Tietoa hengellisyydestä ja henkisyydestä

Tämän sivun teksti ei liity Noppaperhoseen, vaan omissa nimissäni jakamaani tietoon.

Mikäli ihmisen hengellisyys, henkisyys, enkelit tai yliluonnolliset asiat kiinnostavat, tämä sivu on erittäin tärkeää lukea alusta loppuun asti, vaikka teksti on pitkä. Koska henkisyys on niin laajalle levinnyt ihmisten keskuudessa, painopiste on hyvin vahvasti henkisyydessä. Totuuden kertominen on aina ihmisen velvollisuus, sillä totuutta ei tule koskaan salata. Vaikka totuus saattaisikin joskus hämmentää tai tuntua jopa pelottavalle, se myös kasvattaa ja vie oikealle tielle, jos sen ottaa vastaan.

Ihminen on kokonaisuuksien summa, jota Kolmiyhteinen Luoja ohjailee monin tavoin. Kaikki ihmisessä oleva elämänvoima on peräisin Kolmiyhteiseltä Luojalta. Tämä on sitä luonnollista elämänvoimaa, joka vaikuttaa jokaisessa ihmisessä. Ihmisellä ei ole omaa voimaa, eikä Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima ole ihmisen itsensä säädeltävissä, muokattavissa tai lähetettävissä. Ihminen ei voi toisen ihmisen elämänvoimaa koskaan mitata tai nähdä, sillä Kolmiyhteinen Luoja on ainut, joka kontrolloi ihmisessä olevaa elämänvoimaa. Tässä tekstissä käytetään pääasiassa Luoja nimitystä Jumalan sijaan, sillä Luojalla tarkoitetaan jotakin paljon suurempaa, kuin mitä Raamatun tekstit antavat Hänestä ymmärtää. Kolmiyhteinen Luoja tarkoittaa aina Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Kolmiyhteisyydessään Isä on suurin, sillä Poika ja Pyhä Henki ovat Hänestä lähtöisin.

Tarjoamani puhdistava sielunhoito ei ole samaa kuin nykyään yleisesti tarjolla oleva henkinen energiahoito, näillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Totuudellista tietoa energiahoidosta kerrotaan alempana lisää. Puhdistava sielunhoito, jossa puhdistetaan negatiivisuuksia sielun tasolta, tapahtuu aina Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa ja totuudessa. Puhdistava sielunhoito ei ole kenen tahansa tehtävissä, sillä se vaatii haastavan totuudellisen tien kulkemisen, joka perustuu Kolmiyhteisen Luojan antamaan koulutukseen ja ohjaukseen. Puhdistava sielunhoito ei ole sama asia kuin sielunhoito, joka on ihmisen kuuntelemista ja tukemista hengellisessä ilmapiirissä. Puhdistavassa sielunhoidossa kuuntelemisen ja tukemisen lisäksi puhdistetaan aina ihmisen omaa negatiivisuutta hänen sielustaan Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa. Negatiivisuudet kertyvät ihmisen sielun tietoisuuteen negatiivisista koettelemuksista, haasteista ja tuntemuksista. Puhdistava sielunhoito ei ole tarkoitettu vakavien vaivojen ja sairauksien parantamiseen, vaan negatiivisuuksien puhdistamiseen ihmisestä, sillä koettelemukset ja haasteet kuuluvat aina ihmisen elämän tielle.

Ihminen koostuu sielusta, ruumiista ja Hengestä. Sielu on ihmisen oma tietoisuus ja Henki on itsensä Kolmiyhteisen Luojan antamaa elämänvoimaa, joka ylläpitää ihmisen sielun tietoisuutta ja fyysistä kehoa sekä niihin liittyviä toimintoja. Tätä Kolmiyhteisen Luojan antamaa elämänvoimaa ihminen tarvitsee joka hetki. Henkiset ihmiset olettavat ihmisessä olevan Luojan pienen kipinän, mutta tämä on virheellinen oletus, sillä Henki eli Kolmiyhteisen Luojan antama elämänvoima ihmisessä on kaikilla tavoin mittaamattoman paljon suurempi kuin ihmisen pieni sielu. Ihmisen sielun tietoisuus ja ihmisen oma ymmärrys ovat hyvin rajallisia. Ihminen itse ei hallitse eikä ymmärrä Hengen osa-aluetta lainkaan, ja sielun tietoisuudesta ihmisellä on tietoisesti käytettävissään vain määrätty, rajallisen ymmärryksen osa. Omaan fyysiseen kehoonsa ihminen voi suoraan vaikuttaa näistä osa-alueista eniten, esimerkiksi terveellisten elintapojen kautta. Kun ihminen ymmärtää kaiken tämän, hän ymmärtää senkin, että henkisyyteen liittyvät asiat eivät ole ihmisen käytettävissä ja käsitettävissä, koska Henki kuuluu Kolmiyhteiselle Luojalle. Hengellisyys käsitteenä liitetään kristilliseen uskoon, mutta tätäkään Henkeen liittyvää osa-aluetta kristitty ihminen ei voi itse hallita ja ymmärtää täysin. Ihmisen vähäinen ymmärrys kalpenee aina Kolmiyhteisen Luojan mittaamattoman ymmärryksen rinnalla. Henki sana sekoittaa ihmistä, sillä elävä ihminen on hengissä ja normaali hengitys edellyttää, että ihmisen henki kulkee vaivattomasti. Ajan henki kuvaa sitä, mikä on milläkin hetkellä vallalla oleva asia. Näissä ilmauksissa henki kuvaa ihmisen elossa olemista, mutta se ei tarkoita Kolmiyhteisen Luojan omaa Henkeä. Henki-käsite on hyvin harhaanjohtava. Ihminen käyttää esimerkiksi henkisyyden käsitettä monissa yhteyksissä tavalla, joka ei ole totuudellinen, mutta se on virheellisenä käsitteenä vakiintunut ihmisten käytössä. Asioiden ymmärtämisen takia henkisyys ja hengellisyys kulkevat myöhemmässä tekstissä niiden vakiintuneiden käsitteiden mukaan, mitkä ihminen on itse määrittänyt.

Kun ihminen kertoo, että hän on henkisesti tiukoilla, se todellisuudessa tarkoittaa, että ihminen on sielullisesti tiukoilla, sillä Henki kuuluu Kolmiyhteiselle Luojalle, ei ihmiselle. Ihmistä ei voi valmentaa henkisesti, mutta sielullisesti voi, kun siihen ei oteta mukaan henkisiä tai yliluonnollisia piirteitä. Myös hengelliseen opetukseen eli kristillisen uskon opettamiseen tarvitaan aina puhdasta Kolmiyhteisen Luojan totuutta eli totuudellista Pyhän Hengen ohjausta. Ihmisellä ei ole mitään valtaa tai ymmärrystä hänessä olevaan Henkeen. Ihminen ei itse aisti eikä havaitse hänessä olevaa Henkeä, sillä sielu ja keho toimivat Hengen tukemana saumattomana kokonaisuutena havaitsematta millään lailla Hengen olemassaoloa. Henki ihmisessä mittaa koko ajan jokaisen ihmisen tekoja ja tietoisuutta eli etsii sydämen tekoja, sydämen ajatuksia ja uskoa Häneen. Mikään ihmisen teko, sanottu sana tai ajatus ei ole salattua Kolmiyhteiseltä Luojalta.

Kolmiyhteisen Luojan Henki ihmisessä ei ole kuitenkaan vaikutukseltaan sama asia kuin Pyhä Henki, jonka ihminen voi vastaanottaa ainoastaan totuudellisen uskon ja haastavan totuudellisen tien kulkemisen kautta. Tästä totuudellisesta ja haastavasta tuesta ja sen vastaanottamisesta voi lukea Koulutus-välilehdeltä tarkemmin. Kun ihminen kuvittelee kasvavansa henkisesti, kyse on harhaanjohtavista ajatuksista, sillä ihminen kykenee kasvamaan vain sielullisesti eli lisäämään omaa ymmärrystään. Henkisyyteen ihmisellä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä. Hengellinen kasvaminen on myös sielullista kasvamista, mikä tapahtuu vain Kolmiyhteisen Luojan totuudessa, ei harhapoluilla. Omaa sielun tietoisuuttaan ihminen ei pysty koskaan laajentamaan, sillä Kolmiyhteinen Luoja kontrolloi sielun tietoisuutta. Ihminen voi vain lisätä ja laajentaa omaa ymmärrystään. Kaikki, mikä ihmiseen kuuluu sielullisesti ja kehollisesti Hengen tukemana, on läsnä tässä elämässä. Ihmisellä ei ole mitään kehittyneempää tai korkeampaa olomuotoa tai osaa itsestään missään ulottuvuudessa.

Jokainen ihminen kohtaa elämässään tiettyjä koettelemuksia ja haasteita, joiden tulemista ei voi estää. Kolmiyhteisen Luojan antamiin koettelemuksiin kuuluu myös eksytys, jonka avulla koetellaan uskoa Kolmiyhteistä Luojaa kohtaan sekä ihmisen toteuttamaa lähimmäisenrakkautta. Kolmiyhteinen Luoja koettelee ja mittaa jokaista ihmistä näissä asioissa, poikkeuksia ei ole. Luoja on suunnitellut ihmisen elämän tapahtumat etukäteen, mutta suunnitelma toteutuu kuitenkin ihmisen oman uskon sekä oppimisen tai oppimattomuuden mukaisesti. Elämässä eteen tuleviin asioihin ja koettelemuksiin ihminen ei itse voi maan päällä enää vaikuttaa millään lailla, sillä sielunsuunnitelma toteutuu Luojan ennalta näkemällä tavalla. Päämäärä tässä elämässä tulisi jokaisella ihmisellä olla totuuden löytäminen ja haastavista asioista oppiminen, jolloin niiden kautta voidaan kehittyä ihmisenä positiiviseen ja totuudelliseen suuntaan. Totuudellisuus ja positiivisuus ilmenee yksinkertaisesti uskona ja kunnioituksena Kolmiyhteistä Luojaa kohtaan, koettelemuksista ja haasteista oppimisena, oman elämän arvostamisen lisäksi kaikkien muiden ihmisten arvostamisena ja tukemisena sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisena. Itseen ja itsekkäisiin arvoihin sekä maallisuuteen keskittyminen ei kuulu oppimiseen.

Elämän erilaiset haasteet sekä haastavat ja vaikeat tilanteet ja kokemukset voivat aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia, jotka voivat juurtua hyvinkin syvälle sielun tasolle. Negatiivisuus vaikuttaa haitallisesti ihmisenä kasvamiseen, muiden kanssa toimimiseen ja se aiheuttaa myös erilaisia epämääräisiä häiriötiloja tietoisuuden tasolle. Ihminen voi reagoida hyvinkin arvaamattomasti eri tilanteissa sielun tietoisuudessa olevien negatiivisten tuntemusten eli sielun saastumisen ja oppimattomuuden takia. Negatiivisesta toimimisesta voi tulla myös ihmiselle tapa, jota hän itse ei edes koe negatiiviseksi tai ikäväksi. Negatiivinen käyttäytyminen kanssaihmisiä kohtaan ei ole hyväksyttävää toimintaa, vaikka se perustuisi oikeuden hakemiseen itselle tai muille. Ihmisellä ei ole myöskään oikeutta kostaa kenellekään, kosto kuuluu ainoastaan Luojalle. Negatiivisuus ei koskaan vähene negatiivisuudella, vaan se lisääntyy ja kohta negatiivisesta toimintatavasta voi tulla hyväksytty, yleinen tapa ihmisille.

Kun negatiivisuus kasvaa sielun tasolla, se voi stressin seurauksena vaikuttaa jopa fyysiseen kehoon. Nämä ihmisen negatiiviset häiriötilat eivät ole mitään henkisin termein kuvattuja 'energiatukoksia', sillä negatiivisuudet eivät ole ihmisen elämänvoimassa tai kehossa, vaan ihmisen tietoisuudessa, hänen sielussaan. Negatiivisuudet eivät ole minkäänlaista oletettua energiaa, vaan tunteita ja ajatuksia, joita ei voi toinen ihminen millään tavalla henkisesti nähdä. Ihmisen tietoisuutta negatiivisuuksineen ja Kolmiyhteisen Luojan antamaa elämänvoimaa eli Henkeä ei tule sotkea toisiinsa. Ihmisessä oleva Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima on kokonaisvaltaista ja se vaikuttaa kaikkialla ihmisessä näkymättömänä elementtinä. Tämä Kolmiyhteisen Luojan antama elämänvoima on aina puhdasta, mutta se vaikuttaa ihmisessä Kolmiyhteisen Luojan laatiman sielunsuunnitelman mukaisesti. Elämänvoima ei keskity mihinkään kuviteltuihin kehon keskuksiin eikä se kulje minkäänlaisissa oletetuissa kanavissa. Elämänvoimaa ei voi koskaan verrata mihinkään aineeseen ja sen kulkuun. Toinen ihminen ei voi viedä toisesta ihmisestä elämänvoimaa eli Henkeä pois. Koettu negatiivisuus vaikuttaa vain ja ainoastaan ihmisen omaan sielun tietoisuuteen sekä jossain olosuhteissa myös kehoon, sillä ihminen toimii kokonaisuutena. Sairaudet ja vakavat vaivat liittyvät aina ihmisen omaan sielunsuunnitelmaan. Nämä ovat niitä koettelemuksia ja haasteita, joita Kolmiyhteinen Luoja antaa ja joiden kautta ihmisen tulisi elämässä oppia ja kasvaa. Sairaudet ja vakavat vaivat vaikuttavat kuitenkin ihmisessä kokonaisvaltaisesti ja ne synnyttävät ihmisissä yleisesti negatiivisia tuntemuksia, jotka vaikuttavat ihmisen sielun tietoisuuteen.

Vaikka ihminen ei pysty hänelle annettua elämänvoimaa näkemään tai aistimaan, hän pystyy kuitenkin tunnistamaan omassa tietoisuudessaan olevia negatiivisia ajatuksia, tuntemuksia ja häiriötiloja. Osa tietoisuudessa koetusta negatiivisuudesta voi vaikuttaa myös fyysiseen kehoon, sillä stressi aiheuttaa pitkittyessään myös fyysisiä oireita. Negatiivisuus ei synnytä mitään henkisten ihmisten olettamia näkymättömiä sidoksia eikä se kulkeudu paikoista tai ihmisistä toisiin, sillä ajatukset eivät ole energiaa. Ihminen jakaa negatiivisia tuntemuksia sanoin ja teoin, elein ja ilmein. Negatiivisuus voi vaikuttaa ihmisessä niin, että positiivisuuden sijaan negatiivisuutta jaetaan hyvinkin herkästi muille ihmisille, ellei tosissaan keskitytä siihen, että jaetaan positiivisuutta ja asiallisuutta ympärilleen. Negatiivisuuteen kuuluu myös välinpitämättömyys toisia ihmisiä kohtaan. Negatiivisuudessa hyvät tavat ja toisen ihmisen huomioiminen ja arvostaminen voivat loistaa poissaolollaan ihmisen toiminnassa. Kun ymmärtää, että negatiivisuus ruokkii negatiivisuutta, voi omalta osaltaan pyrkiä siihen, ettei negatiivisuutta jaa edelleen. Maailmassa on paljon ikäviä, epäoikeudenmukaisia ja vaikeita asioita, joista tulee puhua, mutta omaa negatiivisuutta niihin ei tarvitse enää lisätä. Asioita voi aina tarkastella näkökulmasta, joka on asiallinen, puolueeton ja rakentava. Kaunan, koston, vihan, pelon, ylimielisyyden ja katkeruuden ruokkiminen ei tee maailmasta yhtään parempaa paikkaa ihmisille. Nämä tunteet sokaisevat herkästi ihmisen, ja voivat jopa vääristää kyseistä asiaa, jolloin nähdään vain yksi, oma näkökulma. Ihmisissä on paljon negatiivisia tuntemuksia, ymmärtämättömyyttä ja oppimattomuutta, mutta egoa tai henkisten ihmisten omaksumaa sisäistä lasta ihmisessä ei ole.

