa opetetaan, että ihminen luo itse kaiken, mitä hän ajattelee. Tähän oppiin on hairahtunut moni, vaikka ihmisen ajatukset eivät oikeasti lähetä minkäänlaista magneettista signaalia, eivätkä ajatukset toimi millään oletetulla henkisellä taajuudella. Maailmankaikkeutta pidetään myös jokseenkin typeränä tässä opissa, sillä jos henkinen ihminen kertoo maailmankaikkeudelle, että hän ei halua jotakin asiaa, maailmankaikkeus ei tämän opin mukaan ei-sanaa käsitä, vaan tuo juuri tämän kielletyn asian ihmiselle. Tämän opin salaisuuksien haltijoiksi on nimetty monia merkkimiehiä maapallolta, joiden kautta yritetään pönkittää tämän opin uskottavuutta. Tämän valheellisen opin mukaan kaikki on yhtä, mutta mitään yhteistä kollektiivitajuntaa ei ihmisillä ole todellisuudessa olemassa. Tämän opin naurettavuuden tuo ilmi jo ihmisen painoon liittyvä oletus, että ruoka ei voi itsessään lihottaa, vaan ihmisen ajatus ruoan lihottavuudesta. Ihminen voi tämän opin mukaan päättää itselleen sopivan ihannepainon ja tilata sen universumin 'tuoteluettelosta'. Tämä oppi perustelee olemassaoloaan tietenkin joidenkin ihmisten hämmästyttävästi toteutuneilla unelmilla sekä yllättäen myös virheellisesti tulkituilla Raamatun kohdilla ollakseen tarpeeksi vakuuttava. Matteuksen evankeliumista otettu kohta Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte tai Markuksen evankeliumista otettu vastaava kohta Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän on kuitenkin tarkoitettu Jeesuksen opetuslapsille, ei nykyihmiselle. Jeesuksen opetuslapsilla oli totuudellinen ymmärrys rukouksesta sekä Pyhän Hengen tuki, jotka molemmat puuttuvat nykyihmiseltä. Jeesus opetti ihmisiä rukoilemaan nimenomaan Hengessä ja totuudessa ja tähän opetukseen ei maallisten asioiden pyytämiset kuulu. Rukouksesta voi lukea lisää Koulutus-välilehdeltä. Ihmisen tulisi ymmärtää, että kaikenlainen henkisyyteen, maallisuuteen ja materialistisuuteen keskittyminen on ihmiselle pahasta. Luoja eksyttää ihmistä kaikkeen tähän, sillä ihmistä koetellaan joka hetki. Henkisiä oppeja on valtavan paljon, mutta minkäänlaisen henkisen opin kautta ei ihminen tästä maailmasta pelastu.

Henkisyyttä ei tule koskaan pitää ihmiselle luonnollisena ja normaaliin elämään kuuluvana asiana, sillä henkisyyden pimeä puoli jää usein ihmiseltä havaitsematta ja ymmärtämättä. Hengen tai henkisyyden osa-alue ei kuulu ihmiselle. Luoja eksyttää ihmistä harhaoppisuuteen, kuten henkisyyteen, ja tällä Hän mittaa sitä, miten kauas Luojastaan ihminen on valmis menemään ja miten paljon Luojaa ihminen on valmis pitämään pilkkanaan kuvitellessaan itse olevansa jumalallinen ja omaavansa jumalallisia kykyjä. Jos ihminen uskaltaa antaa Luojalle uuden nimen, kuten esimerkiksi alkulähde, elämä, pyhä rakkaus, lähde, universumi, kosmos, universaali äly, kaikkeus, suuri viisaus, suuri henki tai jokin muu vastaava, ihmistä ei pidättele myöskään mikään totuuden vääristelyssäkään. Kun henkinen ihminen kytkee Luojan, Kristuksen, Pyhän Hengen tai Luojan luomat enkelit omaan henkiseen toimintaansa, hän sortuu harhaoppisuuteen ja Jumalanpilkkaan. Ihminen ei koskaan kykene Luojaa määrittämään, nimeämään tai käsittämään millään tasolla. Henkisyydessä leviää valheellinen opetus, joka uskottelee jokaisessa ihmisessä olevan parantamisen lahjan, joka tarvitsee vain aktivoida. Yhdessäkään ihmissielussa ei ole minkäänlaista sisäistä parantajaa eikä näkijää, eikä ihminen omaa sisäistä viisautta eikä tietoa. Ihminen ei pysty myöskään itse luomaan mitään. Luoja kontrolloi aivan kaikkea ihmisessä. Ihmisellä on sielu ja keho, mutta ihminen ei elä henkisyyden tai tietoisuuden eri tasoilla. Tietoisuutta ei voi totuudellisesti tutkia minkäänlaisten tietoisuusharjoitusten tai tietoisuusjoogan avulla. Kuka tähän toimintaan ryhtyy, saa vastaansa Luojan Hengen antamaa eksytystä niin paljon kuin ihminen on valmis valheessa ottamaan vastaan. Valaistumista tavoittelevat ja sen saavuttavat saavat valaistua valheessa, sillä ihmisellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta laajentaa sielunsa tietoisuutta millään tavoin. Hengitysharjoituksilla ja meditaatioilla ei pelastuta tästä elämästä, eikä omaa korkeampaa itseä tai jumalallista itseä ole löydettävissä mistään. Kaikki on tässä ja nyt, mikä ihmisessä on olemassa. Ihminen ei omasta sisimmästään tule koskaan löytämään totuutta, vaikka tutkisi miten kauan, sillä ihminen voi tutkia vain tietoista osaa sielustaan, ja tähän tietoisuuteen Luoja vaikuttaa Hengessään eksytyksen keinoin. Ihmisessä oleva Luojan Henki ei ole etsittävissä ja tavoitettavissa ihmisen sisältä. Luojan löytäminen vaatii kuitenkin totuudellista uskoa Häneen sekä nöyryyttä, Herran pelkoa ja kuuliaisuutta, mutta näitä asioita ei henkisyydessä ole tarjolla. Hengellinen ihminen voi myös miettiä, etsiäkö Luojan valtakuntaa itsensä sisältä vai itsensä ulkopuolelta. Jos ihminen kaipaa totuutta elämäänsä, katse tulee kiinnittää aina ylöspäin, kohti Luojaa, sillä Luoja on maailmankaikkeuden yläpuolella. Luoja ja toimii Sanassaan sekä Sanansa kautta luotujen henkiolentojensa kanssa luomassaan maailmankaikkeudessa, mutta ei sananmukaisesti asu siinä.

Henkisyydestä ja siinä toimimisesta ei ole tulossa ihmiselle minkäänlaisia siunauksia, kiitoksia tai palkintoja. Vaikka ihmiset jakaisivat toisilleen oletettua 'ykseyden siunausta', deekshaa, Luoja ei ihmistä siunaa, vaan eksyttää ihmistä yhä syvemmälle henkisyyden syövereihin. Henkinen ihminen ei omasta luulostaan huolimatta kulje valossa, vaan pimeydessä. Henkisessä ihmisessä ei ole minkäänlaista henkistä tai sisäistä hohtavaa 'valoa', joka vetäisi muita ihmisiä puoleensa. Vasta Luojan ja Jeesuksen Kristuksen tunnustava ja totuutta etsivä ihminen löytää valoa elämäänsä, kun pysyy oikealla tiellä. Ainoa todellinen valo ja valoa maailmaan tuonut on Jeesus Kristus, Sanansa kautta Ihmisen Pojaksi syntynyt Luoja, joka eli ihmisenä ihmisten keskuudessa. Luojan totuudessa kulkeva ihminen voi tuoda kuvaannollisesti valoa, eli Luojan rakkautta, totuutta, toivoa ja lähimmäisenrakkautta muiden ihmisten elämään. Henkisyydessä tätä valoa ei ole eikä valonkantajia, kuten ei myöskään valotyöntekijöitä, sillä eksytetyiltä ihmisiltä puuttuu Luojan ja Jeesuksen Kristuksen kunnioitus sekä todellinen usko ja totuudellinen ymmärrys Heistä. Henkisyydessä Jeesus Kristus on hyvin usein alennettu sielullisten ihmisten tasolle, vaikka Hän on Luojan yksi ilmenemisen muoto. Jumala, Pyhä Henki ja Kristuksesta johdetut Kristusvalo, Kristusenergia ja Kristustietoisuus liitetään myös joissakin tapauksissa epämääräisesti henkisyyteen, mutta Luoja ei toimi henkisten ihmisten hyväksi. Totuuden tiellä kiitos ja kunnia kaikesta kuuluu aina Luojalle, toisin kuin henkisyydessä. Henkiset ihmiset haluavat itse olla parantajia ja näkijöitä sekä omata omaa viisautta, kykyjä, jumalallisuutta ja voimaa. Henkisyydessä on tyypillistä se, että mainostetaan omaa toimintaa ja valotyöntekijyyttä julkisesti muille ja tarjotaan jopa ilmaisia kursseja kuin maistiaisiksi, mutta syvempi opetus tapahtuu usein suljetuissa ryhmissä salaisesti ja opettaja pyrkii hyvin usein myös hyötymään opetuksesta itse.

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. – Maailmassa Hän oli, ja Hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut Häntä. – Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella Hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:9-10, 14.

Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Joh. 8:12.

Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. - Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. - Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo Hänet ilmoittaa. Matt. 10:32,33, 11:27.

Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. - Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. - Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. Matt. 5:14-16.

Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. - Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee Häneltä, joka yksin on Jumala? Joh. 5:43-44.

Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. - Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. - Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, - mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. - Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ef. 5:10-13, 17.

Ihmisen tulisi eläessään pyrkiä aina rakkaudellisiin tekoihin toisia ihmisiä kohtaan. Ihmisen rakkaus on kuitenkin hyvin usein pinnallista, valikoivaa, halujen ja himojen ohjaamaa sekä liian usein se kohdistuu suoraan häneen itseensä tai vain valikoituihin ihmisiin. Todellinen rakkaus ei ole kuitenkaan ihmisen maallista rakkautta, maailman rakastamista tai itsensä rakastamista. Kuinka kukaan voi rakastaa koko maailmaa, kun se sisältää niin paljon välinpitämättömyyttä, pahuutta, raakuutta, itsekkyyttä ja tuhoamista? Miten ihminen voi rakastaa itseään, kun hän on niin vaillinainen ja mitätön Luojan täydellisyyden rinnalla, kulkee himojen ja halujen talutusnuorassa ja rikkoo koko ajan Luojaansa vastaan? Rakkauden käsite on itsessään hyvin laaja ja se kattaa niin paljon enemmän kuin vain rakkauden tunteen, kohteen tai fyysisen rakkauden. Ihmisen rakkaus ei ole pyhää, sillä vain Luoja on Pyhä omassa rakkaudessaan, jota ihminen ei ymmärrä. Vaikka Luoja on täydellinen itsessään ja rakkaudessaan, Luojasta ei tule kuitenkaan käyttää nimeä Pyhä rakkaus. Luojalla on omat nimensä, mutta ihmisen ei ole lupaa keksiä Luojalle uusia nimiä, vaan hänen tulee käyttää niitä, jotka Luoja on ihmisille ilmoittanut. Luojan uudelleen nimeäminen johtaa herkästi Hänen vähättelemiseensä ja alentamiseensa, johon rakkaus ei enää liity millään tavalla. Luojan rakkaudessa kasvaminen ei tapahdu koskaan maallisessa runsaudessa, ilossa ja onnessa, vaan todellisen rakkauden oppimiseen tarvitaan aina koettelemuksia, kärsimyksiä, haasteita ja nöyrtymistä Luojan ohjauksessa. Jos ihminen on psyykkisesti rikkinäinen elämässä saatujen rankkojen elämänkokemusten takia, itsensä rakastaminen ei ole oikea lääke.

Kun ihminen toteuttaa Luojan ohjauksessa Jeesuksen Kristuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä, vasta silloin voidaan puhua todellisesta rakkaudesta, jossa on totuus. Rakkauden kaksoiskäsky on alla olevista Raamatun kohdista ylimpänä. Rakkauden kaksoiskäsky tiivistää kaiken sen, miten ihmisen tulisi tässä elämässä toimia. Ihmisen tulisi pyrkiä kohti Luojaa ja Luojan rakkautta ja tämän tulisi olla ensimmäisellä sijalla ihmisen elämässä. Omaiset ja läheiset tulevat vasta tämän jälkeen. Itsensä rakastaminen vie ihmisen aina harhapoluille ja kadotukseen. 'Rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi' tarkoittaa sydämen tekoja eli toisen ihmisen auttamista silloin, kun hän apua tarvitsee. Avun tarvitsija voi olla kuka tahansa, oli ihminen minkä rotuinen tahansa tai uskoisi hän mitä tahansa. Avun määrä voi olla myös niin suuri, kuin ihminen pystyy antamaan. Usein kuvitellaan, että pienet teot ovat lähimmäisenrakkaudessa täysin riittäviä, mutta jo Jeesus Kristus opetti toisin. Hyvin moni tuntee kertomuksen laupiaasta samarialaisesta, jonka merkitys ei ole vain pelkkä vieraan ihmisen auttaminen. Samarialainen auttoi juutalaista lähimmäistään, vaikka hän itse kuului juutalaisten halveksimaan kansanryhmään. Ihmisen tulee lähimmäisenrakkaudessa olosuhteista huolimatta tehdä niitä tekoja, joita hän toivoisi itselleen tehtävän. Tämä tarkoittaa myös käyttäytymistä, jossa tulee ilmi toisen ihmisen arvostaminen, vaikka asioista ei oltaisikaan samaa mieltä.

Luoja on kyllä ihmisiä opettanut, miten ihmisen tulee toimia lähimmäisenrakkaudessa ja tästä asiasta voi lukea tarkemmin Uuden Testamentin Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7. Nämä luvut tunnetaan myös Jeesuksen Vuorisaarnana. Hyvin monissa tilanteissa ihmisiltä saattaa puuttua hyvät käytöstavat, joiden kautta huomioidaan toinen ihminen. Jokaisen ihmisen tulisi tässä elämässä keskittyä tekemään hyvää toisilleen, ilman arvostelua ja tuomitsemista. Tiuskiminen ja hermostuminen, ylimielisyys, juoruilu, välinpitämättömyys, tunnetason kylmyys, ihmisten vältteleminen, toisen ihmisen mitätöinti ja hänen asiansa sivuuttaminen eivät kuulu myöskään lähimmäisenrakkauteen. Toisen ihmisen kuunteleminen, auttaminen, arvostaminen ja tukeminen sen sijaan kuuluvat aina. Ihmisen tehtävä on muiden ihmisten auttamisen lisäksi myös eläimistä huolehtiminen sekä luonnon kunnioittaminen ja varjeleminen.

Kun ihminen toimii totuudellisessa rakkaudessa, hän ei tässäkään kohtaa etsi kunniaa itselleen, vaikka auttaisi muita. Ihmisen tulee auttaa taustalla, salassa, korostamatta itseään, ilman kanssakulkijoiden kehuja. Henkisyyden jakaminen rakkaudellisten tunteiden saattelemana ja itseään rakastaen ei ole todellisen rakkauden jakamista, sillä kyse on eksyttävästä toiminnasta, joka vie pois Luojan totuudesta. Nykyään opetetaan hyvin laajalti, että ihmisen pitää ensin oppia rakastamaan itseään, että voisi rakastaa muita. Tämä on vaarallista opetusta, sillä itserakkaus ei auta ihmistä millään lailla. Luoja ei ole itserakkaan ihmisen tukena, eikä itserakas ihminen tästä maailmasta pelastu. Luoja auttaa aina ihmistä, joka haluaa antaa itsensä Luojalle ja joka myös haluaa toimia oikeassa ja totuudellisessa lähimmäisenrakkaudessa. Luojan totuudellisessa rakkaudessa toimiessaan Luoja vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen positiivisella tavalla, kun ihmisen pyrkimykset ovat oikeat. Ihmiset voivat myös esittää olevansa rakastavia, vaikka ajatukset eivät sitä olekaan. Se, että kutsuu toisia ihmisiä, jopa itselle tuntemattomia ihmisiä rakkaakseen, on rakkauden esittämistä eikä sillä ole mitään tekemistä todellisen rakkauden kanssa. Ihmisen suu voi puhua mitä tahansa, vaikka sydän on tunteeton. Rakkaus ei ole pelkkiä sanoja, vaan rakkaus tulee esille ihmisen tekojen kautta. Rakkaus ei ole minkäänlaista henkistä energiaa, jota joku toinen ihminen voisi toiselle ihmiselle lähettää tai toisesta ihmisestä herättää, aktivoida tai vahvistaa. Ihminen ei voi rakkautta millään lailla henkisesti pyhittää, eikä ihmisen rakkaus ole pyhää.

Todellinen rakkaus ei koskaan keskity maallisuuteen ja materialistisuuteen eikä itseen. Rakkaudessa ei ole pelkoa, kun rakkaus on oikealla ja totuudellisella pohjalla, ja totuudessa ja rakkaudessa on nimenomaan kasvettu riittävälle tasolle Luojan totuudessa. Vaikka ihminen määrittelisi rakkauden omaksi uskonnokseen, se ei tule häntä pelastamaan maallisen elämän jälkeen. Jos ihminen kertoo esimerkiksi rakastavansa rakkautta, eikö se silloin kerro hänen omasta kiiltokuvamaisesta suhtautumisestaan rakkauteen? Jos rakkauden kokee vain lämpimänä ilon tai täyttymyksen tunteena kehossaan, rakkaudessa on ihmisellä vielä paljon oppimista. Joku voi kokea rakkauden omien himojensa ja halujensa kautta intohimona, mutta Luoja on antanut himot ja halut ihmiselle kiroukseksi, sillä todelliseen rakkauteen ne eivät kuulu.

Rakkaus Luojaa kohtaan tulee olla ensimmäisellä sijalla ihmisen elämässä, sillä vähempi ei totuudellisessa ja todellisessa rakkaudessa koskaan riitä. Todellinen rakkaus vahvistuu aina todellisessa uskossa ja koettelemuksissa ja kärsimyksissä, ja se sisältää aina sydämen teot ja sydämen ajatukset toisia ihmisiä kohtaan. Rakkaus, joka on Luojan opettamaa ja antamaa rakkautta, kantaa ihmisen vaikeidenkin koettelemusten läpi. Rakkauteen kuuluu Luojan rakastamisen lisäksi esimerkiksi nöyryys ja kuuliaisuus Luojalle, kärsivällisyys, itsehillintä, rauha, hyvyys, tasapuolisuus, lempeys, ystävällisyys, totuudellisuus ja pyyteetön auttaminen. Tällaista rakkautta sekä siinä kasvamista ja toimimista opetellaan totuudellisen tien koulutuksessa.

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. - Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. - Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Matt. 22:37, 39.

Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ - Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja - Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, - epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, - kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. - Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, - lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. - Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. - Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. - Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Gal. 5:16, 19-25.

Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. - Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. - Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija. Ef.5:1-2, 5.

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. - Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, - ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, - ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. - Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 1. Kor. 13:1, 4-7.

Niinkuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. - Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh 15:9,12.

Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. - Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Room. 15:1-2.

Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ - Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, - jotta olisitte Taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. - Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? - Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? - Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. Matt. 5:43-48.

- Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. - Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. - Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. - Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. - Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. - Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Luuk. 6:28-31,34-35.

Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? - Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme Hänen edessään rauhoittaa sydämemme, - jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. 1. Joh.3:17-20.

'Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. - Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. - Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, - jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.' Matt. 6: 1-4.

Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. - Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Jaak. 4:3-4.

Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. - Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. - Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. 1. Joh. 2: 15-17.

Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Matt.6:24.

..Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys. Luuk. 16:15.

Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen. - Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? - Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. - Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Matt. 15:11, 17-19.

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että Hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. - .. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. - Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. 1. Joh. 4:9,16-18.

Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. - Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1. Kor. 13:12-13.

Eksytyksen vastaanottamisella ja koettelemuksiin liittyvällä oppimattomuudella on aina hintansa, ja maksajana on ihminen itse. Jos ihminen luovuttaa tässä elämässä täysin, pelastusta ei ole tällaiselle ihmiselle. Ihmisten tulisi ymmärtää, että jokainen saa palkkansa sen mukaan, millä tavalla on tämän elämänsä elänyt. Kuka johdattaa toisia ihmisiä harhapoluille, saa aina kovemman tuomion. Syntinen ja oppimaton ihminen ei pelastu, eikä myöskään se, joka ei usko totuudellisesti Luojaan eikä Kistukseen. Jokainen ihminen kohtaa uskostaan tai vakaumuksestaan huolimatta kuolemansa jälkeen Kristuksen eli Luojan Sanansa kautta, siinä olomuodossa, jossa Hän voi ihmisten kanssa toimia. Kun Raamatun tekstejä tulkitaan ihmisen oman viisauden ja annetun eksytyksen kautta eikä Pyhän Hengen kautta, tulkinnat eivät ole enää totuudellisia.

Ihmisille annetut kuolemanrajakokemukset eivät anna totuudellista kuvaa siitä, mitä kuoleman jälkeen todella tapahtuu. Näissä henkisissä, eksyttävissä kokemuksissa annetaan ainoastaan totuudellista viestiä siitä, että sielun elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Näillä kuolemanrajakokemuksilla sekä myös kuolleitten omaisten aistimiskokemuksilla Luoja eksyttää ihmistä, joka kuvittelee kuoleman jälkeen saavuttavansa levon ja rauhan. Tämä on yleinen harhaluulo, jota ihmiset ruokkivat tuntematta totuutta. Tällainen ajattelu antaa ihmiselle vääränlaisen kuvan kuolemanjälkeisestä elämästä, ja tämä valheellinen kuva tuudittaa ihmisen tunteeseen, että hän ei joudu tekemisistään ja sanomisistaan minkäänlaiseen vastuuseen kuolemansa jälkeen. Raamatussa kerrotaan usein, miten esimerkiksi kuningas meni kuollessaan lepoon isiensä tykö. Tämä ei tarkoita ihmisen taivaaseen pääsyä edesmenneiden omaistensa luo lepäämään, vaan ruumista, joka haudataan sukuhautaan, jolloin ruumiilliset rasitukset häviävät ihmisen kuollessa. Ihmisen kuoleman jälkeen hänen sielunsa jatkaa edelleen omaa oppimistaan Luojan suunnitelman mukaisesti.

Kuolleen ihmisen sielu ei kulje kuolemansa jälkeen hetkeäkään ihmisten keskuudessa, sillä sielut eivät jää koteihin eivätkä kulje pihapiireissä. Sielu on pelkkä rajallinen tietoisuus, täysin ymmärtämätön ja kyvytön toimimaan itse mitenkään ilman kehoaan, sillä sielun tietoisuus on täysin Luojan vallassa. Kaikkinaiset oletetut tai aistitut vainajasielu-kokemukset ovat rankkaa eksytystä, joilla Luoja mittaa ihmistä. Ihmisen tulee aina rakastaa Luojaansa enemmän kuin omaisiaan tai läheisiään. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa: Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. Vaikka ihminen kokisi olettamansa vainajasielun läsnäolokokemuksen lohdutukseksi, kyse on eksytyksestä, joka vie harhaan. Vainaja tulee käsittää ihmisen ruumiiksi, joka maatuu, mutta sielu, jota ihminen ei käsitä, kuuluu Luojan hallinta- ja tuomiovallan alle. Kuolema katkaisee aina täydellisesti sielun yhteyden maan päälle jääviin ihmisiin, sillä sielu ei edes kuolemansakaan jälkeen omaa edelleenkään minkäänlaisia henkisiä kykyjä. Sielu pystyy toimimaan ainoastaan elävän, fyysisen ruumiinsa kautta. Ihmisen fyysisen kuoleman jälkeen Luoja ottaa välittömästi ihmisen sielun hallintaansa ja sielu saa vastata Luojalle maanpäällisestä elämästään. Monet ihmiset kokevat saavansa koskettavia viestejä edesmenneiltä omaisilta myös eläinten, etenkin lintujen muodossa. Vaikka pieni lintu koputtelisi ikkunan pieltä ja sen koettaisiin olevan viesti edesmenneeltä omaiselta, kyse on eksytyksestä. Luoja antaa ihmisille paljon harhaanjohtavia ajatuksia, sillä Hän koettelee ihmisen uskoa monin tavoin. Ihmisen tulee muistaa, että Luoja ohjaa myös joka hetki luontoa ja kaikkea siihen liittyvää. Ihminen voi kokea myös kuolleen lemmikkieläimen olemassaolon, mutta tämäkin on Luojan antamaa eksytystä.

Ihmisen sielua ja kehoa ei yhdistä minkäänlainen oletettu tai 'nähty' hopealanka, sillä Luojan Henki pitää yllä ihmisen sielun ja ruumiin kokonaisuutta täydesti. Ihmisen tietoisuus ei ole myöskään minkäänlainen valokeho, sillä sielun tietoisuus ei ole ihmisen nähtävissä eikä aistittavissa. Ihmiset saavat heille annetuissa kuolemanrajakokemuksissa usein hyvin samankaltaisia kokemuksia näkyineen. Kun mahdollisimman moni ihminen puhuu samankaltaisista kokemuksista, siitä tuleekin äkkiä ihmisten oma totuus, joka sivuuttaa Luojan antaman totuuden. Ihmistä ei odota kuolemansa jälkeen minkäänlainen tunneli, oletettu enkeli tai henkiopas, eikä ihminen voi päättää, jääkö vielä hetkeksi omaistensa luokse kuolemansa jälkeen. Myöskään edesmenneet omaiset eivät ole koskaan vastaanottamassa maallisesta elämästä lähtevää sielua, sillä sielu siirtyy heti kuolemansa jälkeen vastaamaan Kristukselle, Sanansa kautta toimivalle Luojalle, oman elämänsä teoistaan, ajatuksistaan ja uskostaan. Toinen korinttilaiskirje kertoo tästä: Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa. Ihmisillä ei ole olemassa minkäänlaista sielunperhettä, kaksoisliekkiä eikä sielunkumppania kohdattavaksi. Kun ihminen keskittyy Luojan sijaan henkiolentoihin tai omaisiinsa ja heidän jälleennäkemiseensä kuoleman jälkeen, hän ei ole pelastuksen tiellä. Ihmisen palkka eletystä elämästä on joko palkkio tai tuomio. Yksikään ihminen ei ole synnitön, mutta anteeksianto ja armo ovat Luojan ennalta valitsemille ihmisille mahdollisia, mikäli ihminen tässä elämässä pyrkii todellisen uskon avulla sydämen tekoihin ja puhtaisiin ajatuksiin lähimmäisiään kohtaan. Elämässä on aina toivoa, ja oman elämänsä suunnan voi aina muuttaa totuudelliseen suuntaan, kohti Luojaa ja Luojan totuutta. Usko Luojaan ei yksin riitä, sillä pelastuminen on mahdollista vain Ihmisen Pojan eli Kristuksen kautta. Todellinen usko Jeesukseen Kristukseen sisältää myös Jeesuksen opettamat sydämen teot ja sydämen ajatukset.

Raamatun Uuden testamentin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan, miten pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan sen on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Tämä kohta tulkitaan virheellisesti, jos oletetaan, että uskovan ihmisen ei pidä tehdä mitään pelastumisensa eteen vaan ottaa pelastuminen lahjana vastaan. Päinvastoin, tämä kohta tulee ymmärtää niin, että Jumalan lahja on Hänen syntymisensä Ihmisen Poikana eli Jeesuksena Kristuksena ihmisten keskelle puhtaaksi syntien sovitusuhriksi. Uskon lisäksi tulee uskoa Jeesukseen Kristukseen kokonaisvaltaisesti; uskoa siihen mitä Hän ihmisille opetti Isästä / Jumalasta ja toimia samalla tavalla lähimmäisenrakkaudessa kuin Hän toimi. Jeesuksen Kristuksen opetukset tulee myös nähdä Luojan antamana lahjana ihmisille, joita ilman ihminen ei tule pelastumaan. Lahjaan liittyy myös saaja; Luojan antama pelastuksen lahja on tarkoitettu Luojan valitsemille ihmisille, sillä kaikki ihmiset eivät pysty uskomaan totuudellisesti, kasvamaan Luojan totuudessa kärsimysten ja koettelemusten kautta ja toimimaan ja elämään tässä totuudessa eri tavalla kuin tämän maailman ihmiset kiitollisena, kuuliaisena ja nöyränä Luojansa edessä. Jeesuksen Kristuksen antama opetus on hyvin tärkeää, sillä ilman tätä opetusta ihminen ei tietäisi miten hänen tulee toimia tässä elämässä. Nimenomaan lain eli uskoon liittyvien näkyvien perinnäissääntöjen vaatimien tekojen avulla ihminen ei tule pelastumaan, vaan uskon ja sydämen tekojen. Hyvät teot tulee tehdä salassa, kerskumatta niistä muille, niin, että vain Luoja näkee ne. Usko ei ole koskaan puolittaista uskomista, vaan tulee uskoa täydesti, jotta ihminen pelastuu. Ihmisen tulee elää niinkuin Jeesus Kristus eli. Pelastuminen on aina ansaittava. Miten ihmisen voi olettaa pelastuvan, jos hän pelkästään uskoo, mutta hän kuitenkin palvoo mammonaa, arvostaa maallisuutta, on itsekäs, arvostelee ja tuomitsee muita, levittää harhaoppisuutta tai on välinpitämätön muita kohtaan, ei tee hyviä tekoja, ei häpeä ja kadu omia tekojaan eikä anna anteeksi muille? Vaikka pelastuminen perustuu Luojan valintaan, harhaoppinen ja tämän maailman mukaan elävä ihminen ei koskaan pelastu, vaan sellainen ihminen, joka uskoo Luojaan ja Kristukseen totuudellisesti ja toimii kaikessa nöyränä ja kuuliaisena Luojan ohjauksen alaisena. Totuudellinen usko vaatii aina totuudellisia tekoja. Pelastumisesta sekä myös ristin tiestä kerrotaan lisää Koulutus-välilehdellä.

On hyvä sisäistää se asia, että toisen ihmisen tuomitseminen tässä elämässä ei kuulu kanssakulkijalle, vaan se kuuluu maan päällä maalliselle tuomioistuimelle, jonka tulisi aina toimia puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja lahjomattomasti. Kaikkinainen ja lopullinen hallinta- ja tuomiovalta kuuluu kuitenkin aina Luojalle. Tässä tehtävässä Luoja toimii aina Sanansa kautta, eli Kristuksen kautta. Hengellinen ja Henkeen liittyvä tuomitseminen kuuluu myös Luojalle, minkä asian ihminen on unohtanut. Kun ihmiseltä puuttuu totuudellinen kosketus Luojaan eli Pyhä Henki, ihminen ei saa Luojaltaan totuudellista Hengen ohjausta näissä asioissa. Ihmisellä ei ole yksin, ilman Luojan todellista tukea, oikeaa ymmärrystä ratkaista edes hengellisiä ristiriitoja. Vihapuheet ja kiroukset eivät kuulu myöskään ihmisen suuhun. Toisen ihmisen arvostelun ja tuomitsemisen kautta ihminen saa itse tuomion osakseen, sillä yksikään ihmissielu ei ole täällä synnitön ja täydellinen. Monet ihmiset voivat kummastella sitä, miten joku ihminen voi tehdä jatkuvasti pahaa joutumatta siitä elämänsä aikana minkäänlaiseen vastuuseen. Jokaisen ihmisen elämänsuunnitelma on kuitenkin erilainen ja lopullinen vastuu kannetaan aina fyysisen kuoleman jälkeen, kun sielu kohtaa Luojan Sanassaan Kristuksena.

Jos eletyn elämän jälkeen ei ole oikeutettu pelastukseen eli ylösnousemukseen, sielun paikka on ylösnousemuksen sijaan tuonelassa tai helvetissä. Tuonela ja helvetti ovat sielulle hyvin ikäviä oppimisen paikkoja. Ilman oppimista, katumusta ja todellista uskoa tuonelasta ei pääse pois. Helvetti on jo lopullisempi paikka, se voi olla ihmiselle ikuinen kadotuksen paikka. Luojalle ikuisuus on lyhyt hetki, mutta ihmiselle se on loppumattoman pitkä aika. Luoja on oikeamielinen, sillä riippuen ihmisen teoista ja totuudessa oppimisesta, voi Luoja armahtaa ihmistä helvetistäkin, mutta ei samalla tavalla kuin tuonelasta. Helvetissä ihminen kärsii aina tuonelaa enemmän. Jos ihminen ymmärtäisi edes jotakin tuonelan tai helvetin olemuksesta tai saisi kokea siitä etukäteen edes pienen hetken, tämä kokemus muuttaisi hänet, sillä tämän jälkeen hän ei todella haluaisi kumpaankaan paikkaan. Ihminen kuvailee monia paikkoja ja tapahtumia maanpäälliseksi helvetiksi, mutta helvetti ei ole sotaa, väkivaltaa, hävitystä eikä tuhoa. Helvetissä ihminen kärsii, mutta ei ihmisen ymmärtämällä tavalla. Mikäli tuonelan merkitys on epäselvä, selvyyden antamiseksi se kuvataan Raamatussa symbolisesti esimerkiksi tuliseksi järveksi tai paikaksi, jossa kuuluu itku ja hammasten kiristys. Tulinen järvi rikinkatkuisine lieskoineen ja ihmistä kalvavine matoineen symboloi usein helvetin olemusta. Molemmat koettelevat ihmisen sielua ja helvetti tekee sen tuonelaan verrattuna hyvin kauhistuttavalla tavalla. Synnin palkka on aina kuolema, eli tuonela tai pahemmassa tapauksessa helvetti. Raamattu kuvaa helvettiä myös kuolemana, mikä tuo ilmi tämän paikan lopullisuutta ja elämän päättymistä. Ilmestyskirja kertoo, miten Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. Ilmestyskirjan aikaisempi kohtaa kertoo, miten autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osalliseksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Toinen kuolema kuvaa tuonelaa ja helvettiä, sillä fyysisen kuoleman jälkeistä, suoraa ylösnousemusta ei ole näihin paikkoihin menevillä.