Kun ihminen tunnistaa oman negatiivisuutensa ja haluaa vähentää negatiivisuutta omassa elämässään, asialle voi aina tehdä jotakin. Aina voi aloittaa omista ajatuksista, sanoista ja teoista ja kääntää ne positiivisiksi. Välinpitämättömyyden voi muuttaa vastavuoroisuudeksi. Oma olemus voi heijastaa ystävällisyyttä, avuliaisuutta ja ymmärtäväisyyttä. Negatiivisten asioiden syvällisempi käsittely vaatii kuitenkin katumusta omista teoista, anteeksiantoa toisia ihmisiä kohtaan sekä kiitollisuutta ja nöyryyttä Kolmiyhteisen Luojan edessä. Näiden asioiden sisäistäminen ja hyveiden lisääminen omaan elämään auttaa käsittelemään sekä itsessään olevia negatiivisuuksia että ymmärtämään muita ihmisiä, vaikka negatiivisuudet eivät sielun tasolta poistukaan. Tämä on kuitenkin vasta alku. Tällä tavalla oma toimintatapa alkaa muuttumaan, eikä negatiivisuus ole enää niin hallitseva piirre. Jos itsestään haluaa negatiivisuutta sielun tasolta pois, siihen annetaan mahdollisuus puhdistavassa sielunhoidossa. Jos ihminen haluaa kasvaa lähimmäisenrakkaudessa sekä myös totuudessa, siihen annetaan mahdollisuus totuudellisella tiellä, josta löytyy lisää tietoa Koulutus-välilehdeltä.

Puhdistava sielunhoito poikkeaa Kolmiyhteisen Luojan totuudellisen ja vahvan ohjauksen lisäksi myös monilla muilla tavoilla erilaisista henkisistä hoidoista. Puhdistava sielunhoito on yleisesti tarkoitettu toisten ihmisten auttamiseen ja tukemiseen, sitä ei voi suunnata oman itsensä puhdistamiseen. Tähän hoitoon ei kuulu näytösluonteisuus eikä esittely, sillä Kolmiyhteinen Luoja, joka Pyhässä Hengessään ihmistä puhdistaa, on Pyhä. Puhdistavaan sielunhoitoon ei kuulu myöskään hoitopalautteen jakaminen julkisesti, joka liittyy aina oman itsensä korostamiseen. Päämäärä on aina ihmisten auttamisessa, sillä tällä hoidolla ei tavoitella taloudellista hyötyä. Puhdistava sielunhoito liittyy aina välttämättömänä osana haastavaan totuudellisen tien koulutukseen, josta kerrotaan Koulutus-välilehdellä. Sielun tietoisuuden puhdistamiseen ei liity koskaan mitään lähetettävää elementtiä, sillä Kolmiyhteinen Luoja puhdistaa negatiivisuuksia ihmisen sielusta puhdistavassa sielunhoidossa, kun tähän tehtävään koulutettu ihminen on läsnä. Ihmisen negatiivisuuksien puhdistamisessa ei yksinkertaisesti ole olemassa mitään, mitä pitäisi lähettää, sillä Kolmiyhteinen Luoja on jokaisessa ihmisessä läsnä Hengessä ja vain Hänellä on valta ja voima puhdistaa negatiivisuutta ihmisten sielun tietoisuudesta ja kontrolloida sielun tietoisuutta ja kehoa. Luoduilla olennoilla ei tällaisia puhdistavia kykyjä ole, parantamisesta puhumattakaan.

Ihmisessä ei ole henkisten ihmisten uskomaa negatiivista henkistä 'energiaa' eikä negatiivisia 'energiatukoksia'. Ihmisessä itsessään eikä myöskään maailmankaikkeudessa ole olemassa minkäänlaista henkistä energiaa tai lähdettä, josta voitaisiin ammentaa energiaa ja lähettää sitä muille. Ihmisen kokemat negatiiviset tuntemukset kertyvät sieluun ja ne koetaan nimenomaan sielun tietoisuuden tasolla sekä joissakin tapauksissa ne heijastuvat myös stressin seurauksena fyysiseen kehoon. Puhdistava sielunhoito on mahdollista vain, kun puhdistumista haluava ihminen tulee Kolmiyhteisen Luojan kouluttaman ihmisen luo, joka toimii Kolmiyhteisen Luojan totuudessa. Kolmiyhteinen Luoja ei ihmisen omasta pyynnöstä häntä koskaan puhdista. Jos ei halua tulla puhdistavaan sielunhoitoon, mutta haluaa omiin koettelemuksiinsa avuksi seesteisyyttä ja rauhaa, tulee rukoilla Luojan apua ja rukoilla nimenomaan itse. Rukoilemisesta kerrotaan tarkemmin Koulutus- välilehdellä. Tärkeää on, että pyynnöt osoitetaan aina Luojalle, ei kenellekään muulle. Koettelemukset ja haasteet kuuluvat aina elämään ja oppimisen tielle. Nämä molemmat asiat on annettu ihmisille opittaviksi, ei sivuutettaviksi tai pois pyydettäviksi. Ihmisen tulee aina rukoilla Hengessä ja totuudessa, johon maalliset ja materialistiset asiat eivät kuulu.

Henkisten ihmisten tekemä energiahoito on oma ilmiönsä. Ihmisen energia ei ole todellisuudessa mitään henkisin keinoin lähetettävää tai henkisesti muokattavaa elementtiä, vaan normaalin ihmiskehon toimintaan liittyvää. Fyysinen keho vaatii energiaravintoaineita perusaineenvaihduntaan, lämmön tuottamiseen ja liikkumiseen. Fyysinen keho tuottaa, varastoi ja kuluttaa energiaa. Kun ihminen tuntee, että omat energiat ovat vähissä, hän syö, juo ja lepää. Kun ihminen palelee, hän lisää vaatetta tai hakeutuu lämpimään. Energiaan ei liity mitään yliluonnollista, sillä kehossa ei ole olemassa minkäänlaisia energiakeskuksia (chakroja) eikä energiakanavia (nadeja). Energia ei ole sama asia kuin Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima, joka vaikuttaa jokaisessa ihmisessä. Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima ei ole mitään ihmisen käsittämää 'kundaliinienergiaa', 'pranaa' tai 'ki'-energiaa tai mitään muutakaan nimettyä energiaa, jota ihminen voisi ohjailla tai muokata. Jos Kolmiyhteinen Luoja ottaisi ihmiseltä elämänvoiman pois, loppuisi myös ihmisen energia, ja kaikki siihen liittyvä. Elämänvoiman täydellisen pois ottamisen seurauksena tapahtuisi myös kuolemattoman sielun totaalinen kuolema. Vaikka ihminen kokeekin fyysisen kuoleman, Kolmiyhteisen Luojan antama elämänvoima ylläpitää sielun tietoisuutta myös kuoleman jälkeen. Kolmiyhteisen Luojan antaman elämänvoiman alla on kaikki, maanpäällisen sielun tietoisuus ja fyysisen kehon toimivuus normaaleine energioineen. Energia on yksi luonnontieteen peruskäsitteistä ja se liittyy kaikkiin luonnossa tapahtuviin ilmiöihin. Energiaa kulkeutuu kappaleiden ja aineen mukana niiden liikkuessa, aaltoliike ja säteily kuljettavat energiaa ja lämpöenergia siirtyy johtumalla aina siihen suuntaan, missä on kylmempää. Energian kokonaismäärä säilyy muuttumattomana kaikissa ilmiöissä. Energiaa ei synny eikä häviä, sillä se vain muuttaa muotoaan. Tämä on kaikkia luonnon ilmiöitä koskeva energian säilymislaki. Henkistä energiaa ei ole yksinkertaisesti olemassa.

Kun ihminen lähtee henkisyyden tielle, kyse on Kolmiyhteisen Luojan antaman eksytyksen vastaanottamisesta, sillä henkisyys ei ole ihmisen osa-aluetta, vaan Kolmiyhteisen Luojan. Eksytetty ihminen on hairahtunut siltä tieltä, jolla hänen olisi tullut tässä elämässä kulkea. Henkisyydessä eksytetään ihmistä moniin erilaisiin asioihin, joissa totuutta ei ole. Henkisyydessä tarjolla oleville hoidoille, kuten energiahoidoille annetaan usein nimi ja oletetun energian lähteeksi nimetään esimerkiksi epämääräisesti kaikkeus, kosmos, universumi, maailmankaikkeus, reikin ki-elämänenergia, kaikkein korkein, korkein voima, alkulähde, valo, enkelit, arkkienkelit tai jopa mielikuvitusolentoja kuten yksisarviset, lohikäärmeet, valonauttajat tai ylösnousseet mestarit. Koska tällaista energiaa ei todellisuudessa ole tarjolla, kyseessä ei ole ihmiskehon oletettuja energioita puhdistava hoitotilanne, jossa tällaista energiaa voitaisiin välittää käsien, silmien, äänen tai valittujen elementtien kautta. 'Energiahoitamista' on myös kehon oletettujen energiakeskusten tai oletettujen energiakanavien avulla hoitaminen, painelu tai hieronta. Vaikka kokemukset tällaisista hoidoista olisivat miten voimakkaita tai ihmeellisiä, kyse on Kolmiyhteisen Luojan antamasta eksytyksestä, jossa puhdistumista ei tapahdu eikä minkäänlaista todellista 'energiaa' virtaa. Vaikka henkisessä energiahoidossa tai vastaavassa henkisessä tilanteessa tuntisi pelkojen tai traumojen katoavan tai paranevan, todellisuudessa ne eivät häviä ihmisestä mihinkään. Kyse on ainoastaan niistä harhaanjohtavista tuntemuksista, joita Kolmiyhteisen Luojan Henki ihmiselle tässä tilanteessa sielun tietoisuuteen ja kehoon antaa. Kun ihminen haluaa toimia valheessa, hänen annetaan toimia siinä, sillä ihminen on täällä oppimassa. Ihmisen annetaan eksytyksen seurauksena tuntea erilaisia tuntemuksia ihmisestä riippuen, vaikka mitään puhdistavaa hänelle ei näissä hoidoissa tapahdukaan. Olematonta negatiivista energiaa ihminen ei voi toisesta ihmisestä tai itsestään vapauttaa tai puhdistaa millään tavoin.

Energialla parantaminen ja siihen liittyvä kaukoparantaminen sekä henkiparantaminen ovat kaikki vahvoja eksytyksen muotoja. Tässä ajassa myös rukouksen ja Pyhän Hengen avulla parantaminen liittyy vahvaan eksytykseen. Koulutus-välilehdellä käsitellään rukousta ja Pyhää Henkeä laajemmin. Parantumisen avaimia tarjotaan myös monissa henkisissä kirjoissa erilaisten eksyttävien metodien avulla. Kun parantumista haetaan ja sitä myös joissakin tapauksissa saadaan näiden eksytyksessä annettujen keinojen kautta, ihminen joutuu tästä aina Luojalleen vastaamaan, sillä parantuminen ei ole tullut totuudesta, vaan valheen kautta. Luojan laatima sielunsuunnitelma määrittää tietyn muutoksen ihmisen elämässä tai parantumisen ajankohdan jostakin sairaudesta tai vakavasta vaivasta, eikä se ole energiahoitajan, henkiparantajan, karismaattisen uskovan tai henkisen metodin ansiota. Rakkaus ja runsaus eivät elämässä myöskään lisäänny eivätkä koettelemukset häviä sen takia, että on käyty energiahoidossa tai tehty erilaisia visualisaatioita, meditoitu tai vaatimalla rukoiltu asian hyväksi. Ihmisen hairahtuminen valheeseen on kirjattu sielunsuunnitelmaan Kolmiyhteisen Luojan ennalta näkemisen myötä, sillä sielunsuunnitelma toteutuu aina ihmisen oppimisen ja uskon tason mukaisesti.

Energiahoitaja saattaa kertoa esimerkiksi enkelihoitoa tehdessään oletetun energian alkulähteen olevan Luojassa, mutta Luojasta ei virtaa näiden oletettujen enkeleiden kautta minkäänlaista hoitavaa, puhdistavaa tai parantavaa 'energiaa' ihmisille. Maailmankaikkeudessa ei ole olemassa mitään henkistä energian lähdettä, josta tällaista energiaa voisi välittää kenellekään. Ihmisten tulisi ymmärtää, että hänessä on kaikki se, mitä tarvitseekin olla. Ihmisellä ei ole itsellään mitään valtuuksia tai käsityskykyä omaan, tai muiden ihmisten elämänvoimaan. Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima ylläpitää joka hetki jokaikisen ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima vaikuttaa ihmisessä aina sielunsuunnitelman mukaisesti ja Kolmiyhteinen Luoja kontrolloi sitä. Kun ihminen omalla toiminnallaan vaikuttaa negatiivisesti oman sielunsa tietoisuuteen, Kolmiyhteinen Luoja ei tähän puutu. Jos ihminen haluaa vastaanottaa eksytyksen eli valheen, se annetaan hänelle aina, sillä ihminen on täällä oppimassa. Vasta oppimisen kautta voi erottaa totuuden valheesta. Ihmistä voidaan ohjata totuutta kohti, mutta jos totuus ei häntä kiinnosta, hän sivuuttaa sen. Kaikki on ihmisen oman toiminnan seurausta ja hän kantaa itse vastuunsa. Jos oman sielun tilaansa haluaa muutosta ja sen haluaa puhdistuvan negatiivisuudesta, se tapahtuu puhdistavassa sielunhoidossa Kolmiyhteisen Luojan tahdosta ja totuudessa. Jos haluaa oppia totuudesta, se on mahdollista totuudellisella tiellä. Vaikka moni ihminen on katkaissut oman yhteytensä Kolmiyhteiseen Luojaan, Hän ei silti katkaise omaa yhteyttään ihmiseen. Mikäli Kolmiyhteinen Luoja katkaisisi yhteyden ihmiseen, kuolisi ihmisen kehon lisäksi myös kuolematon sielu.

Surullista on, että ihminen on valmis maksamaan jopa suuriakin summia henkisestä eksytyksestä ja tähän liittyvästä henkisestä koulutuksesta. Toki henkisyydessä tarjotaan myös maksuttomia kursseja, mutta hyvin monella henkisellä suunnannäyttäjällä on takanaan oma henkinen yritys, jolla yritetään ansaita ja elää. Jos henkisyydessä on kyse ikiaikaisesta viisaudesta, jota tietyt ihmiset jakavat, eikö se viisaus kuuluisi silloin kaikille itsestäänselvyytenä? Pitääkö ihmisen matkustaa retriittiin jopa eksoottiseen maahan saakka etsimään sisäistä rauhaa, elämäniloa ja elämän tarkoitusta? Mitä sitten kun palataan kotiin ja arki jatkaa edelleen omaa rataansa koettelemuksineen ja haasteineen? Eikö se elämänilo ja rauha pitäisi osata löytää kasvamalla ja oppimalla itse omassa arjessa, jotta elämä ei heilahtelisi ilosta ja onnesta tyytymättömyyteen, synkkään epätoivoon, pelkoon tai vihaan? Kun maailman Luojan, Kolmiyhteisen Luojan eli Jumalan yhteyteen ei pääse maallisella mammonalla, luotujen olentojen palvomisella ja maailmaa rakastamalla, mihin henkiset ihmiset ovat silloin matkalla? Maanpäällistä paratiisia tai taivasta ihminen voi tavoitella vaikka loputtomiin, mutta sitä ei maan päältä tule koskaan löytymään. Koska totuus on hukassa, ihminen etsii epätoivoisesti jotakin, mikä selittäisi tätä maailmaa ja helpottaisi hänen kulkuaan täällä. Henkisyydessä ei ole kuitenkaan tarjolla ikiaikaista viisautta, jonka avulla ihmistä voitaisiin henkisesti valmentaa korkeampaan potentiaaliinsa. Hengen osa-alue ei ole ihmisen ymmärrettävissä eikä muokattavissa. Luojan luoma sielunsuunnitelma määrittää aina kohdalle tulevat tapahtumat, ei ihminen, joka yrittää 'luoda' täällä itselleen unelmaelämää keinolla millä hyvänsä.