Ajatus tuonelasta ja helvetistä voi olla ahdistava ja kauhistava ajatus ihmiselle, jos hän kokee, että hän ei ole tässä elämässä tehnyt tarpeeksi hyvää ja pyrkinyt kohti Luojaansa kaikissa toimissaan saavuttaakseen pelastumisen. On myös ihmisiä, joita pelastus, tuonela ja helvetti eivät liikuta millään tavalla. Maailmallinen ihminen elää maailmasta, ei Luojasta ja Kristuksesta. Vaikka nämä asiat sivuuttaa ja jättää käsittelemättä omassa elämässään, se ei kuitenkaan vie näitä asioita pois ihmisen elämästä, sillä ihminen ei elä täällä ikuisesti eikä itse näistä asioista päätä. Jos pelastusta ei ole ihmiselle luvassa, vaikka hän on sitä kohti pyrkinyt, ihmisellä on vielä mahdollisuus jatkaa tuonelassa sen oppimista, mitä tässä elämässä on jäänyt kesken. Jos ihminen elää täysin tämän maailman hullutusten mukaan harhaoppisuudessa, maallisuudessa maailmaa rakastaen ja muita ihmisiä arvostellen ja tuomiten, eikä usko Luojaan ja Kristukseen, ei ihminen pääse edes tuonelaan, vaan tie vie kuolemaan eli helvettiin. Uuden testamentin Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kerrotaan, miten ihminen on ikäänkuin pelastuva tulen läpi. Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. - Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. - Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Palkan saaja kuvaa tästä elämästä pelastuvaa. Tulen läpi pelastuminen tässä Raamatun kohdassa kuvaa tuonelaa, sillä ihminen, joka uskoo, mutta jonka teot ja ajatukset eivät riitä pelastumiseen, joutuu vastaamaan maanpäällisistä teoistaan ja ajatuksistaan tuonelassa. Ihmiseltä ei kuitenkaan viedä koskaan toivoa pois, sillä tuonelasta on poispääsy, kun ihminen Luojan koettelemana oppii ja ymmärtää totuudesta sekä löytää kuuliaisuuden ja nöyryyden Kristuksen edessä. Helvetti on jo lopullisempi paikka. Mikäli sielu on äärimmäisen paatunut ja jatkuvasti herjaa Luojaa ja Kristusta, helvetistä ei ole minkäänlaista poispääsyä.


Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa. 2. Kor. 5:10.

Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. - Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. - Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Matt. 10: 37-39.

Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23.

Jeesus sanoi: 'Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, - eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?' Joh. 11:25-26.

Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. - Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan. - Älkää päästäkö itseänne veltostumaan, vaan seuratkaa niiden esimerkkiä, jotka ovat uskoneet ja kärsivällisesti odottaneet ja sen tähden saavat omakseen sen, minkä Jumala on luvannut. Hepr. 6:7-8,12.

Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! 1. Piet. 4:18.

Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa. - Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. - Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Luuk. 6:36-38.

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. - Niinkuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan ja niinkuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. - Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? - Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, kun omassa silmässäsi on hirsi? - Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Matt. 7:1-5. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. - Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. Matt. 5:21-22.

Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. - Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Matt. 26:29-30.

Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. - Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Ilm. 20:14-15.

Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Ilm. 21:8.

Ja jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, - missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’. Mark. 9:47-48.

Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. - Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. - Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, - aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. - Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. - Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. 1. Kor. 3:10-15.

Suojelevat ja varjelevat enkelit eivät kuulu ihmisen elämään, vaikka niin moni tähän uskookin. Raamatussa puhutaan enkeleistä, mutta ilman totuudellista tulkintaa ei voi ymmärtää sitä, että niin moni enkeleihin liittyvä tekstin kohta tulee tulkita suurella ymmärryksellä tai symbolisesti. Vanhan testamentin aikaa kuvaavana ajanjaksona Luojalle kuuliainen ja Hänen ohjauksessaan kulkeva ihminen sai kulkea Luojan varjeluksessa, mutta tämä kaikki muuttui, kun Luojan valtakunta tuli Luojan Sanassa, Ihmisen Pojassa eli Jeesuksessa Kristuksessa maan päälle. Pelastuminen ei ollut enää tämän jälkeen mahdollista Luojan ohjeistaman juutalaisen Jumalanpalveluksen ja uhraamisen kautta, sillä totuudellisesti uskovat pelastuvat ainoastaan ihmiseksi syntyneen Luojan eli Kristuksen kautta sekä Pyhän Hengen tuen avulla. Opetuslapset tarvitsivat myös totuudellisen tuen eli Pyhän Hengen levittääkseen Luojan antamaa pelastussanomaa eli evankeliumia totuudessa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kautta toimiminen tarkoittaa sitä, miten Luoja sulkee täysin harhaoppisen opetuksen, kuten kaikenlaisen opetuksen henkiolennoista, enkeleistä ja arkkienkeleistä sekä heihin keskittymisen ihmisen pelastuksen ulkopuolelle. Toinen korinttilaiskirje kertoo ihmisen harhaoppisuudesta seuraavasti: Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. - Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Kristuksen uhrin kieltävä ja evankeliumia ymmärtämätön ihminen, joka on henkiolentoihin tai enkeleihin uskova, heitä rukoileva ja heidän siunauksiaan jakava ihminen, ei ylösnouse eikä pelastu tästä elämästä. Uskomalla Luojaan ja Luojaan Kristuksena sekä toimimalla täysin Luojan totuudessa Pyhän Hengen tukemana ihmiselle on annettu mahdollisuus välttää helvetti tämän elämän päättymisen jälkeen. Kuka toimii harhaoppisuudessa ja uskoo esimerkiksi suojelusenkeleihin tai toimii olettamiensa enkelten ja henkiolentojen kanssa ja keskittyy heihin, ei kulje pelastuksen tietä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä muistutetaan myös tästä: lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista. Toisessa Mooseksen kirjassa varoitetaan palvomasta muita kuin Luojaa ainoastaan, sillä Luoja ei muita jumalia suvaitse. Älkää kumartako mitään muuta jumalaa, sillä Herra, joka on kiivas Jumala, ei suvaitse muita jumalia rinnallaan.

Luoja suunnittelee jokaisen luomansa sielun persoonallisuuden ja elämän maan päälle, sillä ihminen tulee tänne oppimaan ja etsimään oikeaa uskoa. Luoja vaikuttaa kaikissa asioissa ihmisen elämässä. Ihmisten uskon puutetta, oppimattomuutta ja niistä johtuvia tapahtumia ei voida poistaa ihmisen elämänsuunnitelmasta, sillä ihminen tulee tänne aina toimimaan ja oppimaan itse. Näin ollen ihmisten oppimattomuus, hyveiden hylkääminen, harhaoppisuus, moraalittomuus, julmuus, itsekkyys, nautinnontavoittelu, välinpitämättömyys, ahneus ja maallinen, Luojaansa halveksiva asenne vaikuttavat aina elämänsuunnitelmien tapahtumiin ja niiden toteutumiseen. Maapallolla on paljon alueita, joissa oikeaa uskoa ei ole kaikille edes tarjolla ja joissa Luojasta ja Jeesuksesta Kristuksesta ei edes opeteta tai ei edes saa opettaa. Tämä ei kuitenkaan Kristuksen takaisin tullessa sulje näistä paikoista ihmisiä pelastuksen ulkopuolelle. Koska Luojan totuudesta luopuminen on kohdannut koko maailmaa, koko maailmasta on mahdollisuus pelastua. Totuudellisen uskon puuttumisesta voi lukea lisää Koulutus- välilehdeltä. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan tästä maailmasta pelastu, vaikka uskoisivatkin Luojaan ja Kristukseen, sillä vain Luojan valitsemat ihmiset pelastuvat, jotka pystyvät totuudelliseen uskoon ja totuudellisiin, lähimmäisenrakkauden tekoihin puhtaine ajatuksineen. Näiltä ihmisiltä tulee löytyä myös kunnioitusta, nöyryyttä ja kuuliaisuutta Luojan edessä sekä myös Herran pelkoa. Kuka on Luojan paaduttama, eikä ota tulevaa Kristusta ja Luojan totuutta vastaan, ei pelastu. Sama kohtalo voi olla myös kristityllä, joka on tapakristitty tai joka pitää harhaoppisuuden omassa uskossaan ja jolta puuttuu totuudellinen ymmärrys ja oikea usko Luojaan ja Kristukseen vaadittujen tekojen lisäksi. Mutta kun Kristus saapuu toisessa tulemisessaan, ihmisillä on mahdollisuus pelastua ympäri maailmaa. Kuitenkin se, joka varmasti kuvittelee pelastuvansa tästä elämästä, ja ylpeilee sillä, ei tule pelastumaan, sillä Luoja ei arvosta ylpeää ihmistä, vaan nöyrää. Luoja on valinnut Hänen totuudessaan kulkevat ihmiset jo etukäteen, mutta ihminen ei itse tiedä, onko hän valittujen joukossa. Jokaisen ihmisen tulisi kuitenkin nöyrästi tavoitella Luojan totuudessa kulkemista ja pelastumista. Pelastumiseen vaaditaan todelliseen uskoon kuuluvana aina Kristuksen totuudellinen tunnustaminen sekä Hänen opettamansa lähimmäisenrakkaus, joka sisältää sydämen teot ja sydämen ajatukset ilman toisen ihmisen arvostelemista ja tuomitsemista.

Raamatusta on luettavissa, miten Luoja käytti ihmisten koettelemisessa luomiaan henkiolentoja, selvästi havaittavia riivaajia eli pahoja henkiä, jotta ihmiset ymmärtäisivät etsiä Luojaa ja pysyä Hänen viitoittamallaan tiellä. Kyse oli myös pelotteesta, sillä ihmisten tuli ymmärtää, mitä seuraa, jos Luojaa ei kunnioitettu eikä Häneen uskottu. Ennen Kristuksen tuloa Luoja nosti ihmisten keskuudesta myös profeettoja ja tuomareita opastamaan kansaa, jotta kansa toimisi Luojan antamien ohjeiden mukaan, mutta profeettoja ei aina uskottu. Riivaajat olivat Luojan antama kirous kansalle ja ne ovat sitä ihmisille edelleen. Luukaksen evankeliumista on luettavissa, mitä Jeesus opetti riivaajista. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää: Minä palaan kotiini, josta lähdin - Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, - se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä ja ne tulevat sisään, ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Saastaisen hengen lähteminen ihmisestä kuvaa sitä, miten ihmisen suusta tulee ulos se, mikä ihmisen ja hänen vaikutuspiirissään olevat muut ihmiset saastuttaa ja vie synnin tielle. Luoja eksyttää ihmistä, ja ihminen ottaa himojensa ja halujensa vaikutuksesta eksytyksen vastaan. Autio seutu viittaa Luojasta osattomaan paikkaan, jossa ihmiselle ei ole mitään. Syntiin liittyy ihmisen harhaileminen ja levottomuus, eikä ihminen saa rauhaa mistään, sillä hän ei ymmärrä etsiä sitä Luojasta ja nimenomaan Luojan totuudesta. Luoja, jota symbolisoi tässä vertauksessa seitsemän henkeä, luvun seitsemän täydellisyyden merkityksen kautta, ei ihmisen synnistä ihmistä palkitse, vaan antaa ihmiselle hänen ansioidensa mukaan kirouksia. Huoneen lakaiseminen ja järjestyksessä pitäminen kuvaavat ihmisen keskittymistä maallisiin asioihin ja maalliseen järjestykseen, johon liittyy myös ihmisen ulkokultaisuus. Kun ihminen toimii maallisten hullutusten mukaan, eikä toimi ja elä Luojan totuuden mukaan, ihminen joutuu kantamaan tekojensa seuraukset. Raamattu kertoo useammassa kohdassa riivaajista, sillä Jeesus Kristus, Sanansa kautta ihmiseksi syntynyt Luoja, vapautti ihmisiä näistä Luojan luomista ja antamista pahoista hengistä. Tyypillistä oli, että Luoja antoi ihmisen riivaajan eli pahan hengen valtaan, jolloin ihminen sai kovia koettelemuksia ja kärsimyksiä näiden riivaajien tähden. Pahalle hengelle on tyypillistä, että se tottelee vain Luojaansa, ei ihmistä. Markuksen evankeliumi kertoo riivaajista, jotka Jeesus karkotti luolissa asuvasta miehestä: Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. -- Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan Hänen eteensä. - ja huusi kovalla äänellä: 'Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan Poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua! '- Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. 'Mikä sinun nimesi on?' Jeesus kysyi ja sai vastauksen: 'Legioona', sillä meitä on monta. -- Pahat henget pyysivät Jeesukselta: 'Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin.' - Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki. Tällä tapahtumalla tuodaan esille myös Luojan viestiä siitä, miten ihmisen pitää ymmärtää se, että pahat henget ovat ainoastaan Luojalle alamaisia ja kuuliaisia. Se, ettei tällaista riivattua ihmistä voida enää köyttää eikä kahlita, tarkoittaa myös sitä, että tämän maailman pahuus ei ole ihmisen hallittavissa. Kun oppii totuudesta, ymmärtää sen, että Luoja toimii itse Sanansa kautta ja luomiensa henkiolentojen, myös pahojen henkien välityksellä ihmisten keskuudessa. Legioona-ilmaus kertoo selkeästi sen, että Luojalla on ihmiselle varattuna hyvin paljon erilaisia koettelemuksia ja kärsimyksiä, jotka kaikki tulee ottaa vastaan. Se, että henget menivät sikoihin, jotka syöksyivät järveen ja kuolemaan, kuvaavat tämän tapahtuman kautta sitä, mikä on ihmisen kohtalo, kun hän itse toimii saatanana tässä maailmassa toisten ihmisten kanssa. Sika on juutalaisten oppien mukaan saastainen eläin, ja tähän verrataan myös ihmistä, kun saatana vaikuttaa hänessä.

Ihminen voi olettaa myös niin, että hänen kokemansa pahat henget ja riivaajat ovat kuolleiden ihmisten sieluja, mutta se on pelkkä virheellinen oletus. Henkiset ihmiset olettavat saattavansa vainajasieluja tai jopa ihmiseen 'kiinnittyneitä ja tarrautuneita henkiolentoja valoon', mutta minkäänlaiset oletetut henget tai uskotut sielut eivät ole ihmisen saatettavissa minnekään. Henki ja sielu ovat kaksi täysin eri asiaa. Sielu on itsessään ymmärtämätön ja kyvytön tietoisuus, jolla ei ole minkäänlaisia henkisiä kykyjä. Henki tai henkiolento on Luojan luoma henkiolento, joka toimii täysin Luojan tahtomalla tavalla. Vaikka Luoja antaa henkiselle ihmisille ajatuksia harhailevista sieluista, ne ovat joko harhaisia ajatuksia tai Luojan ohjaamia pahoja henkiä. Henkisellä ihmisellä ei ole omasta uskomuksestaan huolimatta minkäänlaisia kykyjä saattaa oletettuja 'vainajasieluja valoon', sillä sielut eivät kuljeskele täällä kuolemansa jälkeen, eivätkä he ole mitään 'tarrahenkiä', 'pahoja henkiä', riivaajia tai 'alempia energioita', jotka kiinnittyvät valitsemiinsa ihmisiin. Ihmisen ajatusten seurauksena ei synny minkäänlaisia haitallisia ja negatiivisia sidoksia, ajatuskeskittymiä tai henkisiä olioita millekään 'ulottuvuuden tasoille', joilta ne pystyisivät kiinnittymään ihmisen kuviteltuun valo- tai energiakehoon. Ihminen ei pysty itse luomaan yhtään mitään, kaikki luotu on Luojasta. Riivaajat ovat nimenomaan henkiolentoja, joita Luoja on luonut ihmisiä koettelemaan. Näiden henkiolentojen karkottamiselle eli manaamisen harjoittamiselle ihmisellä ei ole tässä ajassa minkäänlaisia kykyjä eikä tukea, sillä ihmisellä ei ole Pyhää Henkeä tukenaan. Luoja on luonut pahoja henkiä, mutta Luoja antaa myös Henkensä kautta ihmisen tietoisuuteen piinaavia ajatuksia, joiden kautta koetella ihmistä. Ihminen saa Luojalta kirouksia oman toimintansa takia, ja kiroukset voivat tulla missä muodossa tahansa, myös pahoina henkinä.

Tälle ajalle on tyypillistä se, että saatana eli paha henki esiintyy harhauttavasti rakastavana ja auttavana enkelinä, jolloin pahaa henkeä ei enää ihminen tunnistakaan. Henkisyyteen taipuvaiset ihmiset ottavat kyllä Luojalta vastaan enkeleitä, vaikka tämä kaikki tuleekin valheesta, mutta Kristusta, Kristuksen uhria ja evankeliumia ei henkisyydessä oteta vastaan. Jeesus Kristus kelpaa henkisyydessä ihmisille vain sieluna ja 'ylösnousseena mestarina', jolle on myös väännetty uusi nimi Lordi Sananda. Tämä kaikki on kuitenkin Jumalan pilkkaamista, josta ihminen joutuu aina vastaamaan. Kun ihminen ei Luojan totuudesta mitään tiedä, hän kuvittelee, että kaikki mikä tuntuu hyvältä, on hyvää. Toinen korinttilaiskirje toteaa: Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. Henkisyydessä puhutaan henkisistä ihmisistä valon kantajina ja valon tuojina ja tämä kaikki on suoraan Raamatusta kopioitua, mutta vääristeltyä. Jeesus Kristus on ainut valo ihmisille ja Kristuksen totuudessa kulkevat voivat myös tuoda tätä Kristuksen valoa muille ihmisille hyvien tekojensa kautta. Jeesuksen antaman lupauksen mukaisesti ihminen voi vastaanottaa totuudessa ainoastaan Pyhän Hengen tuen, ei minkäänlaisia henkiolentoja. Jeesus kertoo tästä Johanneksen evankeliumissa: Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. - Minä käännyn Isän puoleen, ja Hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. - Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne Häntä. Mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy luonanne ja on teissä. Pyhän Hengen tukeen tulee kuitenkin ihmisen kasvaa Luojan koettelemana, Jeesuksen ristin tietä kulkemalla. Ikuinen tuki ei ole ikuinen tuki tälle maailmalle, vaan Jeesuksen omille opetuslapsille luvattu ikuinen tuki. Se on hyvä ymmärtää ja muistaa, että kaikki henkiolennot tulevat Luojan antamasta eksytyksestä. Raamattua tutkimalla ihmisen tulisi ymmärtää myös se, että hänellä ei ole edes Pyhää Henkeä tukenaan, jonka avulla hän voisi vapauttaa pahoja henkiä tai parantaa tai puhdistaa muita ihmisiä henkiparannuksen tai rukouksen keinoin. Pyhän Hengen menettämisestä voi lukea lisää Koulutus-välilehdeltä. Ainoastaan Luoja voi toimia luomiensa henkiolentojen kanssa tai saattaa ihmisen sielun sinne, minne se kuuluu, oli se paikka sitten tuonela tai helvetti. Ihmisellä ei ole minkäänlaista ymmärrystä tähän asiaan. Kaikenlaiset oletetut saattamiset ja kommunikoinnit 'vainajasielujen' tai edesmenneiden sielujen kanssa ovat Luojan antamaa rankkaa eksytystä. Paikalla ei ole minkäänlaista edesmennyttä sielua, vaan Luojan eksyttävä Henki ihmisen tietoisuudessa tai jopa eksyttävä henkiolento, paha henki. Ensimmäinen korinttilaiskirje opastaa eksytettyjä ihmisiä, jotka haluavat toisille ihmisille hyvää ja haluavat toimia henkiolentojen kanssa yhteiseksi tai omaksi hyväksi, mutta eivät ymmärrä toimivansa pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään.

Uskosta vieraantuneen ja oppimattoman ihmisen maailmaan tuoma väkivalta, julmuus ja riisto toista ihmistä kohtaan sekä eläinten ja luonnon kaltoinkohtelu ja tuhoaminen ovat kammottavimpia esimerkkejä synnin ilmentymisistä, joihin ihminen voi itse vaikuttaa. Väkivaltaisen teon voi jättää tekemättä ja negatiivisen toimimisen voi muuttaa positiiviseksi tai neutraaliksi. Ihmisen pahimpiin tekoihin kuuluu myös Luojan, Kristuksen tai Pyhän Hengen pilkkaaminen, josta koskaan ei jää seuraamuksitta. Koska tämä kaikki on ihmisen oppimattoman toiminnan ja Luojan antaman totuuden hylkäämisen seurausta, sitä ei voida poistaa tästä maailmasta. Vaikka maailma on pahuuden ja itsekkyyden vallassa, pieniä ja joskus jopa huomaamattomia avun antamisen tilanteita kuitenkin järjestetään, joita toinen ihminen ei lähimmäiselleen itse ymmärtäisi tehdä. Näissä tapahtumissa ei ole kuitenkaan kyse ihmisen tietoisesta lähimmäisenrakkaudesta tai Luojan siunauksista, vaan Luojan Hengen puuttumisesta ihmisen elämään suunnitelman mukaisesti. Joskus saatetaan kokea jopa suoranaisia ihmeitä siitä, miten hämmästyttävällä tavalla tapahtumien kulkuun on vaikutettu. Ihmisen oppimattomuutta ja sen seurauksia ei voida poistaa maailmasta, mutta Luoja vie omaa suunnitelmaansa ihmisen oppimattomuuden rinnalla eteenpäin. Koska ihminen saastutti ja hylkäsi aikanaan totuuden ja halusi toimia oman tahtonsa ja mielensä mukaisesti, maailma on tänä päivänä tilanteessa, jossa valhe, pahuus ja pimeys kukoistavat ihmisen vastaanottaman ja hyväksymän eksytyksen seurauksena. Ihminen itse ei tätä asiantilaa kykene enää muuttamaan, mutta Luoja voi, mutta ei sillä tavalla kuin ihminen haluaisi. Luojan pilkkaamisella ja totuuden vääristelemisellä ja hylkäämisellä on aina seurauksensa ja hintansa. Jeesus puhui usein Jumalan valtakunnasta ja sen tulemisesta. Jumalan valtakunnan tulemista odottaa moni, mikä tarkoittaa Kristuksen toisen tulemisen odottamista. Jumalan valtakunta on silloin läsnä, kun Luoja syntyy itse Sanansa kautta ihmisten keskelle.


Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. - Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Mark. 1:14-15.

Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: ”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. - Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.” Luuk. 17:20-21.

Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Matt. 12:28.

Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. - Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin mutta viskasivat huonot pois. - Samoin käy maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista - ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Matt.13:47-50.

Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. - He sanovat pilkaten: ”Onko Hän muka tullut, niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti.” - Tieten tahtoen he unohtavat, että jo aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maa, jotka Jumalan Sana vedestä ja vedellä loi ja jotka Se piti koossa. - Vedellä ja Sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. - Ja sen saman Sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää
varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. 2. Piet. 3:3-7.

Vaikka ihmistä ohjaillaan tässä elämässä toteutuvan, Luojan suunnitteleman elämänsuunnitelman mukaisesti, ohjaajina eivät ole henkisyydessä oletetut henkioppaat eivätkä ihmisten käsittämät enkelit vaan Luojan Henki. Ihmisellä ei ole myöskään omaa suojelusenkeliä tai varjelevaa enkeliä, sillä Luojan Hengen ohjaamana ja koettelemana elämänsuunnitelma määrittää kaikki kohdalle tulevat tapahtumat. Kaikenlaiset kokemukset parantavista, oikealle tielle ohjaavista, varjelevista ja suojelevista enkeleistä liittyvät Luojan antamaan rankkaan eksytykseen. Enkeleitä ei tule liittää millään tavalla ihmisen uskoon, sillä ihminen pelastuu vain ja ainoastaan Luojaan ja Kristukseen uskomalla, Kristuksen kautta. Ei ole olemassa minkäänlaisia enkeleitä, jotka toimisivat henkisten ihmisten antamien tietojen mukaisesti jollakin tietyllä, oletetulla värillisellä säteellä ihmisten kanssa. Rakkauden, runsauden, armon, viisauden, toivon, opettamisen, puhdistamisen ja parantamisen enkeleitä tai vaikkapa rakennuksia ja instituutioita suojelevia enkeleitä ei ole olemassa eikä käytettävissä. Oletetut enkelit eivät siunaa ketään eivätkä muuta ihmisten asenteita. Myöskään luonnon, eläinten, kasvien tai veden enkeleitä ei ole olemassa. Monet henkiset ihmiset käyttävät 'parkkienkeleitä' apunaan autonsa pysäköinnissä, mutta tällaisia enkeleitä ei todellisuudessa ole käytettävissä. Ihmisten olettamat enkelit eivät myöskään koskaan 'kuljeta' minkäänlaisia rukouksia tai toiveita ihmisten ja Luojan välillä. Ihminen ei saa myöskään olettamiltaan enkeleiltä minkäänlaista todellista ohjausta korttien tai oletettujen kanavointien avulla. Henkisyydessä tuodaan ilmi olettamus työttömistä enkeleistä, mutta tämäkään ei pidä paikkansa. Ihminen käsittää enkelit vain omasta, rajallisen ymmärryksen ja eksytyksen näkökulmastaan. Enkeli on luotu henkiolento, jota ei ole ihmisen lupa palvoa, sillä ihmisen tulee palvoa vain Luojaa. Enkeli tottelee aina Luojaansa, ei koskaan ihmistä, sillä Luoja toimii enkelten, kuten muidenkin luomiensa henkiolentojen kautta. Luojan luoma enkeli voi toimia missä tehtävässä hyvänsä, myös eksyttävänä henkiolentona. Luoja vie tätä maailmaa eteenpäin oman suunnitelmansa mukaisesti ja ihmisen eksyttäminen enkeleihin kuuluu tähän suunnitelmaan.

Ihminen, joka uskoo enkeleihin ja kertoo näkevänsä heitä, on ottanut Luojan antaman eksytyksen vastaan. Luojan Henki ihmisessä antaa aina ihmiselle sopivan enkelinäyn tai enkeliaistimuksen, Hengen eksyttävän tuotoksen, joka sopii vastaanottajan valheelliseen uskoon. Luoja on vakiinnuttanut enkelinäyt aika samantyyppisiksi. Hyvin usein enkelihahmolla on valkeat vaatteet, ihmismäinen hahmo sekä hänellä saattaa olla myös siivet. Siivet symboloivat ihmiselle suojelusta ja varjelusta, joten ihminen ei ymmärrä saaneensa Luojan Hengeltä eksytystä. Henkisten ihmisten annetaan myös nähdä hyvin todentuntuisia värillisiä 'enkelipalloja', joiden he uskovat olevan enkeleitä, mutta kyse on edelleen samasta eksytyksestä ja valheesta. Ihmiset yrittävät myös tarkoituksellisesti kuvata kameroillaan vasten aurinkoa, jotta he saisivat kameran objektiivin heijastuksen seurauksena kuviinsa tavoittelemiaan 'enkelipalloja' tai 'jonkin arkkienkelin värillistä energiaa'. Kaikki enkelit, joita enkeleihin uskovat ihmiset tässä ajassa kokevat näkevänsä ja aistivansa, ovat Luojan Hengen kautta tulleita harhakuvia tai sitten ne ovat eksyttäviä henkiolentoja ja nämä molemmat kuuluvat ihmisen eksytyttämiseen. Eksytykseen kuuluvat myös koetut edesmenneet omaiset, henkioppaat, ylösnousseet mestarit, eri planeettojen olennot ja yleisesti 'valonauttajat.' Luoja voi joissakin tapauksissa eksyttää ihmistä myös tavalla, joka on ihmisen kosketuksen aistittavissa. Henkiolennon konkreettinen kokeminen on jo paljon kovempi eksytys kuin pelkkä ajatus tai mielikuva hänestä. Tässä kohtaa tulee muistaa, että kun Luoja antaa ihmisten kokea luomiaan henkiolentoja, he ovat eksytyksen asialla. Ihminen voi vastaanottaa totuudessa Luojalta Jeesuksen lupaaman totuudellisen tuen, puolustajan eli Pyhän Hengen, mutta ei minkäänlaisia henkiolentoja. Pyhän Hengen vastaanottaminen tapahtuu aina Luojan totuudessa ja se edellyttää aina ihmisen koettelemista ja ihmisen kasvamista. Ihminen voi myös konkreettisesti vastaanottaa totuudessa ihmiseksi syntyneen Kristuksen, mutta Kristuksen voi vastaanottaa henkiolentona vasta silloin, kun Hän on ensin elänyt maan päällä ihmisenä ja palaa täysin tunnistettavassa hahmossa takaisin samassa ajassa eläneiden ihmisten keskuuteen. Seuraavat sukupolvet, jotka eivät ole eläneet samaan aikaan Kristuksen kanssa maan päällä, ja kuvittelevat vastaanottavansa Kristuksen, eivät vastaanotakaan Häntä, vaan eksyttäjän. Kun Kristus ei enää toiminut itse ihmisenä maan päällä, Hän ilmestyi kyllä fyysisen kuolemansa jälkeen tunnistettavana henkiolentona opetuslapsilleen, mutta Hänen sijastaan maan päällä toimi silloin Pyhä Henki, jonka Luoja antoi Sanansa kautta opetuslapsille. Kun Luoja otti ihmisiltä totuuden saastuessa Pyhän Henkensä pois, ihmiset toimivat nyt ilman Luojan totuudellista tukea.

Raamatussa on useampia kohtia, joissa kerrotaan arkkienkelin ilmestyneen ja tuoneen viestiä ihmisille, kuten Marialle tuotiin viestiä Jeesus-lapsen syntymästä. Enkelin ilmestyminen ja hänen kauttaan Luojan viestin vastaanottaminen kuului tuohon aikaan, mutta se ei kuulu Jeesuksen antaman Pyhän Hengen tuen lupauksen jälkeen enää tähän aikaan. Vaikka neitsyt Maria on synnyttänyt Jeesuksen Kristuksen, hän ei ole pyhä, jumalanäiti, Jumalan synnyttäjä, ihmisten äiti, ylösnoussut mestari, taivaan valtiatar, taivaan kuningatar eikä myöskään enkelten kuningatar. Hän oli aivan tavallinen ihminen, sielu, joka antoi ainoastaan fyysisen kehon Jeesukselle, jotta Luoja voi toimia ihmisenä ihmisten keskuudessa. Jeesuksen synnyttäminen ei tehnyt Mariasta jumalallista olentoa eikä taivaallista äitiä. Jeesuksen fyysisen kehon synnyttäjäksi valittiin uskova, nöyrä ja Luojalle kuuliainen ihminen, joka oli myös tarkoin määritellystä suvusta. Maria oli syntinen ihminen, kuten muutkin maanpäälliset ihmiset. Neitsyt Mariaa tai äiti Mariaa ei ole lupa palvoa eikä rukoilla, kuten ei enkeleitäkään. Kuka Mariaa rukoilee, 'kanavoi' tai palvoo, sortuu luodun olennon palvomiseen, josta Raamattu varoittaa ihmisiä. Raamatun henkilöistä myös Maria Magdalena on korotettu ihmisten keskuudessa tavallisten ihmisten ylitse, samoin on löydetty palvottavaksi ja 'kanavoitavaksi' myös Jeesuksen isoäiti. Näihin kahteen henkilöön liittyy monia harhaoppisia näkemyksiä ja opetuksia, jotka ihmisten tulisi tunnistaa eksytykseksi ja valheeksi. Magdalan Maria ei ollut Jeesuksen suosikkioppilas eikä hän myöskään ollut rakastettu eikä vaimo, sillä Jeesus Kristus ei ollut tavallinen, seksuaalisten himojen ja halujen vallan alainen, vaan Sanansa kautta ihmiseksi syntynyt Luoja. Himot ja halut liittyvät aina Luojan antamiin kirouksiin ihmisille. Jeesus on ainut ihminen, joka on elänyt synnittömän elämän maan päällä, muita ei ole. Magdalan Mariaa ei voi myöskään korottaa apostolien yläpuolelle eikä rakkauden opettajaksi muussa kuin valheessa. Jeesuksen isoäiti ei liity millään tavalla Jeesuksen toimintaan. Koska Luojan antama eksytys on valtavan mielikuvituksellista, Jeesukseen voidaan liittää vaikka miten paljon eri ihmisiä, opetuksia ja oppeja. Ihmeiden oppikurssi -niminen oppi ei ole uskomusten mukaista puhdasta totuutta Jeesukselta Kristukselta, vaan eksytyksessä saatua valhetta eksyttäjältä eli saatanalta. Totuutta tästä opista ei löydä etsimälläkään. Henkiolento- ja enkelinäkyjen sekä näihin liittyvien mielikuvien, kokemusten ja opetusten kautta eksytetään tässä ajassa monia ihmisiä, mutta Luojan luomia enkeleitä, henkiolentoja tai luotuja olentoja ei ole ihmisen lupa seurata tai palvoa eikä harhaoppista opetusta tule jakaa. Ihmisen tulee keskittyä vain ja ainoastaan Luojaan ja Hänen antamaansa totuuteen Kristuksessa. Enkelieksytyksen ja Marian palvonnan ovat ottaneet vastaan niin henkiset ihmiset kuin jotkut kristitytkin jakaessaan tietoa näistä molemmista ja tehdessään heistä myös kuvia ja patsaita.