Henkinen valmennus omine opetuksineen vakuuttaa aina tekijänsä, sillä henkinen valmentaja on itse Luojan antaman eksytyksen seurauksena saanut vakuuttavia, vahvoja eksyttäviä kokemuksia ja tuntemuksia, joiden kautta hän uskoo tähän omaan metodiinsa täysin. Jotkut ihmiset ovat voineet saada henkistä eksytystä jo lapsesta saakka. Kun ihminen ei tunne totuutta henkisyydestä ja eksytyksestä, valheellisesta toiminnasta tulee hänelle täyttä totta. Jos tällaiselle ihmiselle tarjotaan totuutta, hän ei edes tunnista, eikä edes halua tunnistaa sitä. Omia kokemuksia ei koskaan kyseenalaisteta, vaikka ne tulisivat täydestä valheesta. Kun henkinen eksytys tulee rakkaudellisten ja toisten auttamiseen liittyvien kokemusten kautta, näitä on hyvin vaikea ihmisen itsensä tunnistaa ja tunnustaa eksytykseksi. Elämäntaidon valmennuksessa esimerkiksi enneagrammien kautta ihmisten luokitteleminen eri kategorioihin ja niiden kautta kuviteltu auttaminen ei edes positiivista ajattelua lisäämällä suuntaa ihmistä oikeaan suuntaan elämässä. Ihminen ei synny tiettyyn ihmistyyppiin, vaan jokaisella ihmisellä on syntyessään yksilölliset luonteenpiirteet ja ominaisuudet, jotka kehittyvät kasvamisen ja oppimisen seurauksena. Henkisellä valmennuksella ei voida johdattaa ihmistä hänen unelmiensa elämään eikä ihmiseltä saada koskaan hänelle kuuluvia elämänvaiheita ja koettelemuksia pois. Ihmisen sielua ei toinen ihminen tunne, eikä minkäänlainen henkinen valmentaja tai laajalti tunnettu ja hyväksytty persoonallisuustesti pysty koskaan luokittelemaan ihmistä syvällisesti ja oikein. Kun elämäntaidon valmentaja tai henkinen opettaja on itse jo valmiiksi eksyksissä, miten hän voisi valmentaa totuudellisesti muita? Ihmisen tietoisuudessa on asioita, joihin ei päästä myöskään kevyen eikä syvänkään hypnoosin keinoin. Ihmisten mielessä siintelevien enkeleiden tai muiden henkiolentojen avulla ei nousta korkeampaan värähtelyyn, eikä runsautta, terveyttä ja rakkautta voi itselleen manifestoida. Avainta omaan todelliseen 'elämäntehtävään' ei henkisellä valmennuksella tule koskaan löytymään. Luoja on määrittänyt ihmisen elämänkulun ja tehtävät tässä maailmassa, mutta aina löytyy ihmisiä, jotka houkuttelevat ihmisiä henkisyyteen ja sen pettävälle polulle. Aina löytyy myös ihmisiä, jotka kuvittelevat toisten ihmisen tietävän, mikä on heille parasta.

Koska henkisyydessä mainostettua ikiaikaista viisautta ja henkistä energiaa ei ole tarjolla välitettäväksi, vaan pelkkää harhaa ja eksytystä, puhtaan tiedon ja negatiivisuuksia puhdistavan sielunhoidon eteen joutuu ihminen tekemään aina töitä. Päästäkseen Kolmiyhteisen Luojan totuudellisen tiedon lähteille sekä kouluttautumaan puhdistavaksi sielunhoitajaksi, ihmisen on kuljettava haastava ja totuudellinen tie, jolla Kolmiyhteinen Luoja koettelee monella osa-alueella. Kun tällä haastavalla tiellä pysyy ja kehittyy, kasvaa totuudessa ja pääsee toteuttamaan omaa elämäntehtäväänsä Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa.

Totuudellinen tie ja puhdistava sielunhoito on uutta tälle ajalle ja se annetaan ihmiselle Kolmiyhteisen Luojan tahdosta. Maailma on kulkenut niin pitkään valheen suossa, että ihmisten on aika kuulla totuus ja perustaa elämänsä kantavalle pohjalle. Moni voi ajatella, että Kolmiyhteinen Luoja on maailman hylännyt, mutta se ei ole totta. Ihminen on kantanut ja kantaa edelleen tässä maailmassa oman ja muiden ihmisten toimimisen seurauksia eli synnin taakkaa. Ihminen tekee syntiä myös niiden tekojen kautta, joita hän ei itse edes synniksi tunnista. Totuudellisella tiellä opetetaan tunnistamaan Kolmiyhteisen Luojan ihmisille antamia koettelemuksia ja eksytystä, jolloin myös totuudellisen tien kulkijan silmät avautuvat synnin todellisuudelle. Koska ihminen kadotti Kolmiyhteisen Luojan antaman totuuden, häntä koetellaan nyt. Totuudellisen tien avulla ihmisellä on mahdollisuus päästä totuudelliseen yhteyteen ja totuudelliseen kosketukseen Kolmiyhteisen Luojan kanssa. Ihmisen pelastuminen eli ylösnousemus maallisen elämän jälkeen mahdollistuu totuudellista tietä etenemällä. Totuudellisen tien koulutus tapahtuu ihmisen normaalissa arjessa ilman ihmisten rakentamia instituutioita ja ilman ihmisen kehittämiä kaavamaisia, uskoon tai uskontoon liittyviä tapoja. Totuudellisen tien koulutus pohjaa Kolmiyhteisen Luojan antamaan totuuteen, Raamatun totuudelliseen tulkintaan ja totuudelliseen uskoon, ei nykymaailman tuntemaan kristittyjen uskontoon. Uskonnossa on niin paljon ihmisen omaa virheellistä tulkintaa ja toimintatapaa, mikä ei ole peräisin Kolmiyhteisestä Luojasta. Totuudellisesta tien koulutuksesta kerrotaan tarkemmin Koulutus-välilehdellä.

Tie, jonka avulla päästään totuuden lähteelle sekä Kolmiyhteisen Luojan yhteyteen, ei ole henkinen tie, sillä henkisyys ja henkiset kyvyt ovat niitä, joita ihminen ei hallitse. Kolmiyhteisen Luojan yhteyteen pääsee vain totuudellisen uskon ja koettelemusten kautta. Ihmisellä ei ole itsellään minkäänlaisia henkisiä kykyjä, sillä ihminen on sielu, ei henki. Oletetut omat henkiset kyvyt ja niiden käyttäminen, vaikkakin se liittyisi muiden auttamiseen, liittyvät edellä mainittuun eksytykseen, joka on tyypillistä tälle ajalle, joka suosii totuuden sijaan valheellisuutta. Henkisyys on termi, jonka henkimaailmasta kiinnostuneet ihmiset ovat ottaneet omaan käyttöönsä, ymmärtämättä lainkaan sanan oikeaa merkitystä. New age tai tämän ajan uushenkisyys ottaa myös Raamatusta sekä myös muista uskonnoista monia elementtejä, jotka on muokattu uuteen uskoon. Tällä on kuitenkin aina seurauksensa. Koska henkinen oletettu kyky ei ole ihmisen oma kyky, hän saa eksytystä, koska ei ole pysynyt totuudessa. Ensimmäiset merkit eksytyksestä voivat olla ajatukset omista henkisistä kokemuksista ja kyvyistä tai enkeleistä ja oletettuihin enkeliviesteihin liittyvistä valkoisista höyhenistä. Henkisyyden avulla yritetään myös tosissaan auttaa ihmisiä, jolloin päätavoite ei ole rahastaminen ja auttaja kokee toimivansa hyvästä sydämestä, mutta henkinen tie on pettävä tie, sillä se ei ole totuuden tie. Henkinen ihminen ei ole luokiteltavissa millään tasolla herkäksi tai erityisherkäksi ihmiseksi, sillä kyse on pelkästään eksytyksestä ja sen vastaanottamisesta. Henkistä eksytystä ja siihen liittyviä mielikuvia, ajatuksia ja näkyjä voi vastaanottaa aivan kuka tahansa, oli persoonallisuus, ihmisen ominaisuudet, usko tai uskomukset mitä hyvänsä.

Henkiseen eksytykseen liittyvät esimerkiksi harhaanjohtavat ajatukset ja aistimukset omista henkisistä kyvyistä, kokemuksista ja asioista, kuten omasta henkisestä elämäntehtävästä tai kutsumuksesta, selvänäköisyydestä, selväkuuloisuudesta, selvätuntoisuudesta, parantamisen kyvystä, energioiden tunnistamisesta ja näkemisestä, alemmista ja korkeammista energioista, värien, numeroiden ja kirjainten henkisestä merkityksestä ja energiasta, energian lähettämisestä, henkisestä kuntouttamisesta, henkisestä valmennuksesta, kehon energiakeskuksista ja niiden väreistä, energiakanavista, energiakentästä eli aurasta ja auran näkemisestä, henkisestä uudestisyntymisestä, henkisestä ylösnousemuksesta, ylösnousemusenergiasta, ylösnousemustiloista, ylösnousemusoireista, omasta luomisvoimasta, minä olen -tietoisuudesta, universaalista tietoisuudesta, Kristusenergiasta, kristallivalosta, kristallienergiasta, energiatukoksista, kehon eri värähtelytasoista, kristiallikehoista, valokehoista, kehon DNA:n päivityksistä, maapallon henkisestä värähtelystä, maapallon henkisistä energioista, maapallon henkisistä energialinjoista ja energiakeskuksista, maapallon hengestä äitimaasta eli Gaiasta, maapallon ylösnousemuksesta, elämän unenomaisuudesta, korkeammista ulottuvuuksista, kokemukset taivaasta tai seitsemännestä taivaasta, planeettojen ja kuun henkisestä energiasta, henkisestä hierarkiasta, henkisistä laeista, valaistumisesta, tietoisuuden laajentamisesta, korkeammasta tietoisuudesta, kollektiivitajunnasta, intuitiosta eli omasta sisäisestä viisaudesta, jumalallisesta sisäisestä viisaudesta, sisäisestä parantajuudesta ja näkemisestä, omasta totuudesta, henkisestä kasvusta, omasta enkelialkuperästä, omasta sisäisestä valo-olennosta, runsaus- ja köyhyysajattelusta, runsauden virrasta, henkisistä numeroviesteistä, Pyhästä Hengestä osana itseä, suojelevista henkiolennoista, suojelusenkeleistä, varjelevista enkeleistä, ohjaavista arkkienkeleistä, arkkienkeleiden säteistä, parantavista enkeleistä, henkioppaista, valon oppaista, valon mestareista, ylösnousseista mestareista, yksisarvisista, tähti-ihmisistä, tietoisuudessa matkustamisesta, ajassa matkustamisesta, sielun ruumiista poistumisesta ja takaisin palaamisesta, erilaisista avaruusolennoista, ufoista, portaaleista, planeettalogoksesta, galaktisista neuvostoista, galaktisista sodista, manifestoimisesta, visualisoimisesta, suojauksista ja maadoittumisista, henkisestä ruokavaliosta, omasta valosta ja omasta henkisestä voimasta, omasta korkeammasta itsestä, omasta henkisestä nimestä tai enkelinimestä, menneistä elämistä, jatkuvasta jälleensyntymisestä maapallolle, vanhoista sieluista, telepaattisesta kommunikoinnista ihmisten ja eläinten kanssa, kaukokatsomisesta, kaksoisliekeistä, sielunkumppaneista, sateenkaari-, kristalli-, tähti- ja indigolapsista, voimaeläimistä, oppiläksyistä, hyvästä ja pahasta karmasta eli syyn ja seurauksen laista, karman puhdistamisesta, karman valtiaista, akaasisista aikakirjoista, valkoisesta ja mustasta magiasta, taikuudesta, ajatusten voimasta, lähetetyistä kirouksista, pahoista silmistä, energiakytköksistä, ihmisen positiivisesta tai negatiivisesta energiakentästä ja sen mittaamisesta, energioiden tai kirousten puhdistamisesta esineistä, paikoista tai ihmisistä, sielun eheyttämisestä, ihmisten tai eläinten parantamisesta energian avulla, henkiparantamisesta, parantavista kristalleista ja kivistä, omasta jumaluudesta tai jumalattaruudesta, noituuden voimasta, henkisistä vihkimyksistä, luonnonhengistä, elementaareista, luonnon salaisista voimista, puiden ja kasvien hengistä ja niiden tietoisuudesta, enkelipalloista, energiapalloista, Atlantiksesta ja sen kultaisesta ajasta, Lemuriasta, Shamballasta, astraalimaailmasta, eteerisestä maailmasta, kummituksista, demoneista, piruista, tarrahengistä, riivaajista, manaamisesta, kuolleiden sielujen saattamisesta sekä erilaisten henkiolentojen ja edesmenneiden sielujen läsnäolosta ja kanavoimisesta.

Henkiseen eksytykseen liittyviä asioita on hyvin paljon, tässä yllämainittuna joitakin niistä, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mitä tämän tyyppiseen eksytykseen liittyy. Henkiset ihmiset selittävät jatkuvasti omia tuntemuksiaan positiivisella ja negatiivisella energialla ja näiden molempien vaikutusta heidän elämäänsä. Jos esimerkiksi lukee tekstiä, josta ei pidä, henkinen ihminen kertoo, että tekstissä on negatiivista energiaa. Todellisuudessa teksti herättää vain ihmisessä negatiivisia tuntemuksia. Joku ihminen saatetaan myös kokea energioiltaan raskaaksi tai negatiiviseksi, mutta tässäkään energiaselityksessä ei ole totuuden hiventäkään. Henkiset ihmiset elävät energioista ja perustavat kaiken toimintansa niihin, vaikka tällaisia energioita ei ole olemassakaan. Monet ovat ottaneet myös enkelieksytyksen vastaan, tästä kerrotaan lisää myöhemmässä tekstissä. Osa henkisistä ihmisistä saa eksytystä myös edesmenneiden sielujen kokemiseen. Meedio voi esimerkiksi kertoa hyvinkin yksityiskohtaisia ja yllättäviä tietoja edesmenneistä omaisista, mutta tieto ei ole lähtöisin tästä edesmenneestä sielusta, vaan ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa ylläpitävästä Kolmiyhteisen Luojan Hengestä, joka syöttää meediolle valheellista tietoa. Tieto voi vaikuttaa todella paikkansapitävältä, mutta totuutta siinä ei ole kuin lumeeksi. Totuutta tarjotaan aina sen verran, että ihminen vakuuttuu valheesta. Vaikka maanpäällinen kulkija kokisi, että hänellä olisi jonkinlainen yhteys kuolleen omaisen sieluun, kyse on harhasta, joka ihmiselle annetaan. Sieluista ja kuolemanjälkeisestä elämästä kerrotaan myös myöhemmässä tekstissä lisää. Ihminen voi pitää selvänäköisyyden tai selväkuuloisuuden oletettua kykyä jopa lahjana ja siunauksena, mutta tämän oletetun kyvyn vastaanottaminen vie ihmisen pahasti harhaan ja siitä joutuu aina Luojalleen vastaamaan. Luoja koettelee ja mittaa jokaisen ihmisen uskoa ja sen tasoa, ja tämä tapahtuu aina eksyttämällä valheeseen.