Maailmalla henkisissä sekä joissakin uskonnollisissa piireissä odotetaan myös maailmanopettaja Maitreyaa, jonka oletetaan tulevan pelastamaan ihmiset tämän maailman ahdingosta. Useita vuosia on jo uskoteltu, että Maitreya, jonka kuvitellaan olevan myös Kristus, Buddha, Krishna tai Mahdi, on jo antanut lukemattomia haastatatteluja televisiossa eri maissa, vaikka kukaan ei ole näitä haastatteluja nähnyt. Ihmisen lapsenusko on hyvin vahvaa, jos tämänkaltainen uskottelu uskotaan todeksi vuosi vuoden jälkeen. Vielä kun tähän asiaan liitetään tässä maailmassa tapahtuvat kaikki oudot ja selittämättömät asiat ja ihmeet, ihmiset vakuuttuvat valheesta entistä vankemmin. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa kuitenkin Raamattu käteen ja lukea läpi Uuden testamentin Ilmestyskirja, joka kertoo miten Kristus, eikä Maitreya, on tähän maailmaan tuleva. Television haastatteluohjelmien kautta se ei tule koskaan tapahtumaan. Kaikki viestit ja ihmeet, joita oletetulta Maitreyalta on kuviteltu saadun, ovat tulleet eksyttäjältä eli saatanalta. Maitreyan viestit ovat tulleet tietylle ihmiselle 'henkisen telepatian' kautta ja korostetaan nimenomaan sitä, miten tämä asia merkitsee niinkin ihmeellistä asiaa kuin mielen ylivalaisua. Väitetään vielä, että tämä metodi ei ole siis sama, kuin meediona toimiminen tai kanavointi, vaan ilmeisesti jotakin paljon parempaa. On kuitenkin aivan sama, millä tavalla tämänkaltaiset viestit kuvitellaan otettavan vastaan, sillä kaikissa on kyse samasta asiasta eli eksytyksestä, jossa Luojan Henki vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen. Kaikki nämä tavat, vaikka niille keksittäisiin toistaan parempia tai hienompia nimiä, tarkoittavat yhtä ja samaa asiaa eli Luojan Hengen antamaa eksytystä ja valhetta. Raamattu kertoo Kristuksen tulemisesta Hänen itsensä kertomana Matteuksen evankeliumissa: 'Jos joku silloin sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Messias on tuolla’, älkää uskoko. - Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. - Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. - - Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. - Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. - Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista'.

Ihminen on etsinyt Raamatusta monenlaisia enkeliryhmiä ja -jakoja. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat ihminen käsittää yleisesti koskemaan taivasten valtakuntaa, mutta nämä kaikki ovat maanpäällisiä, ihmisen omaan, maalliseen hallitsemiseen liittyviä kuvauksia. Kun Luoja on luonut Sanansa kautta enkeleitä, kaikissa enkeleissä on tietty, Luojan määrittämä voima ja tietoisuus läsnä. Mitään enkeliryhmiä ei taivaassa ole. Enkeli voi olla nimitykseltään pelkkä enkeli, enkeliruhtinas tai arkkienkeli, mutta kaikki tarkoittavat silti yhtä ja samaa, Luojan luomaa enkeliä. Mikael ja Gabriel ovat ainoat nimetyt enkelit, jotka Raamatussa mainitaan nimeltä. Luoja ei voi toimia suoraan ihmisten kanssa, siksi Hän toimii Sanassaan, Kristuksena tai sitten Hän toimii myös enkeliensä kautta, mutta myös eksyttäjänä eli saatanana. Ilmestyskirja kertoo Kristuksesta, Luojan Sanasta, Hänen toisesta tulemisestaan maan päälle. Minä näin taivaan avoinna: näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen, Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. - Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit , Hänellä oli päässään monta kruunua, ja Häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin Hän itse. - Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja Hänen nimensä on Jumalan Sana. - Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. - Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla Hän lyö kansoja, Hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassaan kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. - Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra. Kristuksen tulemista ja Kristuksen totuutta kuvaa myös Ilmestyskirjan alkupuolella oleva toinen kohta valkoisesta ratsastajasta: Minä näin, kuinka Karitsa avasi ensimmäisen seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden neljästä olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä: 'Tule!' - Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana Hän lähti uusia voittoja kohti. Kristuksen todellinen merkitys tulee aukeamaan ihmisille totuudellisesti vasta Hänen toisessa tulemisessaan. Kristus ei voi tulla suoraan henkiolentona ihmisten keskuuteen, sillä Hänen on aina elettävä ensin maan päällä ihmisenä kuten ensimmäisessä tulemisessaan ja otettava myös Luojan antamat kärsimykset ja koettelemukset vastaan, jotta kasvaisi tulevaan tehtäväänsä ihmisenä ihmisten keskuudessa. Luoja on aina oikeamielinen ja oikeudenmukainen, joten vaatisiko Hän ihmiseltä jotain sellaista, mihin Hän itse ei tavallisena ihmisenä pystyisi? Syntymällä itse Sanansa kautta tähän maailmaan, Luoja näyttää, että Hän ei vaadi ihmiseltä kohtuuttomia, mutta tällä Hän viestittää myös siitä, että Hän todella tuntee ihmisen kärsimykset ja vaikeudet, koska on itse kokenut samoja asioita ihmisenä. Heprealaiskirje kertoo myös tästä asiasta parissa kohtaa. Koska Hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. --- vaikka Hän oli Poika, Hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Tällöin myös maanpäällä todistettavasti elänyt, henkiolentona pyhiensä kanssa kaikkeen maailmaan tuleva Kristus on tunnistettavissa tässä ajassa eläneenä, eikä Hän ole mikään eksyttävä henkiolento, kuten ne, jotka ihminen on ottanut vastaan ilman Pyhää Henkeä ja ilman Pyhän Hengen opastusta ja tukea. Ainoastaan Kristus on se, joka voi totuuden levittää tähän maailmaan, sillä maanpäällisillä ihmisillä ei puhdasta Luojan totuutta enää ole. Puhtaan totuuden levittämisestä kertoo vertauskuvallisesti valkoisella hevosella ratsastava, jolla on jousi, jonka lennättämä nuoli osuu kohteeseensa, eikä ihminen selviä siitä seuraamuksitta. Seppelöidyn voittajan eli Kristuksen nuoli osuu Luojan valittuihin, sekä myös muihin uskoviin, jotka ottavat Kristuksen vastaan.

Maanpäällinen Kristus on se, jossa ihmiset voivat nähdä Jumalan eli Luojan, mutta Luojaa ei voi nähdä Luojan enkeleissä eli luoduissa henkiolennoissa. Ihmiset ottavat helposti enkelit omikseen, mutta he eivät ota niin helposti Kristusta vastaan, jolla on kaikkinainen hallinta- ja tuomiovalta maan päällä. Kaikki enkelit ovat alamaisia ja kuuliaisia Luojalle Kristuksen kautta, sillä Kristuksen, Luojan Sanan kautta kaikki on luotu. Oletettuja pyhiä kirjoituksia, joissa kerrotaan enkeleistä, on syntynyt myös Luojan antaman eksytyksen tuloksena. Apogryfisissä kirjoissa mainitaan olevan vielä kaksi arkkienkeliä, Rafael ja Uriel, ja todetaan vielä, että arkkienkeleitä on seitsemän kappaletta, mutta apogryfiset kirjat ovat syntyneet eksytyksen tuloksena ja Luojan totuutta niistä ei löydy. Näihin kirjoihin ei tule luottaa. Ihmisen käytössä ei ole arkkienkeli Rafaelia parantajaksi eikä arkkienkeli Mikaelia sinisine viittoineen suojelijaksi eikä teknisten laitteiden korjaajaksikaan. Ei ole olemassa enkeleitä, jotka huolehtisivat toisista enkeleistä tai ohjaisivat heitä, eivätkä enkelit tai oletetut ylösnousseet mestarit 'puhdista' violeteilla tai minkään muunkaan värisillä 'liekeillään' ketään, vaikka henkisyydessä tämäntyyppisiin asioihin vahvasti uskotaankin. Ei ole olemassa minkäänlaista omaa enkelten taivasta, enkelten valtakuntaa eikä enkelihierarkiaa, eikä myöskään kuviteltuja arkkienkeleiden temppeleitä. Vaikka ihmiset luulevat toimivansa monien arkkienkeleiden ja enkeleiden kanssa, heitä ei todellisuudessa ole ihmisen käytettävissä lainkaan. Luoja on Henki, eikä Henki luotuine henkiolentoineen tarvitse minkäänlaisia temppeleitä tai asumuksia. Apogryfiset kirjat ovat Luojan Hengen antaman eksytyksen tulosta, eikä niiden tekstejä kannata tutkia eikä jakaa lainkaan. Harhaanjohtava esimerkki enkeliopetuksen lisäksi apogryfisissä kirjoissa löytyy esimerkiksi Viisauden kirjasta, luvusta seitsemän: Niinpä minä rukoilin Jumalaa, ja Hän antoi minulle ymmärrystä. Käännyin Hänen puoleensa ja sain viisauden Hengen. Luoja ei suunnitelmansa mukaisesti anna ihmiselle suoraan, ilman totuudessa kasvamista ja ilman Pyhää Henkeä minkäänlaista oikeaa ymmärrystä ja viisautta vaan eksytystä. Vanhan testamentin tapahtumat ovat täysin eri asia, kuin Jeesuksen ristinkuoleman jälkeiset tapahtumat. Luoja antaa totuutta ihmisille konkrettisesti ihmiseksi syntyvän Kristuksen tai Pyhän Henkensä kautta, ja Pyhän Hengen ohjaus on ihmisen aina itse ansaittava totuudellisessa uskossa ja totuudessa kasvamalla. Koulutus-välilehti kertoo Pyhän Hengen vastaanottamisesta tarkemmin.

Henkinen ihminen voi kertoa, miten maapallolla on tällä hetkellä enkeleitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Todellisuudessa tämä tarkoittaa, että Luojan antamaa eksytystä on maapallolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Enkeleihin hurahtanut ihminen ei ymmärrä sitä, että enkeleiden palvominen johtaa samaan paikkaan kuin saatanan palvominenkin eli kadotukseen. Ihmiset ymmärtävät saatanan merkityksen, mutta eivät enkeleiden merkitystä. Paavalin toinen kirje korinttilaisille kertoo, miten helposti harhaoppisuus voi levitä ihmisten keskuuteen, sillä, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Luojan Hengen antamaa eksytystä on kuitenkin tarjolla niin paljon, kuin ihminen on valmis ottamaan vastaan. Henkisyyttä tulee tänä päivänä vastaan joka suunnasta, ja jos ihminen lähtee siihen mukaan, hän saa aivan varmasti eksytystä lisää. Ihmisen tulisi kuitenkin keskittyä ainoastaan Luojaan sekä Luojaan Kristuksena, ihmisten Pelastajana ja Vapahtajana. Niin kauan kun ihminen palvoo harhaoppisesti enkeleitä tai muita henkilolentoja ja henkiä, hänelle annetaan heistä valheellisia näkyjä, tuntemuksia ja viestejä. Kaikki nämä asiat tulevat ihmisen tietoisuuteen Luojan Hengen kautta, jonka avulla Luoja ylläpitää ja kontrolloi ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa sekä mittaa ihmistä joka hetki.

Henkiset ihmiset yrittävät usein selvittää oman enkelinsä nimeä, mutta se on täysin turhaa, sillä totuudellisesti mitään nimiä ei ole ihmisille annettavaksi. Valheen ja eksytyksen kautta nimiä ja tehtäviä kyllä riittää. Enkeleitä ei pidä koskaan rukoilla tai kiittää, sillä rukoukset ja kiitokset kuuluvat ainoastaan Luojalle. Ihmisen olettamat enkelit eivät tuo totuudessa tämän maailman ihmiselle minkäänlaista runsautta, iloa, onnea, rakkautta, viisautta, puhdistumista, parantumista, henkistä suojausta, henkistä maadoittumista, suojelusta, varjelusta, siunausta, menestystä tai rikkautta. Jos jotakin näistä saa olettamiensa enkeleiden kautta, saa sen valheen kautta, mikä on aina vakava asia ja vaikuttaa ihmisen pelastumiseen. Kun ihminen kuvittelee toimivansa enkeleiden tai joidenkin 'valon auttajien', avaruuden olentojen tai 'ylösnousseiden mestareiden' kanssa, hän toimii todellisuudessa saatanan eli eksyttäjän eli kiusaajan kanssa. Eksytyksellä eli kiusauksilla Luoja punnitsee ja mittaa ihmistä totuudessa. Luoja kyllä varoittaa ihmisiä Raamatun lehdillä saatanasta, joka tekeytyy valon enkeliksi. Enkeleiden kanssa toimiminen ei ole viatonta eikä vaaratonta. Ihmisen on hyvä ymmärtää, että Luoja ei koettele ja eksytä ihmistä koskaan mielivaltaisesti ilman syytä ja siitä etukäteen ilmoittamatta. Ihminen voi kutsua toisia ihmisiä tai jopa itseään enkeliksi, mutta tämä on ihmisen korottamista. Enkelit yhdistetään ihmisten keskuudessa hyvin usein johonkin ylevämpään, auttavaan toimintaan ja maalliseen kauneuteen.

Luoja toimii maailmankaikkeudessa, mutta ainoastaan Sanansa kautta, ei koskaan suoraan. Sanassaan Luoja voi toimia Ihmisen Poikana kuten Hän toimi Jeesuksena Kristuksena, Henkenä, totuudessa kulkeville Pyhänä Henkenä, henkiolentona tai missä muodossa tahansa, sillä mitään rajoituksia Luojalla ei ole. Sanansa kautta Luoja voi toimia myös luodun henkiolennon, kuten saatanan tai enkelin kautta. Ihminen ei saa kuitenkaan keskittyä enkeleihin, eikä jakaa heistä tietoa, sillä ihmisen tulee keskittyä vain Luojaan ja Kristukseen. Luoja ei tarkoita kuitenkaan samaa asiaa kuin maailmankaikkeus, sillä kyse on luodusta tilasta, jonka ihminen käsittää myös avaruutena, kosmoksena tai universumina. Luoja toimii tässä luomassaan maailmankaikkeudessa Sanansa kautta lukemattomissa eri muodoissa, myös sellaisissa, joita ihminen ei käsitä. Raamatussa on paljon kertomuksia siitä, miten Luoja on toiminut menneinä aikoina ihmisten kanssa enkelin välityksellä. Tämä viestittää myös siitä, että Luoja, joka on ihmiselle käsittämätön voima, ei voi toimia maapallolla eikä koko luomassaan universumissa suoraan, vaan aina Sanansa kautta, sillä muuten koko universumi tuhoutuisi kaikkine siellä olevine elementteineen, myös luotuine ihmisineen. Luoja antaa kaikelle elämän, mutta Hän voi myös tuhota kaiken luomansa. Enkeleitä, tai pikemminkin ihmisten ajatusta heistä, tarvitaan myös ihmisen uskon koettelemiseen. Luoja voi toimia henkiolentona, tai lähettää ihmisen luokse henkiolentonsa, mutta ihminen ei ymmärrä sitä, että koettu henkiolento, joka on esimerkiksi ihmisen käsittämä enkeli, henkiopas, valonauttaja, ylösnoussut mestari, vainajahenki tai miten hyvänsä nimetty tai koettu henkiolento, on sama asia kuin eksyttäjä eli saatana. Kun Luoja toimi Jeesuksena Kristuksena maan päällä, Hän toi ihmisille nimenomaan Pyhän Henkensä, ei minkäänlaisia henkiolentoja avuksi. Tämä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää ja muistaa. Kun ihminen haluaa kasvaa ja toimia Luojan totuudessa Luojan ohjeistamalla tavalla, ihminen voi vastaanottaa Pyhän Hengen, muttei koskaan henkiolentoa totuudessa. Todellinen konkreettinen tuki on Sanansa kautta ihmiseksi syntyvä Luoja eli Kristus. Mitään muuta totuudellista tukea Luoja ei ihmisille anna. Jos ihminen ei tätä ymmärrä ja pyytää enkeleitä, hän saa niitä, mutta silloin pitäisi ihmisen ymmärtää, että hän ei toimi Luojan totuudessa, vaan on pyytänyt saatanan avukseen. Ja tämän ihminen myös saa. Luoja on käyttänyt ihmistä muistuttavaa enkeliä aikanaan viestintuojana, jolloin Luoja on lähettänyt enkelin tuomaan omaa viestiään ihmisille. Kun viestiä tuo enkeli, Luoja mittaa ihmistä sillä, alkaako ihminen palvomaan tätä enkeliä vai Luojaa. Enkeliä ei ihminen voi kuitenkaan koskaan vastaanottaa totuudessa ja turvallisesti ilman Pyhän Hengen ohjausta ja tukea. Kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen, hänellä on täysi työ kasvaa totuudessa ja totuudellisessa uskossa Luojan antamissa koettelemuksissa ja kärsimyksissä, eikä tähän kasvamiseen yleensä enkelit kuulu.

Ihmisen ei tulisi koskaan kuvitella olettamiaan enkeleitä lempeiksi ja vaarattomiksi olennoiksi, jotka rakastavina ohjaavat ja palvelevat ihmistä tämän kaikissa pyynnöissä, sillä Luoja toimii henkiolentojensa kautta myös pahana henkenä eli saatanana. Kun ymmärtää sen, että Luoja ei anna ihmisille enkeleitä avuksi totuudessa, ymmärtää myös sen, että ihmisen tulee etsiä ainoastaan Luojaa ja Luojaa Kristuksena. Raamattu kertoo Apostolien teoissa miten Samassa Herran enkeli löi Herodesta, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle. Madot söivät hänet, ja niin hän heitti henkensä. Tässä tapahtumassa Herodes vastaanottaa Luojan vihan, ja Luoja toimii Sanassaan itse Herran enkelinä pannessaan tuomionsa täytäntöön. Samaa viestittää Toinen Samuelin kirja: Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti tuodakseen hävityksen sinne, Herra katui tuhotyötä ja sanoi enkelille, joka hävitti kansaa: ' Jo riittää. Laske kätesi.' Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen kohdalla. - Nähdessään enkelin surmaavan kansaa Daavid sanoi Herralle: 'Minähän olen syntiä tehnyt, minä olen tehnyt väärin. Mutta entä tämä minun laumani, mitä se on tehnyt? Osukoon kätesi minuun ja isäni sukuun.' Matteuksen evankeliumi kertoo enkelikuvauksen kautta ihmisen tuomiosta Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. - Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat Hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. - Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. Raamatussa on luettavissa hyvin monia vastaavia tapahtumia, jotka liittyvät ihmisen rankaisemiseen. Koska Luoja ei enää ilmennä itseään tässä ajassa näin vahvasti ja totuus Luojasta on saastutettu, seuraamukset ihmisen teoista eivät ole tulleetkaan samantien tässä elämässä, vaan tuomio ja sen täytäntöönpano on tapahtunut vasta maallisen elämän jälkeen.

Vanhan testamentin Joosuan kirjassa Herran sotajoukon päällikkö ei tarkoita Arkkienkeli Mikaelia, niinkuin virheellisesti voitaisiin tulkita, vaan Luoja ilmestyi tässä tapahtumassa Sanansa kautta Joosualle. Toisessa Mooseksen kirjassa Luoja ilmestyi Sanansa kautta myös tulessa, joka ei kuluttanut lainkaan pensasta. Vanhan liiton aikana ja ennen Jeesuksen Kristuksen uhria, Luoja näyttäytyi Sanassaan ihmismäisen hahmon lisäksi myös pilvenpatsaana ja tulipatsaana, kuten Vanhan testamentin Mooseksen kirjoista voidaan lukea. Kun Jaakob paini Herran kanssa, hän paini Jumalan kanssa, sillä hänen vastustajanaan oli Luoja, joka toimi Sanansa kautta Jaakobin kanssa. Jumalien pojat mainitaan Mooseksen ensimmäisessä kirjassa aikaa ennen vedenpaisumusta. Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Nämä jumalien pojat eivät olleet kuitenkaan minkäänlaista enkelialkuperää, vaan kansaa, jonka Luoja oli luonut normaalia ihmistä isokokoisemmaksi. Tälläkin hetkellä maapallolla on erilaisia ihmisrotuja, joiden ulkonäkö poikkeaa toisistaan ja myös kehon koko voi olla pienempi eri alueen ihmisillä. Tämä Vanhassa testamentissa mainittu isokokoinen, fyysisesti vahva kansa palvoi myös epäjumalia eli erilaisia jumalia. Jumalien pojat viittaa ainoastaan normaalista poikkeaviin ja pakanallisiin ihmisiin, ei koskaan Sanassaan toimivaan Luojaan itseensä.

Jeesus Kristus viittaa enkeleihin Matteuksen evankeliumissa sanomalla Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Luoja voi lähettää Sanansa kautta lukemattoman määrän henkiolentoja, mikäli Hän haluaa sen tehdä. Useinkin ihmisen tietoisuuteen annettu Luojan Hengen tuoma ajatus, mielikuva tai näky henkiolennoista kuitenkin riittää. Vaikka Luoja syntyi Sanansa kautta Ihmisen Pojaksi, se ei tarkoita, etteikö Hän pystyisi samaan aikaan olemaan lukemattomissa muissa paikoissa läsnä. Henki on Yksi ja kaikissa Luojan luomissa henkiolennoissa on läsnä Luojan tietoisuus, joka ohjaa henkiolentoja jatkuvasti. Sielut eivät tähän yhteen Henkeen tai mittaamattomaan Luojan tietoisuuteen kuitenkaan kuulu. Sielulla on oma erillinen tietoisuutensa, jota Luoja ohjaa koko ajan. Ihmisen tulee uskoa Luojaan itseensä sekä myös Luojaan Ihmisen Poikana, mutta ihmisen ei tule koskaan keskittyä eksyttäviin henkiolentoihin kuten enkeleihin, joiden kautta Luoja voi myös toimia. Näitä muita Luojasta peräisin olevia henkiolentoja ei ole ihmisen lupa palvoa, sillä silloin sorrutaan luodun olennon palvomiseen. On vain yksi Ihmisen Poika, Messias eli Kristus, johon ihmisen tulee uskoa. Paavali kertoo tästä kirjeessään roomalaisille uskoville seuraavasti: Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, - on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta Hän oli Daavidin jälkeläinen; - pyhyyden Hengen puolelta Hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, - ja Häneltä minä olen saanut armon ja apostolinviran, jotta Hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen. - Näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te. - Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Room. 1:2-7. Matteuksen evankeliumissa mainitaan, miten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. -- Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tässä tekstissä Henki on Luojan Henki ja paholainen eli kiusaaja on edellä mainitussa tekstissä Luojan luoma henkiolento, joka koettelee maanpäällistä Kristusta eli ihmiseksi syntynyttä Luojaa itseään autiomaassa ennen toimimisensa alkua. Jeesusta palvelevat enkelit pitivät huolta Luojan käskystä maanpäällisestä Kristuksesta. Ihmisen eksyttäminen tapahtuu usein Luojan Hengen kautta ihmisen tietoisuudesta käsin, mutta joskus tarvitaan myös konkreettisempaa puuttumista, jolloin Luoja käyttää eksyttäjänä henkiolentoa. Saatanaa ei tarvittaisi, mikäli ihminen olisi totuuden vastaanottaessaan pitänyt kuuliaisesti saamansa totuuden ja levittänyt sitä puhtaana kaikkialle maailmaan.

Nykyisestä arkkienkeleiden ja yleisesti enkeleiden palvonnasta päätellen enkelieksytys on otettu hyvin suuressa määrin ja jopa innokkaasti vastaan ilman minkäänlaista ymmärrystä Luojan totuudesta ja ihmisten koettelemisesta ja eksyttämisestä. Kun ihmisellä ei ole Luojan antamaa totuutta, Pyhää Henkeä, Herran pelkoa eikä kunnioitusta, nöyryyttä ja ymmärrystä Luojaansa kohtaan, puuttuu myös ymmärrys opetuksista ja ihmisen tekojen seuraamuksista. Kun ihminen alkaa toimimaan henkisyydessä tai hänen tietoisuuteensa tuodaan henkisyyteen tai hengellisyyteen liittyviä asioita, Raamatun tulisi olla ensimmäinen kirja, joka ihmisen tulisi lukea oman ymmärryksensä lisäämiseksi. Vanhan testamentin puolella on kuitenkin paljon kohtia, jotka oli tarkoitettu vain sen ajan juutalaisille. Jos näitä asioita ei tunnista, vaan tulkitsee niitä itseään koskeviksi, kannattaa pysyä Uuden testamentin teksteissä, mutta niitäkään kaikkia ei voi suoraan soveltaa itseensä. Vaikka Raamattu on vaikea tulkittava, siitä löytyy kuitenkin melko selkeät viestit, etenkin Jeesuksen antamissa opetuksissa, kuten Matteuksen evankeliumissa olevassa vuorisaarnassa, miten ihmisen tulee toimia ja mitä asioita hänen tulee karttaa. Tärkeintä on ymmärtää se, että ihmisen ei tule turvautua tai kääntyä hädässään ensimmäiseksi toisen ihmisen tai olettamiensa enkeleiden puoleen, vaan rukoillen Luojansa puoleen. Moni ihminen kulkee tässä ajassa valheen tiellä itse sitä ymmärtämättä, mutta kuka uskoo Luojaan sekä uskoo Luojaan Ihmisen Poikana eli Jeesuksena Kristuksena, saa apua, jos ymmärtää Luojan antamia ohjauksellisia viestejä ja pyrkii totuutta kohti nöyrästi ja omia tekojaan katuen. Raamattu ei ole selkeä käsitteissään, sillä Raamatun totuudelliseen tulkitsemiseen ja opettamiseen tarvitaan aina Pyhän Hengen tuki, jota ei ole tässä ajassa helppoa saavuttaa. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen sanoin: Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuaamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. Luoja ei koskaan anna omaa totuudellista tukeaan eli Pyhää Henkeään valheessa toimivalle ihmiselle, jolta puuttuu totuudellinen usko ja totuudellinen ymmärrys Hänestä sekä Herran pelko ja nöyryys.

Luoja koettelee ja eksyttää ihmisiä hyvin usein enkeleiden avulla, sillä enkeleitä ei ole ihmisen lupa palvoa. Tämä tieto on myös selkeästi luettavissa Raamatusta ilman ihmistä sekoittavaa symboliikkaa. Enkeli-nimitys ei kuitenkaan tarkoita aina taivaassa olevaa enkeliä jokaisessa Raamatun kohdassa. Enkeli voi joissakin tapauksissa tarkoittaa myös ihmistä itseään, sillä Luojaa kunnioittavasta ja Luojaan uskovasta ihmisestä voidaan käyttää myös tällaista nimitystä. Ilmestyskirjan seurakunnalle tarkoitetuissa kirjeissä totuudellisesti uskovaa ihmistä kuvataan nimenomaan enkeli-nimityksen kautta. Vanhan testamentin Hesekielin ja Jesajan kirjoissa ihminen kuvataan kerubiksi sekä myös Kointähdeksi, sarastuksen pojaksi, joka harhautui Luojan viitoittamalta tieltä ja karkotettiin Luojan yhteydestä. Meri kuvaa Raamatussa kansoja eli ihmisiä, taivaalta putoaminen tarkoittaa ihmisen lankeamista maallisuuteen, itsekkyyteen ja harhaoppisuuteen. Sinä olet käynyt ylpeäksi, sinä sanot: 'Minä olen jumala, minä istun jumalten istuimella keskellä merta.' Ihminen sinä olet, et jumala, vaikka pidät itseäsi jumalana. -- Kun kävit kauppaa kaikkialla, sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut vartijakerubini, välkehtivien kivien keskeltä. --- Voi, sinä putosit taivaalta, sinä Kointähti, sarastuksen poika! Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja! Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut: 'Minä tahdon nousta taivaisiin! Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi. Luoja ei kuitenkaan salli, että ihminen korottaa itsensä Hänen vertaisekseen. Nämä Vanhan testamentin sanat, jotka Luoja on sanonut Obadjan kirjassa, pätevät edelleen myös nykyihmiseen: Sydämesi röyhkeys on sokaissut sinut. Sinä asut kallioiden kätköissä korkeilla vuorilla ja sanot sydämessäsi: 'Kuka voi syöstä minut alas?' - Vaikka kohoaisit korkealle kuin kotka, vaikka tekisit pesäsi tähtitarhoihin, sieltäkin minä syöksen sinut alas, sanoo Herra. Taivaasta ei ole langennut eikä syösty maan päälle yhtäkään enkeliä, josta olisi tullut ihmistä harhauttava ja riivaava saatana, sillä Luoja toimii Sanassaan kaikkien enkeleidensä kautta . Taivas sana symbolisoi monessa Raamatun kohdassa puhdasta uskoa tai Luojan ja Kristuksen yhteydessä olemista, se ei tarkoita jokaisessa kohdassa yksinomaan Luojan taivasta.

Luoja on kyllä opettanut ihmisille, ketä tulee palvoa. Paavali kertoo Apostolien kirjan mukaan, miten hän palvoo nimenomaan Luojaa, ei viestintuojaa. Viime yönä näet vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Vasta Pyhän Hengen vastaanotettuaan ihminen voi ottaa vastaan turvallisesti Luojan antaman viestintuojan kuten enkelin, mikäli se on tarpeellista, sillä Luojan antaman Pyhän Hengen totuudellisen tuen ja ohjauksen avulla osataan ottaa Luojan lähettämä henkiolento Luojan totuudessa ja oikealla ymmärryksellä vastaan. Heprealaiskirje painottaa myös tätä asiaa: Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka ovat saaneet osakseen autuuden. Enkeleitä ei ihminen saa koskaan palvoa eikä heidän edessään kumartua palvomisen merkiksi. Ilmestyskirjassa Luoja kertoo tämän asian itse myös suoraan Johannekselle ilmestyessään Sanassaan henkiolentona: Minä, Johannes, olen kaiken tämän kuullut ja nähnyt. Kuultuani ja nähtyäni sen minä heittäydyin kasvoilleni kumartaakseni enkeliä, joka oli sen minulle näyttänyt. - Mutta hän sanoi: 'Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa!' Tässä Raamatunkohdassa Luoja sanoo selvästi sen, mitä ihminen ei ole itse ymmärtänyt. Luoja on ilmoittanut ihmisille oman tahtonsa ja enkeleiden palvominen ei kuulu Hänen tahtoonsa. Ihmiseksi syntynyt Luoja eli Kristus on kuitenkin se, jonka kautta Luoja on ihmisiä opettanut ja Hänen kauttaan ihminen on pelastuva, ei enkeleiden. Heprealaiskirje kertoo lisää Kristuksesta ja enkeleistä, sekä jälleen Ihmisen Pojaksi syntyvästä Kristuksesta. Ei Jumala ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut: - Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Eikä myöskään näin: - Minä olen oleva Hänen Isänsä ja Hän on oleva minun Poikani. - Kun Jumala jälleen tuo Esikoisensa maailmaan, Hän sanoo: -Kaikki Jumalan enkelit kumartakoot Häntä. Uuden testamentin Ilmestyskirja kuvaa taivaassa tapahtuvaa Jumalanpalvelusta ylistävine enkeleineen, mutta taivaassa ei tällaisia menoja kuitenkaan järjestetä. Jumalanpalveluksia pidetään vain maapallolla ja ihminen ymmärtää tällaista toimintaa, joten kohdassa oleva asia selitetään ihmiselle maallisin sanankääntein. Enkelit palvovat aina Luojaa ja toimivat aina kuuliaisena Luojan antaman ohjauksen mukaan, sillä Luoja on Sanansa eli Kristuksen kautta luonut kaikki enkelit ja toimii heidän kauttaan. Taivas ei ole minkäänlainen fyysinen paikka niinkuin maapallo on, sillä Henki ja henkiolennot eivät tarvitse mitään fyysistä ympärilleen. Luoja voi kertoa ja opettaa asioista myös enkelisymboliikan kautta, ja sillä on aina selvä tarkoitus, miksi Luoja tekee niin. Vaikka Raamattu kuvaa Ilmestyskirjassa Ikiaikaisen valtaistuinta, kuvaus on kuitenkin symbolinen, jolla kuvataan Luojan taivaallista valtaa yli kaiken.