Eksytetyillä ihmisillä saattaa olla monia erilaisia ajatuksia omasta alkuperästään. Monet henkiset ihmiset kokevat eläneensä hyvin monta elämää maapallolla ja he myös kokevat olevansa kotoisin joltain tietyltä tähdeltä tai planeetalta. Tällaiset ajatukset eivät kuitenkaan kumpua totuudesta, vaan ovat Luojan Hengen antaman eksytyksen tulosta. Joku voi kokea, että hänellä on muistikuvia jopa taivaasta. Tämä ei ole mahdollista, sillä taivas kuuluu ainoastaan Kolmiyhteiselle Luojalle. Vaikka ihmiselle annetaan erilaisia ajatuksia tai jopa useita muistikuvia entisistä elämistä, todellisuudessa ihminen elää ensimmäistä elämäänsä täällä. Joillakin henkisillä ihmisillä saattaa olla kuvitelmia Lemurian ja tarujen Atlantiksen mantereista, joissa he ovat omien uskomuksiensa mukaan eläneet korkeavärähteistä henkistä elämää ja omanneet monia henkisiä kykyjä. Jotkut kokevat eläneensä tällä tarujen Atlantiksella, Atlantin valtamereen sijoitetulla saarella ylipappeina, ylipapittarina tai parantajina. Mikään todiste ei kuitenkaan tue henkisten ihmisten sisäistämää olettamusta, että Atlantis olisi saariryhmänä sijainnut Atlantin valtameressä. Legendan mereen vajonneesta Atlantiksesta oletetaan saaneen alkunsa vuonna 1640 eKr. tapahtuneesta Santorinin saaren tuhoutumisesta tulivuorenpurkauksessa, jossa valtava räjähdys upotti mereen tämän minolaista kulttuuria edustaneen saaren. Maapallon historiassa on ollut monia supermantereita, jotka ovat jakaantuneet pienemmiksi mantereiksi ja yhdistyneet ja muokkaantuneet miljoonien vuosien kuluessa, mutta mainittua Atlantiksen mannerta näissä tieteellisissä tutkimuksissa ei ole koskaan tullut ilmi. Lemurian manner on vastaavasti kuvitteellinen tarujen manner, jonka tieteilijä Philip Sclater keksi vuonna 1864 tutkiessaan lemureja eli puoliapinoihin kuuluvia rengashäntämakeja. Shamballa on joidenkin ihmisen tavoittelema ihanteellinen ja täydellinen kuningaskunta eli sen voi sijoittaa samaan kuvitteelliseen kategoriaan kuin Lemurian mantereen. James Hiltonin keksimää harmonista Shangri-La:n laaksoa ovat ihmiset jopa yrittäneet etsiä. Näillä mystisillä, mielikuvitusta ruokkivilla paikoilla ei ole kuitenkaan minkäänlaista todellisuuspohjaa.

Ihminen ei ole enkelialkuperää, hän ei ole maan päälle syntynyt enkeli, maaenkeli, eikä ihmisestä tule enkeliä kuolemansakaan jälkeen. Luoja luo tähän maailmaan syntyvät sielut maan päällä ja sielun tietoisuus liitetään ihmisen kehoon vasta kun keho fyysisesti syntyy. Hypnoosin keinoin yritetään myös kaivella esiin ihmisen oletettujen menneiden elämien, kuoleman, jälleensyntymän, henkimaailman ja taivaan kokemuksia, mutta totuutta näissä annetuissa kokemuksissa ei ole tarjolla. Ihmisen muistikuvat ja kokemukset ovat suoraa Hengen antamaa eksytystä, vaikka ne tuntuvat tulevan syvältä sielusta kaikkine koskettavine ja todentuntuisine tuntemuksineen ja kokemuksineen. Eksytyksestä tekee todella uskottavan ja vahvan se, että hypnoosissa ihmiset kertovat hyvin samantapaisista henkimaailman kokemuksista ja tapahtumista kuin muut kanssakulkijansa. Uskottavuutta lisää myös se, että hyvin usein jokin fyysinen tai psyykkinen vaiva, jokin ihmisen luonteenpiirre tai nykyiset perhesuhteet pyritään yhdistämään menneisiin elämiin. Tähän kytketään myös usein ihmistä harhauttava karma ja sen merkitys. Ihmisen tietoisuudesta ei tule millään keinoin löytymään totuutta eikä todellisia henkimaailmaan liittyviä muistikuvia, sillä sielunsuunnitelma sisältää myös nämä hypnoosissa kerrotut sepitelmät.

Kun sielu syntyy ihmisenä maapallolle, hänelle annetaan tilaisuus oppia kaikki tarvittavat asiat tällä planeetalla sen suunnitelman mukaisesti, minkä Luoja on hänelle varannut. Sielulla on mahdollisuus oppia maapallolla ja löytää oikea usko, jotta ylösnousemus on mahdollinen. Maapallo on paikka, jonne kaikki luodut sielut syntyvät ihan ensimmäiseksi, mitään valinnan paikkoja sielulla itsellään ei ole. Kolmiyhteinen Luoja luo sielun ja asettaa hänet valitsemansa syntyneen lapsen kehoon ja valittuun paikkaan oppimaan. Luoja kontrolloi ihmisen elämää maapallolla joka hetki ja koettelee ja mittaa ihmisen oppimista ja kehittymistä. Kolmiyhteinen Luoja mittaa ihmistä erilaisten koettelemusten ja annetun eksytyksen kautta ihmisen uskon, tekojen, sanojen ja ajatusten kautta. Miten ihminen toimii ja mitä hän sanoo ja ajattelee näissä tilanteissa, näyttäytyy sielun oppimisena tai oppimattomuutena. Luoja päättää oppimattoman ihmisen maanpäällisen elämän jälkeen, miten sielu oppimistaan jatkaa. Kun uskon lisäksi oppiminen jää puolitiehen tai sitä ei ole lainkaan, sielun oppiminen jatkuu kuoleman jälkeen, mutta oppimisen paikka ei ole taivas, vaan tuonela tai helvetti.

Ihmisellä on kuitenkin aina toivoa, sillä muutos on jokaiselle mahdollinen tässä elämässä. Lupaus anteeksiannosta, armosta ja pelastumisesta kuuluu jokaiselle ihmiselle. Koska sielu on kuolematon Luojan tahdosta, eikä Hän tuhlaa elämää, vaan pyrkii aina opettamaan ihmisiä ja haluaa kaikkien pelastuvan, sielun oppimisen polku voi venyä hyvinkin pitkäksi. Tuonelasta pääsee pois, ja helvetistäkin aikanaan. Maapallolle ei voi syntyä loputtomaan kiertokulkuun, sillä jos sielu ei opi ensimmäisellä kerralla tällä pimeyden planeetalla, miten hän oppisi toisellakaan. Ihminen ei kerää maanpäällisellä elämällään kuitenkaan minkäänlaista karmaa, ei hyvää eikä pahaa, vaan kyse on aina synnistä, josta ihminen vastaa Luojalleen aina itse. Synneistään ihminen ei pääse eroon henkisyyden metodeilla, rituaaleilla, itse määritetyillä kärsimyksillä, rahalla, syntien tunnustamisella, katumusharjoituksilla, rukouksilla eikä ehtoollisella eikä kasteella. Syntinsä voi saada anteeksi kulkemalla totuudessa oikean uskon ja tekojen kautta, mutta anteeksiantoon tarvitaan aina Luojan armo. Ihminen ei koskaan itse tässä elämässä tiedä sitä, annetaanko hänelle hänen syntinsä anteeksi, ja voiko hän pelastua eli ylösnousta tästä elämästä.

Eksytyksessä ihmisille saatetaan antaa valheellisten, entisten elämien lisäksi vahvoja aistimuksia jopa tietoisuudessa matkustamisesta. Ihminen ei kuitenkaan pysty omasta luulostaan huolimatta yliluonnollisin keinoin siirtymään mistään paikasta tai ulottuvuudesta toiseen, sillä jos sielun tietoisuus jättää ihmiskehon, ihmisen fyysinen keho kuolee. Kolmiyhteinen Luoja voi Hengessään antaa ihmisen tietoisuuteen miten ihmeellisiä asioita tahansa ja hyvin monilla tavoilla, ihmisen ymmärtämättä sitä, että sielun tietoisuus ei matkaa missään. Mikään aito taivasmatka, enkelimatka tai shamanistinen matka ei todellisuudessa ole ihmiselle mahdollinen, vaan yksi eksytyksen muoto muiden joukossa. Ihmisellä ei ole minkäänlaisia kykyjä tai mahdollisuuksia ottaa yhteyttä tuonelassa tai helvetissä olevaan sieluun, eikä sieltä voida ottaa yhteyttä maanpäälliseen ihmiseen. Kaikki aistimukset edesmenneistä sieluista ovat Luojan antamaa eksytystä. Maapallon sisäosissa ei ole myöskään eläviä ihmisolentoja, onttoa maata, sillä tällaiseenkin voidaan henkisyydessä uskoa. Henkisyydessä leviää myös oppi, joka uskottelee, että tämä maailma on pelkkää unta. Tämä maailma on kaikessa konkreettisuudessaan kuitenkin täyttä totta. Jos normaali ihminen ei kykene erottamaan unimaailmaa ja todellisuutta toisistaan, hän on hyvin syvällä eksytyksessä ja valheessa.

Henkisyydessä on myös noussut ajatus henkisten ihmisten edesauttamasta maapallon ylösnousemuksesta ja kohoamisesta korkeampaan värähtelytasoon arkkienkelten, 'ylösnousseitten mestarien' tai muiden oletettujen henkiolentojen kanssa ja tähän työhön koulutetaan henkisiä ihmisiä lisää. Maapallo ei ole kuitenkaan elävä, tietoinen olento, vaan kiviplaneetta, jonka pinnalla on elämää, jota kaikkea Luoja ylläpitää ja ohjaa. Niin sanottu äitimaa eli Gaia, joka on maapallon hengeksi nimetty, elää vain ihmisten mielikuvituksessa. Maapallolla ei ole mitään henkisiä energiakeskuksia, eikä maapallolla ole henkeä. Ihmisille voidaan antaa eksytyksessä hyvin vahvoja 'energiatuntemuksia' oletettuun äitimaahan yhdistyessään eli 'maadoittuessaan'. Niin sanottu valotyö maapallon energioiden ja värähtelytason kohottamiseksi ei poista maapallolta kärsimystä, nälänhätää, väkivaltaa, sotia, välinpitämättömyyttä, ahneutta ja eriarvoisuutta, eikä sen avulla auteta myöskään maapallon eläimiä eikä luontoa. Tähän työhön tarvitaan ihmisen konkreettisia, yhteisiä toimia. Eksytyksessä kulkeminen ei ihmistä ja maapalloa auta. Kaikki tämä ihmisen oikea energia tulisi suunnata todellisiin ja totuudellisiin asioihin.

Henkisyydessä ihmisestä tehdään monenlaisia tulkintoja, jotka liittyvät hänen sieluunsa tai tuleviin tapahtumiin. Toisen ihmisen on kuitenkin mahdotonta tehdä toisesta ihmisestä minkäänlaista sielunkuvaa tai sieluntulkintaa, sillä yksittäisen sielun asiat ovat aina salatut toisilta ihmisiltä sekä myös häneltä itseltään. Kanavointien, numeroiden, kirjainten, korttien, heilurien, kämmenten viivojen tai astrologian avulla eksytetään myös tekemään tulkintoja ja tulevaisuuden ennustuksia toisista ihmisistä. Numerologia ei selitä ihmisten elämää eivätkä planeettojen liikkeet vaikuta ihmisten tulevaan toimintaan tai arjessa toimimiseen millään lailla. Monet kokevat saavansa viestejä numeroiden avulla henkimaailmalta, mutta kaikki tämä liittyy ihmisten eksytykseen. Eksytyksen seurauksena nähdyillä oletetun energiakentän eli auran väreillä ei ole mitään merkitystä eikä mitään tekemistä elämänvoiman tai ihmisen henkisen kehittyneisyyden kanssa. Ihmisen henkistä kehittymistä tai henkisen kehittymisen tasoja ei ole olemassa, eikä ihmisen ylösnousemus ole mahdollinen eletyssä elämässä. Ihmisen henkiset värähtelytasot ja tavoitellut korkeampien ulottuvuuksien tasot ovat pelkkää eksytystä ja harhaa. Mitä korkeammalla henkisen kehityksen tasolla ihminen kokee olevansa, sitä syvemmällä henkisyyden pettävällä ja pimeällä polulla hän todellisuudessa on. Kirlian-kameralla tai vastaavalla kameralla otetut kuvat esimerkiksi ihmisen käden 'aurasta' ovat seurausta fysikaalisesta ilmiöstä, jossa sähkökenttä muodostuu kuvattavan kohteen ympärille. Sama 'elämänenergian' ilmiö saadaan kuvattaessa toistumaan myös elottomalle esineelle. Tätä ilmiötä kutsutaan koronapurkaukseksi.

Kolmiyhteisen Luojan antama elämänvoima eli Henki ihmisessä ei ole näkyvää, värillistä eikä aistittavissa olevaa. Henki on ihmisessä fyysisten raamien sisäpuolella, tämä Kolmiyhteisen Luojan elämänvoima ei ole minkäänlaisina kerroksina ihmisen ulkopuolella. Ihmisellä ei ole todellisuudessa minkäänlaisia kykyjä tai keinoja nähdä tai aistia tätä Kolmiyhteisen Luojan elämänvoimaa eli Henkeä, eikä hän pysty Henkeä lisäämään tai muokkaamaan. Ihminen ei pysty tekemään Hengelle mitään, sillä Henki kontrolloi täysin ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa. Mikäli joku kokee näkevänsä ihmisen ympärillä olevan 'auran', hän on ottanut vastaan eksytyksen. Manifestoimalla tai visualisoimalla ihminen ei muutu millään tavalla, sillä tietoisuus ja ymmärrys eivät kasva, eikä kehoon tule joidenkin henkisten ihmisten olettamia dna-muutoksia 'henkisen kehittymisen' myötä. Omasta kehosta ei tule myöskään minkäänlaista korkeamman värähtelyn kristallikehoa. Kun eksytys on vahvaa, ihmiset uskovat saavansa vaikka miten ihmeellisiä asioita. Kristallikeho kertoo jo sanana kylmästä ja kovasta kehosta, jossa ei ole elämää. Henki ihmisessä eli Luojan elämänvoima ei ole 'kristallista', vaan Henki on hyvin elävää, sillä Henki antaa ihmiselle elämän. Sielu itse on näkymätön tietoisuus, jota ei voi määrittää miksikään elementiksi.

Eksytyksessä olevalle henkiselle ihmiselle voidaan antaa erilaisia 'lähetettyyn energiaan' liittyviä tuntemuksia, vaikka tällaista henkistä, puhdistavaa tai parantavaa energiaa ei ole edes olemassa. Koetut tuntemukset voivat tuntua hyvinkin todellisilta, koska tuntemukset antaa Luoja, joka kontrolloi luomansa ihmisen tietoisuutta sekä kehoa täydellisesti. Ihminen ei pysty myöskään lähettämään minkäänlaisia ajatuksia minnekään, ei hyviä eikä pahoja, eikä hän pysty vaikuttamaan omilla ajatuksillaan olemassa oleviin tai tuleviin asioihin. Kaikenlaiset henkiset mielikuvat, koetut omien tai toisten ajatusten aikaansaamat kokemukset ja tapahtumat, visualisaatiot sekä myös meditaatiot kuuluvat ihmisen eksytykseen. Samaan kategoriaan kuuluu telepatia, sillä ihminen ei voi kommunikoida toisen ihmisen kanssa ajatustensa voimalla, eikä vaikuttaa toiseen ihmiseen tai tämän käyttäytymiseen telepaattisin keinoin. Telepaattisia kykyjä ei ole olemassa, tässäkin ihminen vastaantottaa valheen eli Hengen antaman eksytyksen. Luoja säätelee ihmisen ajatuksia sekä koettelee ja mittaa ihmistä joka hetki. Ihmisestä itsestään sekä eksytyksen tasosta riippuu, miten vahvoina tämänkaltaisia harhaisia kokemuksia ihmiselle annetaan.