Raamatussa olevissa tapahtumakuvauksissa voidaan käyttää myös yleisesti Raamatussa toistuvia numeroita, joilla on määrätty, symbolinen merkitys. Ilmestyskirjassa mainitaan muun muassa Jumalan seitsemän enkeliä, ja tämä enkelikuvaus symbolisoi Luojan täydellisyyttä ja pyhyyttä, sillä luku seitsemän on Raamatussa täydellisyyden luku. Myös ilmestyskirjan seitsemän ukkosta symbolisoi samalla tavalla Luojan täydellisyyttä ja ukkosien kautta tuodaan esille myös Luojan voimaa. Vastaavasti kolme enkeliä symbolisoi Luojaa, sillä luvulla kolme viitataan Kolmanteen taivaaseen, Luojan omaan asuinsijaan maailmankaikkeuden yläpuolella. Luku kolme ei kuitenkaan symbolisoi Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä Luojana, sillä rajaamalla Luojan vain näihin kolmeen olomuotoon ihminen pienentää Luojan ja sortuu Jumalan pilkaamiseen. Neljä enkeliä, jotka pidättävät neljää tuulta, kuvaavat symbolisesti kirouksia, jotka tulevat Luojalta tähän maailmaan luonnonvoimien kautta. Neljä on luku, joka viittaa ihmisten maailmaan, jossa on neljä vuodenaikaa ja neljä ilmansuuntaa. Luku neljä liittyy aina kirousten vastaanottamiseen. Henkisyyden opeissa toimitaan myös vahvasti lukujen kautta. Lukusarja 11:11 merkitsee henkisten uskomusten mukaan energiaporttia tai energiaportaalia, johon liitetään oman henkisen energian vahvistuminen ja eteneminen korkeammalle tietoisuuden värähtelytasolle. Todellisuudessa lukusarja, jossa on neljä ykköstä tarkoittaa luvun yksi osalta Luojaa, joka on yhtenä Henkenä kaiken tämän maailman luomisen ja toiminnan takana, myös valheeseen eksyttämisen takana. Neljä ykköstä tarkoittaa kirouksia, joita Luoja antaa ihmisille suunnitelmansa mukaisesti, myös henkisille ihmisille. Vaikka henkisyydessä toimittaisiin 'ihanien ja rakastavien enkeleiden tai valonauttajien kanssa' tulee muistaa, että eksyttäjä eli saatana esiintyy myös valon enkelinä.

Kerubien ja serafien symboliikkaa avataan myös Luojan tahdosta. Molempiin sisältyy symboliikan lisäksi numeroita. Kerubit, neljä kuusisiipistä olentoa, jotka ovat kuin enkelin irvikuvia, sekasikiöitä, ja joilla on silmiä joka puolella ja hahmona leijona, härkä, ihminen ja kotka, kuvaavat erityyppisiä kirouksia, joita Kolmiyhteinen Luoja tulee ihmisille Ilmestyskirjan luvun neljä mukaisesti antamaan. Hesekielin kirjan ensimmäinen luku kuvaa samaa asiaa hieman eri tavoin: ... Niillä oli ihmisen muoto, mutta kullakin oli neljät kasvot ja kullakin neljä siipeä... Niiden kasvot olivat kuin ihmisen kasvot, mutta oikealla puolella oli leijonan kasvot ja vasemmalla härän kasvot, ja vielä niillä oli kotkan kasvot, kaikilla neljällä yhtä lailla. Taas toistuu luku neljä, tämä maailma sekä kiroukset ja niihin liittyvät vitsaukset. Leijona kuvaa niitä kirouksia ja näihin liittyviä vitsauksia, joita ihminen joutuu tulevina aikoina vastaanottamaan maanpiirin kautta, ihmisen kautta tulee ihmisen pahuus ja julmuus, härkä liittyy peltojen viljelyyn eli ruoan puutteeseen ja kotka liittyy niihin kirouksiin ja vitsauksiin, jotka tulevat ilmasta käsin. Silmät kerubien joka puolella käsittävät koko maailmaa. Samat kiroukset kuvaillaan molemmissa kirjoissa. Ihminen on ymmärtämättömyyttään ottanut ikävästi eksytyksen vastaan kuvatessaan kirkkotaiteessa Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen näiden ihmiskunnalle tulevien kirousten kanssa.

Raamatussa kuvataan sekä Vanhan että Uuden testamentin puolella Liitonarkkua ja sen päällä olevaa kahta kerubia, joiden siipien lukumäärä on yhteensä neljä, koska normaalista poikkeavia lukumääriä ei anneta. Kerubit siipineen symbolisoivat taas luvulla neljä tämän maailman kirouksia vitsauksineen, joita ihmiset tulevat vastaanottamaan. Kun Luoja karkotti ihmisen paratiisista, kerubit ja salamoiva, leimuava miekka asetettiin Eedenin puutarhan itäpuolelle vartioimaan elämän puulle johtavaa tietä. Kuvaus on symbolinen ja kertoo kirouksista, jotka ihminen sai langetessaan oikealta tieltä. Raamatun kohta kertoo myös, miten elämän puulle päästäkseen eli pelastuakseen ihminen joutuu ottamaan maan päällä ollessaan kiroukset vastaan kärsimyksen kautta. Ilmestyskirjassa kerubeilla kuvataan olevan kuusi siipeä ja sillä on oma merkityksensä. Kuusi on Raamatussa aina ihmistä kuvaava luku. Kolme kuutosta peräkkäin merkitsee ihmistä, joka on korottanut itsensä Luojan veroiseksi. Kolme kuutosta kuvaa myös eksytyksen vastaanottanutta ihmistä, joka toimii saatanana tai antikristuksena eli toisen ihmisen syyttäjänä, sortajana tai eksyttäjänä, joka ei toimi Luojan totuudessa ja totuudellisessa uskossa. Missään symboliikassa vastaavasti kolme kolmosta tai kolme seiskaa ei kuvaa Luojaa, sillä Luojaa symboloi yksi kolmonen ja yksi seiska. Koska ihminen korottaa itsensä Kolmannessa taivaassa olevan Luojan veroiseksi, kuutosia on kolme.

Serafi symboloi Luojan tulta. Serafeista puhutaan Raamatun Vanhan testamentin Jesajan kirjan kuudennessa luvussa: Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. Kuusi siipeä kuvaavat taas ihmistä itseään. Kasvojen peittäminen kuvaa sitä, miten ihminen hylkää Luojan antaman totuuden. Siivet ovat kuin peite ihmisen kasvoilla, jolloin totuutta ei nähdä eikä edes haluta nähdä. Ruumiin verhoaminen tarkoittaa sitä, miten ihminen ei ymmärrä tai tunnusta Luojan, Ihmisen Pojan, Jeesuksen Kristuksen puhdasta uhria, Hänen ruumistaan ja vertaan, jotka annettiin Luojan valitsemien ihmisten syntien sovittamiseksi. Lentävät siivet kuvaavat sitä, miten tämä kaikki valhe leviää yli maanpiirin. Se, että serafit seisovat Herran yläpuolella symboloi sitä, miten ihminen on korottanut itsensä Luojan yli. Ihmisen palkka tästä kaikesta on kirous, eli vastaanottaa Luojan tuli. Ihmisen tulee kuitenkin muistaa, että kun hän pääsee osalliseksi Luojan totuudesta ja rakkaudesta, tässä rakkaudessa ei ole pelkoa, kohtasi ihminen maan päällä mitä tahansa. Totuudellinen tie johtaa askel askeleelta kohti vahvempaa totuudellista uskoa ja Luojan totuutta, rakkautta ja ikuista elämää. Ihmisen on hyvä muistaa, että Luoja pitää aina huolen omistaan, kun ihmisellä on totuudellinen usko ja hän toimii totuudessa, eikä valheessa. Luoja ei koskaan hylkää ihmistä suoraan, sillä kirousten kautta ihmistä opetetaan etsimään Luojaansa ja kasvamaan Hänen totuudessaan ja rakkaudessaan. Jos ihminen käsittäisi Luojan suuruudesta ja voimasta edes pienenkin osan, hän kunnioittaisi ja pelkäisi Häntä todella ja enkelioppi eli angelologia samoin kuin numerologiakin sekä moni muukin harhaoppi olisi jäänyt syntymättä. Enkelit, numeroiden kautta oman elämän tulkinta tai oletetun henkimaailman kanssa numeroilla viestiminen eivät ole ihmistä itseään varten, vaan ne liittyvät Raamatun symbolisiin viesteihin sekä ne liittyvät vahvasti myös ihmisen eksyttämiseen. Ilmestyskirjassa tuodaan näitä kaikkia elementtejä käyttämällä ilmi useita viestejä tulevasta, sekä painotetaan myös sitä sanomaa, että ihmisen tulee palvoa vain Luojaa eikä enkeleitä.

Monet ihmiset uskovat itse luovansa oman elämänsä tapahtumat ja puitteet sekä vaikuttavansa niihin itse, mutta tämä ajatus ei tule totuudesta. Ihminen ei valitse omaa polkuaan itse. Luojan Henki tuo ihmiselle suunnitelmansa mukaisesti erilaisia ajatuksia, ja kaikki toteutuvat asiat ja tapahtumat ovat valmiina ihmisen elämänsuunnitelmassa, jonka Luoja on tehnyt. Tässä suunnitelmassa ei ole mitään muuta ihmisen omaa, kuin se tulokseen vaikuttava asia, jossa näkyy ihmissielun usko, uskon puute, oppiminen ja oppimattomuus. Tämä suunnitelma ei ole mikään konkreettinen, nähtävillä oleva kirja, johon kirjataan ihmisen elämän tapahtumat, vaan kaikki on talletettu Luojan mittaamattomaan Henkeen. Minkäänlaisia henkisten ihmisten uskomia, karmaan liittyviä akaasisia aikakirjoja ei ole olemassa. Ihminen ei luo täällä itse mitään, vaan hän toteuttaa oppimisen ja oppimattomuuden mukaisesti niitä asioita, joita Luojan Henki hänen tietoisuuteensa ja elämäänsä antaa, niin hyvässä kuin pahassa. Koska ihminen ei pysty luomaan mitään, hän ei myöskään pysty omilla ajatuksillaan vaikuttamaan mihinkään asiaan, sillä ihminen vaikuttaa täällä ainoastaan teoillaan, sanoillaan, eleillään ja ilmeillään. Tällä perusteella voi ymmärtää sen tosiasian, että vaikka henkiset ihmiset kuuluttavat kaikille omaa totuuttaan ihmisen vapaasta tahdosta, vapaata tahtoa ei ihmisellä ole, eikä ole koskaan ollutkaan. Luoja vie tätä maailmaa tiukasti eteenpäin oman suunnitelmansa mukaisesti, johon liittyy aina ihminen, ihmisen oppimattomuus ja uskon puute. Luoja on tehnyt tätä maailmaa koskevan suunnitelmansa jo ennen maailmankaikkeuden ja maapallon luomista.

Ihmisellä ei ole mikäänlaisia omia erityiskykyjä, omaa luovuutta tai omaa luomisvoimaa, sillä kaikki on Luojasta lähtöisin. Ihminen palvoo maan päällä toisia ihmisiä ja korottaa muita ihmisiä heidän ulkomuotonsa, kykyjensä, sankaritekojensa ja ansioidensa tähden ymmärtämättä sitä, että kaikki ihmisen ajatukset, ansiot ja kyvyt sekä ihmisen ulkoinen olemus annetaan Luojalta. Nykymaailmassa on tyypillistä, että ihminen palkitsee toista ihmistä hänen positiivisen tai arvostetun erityisyytensä takia. Koska ihminen ei helposti tai luontaisesti pysty tekemään pyyteettömiä lähimmäisenrakkauden tekoja tässä maailmassa, niin ihminen, joka tekee erityisen hyvän tai merkittävän teon elämänsuunnitelmansa mukaisesti, on tämän maailman sankari. Ihminen itse ei ole kuitenkaan minkäänlaisten sankaritekojen, keksintöjen, mestariluomusten eikä myöskään teknologisten tai tieteellisten saavutuksien takana ihmisenä itse, vaan Luoja tuo ihmiselle eri asioita oman suunnitelmansa mukaisesti. Ihmisen tulisi ymmärtää, että Luoja ohjaa aivan kaikkea maan päällä, mikään asia ei ole Luojan ohjauksen ulkopuolella. Ihmisten keskuudessa erilaisten mestareiden, suurmiesten, pyhimysten, marttyyreiden, sankareiden, nerojen, luonnonlahjakkuuksien, ihmisoikeus- ja vapaustaistelijoiden, aikakausien ikonien, tähtien ja julkkisten ihannointi ja palvominen vie ihmistä aina poispäin Luojasta. Ihmisellä ei ole itsellään minkäänlaisia omia voimia eikä kykyjä ja lahjoja mihinkään toimintaan, sillä ihminen on täällä vain oppimassa sillä persoonallisuudella ja niillä ominaisuuksilla, jotka Luoja on hänelle antanut. Ihmisen kyvyt ja luovuus eivät ole koskaan ihmisen oman oppimisen tulosta.

Maanpäälliset kulkijat kalastelevat ja jakelevat toisille ihmisille kunniaa ja palkintoja erilaisista asioista ja saavutuksista, mutta kunnia kuuluu ainoastaan Luojalle. Myös uskova ihminen voi tuoda esille omaa ymmärtämättömyyttään, jos hän korottaa uskonsa takia kuolleita marttyyreita pyhiksi tai nimittää Raamatussa olevia Luojan työtä tehneitä henkilöitä esimerkiksi Jumalan 'supersankareiksi'. Raamatun tulkitsija voi virheellisesti kertoa, miten Toisessa Mooseksen kirjassa Mooses muutti veden vereksi tai miten Ensimmäisessä kuningasten kirjassa Elia sai aikaan sen, että ei satanut kolmeen ja puoleen vuoteen tai hän sai tulen lankeamaan taivaasta. Ihmisen tulee ymmärtää, että ihmissielu ei kykene itse tekemään ainuttakaan ihmetekoa, vaikka olisi Luojan valitsema profeetta, vaan Luoja tekee kaiken. Nämäkään ihmeteot eivät todella tapahtuneet Mooseksen tai Elian kehon eikä tietoisuuden kautta, sillä Luoja ei tarvitse ihmisen vähäistä tietoisuutta ja kehoa tähän tarkoitukseen. Luojan voimaa kuvataan kuitenkin ihmisen käden kautta tapahtuvaksi, ja tällä Luoja viestii siitä, että Hän toimii tässä tietyssä ihmisessä, joka uskoo Häneen totuudellisesti ja joka toimii Luojan ohjauksessa nöyrästi. Luoja on itse kaikkien tunnustekojensa takana ja Hän käyttää totuudellista ihmistä vain viestin tuojana eli sanansaattajana.

Moni ihminen pitää omaa sisäistä ääntään eli intuitiotaan omana viisauden äänenään, jota tulee uskoa, mutta todellisuudessa ihmisen ajatuksista vain osa on hänen omiaan. Ihmistä eteenpäin luotsaava Luojan Henki tuo hyvin paljon erilaisia ja hyvin eksyttäviä ajatuksia ihmiselle. Ihminen ei pysty erottamaan omia ajatuksiaan Luojan antamista ajatuksista, ellei harjaannu tähän asiaan totuudellisella tiellä. Silloinkaan ajatusten tunnistaminen ei ole täydellistä. Osa näistä ajatuksista tulee oppimisen näkökulmasta toteuttaa, osa tulee harkita tarkkaan ja yksinkertaisesti jättää täysin toteuttamatta tai toimia päinvastaisella tavalla. Jos ihminen toimisi omassa elämässään ainoastaan Luojan totuudesta ja totuudellisesta uskosta Luojaan sekä toteuttaisi lähimmäisenrakkautta täydellisesti, olisi myös ihmisen toteutuva elämänsuunnitelma täysin erilainen. Maailma olisi myös täysin erilainen paikka. Koska ihminen ei kykene tällaiseen toimintaan, Luojan suunnitelma ei tällaisia asioita sisällä. Raamatun Uuden testamentin toisessa korinttilaiskirjeessä tuodaan esille, miten meidän kykymme on saatu Jumalalta. Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjassa kerrotaan Luojan sanoin Minulta tulee ajatus, minulta sen toteutus, minä olen ymmärrys, minun on voima. Uuden testamentin Apostolien kirja avaa samaa asiaa kertomalla miten Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: - Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Luoja antaa ihmiselle aivan kaiken, kaikkein pienimmätkin asiat. Luoja myös ohjaa jokaisen ihmisen elämänkulkua, suunnitelmansa mukaisesti.

Kun ihminen ottaa eksytyksen vastaan, sen tuloksena maailma muuttuu entistä pimeämmäksi paikaksi. Eksytyksen tuloksena voidaan myös harhautua uskossa entisestään, jolloin omat ajatukset ja teot voivat muuttua entistäkin harhaoppisemmiksi, maallisiksi ja itseä korostaviksi. Ihmisestä voi tulla myös välinpitämättömämpi sekä muita ihmisiä arvostelevampi tai tuomitsevampi. Aina tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että toimitaan Luojan totuudessa ja lähimmäisenrakkaudessa, ja tähän ihmisellä on mahdollisuus Luojan koettelemalla ja kasvattamalla totuudellisella tiellä. Tässä maailmassa rakkaudellisin tavoin toimiminen on kieltämättä vaikeaa, kun pahuutta ja pimeyttä on niin paljon. Vaikka maailmassa on paljon tuomittavia asioita, ihmisen tulee keskittyä tuomitsemisen sijaan lähimmäisenrakkauteen. Tuomitsemalla muut ihmiset, ihminen tuomitsee myös itsensä Luojansa edessä. Mikäli muille ihmisille ei voi antaa anteeksi, ei ihminen itsekään saa Luojaltaan anteeksi. Lähimmäisenrakkaudessa toimiminen tarkoittaa yksinkertaisesti Luojan totuudellisessa rakkaudessa toimimista, ei ihmisen omassa maallisessa tai valikoivassa rakkaudessa toimimista. Vaikka keskityttäisiin esimerkiksi joidenkin henkisten ihmisten tavoin joka päivä rakkaudellisin ajatuksin tuomaan 'taivasta maan päälle', se ei tule toteutumaan, sillä ihminen ei edes ymmärrä, mikä Taivas on, eivätkä ihmisen ajatukset saa itsessään mitään konkreettista aikaan. Maanpäällistä elämää ei voi koskaan verrata Taivaaseen, sillä Taivas ei ole materialistinen eikä maallinen paikka. Taivaassa ei ole mitään fyysistä, eikä siellä ole minkäänlaisia ihmiselle ominaisia himoja, haluja eikä nautinnon tavoittelua. Taivas kuuluu vain ja ainoastaan Luojalle ja Luojan luomille henkiolennoille. Raamattu käyttää taivas käsitettä tavalla, jolloin ihmisen voi olla vaikea tulkita sitä, milloin tarkoitetaan Luojan Taivasta ja milloin ihmiselle luvattua taivasta tai Paratiisia, joka kuvaa Luojan yhteydessä olemista tai myös pelastuneen ihmisen lopullista asuinpaikkaa. Nämä ovat eri asioita, sillä Luojan Taivas ei ole ihmisen asuinsija. Ihminen nimeää myös monia maanpäällisiä paikkoja paratiisiksi, mutta pelkkä luonnonkauneus ei tee paikasta paratiisia. Tässäkään asiassa ihminen ei ymmärrä, minkälainen paikka paratiisi todellisuudessa on.

Raamattu puhuu paljon saatanasta, ja Luoja toimii tässä ominaisuudessa luodun henkiolennon kautta tai myös itse henkiolentona suunnitelmansa mukaisesti koetellakseen ihmistä. Luoja on tehnyt tästä maailmasta pimeyden maailman, johon Kristus on tuleva Tuomariksi ja josta erottuvat ne totuuden vastaanottavat ja totuudessa kasvavat Luojan valitut pelastukseen. Nyt on jo nähtävissä se, että ihminen ei anna Luojalle kunniaa tässä elämässä, vaan haluaa itse kaikesta kunnian. Moni myös kieltää Luojan ja Kristuksen. Vaikka osa palvoo heitä ja uskoo Heihin, usko on saastunut Luojan antaman eksytyksen ja paatumuksen seurauksena. Tämän maailman ihminen kulkee tämän maailman ja sen hullutusten mukaan, ei Luojan tahdon mukaisesti. Ihminen vastaanottaa siis siunausten sijaan kirouksia, jotka hän on itse ansainnut. Yksi Luojan antama symbolinen viesti ihmisen vastaanottamista kirouksista liittyy myös edellämainittuun Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen hahmojen kuvaamiseen ihmisille annettavien kirousten eli ihmisen, leijonan, härän ja kotkan kanssa. Ihminen joutuu nyt siunausten eteen tekemään tosissaan töitä, mutta sitä ennen hänen on löydettävä Luojan totuus ja pyrittävä sitä kohti. Totuudellinen tie ohjaa ihmistä tähän tavoitteeseen, Luojan totuudessa kasvamiseen ja totuudelliseen uskoon Kristus esikuvanaan. Hyvin usein Raamatussa saatanalla tarkoitetaan kuitenkin ihmistä itseään, joka on langennut ja suistunut siltä totuudelliselta uskon tieltä, jolla hänen olisi pitänyt kulkea. Jesajan kirjassa kerrotaan jo aikaisemmin mainitussa lainauksessa Sarastuksen pojasta, joka lankesi Luojan totuudesta ja korotti itsensä Luojan vertaiseksi. Kun ihminen ottaa Luojan antaman eksytyksen vastaan ja sortaa tai eksyttää harhaoppisuuteen muita ihmisiä, hän toimii itse silloin saatanana tai antikristuksena. Jeesus kertoo Johanneksen evankeliumissa ihmisen olemuksesta valheen tiellä saatanana seuraavasti : Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen Hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan Hän lähetti minut. - Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. - Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä.

Luoja opettaa eksytyksessä ja harhaoppisuudessa eläviä ihmisiä kohti totuutta ja totuudellista uskoa aina koettelemusten ja kärsimysten eli kirousten kautta, muuta tietä ei ole. Vaikka ihminen toimisikin hengellisessä tehtävässä, kyse ei ole Luojan antamasta siunauksesta vaan tämän kyseisen sielun elämää koskevassa suunnitelmassa olevasta asiasta. Uskova ihminen vastaanottaa myös kirouksia sekä Luojan antamaa eksytystä omassa elämässään. Koska Luoja on eksyttänyt kaikki ihmiset totuudestaan, myös Raamattua tulkitaan tässä ajassa virheellisesti ja muille tarkoitetut Luojan siunaukset omitaan itselle kuuluviksi. Mikäli ihminen haluaa toimia Luojan totuudessa, hänen tulee Luojan siunausten sijaan toivottaa toiselle ihmiselle Luojan rauhaa. Se on saavutettavissa jo rukouksen avulla, mikäli ihminen osaa rukoilla Hengessä ja totuudessa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus kertoo: Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka tämä maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Luukkaan evankeliumissa tulee ilmi, miten Jeesus opetti omalla esimerkillään, miten ihmisten tulee toivottaa toisilleen Luojan rauhaa: yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: 'Rauha teille'. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä kerrotaan samaa asiaa apostoli Paavalin sanoin: Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa. Vanhan Testamentin puolella myös Jesaja kertoo, miten tuleva Messias on Ihmeellinen neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan ruhtinas. Kuka tässä ajassa toivottaa toiselle ihmiselle Luojan siunausta, toimii valheessa ja eksytyksessä. Kun ihminen ottaa Luojan totuuden vastaan ja alkaa toimimaan sen mukaisesti, voi ihmiselle löytyä myös pelastuksen tie. Luojan siunauksien saavuttaminen on ihmiselle vaikeaa. Siunausten eteen ihminen joutuu kasvamaan totuudellisessa uskossa ja todella tekemään töitä totuudellisen kasvun eteen totuudellisella tiellä Luojan Hengen antamien kirousten alaisena. Vaikka Luoja antaakin siunauksia ihmiselle totuudellisella tiellä, tämän maailman kiroukset eivät häviä tästä elämästä minnekään. Niin kauan kuin ihminen elää maan päällä, hän vastaanottaa Luojan antamia koettelemuksia ja kärsimyksiä. Koska ihminen kasvaa totuudellisella tiellä, myös asenne Luojan antamiin kirouksiin muuttuu ymmärryksen lisääntyessä kiitollisuudeksi sekä myös iloksi siitä, että Luoja koettelee ja kasvattaa. Mikäli ihminen jakaa toisille ihmisille jotakin muuta kuin Luojan oikeaa totuutta eikä hän tee lähimmäisenrakkauden tekoja, hän toimii tällöin antikristuksena ja saatanana. Ihmisen on vaikea tunnistaa kirouksia, sillä ne voivat tulla myös enkelieksytyksenä, henkisten kykyjen, henkisten ja hengellisten karismaattisten ja hurmoshenkisten kokemusten sekä myös ihmiselle annettujen valheellisten tunteiden kautta, joihin voi kuulua myös valheellisen rakkauden ja ilon tuntemus. Ihminen ei omista vakuutteluistaan huolimatta ole itse minkäänlainen valo, ihanuus, voima, puhtaus, kirkkaus, rakkaus, hyvyys, viisaus eikä pyhyyden täyttymys. Nämä kaikki asiat kuvaavat ainoastaan Luojaa ja Luojaa Kristuksena, ei ihmistä.

Vaikka henkisyys on koukuttavaa, siitä on mahdollista päästä pois, jos itse niin todella haluaa. Tähän ei välttämättä kuitenkaan pystytä aina yksin, ilman totuudellista tukea ja ilman totuudellista uskoa. Kun Luojan antaman eksytyksen seurauksena henkisyys ja harhaoppisuus on saanut myös hengellisyydessä jalansijaa väärien opetusten takia, ihmisen on hyvin vaikea tunnustaa itselleen tällaista toimintaa valheelliseksi toiminnaksi. Harhaoppisuudesta, henkisyydestä ja etenkin niiden rippeistä voi olla vaikeaa irrottautua omin voimin, sillä Luojan Henki ei päästä ihmistä helpolla. Yksikään hengellisyydessä, henkisyydessä tai harhaoppisuudessa elävä ihminen ei halua tunnustaa elävänsä valheessa ja eksytyksessä, sillä niin moni kokee, että erilaiset koetut yliluonnolliset kokemukset, ihmeen kautta parantumiset, henkiolennot tai enkelit eivät ole Luojan antamaa eksytystä vaan siunausta. Ihminen ei tässä maailman ajassa saa kuitenkaan Luojalta siunauksia, vaan kirouksia. Kirouksiin kuuluu myös saatanan esiintyminen Pyhänä Henkenä, Jeesuksena, valon enkelinä tai valon sanansaattajana. Tähän eksytykseen kuuluu myös ihmiselle annettu valheellinen ilo, rakkaus ja tyytyväisyys. Moni kokee omaavansa henkisiä kykyjä ja saavansa Luojan siunausta sekä salaista tietoa, vaikka saakin eksytystä. Luojan totuus on eri asia kuin ihmisen oma totuus, joka miellyttää ihmistä enemmän.

Henkisyyden vaaroja voi olla vaikea ymmärtää, jos kokee, että saa olettamaltaan henkimaailmalta, enkeleiltä, valo-olennoilta tai suoraan Jumalalta, Jeesukselta tai Pyhältä Hengeltä rakkaudellista apua ja ohjausta elämäänsä. Koska ihminen ei itse hallitse henkisyyden osa-aluetta, on täysin mahdollista, että koettu rakkaudellinen ohjaus, joka on ihmisen eksyttämistä, voi joidenkin ihmisten elämässä muuttua täysin päinvastaiseksi. Silloin tämän ihmisen kohdalla on kyse Luojan antamasta herättelystä totuuteen, mutta hyvin karulla tai jopa kauhistuttavalla tavalla. Henkisyys ei ole koskaan mitään viatonta lasten leikkiä, eikä siihen tule koskaan suhtautua kevyesti. Joillekin henkisille tai uskoville ihmisille saatetaan antaa epämiellyttäviä kokemuksia esimerkiksi koetuista demoneista, mustasta enkelistä tai saatanasta, mutta kaikki eivät näin vahvoja viestejä saa. Henkisyyden oppi 'ei toivotun henkiolennon' kolmasti haastamisesta ei todellisuudessa ihmistä auta, sillä tämä oppi on syntynyt valheesta eikä totuudesta. Luoja herättelee ihmisiä pois valheesta eri tavoin, mutta viestit on hyvin helppo tulkita ihmisen omista tarkoitusperistä täysin väärin. Vaikka joillekin henkisille ihmisille annetaan myös pelottavia yliluonnollisia kokemuksia, tämä ei liity kuitenkaan ihmisen kokemaan unihalvaukseen, joka tapahtuu myös aivan tavallisille ihmisille. Myös tämän koettelemuksen kautta Luoja koettelee ihmisen uskoa. Vasta siinä vaiheessa, kun ihminen herää omaan mitättömyytensä sekä ymmärtää totuuden Luojan suuruudesta ja voimasta, loppuvat kaikenlaiset harhaoppiset sekä henkiset puheet ja toimet ihmisen elämästä ja alkaa totuuden etsiminen.

Hengellinen, Luojaan uskova ihminen voi ihmetellä, miksi hänen tulee lukea henkisyydestä kaikki tämä. Koska henkistä eksytystä on vaikea tunnistaa, myös uskova kristitty voi toimia henkisyyden pettävällä polulla ymmärtämättä sitä itse. Enkeleiden korostaminen, luotujen olentojen kuten pyhimysten ja vainajien palvominen, yliluonnolliset kokemukset, rukouksen voimasta parantuminen ja suoraan Jumalan, Jeesuksen tai Pyhän Hengen kanssa toimiminen ovat tästä esimerkkeinä. Kenellekään ei voi kertoa henkisyyden vaaroista, jos niitä ei itse tunnista eikä niistä ole mitään ymmärrystä. Pyhää Henkeä ei voi tässä ajassa vastaanottaa ilman ristin tietä, totuudellista opetusta ja ilman nöyryyttä, häpeää ja katumista sekä ilman tietoa siitä, että Luoja koettelee ihmistä jatkuvasti. Luojan antamaan totuudelliseen tiehen tulee aina sitoutua täydellä ymmärryksellä, sillä tämä tie on ihmisen loppuelämän mittainen matka. Ottamalla vastaan Luojan antaman eksytyksen, kristitty ihminen toimii myös henkisyyden pettävällä tiellä.

Henkisyys, new age, uushenkisyys, erilaiset uskonnot, angelologia, okkultismi, spiritismi, mediumismi, saatanan palvonta, pyhimysten palvonta, vainajien palvonta, henkiparannus, energiahoito, satanismi, shamanismi, noituus, wicca, teosofia, antroposofia, gnostilaisuus, ruusuristiläisyys, vapaamuurarius, temppeliherrat ym. ritarikunnat ja salaseurat, eksorkismi, esoteerisuus, parapsykologia, ufologia, rajatieto, qigong, jooga, tietoisuusjooga, ihmeiden oppikurssi, salaisuus-oppi, astrologia, mindfulness, NLP, numerologia ja paljon muuta; suuntauksia, oppeja, mentaalivalmennuksia, salaseuroja, lahkoja, ryhmiä, uskontoja, elämäntapoja ja filosofioita löytyy monilla eri nimillä, joihin ihmisiä eksytetään. Ihmisten eksyttäminen henkisyyteen ja myös muun tyyppiseen harhaoppisuuteen on seurausta siitä yksinkertaisesta syystä, että ihminen on maailmaa rakastamalla ja itsensä korottamalla ottanut vastaan Luojan antaman eksytyksen ja valheen. Kun ihminen vastaanottaa valheen, Luoja antaa hänen kokea valheen kautta asioita, jotka koukuttavat ihmistä entistä tiukemmin valheellisuuteen. Mitä syvemmälle esimerkiksi henkisyyteen mennään, sitä vaikeampaa sieltä on päästä pois, etenkään yksin. Henkisyys ja harhaoppisuus yleisesti hävittävät ihmisestä Herran pelon sekä nöyryyden ja kunnioituksen Luojaa kohtaan, eikä se ole koskaan hyvä asia.

Hengellisyys- ja Koulutus- välilehtien kautta saatua hengellisyyteen ja henkisyyteen liittyvää totuudellista tietoa saa aina halutessaan kertoa muille ihmisille. Luojan antamaa totuudellista tietoa ei ole kuitenkaan lupa liittää tai soveltaa omiin henkisiin tai muihin harhaoppisiin opetuksiin, jotka eivät palvele totuutta. Siihen tämä tieto ei ole tarkoitettu.


Toimin Luojan totuudessa ja ohjauksessa, ja tähän Luojan totuuteen ja ohjaukseen olen saanut kasvaa Luojan kutsumana Hänen tahtonsa mukaisesti totuudellisella tiellä. Tästä tiestä kerrotaan Koulutus-välilehdellä. Totuus on tärkeää omaksua, mutta sitä voi olla vaikea vastaanottaa kerralla. Palaa siis sivuille aina silloin tällöin, jotta sisäistäisit totuudesta mahdollisimman paljon. Luojan ohjaama puolentoista vuoden tutkimusmatka henkisyyteen toi ilmi sen, että mikään asia henkisyydessä ei kumpua totuudesta vaan perustuu eksytykseen ja valheellisuuteen. Vastaavasti Luoja on myös nostanut totuutta esille tämän päivän hengellisyydestä. Tänä aikana on vahvistunut myös totuus Luojasta. Ota yhteyttä, jos haluat keskustella totuudesta, haluat totuudelliselle tielle tai haluat irti henkisyydestä. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään. Yhteystiedot alla.


Marja Ruoti

Totuudellisen tien opettaja


Yhteydenotot tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com