Henkisyydessä usein käytetyissä materiaaleissa, kuten kristalleissa, kivissä, koruissa, äänimaljoissa, rummuissa, tauluissa tai muissakaan esineissä ei ole puhdistavaa, hoitavaa tai parantavaa voimaa tai henkistä energiaa. Minkään muunkaan elementin, kuten kynttilöiden tai kukkien avulla ei voi vaikuttaa omaan, toisen ihmisen tai jonkun paikan kuviteltuihin energioihin tai oletettuun värähtelytasoon. Ihminen ei voi lisätä tai ladata minkäänlaisia henkisiä energioita mihinkään elementteihin. Puhdistavaa laulua, musiikkia, tanssia, maalausta, loitsua, rukousta, mantraa, suitsutusta tai visualisaatiota ei yksinkertaisesti ole olemassa. Eksytyksessä ihmisille annetaan hyvin erilaisia tuntemuksia, laidasta laitaan, jotka koetaan virheellisesti henkisen energian tuntemuksina. Mistään tilasta, asiasta tai ihmisestä ei välity mitään henkistä energiaa. Ihminen kokee vain erilaisia tuntemuksia ja saa erilaisia ajatuksia, joita eksytys vahvistaa. Jos joku kertoo, että tässä tilassa on hyvät energiat, se tarkoittaa vain sitä, että siinä tilassa tuntuu hyvältä olla. Eksytystä otetaan vastaan myös varpua ja heiluria käyttämällä, kun niiden avulla kysellään tai tutkitaan erilaisia asioita tai kuviteltuja henkisiä kenttiä ja energioita. Ihmisen liikkeelle laittamia kirouksia, pahoja silmiä tai demoneita ei yhdessäkään ihmisessä ole, sillä negatiivisuutta ei voi lähettää tällä tavalla. Vaikka ihminen pyytäisi siunausta toiselle ihmiselle, siunauksia ei ole luvassa, kun ihminen on ajautunut eksytyksen harhapoluille. Jokaisessa tuntevassa ja kokevassa ihmisessä on negatiivisuutta ja negatiivisia tuntemuksia elämässä koettujen negatiivisten asioiden takia. Ihmisessä ei ole olemassa minkäänlaista henkistä positiivista tai negatiivista energiaa.

Eksytystä tapahtuu hyvin monella saralla ihmisten elämässä ja tietoisuudessa. Tämä eksytys on välillä hyvinkin voimakasta. Eksytyksen vastaanottanut ihminen voi toimia Kolmiyhteisen Luojan tahdon vastaisesti ilman todellista uskoa. Eksytetty ihminen voi toimia myös niin, että hänen toiminnastaan puuttuu Jeesuksen Kristuksen opettama aito lähimmäisenrakkaus, jonka tulisi sisältää sydämen teot ja sydämen ajatukset. Nämä molemmat toimimisen tavat ovat hyvin yleisiä. Eksytystä vastaanottaa ihan jokainen ihminen, mutta tapa jolla sitä annetaan, on jokaisella ihmisellä erilainen, koska jokainen ihminen on oma persoonansa. Osa eksytyksestä liittyy myös päivittäisiin toimiin ja ihmisten kanssa toimimiseen, sillä ihmisen lähimmäisenrakkautta mitataan eksytyksen avulla. Eksytys voi olla hyvinkin huomaamatonta ja sitä voi olla hyvin vaikea tunnistaa, jos ei tunne totuutta.

Eksytykseen voi liittyä myös yliluonnollisten asioiden ja ihmeiden kokemista. Moni henkinen ihminen saattaa kertoa esimerkiksi näkemisen lahjan kulkeneen suvussa sukupolvesta toiseen. Tämä kertoo ainoastaan siitä, miten sukupolvi toisensa jälkeen on ottanut Hengen antaman eksytyksen vastaan ja lähtenyt harhapoluille. Kenessäkään ei ole synnynnäistä sisäistä parantajaa tai näkijää, vaan läsnä on hyvin vahva eksytys, jota omat vanhemmat tai isovanhemmat ovat vahvistaneet. Eksytykseen liittyvien asioiden lista on hyvin kirjava ja pitkä, ja ihmisten on hyvin vaikea tunnistaa eksytystä, koska totuus on ollut niin pitkään poissa. Valitettavan tyypillistä eksytyksessä on, ettei mitään todella kyseenalaisteta, vaikka kyse olisi suoranaisista saduista ja taruista, jotka liittyvät esimerkiksi henkisyyteen. Henkisyys vie helposti harhaan, koska siihen liitetään muokattuja tulkintoja tai osatotuuksia Raamatusta eli puhutaan henkisyyden näkökulmasta esimerkiksi anteeksiannosta, rakkaudesta, enkeleistä, pyhyydestä, Pyhästä Hengestä, ylösnousemuksesta, rukouksesta, Kristusvalosta ja -tietoisuudesta ja viitataan epämääräisesti Jumalaan, Jeesukseen ja Raamatusta löytyviin muihin henkilöihin.

Henkisyydessä valheen sekaan voidaan antaa joskus ripaus totuutta ja ihmeitä, jotta ihminen vakuuttuu olevansa oikealla tiellä, vaikka kulkee eksytyksessä. Toisaalta taruolennoista, kuten yksisarvisista, lohikäärmeistä, kummituksista, luonnonhengistä kuten tontuista, menninkäisistä, maahisista, peikoista, keijuista, vedenneidoista, luonnonenkeleistä ja metsänhengistä sekä suojauksista, maadoittumisista ja lähetettävästä energiasta on tehty aikuisille ihmisille täyttä totta. Elämässä ei ole kuitenkaan minkäänlaista satua, taikaa tai magiaa. Myös mielikuvat ja näyt, joita Luoja Hengessään ihmisille antaa, eksyttävät herkästi ja vievät harhaan. Manifestoimalla ja visualisoimalla tiettyjä asioita tai unelmiensa tai tavoitteidensa aarrekarttoja tekemällä ei ole mahdollista muuttaa elämänsä suuntaa tai estää tulevia koettelemuksia. Ne ihmiset, joille aarrekartta tai vastaava niin sanotusti 'toimii', pystyvät eksyttämään edelleen hyvin vakuuttavasti muita ihmisiä samaan toimintaan. Kun eksytyksestä ei mitään ymmärrä, se koetaan positiivisena ja hyväksyttävänä toimintatapana. Vaikka tulevien tapahtumien tietäminen kiinnostaisi monia, ihmisen ei ole koskaan viisasta kysyä tulevaisuudestaan minkäänlaisten korttien tai muidenkaan keinojen avulla. Kuka näitä asioita kysyy, saa Hengessä vastauksia, jotka perustuvat valheeseen.

Omat ajatukset, joista puhutaan usein intuitiona, eivät useinkaan ole ihmisen omia viisaita ajatuksia. Ihmisen sielunsuunnitelma toteutuu Luojan Hengen ohjaamana erilaisten tapahtumien ja koettelemusten sekä myös ajatusten kautta. Ihminen voi nähdä myös Hengen antamia unia, joissa voi olla symbolisia viestejä. Unien totuudellinen tulkinta on ihmiselle haastavaa, sillä unet sisältävät usein symboliikkaa, joka voi olla vaikeatajuista sekä myös hyvin henkilökohtaista. Tälle symboliikalle ei löydy oikeaa vastinetta minkäänlaisista unikirjoista. Vieraan ihmisen on usein mahdotonta selittää toisen, hänelle tuntemattoman ihmisen henkilökohtaista unta totuudellisella tavalla. Myös unien totuudellinen tulkinta aukeaa ainoastaan Kolmiyhteisen Luojan Hengessä ja totuudessa. Luoja voi vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen antamalla Hengessään totuudellisia unia ja näkyjä, harhaan johtavia unia ja näkyjä sekä vahvoja yliluonnollisia kokemuksia, joita ihminen ei pysty oman ymmärryksensä kautta selittämään kuin osittain tai ei ollenkaan. Vaikka ihmisen tietoisuus on täysin Kolmiyhteisen Luojan hallinnassa, ihmisen oppimattomuutta ei voida poistaa eikä oikeanlaista ymmärrystä voida lisätä. Ihminen oppii täällä aina itse. Kolmiyhteisen Luojan totuudesta on nyt mahdollista opiskella totuudellisella tiellä, kuka tämän tilaisuuden haluaa ottaa vastaan.

On hyvä sisäistää se asia, ettei yksikään henkiolento tai Pyhä Henki tule suoraan ohjaamaan ihmistä hänen oppimisessaan, tuomaan totuutta tai valitsemaan hänelle oikeita asioita ja ratkaisuja elämässä. Ihmisen tulee oppia itse. Henkisten ihmisten lisäksi myös kristityt ihmiset vastaanottavat eksytystä ja hairahtuvat väärille urille. Uskovien kristittyjen, jos kenen, pitäisi tuntea Raamattu ja sen opetukset. Kaikki yliluonnolliset ihmeet eivät tule totuudesta. Taivas- tai helvettikokemukset, joita ihmiset ovat jollakin tasolla tässä ajassa kokeneet, eivät näytä totuudellista kuvaa kummastakaan paikasta. Piruja, demoneja ja riivaajia ei ole olemassa kuin harhanäkyinä. Henkisiä kokemuksia ja oletettuja henkisiä kykyjä vastaanottamalla myös kristityt ajautuvat henkisyyden pettävälle tielle. Yksikään ihmissielu ei voi taivaspaikkoja ja pelastusta kenellekään luvata eikä jaella, sillä ihmisellä ei ole totuudellista ymmärrystä pelastumisesta eli ylösnousemuksesta. Kun ihminen ei tunnista eksytystä, hänen on vaikeaa ymmärtää myöskään sitä, minkälaisiin synteihin hän on voinut itse syyllistyä. Hurmoshenkisyys ja karismaattisuus ihmeineen kuuluvat myös uskovien eksytykseen. Uskovien ihmisten tulee ymmärtää, että myös heitä koetellaan jatkuvasti. Vaikka kaikki yliluonnolliset kokemukset tuntuisivat hyvinkin vakuuttavilta ja aidoilta, kaikki tämä vastaanotettu asia tulee aina koetella ja tutkia, ennenkuin sitä edes harkitsee jakavansa muille. Kristitty joutuu myös vastuuseen, jos eksyttää muita harhapoluille. Kun tuntee totuuden ja elää sen mukaan, alkaa tunnistamaan eksytystä, oppii siitä ja pysyy totuudessa.

Totuudellista tietoa esimerkiksi eksytyksestä ja totuudesta löytyy Raamatusta useammasta kohtaa. Raamatun kautta ei turhaan ohjata ja varoiteta ihmisiä. Vaikka Raamattu ei kiinnostaisikaan esimerkiksi omien uskomuksien tai oman vakaumuksen takia, se, etenkin Uusi testamentti, kannattaa lukea oman viisauden ja ymmärryksen lisäämiseksi. Uusi testamentti kertoo myös tästä ajasta ja tulevasta. Tällä sivustolla olevat Raamatun kohdat kannattaa lukea ajatuksella läpi.

Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä milloinkin mieli tekee. – He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. 2. Tim. 4:3–4.

Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. – Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, - rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia. – petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. – He ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaista! – Nämä näet tunkeutuvat ihmisten koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, -jotka ovat alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. 2. Tim. 3:1-3, 5-7.

Se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herramme Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, - on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja - ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulolähteenä. - Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on. - Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä mitään täältä pois. - Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. - Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. - Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. 1. Tim. 6:3-10.

He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa. Room.1:25.

Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 1. Kor. 2:14.

Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pidemmälle – ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. 2. Tim. 2:16-17..

Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. – Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. 2. Kor. 11:13-14.

Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme – vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli – hän olkoon kirottu. Gal.1:7-8.

Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa ne, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. 1. Joh. 4:1-2.

Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. - Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. 2. Joh. 1:7, 9.

Minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa varteen tämän kirjan ennussanat. Minä, Johannes, olen kaiken tämän kuullut ja nähnyt. Kuultuani ja nähtyäni sen minä heittäydyin kasvoilleni kumartaakseni enkeliä, joka oli sen minulle näyttänyt. – Mutta hän sanoi, älä tee niin! Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja profeetat, sinun veljesi, ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa! Ilm. 22:7–9.

Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. - Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. - Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, - ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden. 2. Tess. 2:9-12.

Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. 1. Tim. 2:5.

Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. - Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. - Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. - Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. - Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. - Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät! Matt. 7:15-17, 21-23.

Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas. - Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hulluutta. Onhan kirjoitettu: – Hän vangitsee viisaat heidän omaan viekkauteensa. - Ja samoin: – Herra tietää viisaiden ajatukset, Hän näkee ne turhanpäiväisiksi. 1. Kor. 3:18-20.

Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. - Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Ap.t. 2:17-18.


Eksytys on paljon laajempaa ja voimakkaampaa kuin ihminen osaa edes kuvitella. Luoja antaa eksytyksen sen takia, koska totuus on unohdettu, vääristelty ja torjuttu. Monet ihmiset ovat lähteneet eksytyksen tielle ja eksyttävät edelleen muita ihmisiä ymmärtämättä sitä. Ihmiset eivät edes huomaa sitä, miten helposti itse voi ottaa eksytyksen vastaan tai miten helppo on toisia ihmisiä eksyttää esimerkiksi henkisyyteen, harhaoppisuuteen, itsekkyyteen, negatiivisuuteen tai välinpitämättömyyteen oman toiminnan tai esimerkin kautta. Kun Herran pelko, nöyryys, Luojan kunnioittaminen, ymmärrys totuudesta ja totuudellisesta uskosta, aito lähimmäisenrakkaus tai pyyteetön auttamisen halu puuttuvat ihmisen elämästä, eksytystä on otettu vastaan.

Henkisyydessä eksytys tapahtuu hyvin usein oletettujen henkisten kykyjen tai oletettujen henkiolentojen avulla. Henkiset kyvyt eivät kuitenkaan ole ominaisia ihmiselle. Mitään aistittua henkiolentoa ei ole myöskään lupa seurata tai palvoa, eikä näiden olentojen puoleen tule koskaan kääntyä. Enkeleiden palvominen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan oletettua toimimista heidän kanssaan, esimerkiksi enkeleille puhumista, avun pyytämistä heiltä ja heidän kiittämistään, enkelikorttien käyttämistä, enkelihoitojen tekemistä, enkeleistä opettamista ja enkeliviestien vastaanottamista ja välittämistä. Edellisten lisäksi enkelipatsailla ja -kuvilla viestitään myös palvonnasta. Todellisuudessa kaikki ihmiset, jotka luulevat toimivansa enkelten kanssa, ovat ottaneet vastaan Hengen antaman eksytyksen ja siihen liittyvät harha-aistimukset ja -näyt. Enkelten kanssa toimimista saatetaan perustella sillä, että he eivät tuomitse, niinkuin Kolmiyhteinen Luoja tuomitsee. Samalla kauhistellaan sitä, miten Kolmiyhteinen Luoja sallii kaiken kärsimyksen maan päällä. Ihminen toimii ja oppii täällä itse ja kaikkinainen kärsimys on ihmisen oman toiminnan aikaansaannosta. Enkeleitä palvomalla tämä maailma ei muutu parempaan suuntaan, vaan suunta on päinvastainen. Kun ihminen ei kunnioita, tottele tai usko Kolmiyhteiseen Luojaan, hän kantaa aina itse tekojensa seuraukset.

Parantavia enkeleitä tai parantavia arkkienkeleitä ei ole, eivätkä oletetut enkelit toimi ihmisten auttajina ja hyväntekijöinä tai siunaajina. Kun jakaa muille enkeleistä tietoa, etsii jatkuvasti ympäriltään enkelien viestejä tai puhuu enkeleille ja haluaa toimia heidän kanssaan, on ottanut vastaan Hengen antaman eksytyksen. Eksytyksen tulosta on myös enkeleihin keskittyminen ja heidän korostamisensa myös kristillisen uskon piirissä. Kolmiyhteinen Luoja on ainut elämänvoiman antaja ja parantaja sekä ihmisen ohjaaja ja kaitsija, muita ei ole. Moni kiittää maailmankaikkeutta, universumia tai kosmosta, mutta siinä ei ole mitään mieltä, sillä se on ainoastaan Kolmiyhteisen Luojan luoma tila, jolla ei ole omaa henkeä eikä omaa tietoisuutta. Koska maailmankaikkeus ei ole henki tai edes mikään henkiolento, ei ole myöskään olemassa mitään henkisiä maailmankaikkeudellisia lakeja, joita ihmisen tulisi noudattaa.

Henkisyyttä ei tule koskaan pitää ihmiselle luonnollisena ja normaaliin elämään kuuluvana asiana, sillä henkisyyden pimeä puoli jää usein ihmiseltä havaitsematta ja ymmärtämättä. Hengen tai henkisyyden osa-alue ei kuulu ihmiselle. Kenessäkään ei ole sisäistä viisautta eikä sisäistä parantajaa tai näkijää. Ihminen ei omasta sisimmästään tule koskaan löytämään totuutta, vaikka tutkisi miten kauan, sillä ihminen voi tutkia vain tietoista osaa sielustaan, ja tähän tietoisuuteen Kolmiyhteinen Luoja vaikuttaa Hengessään myös eksytyksen keinoin. Ihmisessä oleva Henki ei ole etsittävissä ja tavoitettavissa ihmisen sisältä. Jos ihminen kaipaa totuutta elämäänsä, katse tulee kiinnittää aina ylöspäin, kohti Kolmiyhteistä Luojaa, sillä Luoja täyttää koko maailmankaikkeuden. Kolmiyhteisen Luojan löytäminen vaatii kuitenkin totuudellista uskoa Häneen sekä nöyryyttä, Herran pelkoa ja kuuliaisuutta, mutta näitä asioita ei henkisyydessä ole tarjolla.

Henkisyydestä ja siinä toimimisesta ei ole tulossa ihmiselle minkäänlaisia siunauksia, kiitoksia tai palkintoja. Henkinen ihminen ei omasta luulostaan huolimatta kulje valossa, vaan pimeydessä. Vasta Luojan ja Jeesuksen Kristuksen tunnustava ihminen löytää valoa elämäänsä. Ainoa todellinen valo ja valoa maailmaan tuonut on Jeesus Kristus, Poika, Kolmiyhteisen Luojan ilmenemisen muoto, joka eli ihmisenä ihmisten keskuudessa. Henkisyydessä tätä valoa ei ole, eikä valotyöntekijöitä, sillä eksytetyiltä ihmisiltä puuttuu Luojan ja Jeesuksen Kristuksen kunnioitus sekä usko ja totuudellinen ymmärrys Heistä. Henkisyydessä Jeesus Kristus on hyvin usein alennettu sielullisten ihmisten tasolle, vaikka Hän on Kolmiyhteisen Luojan yksi ilmenemisen muoto. Kristusvalo, Kristusenergia ja Kristustietoisuus liitetään myös joissakin tapauksissa epämääräisesti henkisyyteen, mutta Kristus eli Kolmiyhteinen Luoja ei toimi henkisten ihmisten hyväksi. Totuuden tiellä kiitos ja kunnia kaikesta kuuluu aina Luojalle, toisin kuin henkisyydessä. Henkiset ihmiset haluavat itse olla parantajia ja näkijöitä sekä omata omaa viisautta, kykyjä, jumalallisuutta ja voimaa. Henkisyydessä on tyypillistä se, että vaikka mainostetaan omaa toimintaa julkisesti muille, opetus tapahtuu usein suljetuissa ryhmissä salaisesti ja opettaja pyrkii hyvin usein myös hyötymään opetuksesta itse.

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. – Maailmassa Hän oli, ja Hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut Häntä. – Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella Hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Joh. 1:9-10, 14.

Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Joh. 8:12.

Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. - Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. - Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo Hänet ilmoittaa. Matt. 10:32,33, 11:27.

Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. - Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee Häneltä, joka yksin on Jumala? Joh. 5:43-44.

Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. - Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. - Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, - mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. - Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Ef. 5:10-13, 17.

Ihmisen tulisi eläessään pyrkiä aina rakkaudellisiin tekoihin toisia ihmisiä kohtaan. Ihmisen rakkaus on kuitenkin hyvin usein pinnallista, valikoivaa, halujen ja himojen ohjaamaa sekä liian usein se kohdistuu suoraan häneen itseensä. Todellinen rakkaus ei ole kuitenkaan ihmisen maallista rakkautta, maailman rakastamista tai itsensä rakastamista. Rakkauden käsite on hyvin laaja ja se kattaa niin paljon enemmän kuin vain rakkauden tunteen, kohteen tai fyysisen rakkauden. Ihmisen rakkaus ei ole pyhää, sillä vain Kolmiyhteinen Luoja on Pyhä. Rakkaudessa kasvaminen ei tapahdu maallisessa runsaudessa, ilossa ja onnessa, vaan todellisen rakkauden oppimiseen tarvitaan koettelemuksia, kärsimyksiä, haasteita ja nöyrtymistä Kolmiyhteisen Luojan ohjauksessa. Jos ihminen on psyykkisesti rikkinäinen rankkojen elämänkokemusten takia, itsensä rakastaminen ei ole oikea lääke.

Kun ihminen toteuttaa Jeesuksen Kristuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä, vasta silloin voidaan puhua todellisesta rakkaudesta, jossa on totuus. Rakkauden kaksoiskäsky tiivistää kaiken sen, miten ihmisen tulisi tässä elämässä toimia. Ihmisen tulisi pyrkiä kohti Luojaa ja Luojan rakkautta ja tämän tulisi olla ensimmäisellä sijalla ihmisen elämässä. Itsensä rakastaminen vie ihmisen aina harhapoluille. 'Rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi' tarkoittaa sydämen tekoja eli toisen ihmisen auttamista silloin, kun hän apua tarvitsee. Avun tarvitsija voi olla kuka tahansa. Ihmisen tulee tehdä niitä tekoja, joita hän toivoisi itselleen tehtävän. Tämä tarkoittaa myös käyttäytymistä, jossa tulee ilmi toisen ihmisen arvostaminen, vaikka asioista ei oltaisikaan samaa mieltä. Hyvin monissa tilanteissa ihmisiltä saattaa puuttua hyvät käytöstavat, joiden kautta huomioidaan toinen ihminen. Jokaisen ihmisen tulisi tässä elämässä keskittyä tekemään hyvää toisilleen, ilman arvostelua ja tuomitsemista. Tiuskiminen ja hermostuminen, välinpitämättömyys, toisen ihmisen mitätöinti ja hänen asiansa sivuuttaminen eivät kuulu lähimmäisenrakkauteen. Toisen ihmisen kuunteleminen, arvostaminen ja tukeminen sen sijaan kuuluu aina. Ihmisen tehtävä on muiden ihmisten auttamisen lisäksi myös eläimistä huolehtiminen sekä luonnon kunnioittaminen ja varjeleminen.

Kun ihminen toimii totuudellisessa rakkaudessa, hän ei tässäkään kohtaa etsi kunniaa itselleen, vaikka auttaisi muita. Ihmisen tulee auttaa taustalla, salassa, korostamatta itseään, ilman kanssakulkijoiden kehuja. Vaikka henkisyydessä koetaan rakkaudellisia tuntemuksia, henkisyyteen perustuvassa rakkaudessa ei ole totuutta, sillä se perustuu eksytykseen eli valheellisuuteen. Henkisyyden jakaminen rakkaudellisten tunteiden saattelemana ja itseään rakastaen ei ole todellisen rakkauden jakamista, sillä kyse on eksytyksestä, joka vie pois Kolmiyhteisen Luojan totuudesta ja rakkaudesta. Rakkaus ei ole mitään henkistä energiaa, jota joku toinen ihminen voisi toisesta herättää, aktivoida tai vahvistaa. Todellinen rakkaus ei koskaan keskity maallisuuteen ja materialistisuuteen eikä itseen. Rakkaudessa ei ole pelkoa, kun rakkaus on oikealla ja totuudellisella pohjalla, ja totuudessa ja rakkaudessa on kasvettu riittävälle tasolle Kolmiyhteisen Luojan totuudessa. Vaikka ihminen määrittelisi rakkauden omaksi uskonnokseen, se ei tule häntä pelastamaan maallisen elämän jälkeen. Rakkaus Kolmiyhteistä Luojaa kohtaan tulee olla ensimmäisellä sijalla ihmisen elämässä, sillä vähempi ei totuudellisessa ja todellisessa rakkaudessa riitä. Todellinen rakkaus vahvistuu aina todellisessa uskossa ja koettelemuksissa ja kärsimyksissä, ja se sisältää aina sydämen teot ja sydämen ajatukset toisia ihmisiä kohtaan. Rakkaus, joka on Luojan opettamaa ja antamaa rakkautta, kantaa ihmisen vaikeidenkin koettelemusten läpi. Tällaista rakkautta sekä siinä kasvamista ja toimimista opetellaan totuudellisen tien koulutuksessa.


Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. - Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. - Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Matt. 22:37, 39.

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. - Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, - ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, - ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. - Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 1. Kor. 13:1, 4-7.

Niinkuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. - Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh 15:9,12.

Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. - Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. Room. 15:1-2.

'Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne. - Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. - Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee, - jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.' Matt. 6: 1-4.

Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. - Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Jaak. 4:3-4.

Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. - Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. - Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. 1. Joh. 2: 15-17.

Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Matt.6:24.

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että Hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. - .. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. - Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. 1. Joh. 4:9,16-18.

Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. - Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1. Kor. 13:12-13.

Eksytyksen vastaanottamisella ja koettelemuksiin liittyvällä oppimattomuudella on aina hintansa, ja maksajana on ihminen itse. Jos ihminen luovuttaa tässä elämässä täysin, pelastusta ei ole tällaiselle ihmiselle. Ihmisten tulisi ymmärtää, että jokainen saa palkkansa sen mukaan, millä tavalla on tämän elämänsä elänyt. Jokainen ihminen kohtaa uskostaan tai vakaumuksestaan huolimatta kuolemansa jälkeen Kristuksen eli Kolmiyhteisen Luojan. Kristus on se Pojan ilmenemisen muoto, jossa Hän toimii sielujen kanssa heidän fyysisen kuolemansa jälkeen. Ihmisille annetut kuolemanrajakokemukset eivät anna totuudellista kuvaa siitä, mitä kuoleman jälkeen todella tapahtuu. Näissä henkisissä, eksyttävissä kokemuksissa annetaan ainoastaan totuudellista viestiä siitä, että sielun elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Näillä kuolemanraja- sekä myös kuolleitten omaisten aistimiskokemuksilla eksytytetään ihmistä, joka kuvittelee kuoleman jälkeen saavuttavansa levon ja rauhan. Tämä on yleinen harhaluulo, jota ihmiset ruokkivat tuntematta totuutta. Tällainen ajattelu antaa ihmiselle vääränlaisen kuvan kuolemanjälkeisestä elämästä, ja tämä valheellinen kuva tuudittaa ihmisen tunteeseen, että hän ei joudu tekemisistään minkäänlaiseen vastuuseen kuolemansa jälkeen.

Kuolleen ihmisen sielu ei kulje kuolemansa jälkeen hetkeäkään ihmisten keskuudessa. Kaikkinaiset oletetut tai aistitut vainajasielu-kokemukset ovat rankkaa eksytystä, joilla Luoja mittaa ihmistä. Ihmisen tulee aina rakastaa Luojaansa enemmän kuin omaistaan tai läheistään. Vaikka ihminen kokee olettamansa vainajasielun läsnäolokokemuksen lohdutukseksi, kyse on eksytyksestä, joka vie harhaan. Vainaja tulee käsittää ihmisen ruumiiksi, joka maatuu, mutta sielu, jota ihminen ei käsitä, kuuluu Kolmiyhteisen Luojan hallinta- ja tuomiovallan alle. Kuolema katkaisee aina täydellisesti sielun yhteyden maan päälle jääviin ihmisiin, sillä sielu ei edes kuolemansakaan jälkeen omaa edelleenkään minkäänlaisia henkisiä kykyjä. Fyysisen kuoleman jälkeen Luoja ottaa välittömästi ihmisen sielun hallintaansa. Ihmistä ei odota kuolemansa jälkeen minkäänlainen tunneli, enkeli tai henkiopas, eikä ihminen voi päättää, jääkö vielä hetkeksi omaistensa luokse kuolemansa jälkeen. Enkelit tai edesmenneet omaiset eivät ole koskaan vastaanottamassa maallisesta elämästä lähtevää sielua, sillä sielu siirtyy heti kuolemansa jälkeen vastaamaan Kristukselle oman elämänsä teoistaan, ajatuksistaan ja uskostaan.

Ihmisen palkka eletystä elämästä on joko palkkio tai tuomio. Yksikään ihminen ei ole synnitön, mutta anteeksianto ja armo ovat jokaiselle mahdollisia, mikäli ihminen tässä elämässä pyrkii todellisen uskon avulla sydämen tekoihin ja puhtaisiin ajatuksiin lähimmäisiään kohtaan. Elämässä on aina toivoa, ja oman elämänsä suunnan voi aina muuttaa totuudelliseen suuntaan, kohti pelastusta ja ikuista elämää. Usko Luojaan ei yksin riitä, sillä pelastuminen on mahdollista vain Pojan eli Jeesuksen Kristuksen kautta. Todellinen usko Jeesukseen Kristukseen sisältää aina sydämen teot ja sydämen ajatukset.

Raamatun Uuden testamentin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan, miten pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan sen on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Tämä kohta tulkitaan virheellisesti, jos oletetaan, että uskovan ihmisen ei pidä tehdä mitään pelastumisensa eteen vaan ottaa pelastuminen lahjana vastaan. Päinvastoin, tämä kohta tulee ymmärtää niin, että Jumalan lahja on Hänen syntymisensä Poikana eli Jeesuksena Kristuksena ihmisten keskelle puhtaaksi syntien sovitusuhriksi. Uskon lisäksi tulee uskoa Jeesukseen Kristukseen kokonaisvaltaisesti; uskoa siihen mitä Hän ihmisille opetti Isästä / Jumalasta ja toimia samalla tavalla lähimmäisenrakkaudessa kuin Hän toimi. Jeesuksen Kristuksen opetukset tulee myös nähdä lahjana ihmisille. Ilman tätä opetusta ihminen ei tietäisi miten hänen tulee toimia pelastuakseen. Nimenomaan lain eli uskoon liittyvien perinnäissääntöjen vaatimien tekojen avulla ihminen ei tule pelastumaan, vaan uskon ja sydämen tekojen. Hyvät teot tulee tehdä salassa, kerskumatta niistä muille, niin, että vain Luoja näkee ne. Usko ei ole koskaan puolittaista uskomista, vaan tulee uskoa täydesti, jotta ihminen pelastuu. Ihmisen tulee elää niinkuin Jeesus Kristus eli. Pelastuminen on aina ansaittava. Miten ihmisen voi olettaa pelastuvan, jos hän pelkästään uskoo, mutta hän kuitenkin arvostelee ja tuomitsee muita tai on välinpitämätön muita kohtaan, ei tee hyviä tekoja eikä anna anteeksi muille? Pelastumisesta sekä myös ristin tiestä kerrotaan lisää Koulutus-välilehdellä.

On hyvä sisäistää se asia, että toisen ihmisen tuomitseminen tässä elämässä ei kuulu kanssakulkijalle, vaan se kuuluu maan päällä maalliselle tuomioistuimelle, jonka tulisi aina toimia puolueettomasti, oikeudemukaisesti ja lahjomattomasti. Kaikkinainen ja lopullinen hallinta- ja tuomiovalta kuuluu kuitenkin aina Kristukselle, Kolmiyhteiselle Luojalle. Hengellinen ja Henkeen liittyvä tuomitseminen kuuluu aina Kolmiyhteiselle Luojalle, minkä asian ihminen on unohtanut. Kun ihmiseltä puuttuu totuudellinen kosketus Kolmiyhteiseen Luojaan eli Pyhä Henki, ihminen ei saa Luojaltaan totuudellista Hengen ohjausta näissä asioissa. Ihmisellä ei ole yksin, ilman Kolmiyhteisen Luojan todellista tukea, oikeaa ymmärrystä ratkaista hengellisiä ristiriitoja. Toisen ihmisen arvostelun ja tuomitsemisen kautta ihminen saa itse tuomion osakseen, sillä yksikään ihmissielu ei ole täällä synnitön ja täydellinen. Monet ihmiset voivat kummastella sitä, miten joku ihminen voi tehdä jatkuvasti pahaa joutumatta siitä elämänsä aikana minkäänlaiseen vastuuseen. Vastuu kannetaan tässä tapauksessa vasta fyysisen kuoleman jälkeen, kun tämä sielu kohtaa Kristuksen.

Jos eletyn elämän jälkeen ei ole oikeutettu pelastukseen eli ylösnousemukseen, sielun paikka on ylösnousemuksen sijaan tuonelassa tai helvetissä. Tuonela ja helvetti ovat sielulle hyvin ikäviä oppimisen paikkoja, mutta ilman oppimista, katumusta ja todellista uskoa niistä ei pääse pois. Sielun elämä voi olla tuonelassa tai helvetissä maanpäälliseen elämään verrattuna hyvinkin pitkä, kuin ikuisuus, riippuen ihmisen teoista. Luojalle ikuisuus on lyhyt hetki, mutta ihmiselle se on loppumattoman pitkä aika. Jos ihminen ymmärtäisi edes jotakin tuonelan tai helvetin olemuksesta tai saisi kokea siitä pienen hetken, tämä kokemus muuttaisi hänet, sillä tämän jälkeen hän ei todella haluaisi kumpaankaan paikkaan. Mikäli tuonelan merkitys on epäselvä, selvyyden antamiseksi se kuvataan Raamatussa symbolisesti esimerkiksi tuliseksi järveksi tai paikaksi, jossa kuuluu itku ja hammasten kiristys. Tulinen järvi rikinkatkuisine lieskoineen ja ihmistä kalvavine matoineen symboloi usein helvetin olemusta. Molemmat koettelevat ihmisen sielua ja helvetti tekee sen tuonelaan verrattuna hyvin kauhistuttavalla tavalla. Synnin palkka on aina kuolema, eli tuonela tai pahemmassa tapauksessa helvetti.

Ajatus tuonelasta ja helvetistä voi olla ahdistava ja kauhistava ajatus ihmiselle, jos hän kokee, että hän ei ole tässä elämässä tehnyt tarpeeksi hyvää ja pyrkinyt kohti Luojaansa kaikissa toimissaan saavuttaakseen pelastumisen. Uuden testamentin Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kerrotaan, miten ihminen on ikäänkuin pelastuva tulen läpi. Tuli tässä Raamatun kohdassa kuvaa tuonelaa ja helvettiä, sillä ihminen, joka ei ole oikeutettu pelastukseen, joutuu vastaamaan maanpäällisistä teoistaan ja ajatuksistaan joko tuonelassa tai helvetissä. Ihmiseltä ei kuitenkaan koskaan viedä toivoa pois, sillä nämä vaikeat oppimisen paikat ovat vain välivaihe sielulle matkalla kohti lopullista pelastusta.


Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa. 2. Kor. 5:10.

Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. - Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. - Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Matt. 10: 37-39.

Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23.

Jeesus sanoi: 'Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, - eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?' Joh. 11:25-26.

Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! 1. Piet. 4:18.

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. - Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Matt. 7:1-2.

Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. - Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen. Matt. 5:21-22

Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. - Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Matt. 26:29-30.

Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. - Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Ilm. 20:14-15.

Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Ilm. 21:8.

Ja jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, - missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’. Mark. 9:47-48.

Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. - Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. - Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, - aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. - Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. - Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. 1. Kor. 3:10-15.

Suojelevat ja varjelevat enkelit eivät kuulu ihmisen elämään, vaikka niin moni tähän uskookin. Vanhan testamentin aikaa kuvaavana ajanjaksona Luojalle kuuliainen ja Hänen ohjauksessaan kulkeva ihminen sai kulkea Luojan varjeluksessa, mutta tämä kaikki muuttui, kun Kolmiyhteisen Luojan valtakunta tuli Pojassa eli Jeesuksessa Kristuksessa maan päälle. Koska ihminen ei halunnut kulkea Luojansa ohjauksessa, häneltä otettiin vapaa tahto pois ja Luojan suunnittelemien, ihmisten oppimista ohjaavien sielunsuunnitelmien avulla alettiin kontrolloimaan ihmisten elämää. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten Luojan valtakunta toteutuu maan päällä. Luoja suunnittelee jokaisen luomansa sielun persoonallisuuden ja elämän maan päälle, sillä ihminen tulee tänne oppimaan ja etsimään oikeaa uskoa. Ihmisten uskon puutetta, oppimattomuutta ja siitä johtuvia tapahtumia ei voida poistaa sielunsuunnitelmasta, sillä ihminen tulee tänne aina toimimaan ja oppimaan itse. Näin ollen ihmisten oppimattomuus, hyveiden hylkääminen, harhaoppisuus, moraalittomuus, julmuus, itsekkyys, välinpitämättömyys, ahneus ja maallinen, Luojaansa halveksiva asenne vaikuttavat aina sielunsuunnitelmien tapahtumiin ja toteutumiseen. Maapallolla on paljon alueita, joissa oikeaa uskoa ei ole kaikille edes tarjolla. Kun Luoja näkee ennalta, että maapallolle syntyvä sielu ei tule uskoa Häneen löytämään, paikaksi voidaan valita alueita, joissa Luojasta ja Jeesuksesta Kristuksesta ei edes opeteta. Tässä tapauksessa pelastuminen eli ylösnousemus ei ole hänelle mahdollinen. Sama kohtalo voi olla myös esimerkiksi kristityllä, joka on tapakristitty ja jolta puuttuu totuudellinen ymmärrys ja oikea usko Kolmiyhteiseen Luojaan ja Jeesukseen Kristukseen. Pelastumiseen vaaditaan todelliseen uskoon kuuluvana aina Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen sekä Hänen opettamansa lähimmäisenrakkaus, joka sisältää sydämen teot ja sydämen ajatukset ilman toisen ihmisen tuomitsemista.

Maallisesta elämästä oppimattomana kuolleen ihmisen eli oppimattoman sielun opettamista jatketaan aina tuonelassa tai helvetissä. Tuonelasta sielun on mahdollista päästä katumisen ja oppimisen avulla suoraan pois, mutta helvetistä ei. Ennenkuin Kolmiyhteinen Luoja lunasti Jeesuksena Kristuksena ihmisten synnit puhtaana uhrina omalla ristinkuolemallaan, annettiin helvetissä pitkän aikaa koetellun ja katuvan sielun oppia ihmisten maailmassa hänelle valitun ihmisen kanssa hyvin tiiviisti. Koska sielu on tietoisuus ilman kehoa, sielu nostettiin helvetistä toisen ihmisen kehoon oppimaan tämän toisen ihmisen tekojen kautta. Tämä tapahtui nimenomaan ihmisen vapaan tahdon aikana. Ihmiselle ja sielulle annettiin samassa kehossa ollessaan yhtäaikaa samoja koettelemuksia ja kärsimyksiä, ja molempien oppimista mitattiin. Koska ihmisillä oli tähän aikaan vapaa tahto, ihmisen oikealle tielle opettamisessa käytettiin selvästi havaittavia riivaajia, jotta ihmiset ymmärtäisivät pysyä Luojan viitoittamalla tiellä. Kyse oli myös pelotteesta, sillä ihmisten tuli ymmärtää, mitä seuraa, jos Luojaa ei kunnioitettu ja Häneen ei uskottu. Raamattu kertoo useammassa kohdassa riivaajista, sillä Jeesus Kristus, ihmiseksi syntynyt Kolmiyhteinen Luoja, vapautti ihmisiä näistä helvetistä nostetuista sieluista. Joissakin ihmisissä näitä sieluja saattoi olla useampiakin. Luojan valtakunnan tullessa Jeesuksessa Kristuksessa maan päälle ja sielunsuunnitelmien tullessa voimaan, helvetistä nostetut sielut oppivat nyt eri tavalla kuin tuolloin. Ihmisessä ei enää näitä riivaajia ole. Ihmisen vapaan tahdon aikana Kolmiyhteinen Luoja nosti ihmisten keskuudesta myös profeettoja ja tuomareita opastamaan kansaa, jotta he löytäisivät oikealle, totuudelliselle tielle.

Henkisellä ihmisellä ei ole omasta uskomuksestaan huolimatta minkäänlaisia kykyjä saattaa oletettuja 'vainajasieluja valoon', sillä sielut eivät kuljeskele täällä kuolemansa jälkeen, eivätkä he ole mitään 'tarrahenkiä', 'pahoja henkiä', riivaajia tai 'alempia energioita', jotka kiinnittyvät valitsemiinsa ihmisiin. Manaamisen harjoittamiselle ihmisellä ei ole tässä ajassa minkäänlaisia kykyjä, tukea tai perusteita. Piruja ja demoneita ei Luojan henkimaailmassa ole, jotka riivaisivat ihmistä, mutta ihmiset saavat sielunsuunnitelman mukaisesti hyvinkin vahvaa henkistä eksytystä Hengen kautta, koska annettu totuus ei pysynyt ihmisillä puhtaana. Raamattua tutkimalla ihmisen tulisi ymmärtää se, että hänellä ei ole Pyhää Henkeä tukenaan, jonka avulla hän voisi vapauttaa 'pahoja henkiä' kenestäkään. Pyhän Hengen menettämisestä voi lukea lisää Koulutus-välilehdeltä. Ainoastaan Kolmiyhteinen Luoja on se, joka voi sijoittaa sielun tuonelaan tai helvettiin oppimaan. Hän on myös ainut, joka voi pelastaa katuvan ja oppineen sielun tuonelasta tai nostaa sielun helvetistä sopivaan paikkaan oppimaan lisää, mikäli sielu on oppinut virheistään ja pystyy katumaan aidosti tekojaan. Ihmisellä ei ole minkäänlaista ymmärrystä tähän asiaan. Kaikenlaiset saattamiset ja kommunikoinnit 'vainajasielujen' tai edesmenneiden sielujen kanssa ovat Hengen antamaa rankkaa eksytystä ihmisen sielun tietoisuuteen.

Ihmisen aikaisemman vapaan tahdon ja sielunsuunnitelmien oppimattoman toteutumisen tuloksena ihmisten maailmaan tuoma väkivalta, julmuus, riisto ja toisen ihmisen alistaminen ovat kammottavimpia esimerkkejä synnin ilmentymisistä, joihin ihminen voi itse vaikuttaa. Väkivaltaisen teon voi jättää tekemättä ja negatiivisen toimimisen voi muuttaa positiiviseksi tai neutraaliksi. Koska tämä kaikki on ihmisen oppimattoman toiminnan ja Kolmiyhteisen Luojan antaman totuuden hylkäämisen seurausta, sitä ei voida poistaa tästä maailmasta. Pieniä ja joskus jopa huomaamattomia avun antamisen tilanteita kuitenkin järjestetään, joita toinen ihminen ei lähimmäiselleen itse ymmärtäisi tehdä. Näissä tapahtumissa ei ole kuitenkaan kyse tietoisesta lähimmäisenrakkaudesta, vaan Kolmiyhteisen Luojan puuttumisesta ihmisen elämään. Joskus saatetaan kokea jopa suoranaisia ihmeitä siitä, miten hämmästyttävällä tavalla tapahtumien kulkuun on vaikutettu. Ihmisen oppimattomuutta ja sen seurauksia ei voida poistaa maailmasta, mutta Kolmiyhteinen Luoja puuttuu tarvittaessa tapahtumiin. Koska ihminen hylkäsi aikanaan totuuden ja halusi toimia oman tahtonsa ja mielensä mukaisesti, maailma on tänä päivänä tilanteessa, jossa valhe, pahuus ja pimeys kukoistavat. Ihminen ei tätä asiantilaa kykene enää muuttamaan, mutta Kolmiyhteinen Luoja voi, mutta ei sillä tavalla kuin ihminen haluaisi. Kolmiyhteisen Luojan pilkkaamisella ja totuuden hylkäämisellä on aina seurauksensa ja hintansa.


Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. - Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!” Mark. 1:14-15.

Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: ”Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. - Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.” Luuk. 17:20-21.

Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Matt. 12:28.

Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. - He sanovat pilkaten: ”Onko Hän muka tullut, niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti.” - Tieten tahtoen he unohtavat, että jo aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maa, jotka Jumalan Sana vedestä ja vedellä loi ja jotka Se piti koossa. - Vedellä ja Sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. - Ja sen saman Sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää
varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. 2. Piet. 3:3-7.

Vaikka ihmistä ohjaillaan tässä elämässä toteutuvan, Luojan suunnitteleman sielunsuunnitelman mukaisesti, ohjaajina eivät ole henkisyydessä oletetut henkioppaat eivätkä ihmisten käsittämät enkelit vaan Kolmiyhteisen Luojan Henki. Ihmisellä ei ole myöskään omaa suojelusenkeliä tai varjelevaa enkeliä, sillä Kolmiyhteisen Luojan Hengen ohjaamana ja koettelemana sielunsuunnitelma määrittää kaikki kohdalle tulevat tapahtumat. Kaikenlaiset kokemukset parantavista, oikealle tielle ohjaavista, varjelevista ja suojelevista enkeleistä liittyvät Kolmiyhteisen Luojan antamaan eksytykseen. Ei ole olemassa minkäänlaisia enkeleitä, jotka toimisivat henkisten ihmisten antamien tietojen mukaisesti jollakin tietyllä 'värillisellä säteellä' ihmisten kanssa. Rakkauden, armon, viisauden, toivon, opettamisen ja parantamisen enkeleitä tai vaikkapa rakennuksia ja instituutioita suojelevia enkeleitä ei ole olemassa eikä käytettävissä. Myöskään luonnon, eläinten, kasvien tai veden enkeleitä ei ole olemassa. Enkelit eivät koskaan 'kuljeta' minkäänlaisia rukouksia tai toiveita ihmisten ja Kolmiyhteisen Luojan välillä. Ihminen käsittää enkelit vain omasta, rajallisen ymmärryksen ja eksytyksen näkökulmastaan. Henkisyydessä tuodaan ilmi olettamus työttömistä enkeleistä, mutta tämä ei myöskään pidä paikkansa.

Ihminen, joka uskoo enkeleihin ja kertoo näkevänsä heitä, on ottanut Kolmiyhteisen Luojan antaman eksytyksen vastaan Hengen tuomana. Kolmiyhteisen Luojan Henki ihmisessä antaa aina ihmiselle sopivan enkelinäyn, Hengen tuotoksen, joka sopii vastaanottajan valheelliseen uskoon. Kolmiyhteinen Luoja on vakiinnuttanut enkelinäyt aika samantyyppisiksi. Hyvin usein enkelihahmolla on valkeat vaatteet, ihmismäinen hahmo sekä hänellä saattaa olla myös siivet. Siivet symboloivat ihmiselle suojelusta ja varjelusta, joten ihminen ei ymmärrä saaneensa Hengeltä eksytystä. Kaikki enkelit, joita enkeleihin uskovat ihmiset tässä ajassa kokevat näkevänsä ja aistivansa, ovat Hengen tuomia harhakuvia ja kuuluvat eksytykseen. Eksytykseen kuuluvat myös edesmenneet omaiset, henkioppaat, ylösnousseet mestarit, eri planeettojen olennot ja yleisesti 'valonauttajat.' Henkisten ihmisten annetaan myös nähdä hyvin todentuntuisia värillisiä 'enkelipalloja', joiden he uskovat olevan enkeleitä, mutta kyse on edelleen eksytyksestä. Ihmiset yrittävät myös tarkoituksellisesti kuvata kameroillaan vasten aurinkoa, jotta he saisivat kameran objektiivin heijastuksen seurauksena kuviinsa 'enkelipalloja' tai 'jonkin arkkienkelin värillistä energiaa'.

Raamatussa on useampia kohtia, joissa kerrotaan arkkienkelin ilmestyneen ja tuoneen viestiä ihmisille, kuten Marialle tuotiin viestiä Jeesus-lapsen syntymästä. Vaikka neitsyt Maria on synnyttänyt Jeesuksen Kristuksen, hän ei ole pyhä, jumalanäiti, ei ihmisten äiti, ei taivaan valtiatar, taivaan kuningatar eikä myöskään enkelten kuningatar. Hän oli aivan tavallinen ihminen, sielu, joka antoi ainoastaan fyysisen kehon Jeesukselle, jotta Kolmiyhteinen Luoja voi toimia ihmisenä ihmisten keskuudessa. Mariaa ei ole lupa palvoa eikä rukoilla, kuten ei enkeleitäkään. Enkelinäkyjen kautta eksytetään tässä ajassa monia ihmisiä, sillä enkeleitä tai luotuja olentoja ei ole ihmisen lupa palvoa tai seurata. Ihmisen tulee keskittyä vain ja ainoastaan Kolmiyhteiseen Luojaan. Enkelieksytyksen ovat ottaneet vastaan niin henkiset ihmiset kuin kristitytkin jakaessaan tietoa enkeleistä.

Ihminen on etsinyt Raamatusta monenlaisia enkeliryhmiä ja -jakoja. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat ihminen käsittää yleisesti koskemaan taivasten valtakuntaa, mutta nämä ovat kaikki maapäällisiä, ihmisen omaan, maalliseen hallitsemiseen liittyviä kuvauksia. Mikael ja Gabriel ovat ainoat nimetyt arkkienkelit eli ylienkelit, jotka Raamatussa mainitaan nimeltä. Apogryfisissä kirjoissa mainitaan olevan vielä kaksi Arkkienkeliä, Rafael ja Uriel, ja todetaan vielä, että arkkienkeleitä on seitsemän kappaletta, mutta apogryfiset kirjat ovat syntyneet eksytyksen tuloksena ja Kolmiyhteisen Luojan totuutta niistä ei löydy. Koska apogryfiset kirjat ovat Hengen antaman eksytyksen tulosta, niiden tekstejä ei kannata tutkia eikä jakaa lainkaan. Henkisyydessä arkkienkeleitä oletetaan olevan suuret määrät, mutta tämä uskomus on täysin eksytyksen tulosta. Ei ole olemassa enkeleitä, jotka huolehtisivat toisista enkeleistä tai ohjaisivat heitä, eivätkä enkelit paranna ketään, vaikka henkisyydessä tähän vahvasti uskotaankin. Vaikka ihmiset kuvittelevat toimivansa monien arkkienkeleiden ja enkeleiden kanssa, heitä ei todellisuudessa ole ihmisen käytettävissä lainkaan. Kolmiyhteisen Luojan antamaa eksytystä on tarjolla niin paljon, kuin ihminen haluaa ottaa vastaan. Ihmisen tulee aina keskittyä vain ja ainoastaan Kolmiyhteiseen Luojaan. Niin kauan kun ihminen palvoo harhaoppisesti enkeleitä, ihmisille annetaan heistä valheellisia näkyjä, tuntemuksia ja viestejä. Kaikki nämä asiat tulevat ihmisen tietoisuuteen Hengen kautta, jonka avulla Kolmiyhteinen Luoja ylläpitää ja kontrolloi ihmisen sielun tietoisuutta ja kehoa.

Koska nykyinen maailma on pimeyden maailma ja ihminen on Luojansa antaman totuuden vääristellyt tai hylännyt, Henki eksyttää ihmisiä myös enkelikokemuksiin. Monia ihmisiä eksytetään palvomaan enkeleitä, mutta se ei kuulu koskaan totuudelliseen uskoon. Henkiset ihmiset yrittävät usein selvittää oman enkelinsä nimeä, mutta se on täysin turhaa, sillä mitään nimiä ei ole ihmisille annettavaksi. Enkeleitä ei pidä koskaan rukoilla tai kiittää, sillä rukoukset ja kiitokset kuuluvat aina Luojalle. Ihmisen olettamat enkelit eivät tuo pyytämällä tämän maailman ihmiselle minkäänlaista runsautta, iloa, onnea, rakkautta, viisautta, puhdistumista, parantumista, henkistä suojausta, suojelusta, varjelusta, menestystä tai rikkautta. Kun ihminen kuvittelee toimivansa enkelien tai joidenkin 'valon auttajien' tai 'ylösnousseitten mestareiden' kanssa, hän toimii todellisuudessa eksyttäjän eli saatanan kanssa. Ihmisen uskon tasosta ja oppimattomuudesta toteutuva sielunsuunnitelma sisältää aina haasteita, koettelemuksia, kärsimyksiä sekä eksytystä, ja eksyttäjänä toimii Kolmiyhteinen Luoja itse.

Mihin Kolmiyhteinen Luoja sitten tarvitsee enkeleitä, jos Hän toimii itse jo kaikkialla? Hän vaikuttaa kuitenkin valmiiksi jokaisessa ihmisessä, sillä Hän ylläpitää jokaisen sielun tietoisuutta ja kehoa sekä kontrolloi kaikkea mahdollista tässä maailmassa ja sen ulkopuolella. Kolmiyhteisen Luojan tietoisuus ja voima ovat mittaamattomia ja käsittämättömiä ihmiselle. Todellisuudessa Kolmiyhteinen Luoja ei ole luonut taivaaseen ainuttakaan enkeliä. Enkeleitä, tai pikemminkin ihmisten ajatusta heistä, tarvitaan symboliseen viestintään Kolmiyhteisen Luojan suuruudesta ja kaikkivaltiudesta sekä ajatusta heistä tarvitaan myös ihmisen uskon koettelemiseen. Ihmistä muistuttavaa arkkienkelihahmoa ja enkelihahmoa on käytetty aikanaan myös viestintuojana, jolloin Kolmiyhteinen Luoja on Hengen tai Pojan olomuodossa ottanut itselleen tällaisen ilmenemisen muodon viestiä tuodessaan. Ilmestyessään arkkienkelin hahmossa Hän on myös nimennyt itsensä toisin, kuin Hän on. Antamalla esimerkiksi arkkienkelinä ilmestyessään hahmolleen nimen, Kolmiyhteinen Luoja mittaa ihmistä sillä, alkaako hän palvomaan tätä enkeliä vai Luojaa. Molempien, Mikaelin ja Gabrielin, nimien alkuperä viittaa Luojaan, mutta kumpikaan ei ole luotu, olemassa oleva henkiolento, vaan hetkellinen Hengen tuotos, ilmestys.

Arkkienkeli tai mikään muukaan Hengen ilmestys ei vastaa Luojan luomaa Poikaa, sillä arkkienkeli- tai enkeli-ilmestys on ollut olemassa vain sen hetken, kun Kolmiyhteinen Luoja on tuonut tällä tavalla viestiä ihmisille. Hengen luoma enkeli-ilmestys tai harhakuva ei voi koskaan olla suurempi kuin Poika, joka on konkreettisesti luotuna olemassa. Jumalan ainoa Poika, ihmisten tuntema Jeesus Kristus, syntyi Pelastajaksi ja Vapahtajaksi ihmisille ja uhrasi itsensä ristillä ihmisten syntien sovitukseksi. Kumpaakaan Raamatussa mainittua arkkienkeliä tai muitakaan enkeleitä ei ole olemassa taivaassa, sillä enkeli-ilmestys on tiettyyn hetkeen sidottu Hengen ilmentämä viestintuoja. Viestintuojan lisäksi ihmisille on annettu enkelit myös eksytykseksi niille, jotka hairahtuvat palvomaan enkeleitä. Vanhan testamentin Joosuan kirjassa Herran sotajoukon päällikkö ei tarkoita Arkkienkeli Mikaelia, niinkuin virheellisesti voitaisiin tulkita, vaan Kolmiyhteinen Luoja ilmestyi tässä tapahtumassa Poikana Joosualle. Toisessa Mooseksen kirjassa Kolmiyhteinen Luoja ilmestyi Poikana tulessa, joka ei kuluttanut lainkaan pensasta. Ihmisen vapaan tahdon aikana eli Raamatun Vanhan testamentin aikana ja ennen Jeesuksen Kristuksen uhria, Kolmiyhteinen Luoja näyttäytyi Poikana ihmismäisen hahmon lisäksi myös pilvenpatsaana ja tulipatsaana, kuten Vanhan testamentin Mooseksen kirjoista voidaan lukea. Kun Jaakob paini Herran kanssa, hän paini Jumalan kanssa, sillä hänen vastustajanaan oli Kolmiyhteisen Luojan ilmenemisen muodoista Poika. Yksi ja sama asia ei tarkoita jokaisessa asiayhteydessä kuitenkaan samaa. Jumalan pojat mainitaan Raamatussa aikaa ennen vedenpaisumusta, mutta näillä pojilla tarkoitetaan vahvasta uskostaan hairahtuneita ihmisiä. Ihmisten tulee sisäistää se asia, että Luoja ei voi koskaan kommunikoida tai ilmestyä ihmiselle suoraan omassa valtavassa ja määrittämättömässä olomuodossaan, sillä silloin ihminen tuhoutuisi. Luojan ja ihmisen välisessä kommunikoinnissa tarvitaan välittäjäksi aina Poika tai Henki. Kaikki sielut ja ihmiset on luotu Pojan kautta.

Nykyisestä arkkienkeleiden ja enkeleiden palvonnasta päätellen enkelieksytys on otettu hyvin suuressa määrin ja jopa innokkaasti vastaan ilman minkäänlaista ymmärrystä Kolmiyhteisen Luojan totuudesta ja ihmisten koettelemisesta ja eksyttämisestä. Kun ihmisellä ei ole Herran pelkoa eikä kunnioitusta, nöyryyttä ja ymmärystä Luojaansa kohtaan, puuttuu myös ymmärrys tekojen seuraamuksista. Kun ihminen alkaa toimimaan henkisyydessä tai hänen tietoisuuteensa tuodaan henkisyyteen tai hengellisyyteen liittyviä asioita, Raamatun tulisi olla ensimmäinen kirja, joka ihmisen tulisi lukea oman ymmärryksen lisäämiseksi. Vanhan testamentin puolella on paljon kohtia, jotka oli tarkoitettu vain sen ajan israelilaisille, mutta jos näitä asioita ei tunnista, vaan tulkitsee niitä itseään koskeviksi, kannattaa pysyä Uuden testamentin teksteissä. Vaikka Raamattu on vaikea tulkittava, siitä löytyy kuitenkin selkeät viestit, miten ihmisen tulee toimia ja mitä asioita hänen tulee karttaa. Tärkeintä on ymmärtää se, että ihmisen ei tule turvautua tai kääntyä hädässään ensimmäiseksi toisen ihmisen puoleen, vaan rukoillen Luojansa puoleen. Moni ihminen kulkee tässä ajassa valheen tiellä sitä itse ymmärtämättä, mutta kuka Luojaan ja Jeesukseen Kristukseen todella uskoo, saa apua, jos ymmärtää Luojan antamia ohjauksellisia viestejä ja pyrkii kohti totuutta nöyrästi. Raamattu ei ole selkeä käsitteissään, sillä Raamatun totuudelliseen tulkitsemiseen ja opettamiseen tarvitaan aina Pyhän Hengen tuki, jota ei ole tässä ajassa helppoa saavuttaa.

Kolmiyhteinen Luoja koettelee ja eksyttää ihmisiä nimenomaan enkeleiden avulla, sillä enkeleitä ei ole ihmisen lupa palvoa. Enkeli ei kuitenkaan tarkoita Kolmiyhteistä Luojan Hengen ilmestystä tai Pojan olomuotoa kaikissa Raamatun kohdissa. Enkeli voi joissakin tapauksissa tarkoittaa myös uskovaa ihmistä itseään, sillä myös uskovasta, Kolmiyhteiselle Luojalle omistautuneesta ihmisestä, voidaan käyttää myös tällaista nimitystä. Ilmestyskirjan seurakunnalle tarkoitetuissa kirjeissä totuudellisesti uskovaa ihmistä kuvataan nimenomaan enkeli-nimityksen kautta. Vanhan testamentin Hesekielin ja Jesajan kirjoissa ihminen kuvataan kerubiksi sekä myös Kointähdeksi, sarastuksen pojaksi, joka harhautui Luojan viitoittamalta tieltä ja karkotettiin Luojan yhteydestä.

Uuden testamentin Ilmestyskirja kuvaa taivaassa tapahtuvaa Jumalanpalvelusta ja ylistystä, mutta taivaassa ei tällaisia menoja kuitenkaan järjestetä. Jumalanpalveluksia pidetään vain maapallolla ja ihminen ymmärtää tällaista toimintaa, joten kohdassa oleva asia selitetään ihmiselle maallisin sanankääntein. Taivas ei ole fyysinen paikka niinkuin maapallo on, eikä siellä ole Kolmiyhteisen Luojan lisäksi minkäänlaisia enkeleitä. Kolmiyhteinen Luoja on Isä, Poika ja Pyhä Henki eli yksi Henki, muita Henkiä ei maailmankaikkeudessa tai taivaassa ole. Vaikka Raamattu kuvaa Ikiaikaisen valtaistuinta, kuvaus on symbolinen, sillä Kolmiyhteinen Luoja on mittaamaton Henki, jolla on valta kaikkeen luomaansa. Pojan olomuodossa Hän voi syntyä maapallolle ihmiseksi tai Hän voi ottaa Pojan lisäksi Hengessään myös sanansaattajan hahmon tai eksyttäjän hahmon. Moni ilmestys nykypäivänä on Hengen tuoma ihmisen tietoisuuteen annettu harhakuva, ja tällainen harhakuva voi olla todella vahva ja elävä.

Raamatussa olevissa tapahtumakuvauksissa voidaan käyttää myös yleisesti Raamatussa toistuvia numeroita, joilla on määrätty, symbolinen merkitys. Ilmestyskirjassa mainitaan muun muassa Jumalan seitsemän enkeliä, mutta tämä enkelikuvaus symbolisoi ainoastaan Kolmiyhteisen Luojan täydellisyyttä, sillä luku seitsemän on Raamatussa täydellisyyden luku. Myös ilmestyskirjan seitsemän ukkosta kuvaa samalla tavalla Kolmiyhteisen Luojan täydellisyyttä. Vastaavasti kolme enkeliä symbolisoi Pyhää, Kolmiyhteistä Luojaa. Neljä enkeliä, jotka pidättävät neljää tuulta, kuvaavat kirouksia, jotka tulevat Kolmiyhteiseltä Luojalta tähän maailmaan luonnonvoimien kautta. Neljä on luku, joka viittaa ihmisten maailmaan, jossa on neljä vuodenaikaa ja neljä ilmansuuntaa. Luku neljä kertoo myös kirousten vastaanottamisesta, sillä kolmeen eli Pyhään eli Kolmiyhteiseen Luojaan ihminen on mennyt lisäämään sellaista, mikä Häneen ei kuulu.

Kerubien ja serafien symboliikkaa avataan myös Kolmiyhteisen Luojan tahdosta. Molempiin sisältyy symboliikan lisäksi numeroita. Kerubit, neljä kuusisiipistä olentoa, jotka ovat kuin enkelin irvikuvia, sekasikiöitä, ja joilla on silmiä joka puolella ja hahmona leijona, härkä, ihminen ja kotka, kuvaavat erityyppisiä kirouksia, joita Kolmiyhteinen Luoja tulee ihmisille Ilmestyskirjan luvun neljä mukaisesti antamaan. Hesekielin kirjan ensimmäinen luku kuvaa samaa asiaa hieman eri tavoin: ... Niillä oli ihmisen muoto, mutta kullakin oli neljät kasvot ja kullakin neljä siipeä... Niiden kasvot olivat kuin ihmisen kasvot, mutta oikealla puolella oli leijonan kasvot ja vasemmalla härän kasvot, ja vielä niillä oli kotkan kasvot, kaikilla neljällä yhtä lailla. Taas toistuu luku neljä, tämä maailma sekä kiroukset ja niihin liittyvät vitsaukset. Leijona kuvaa niitä kirouksia ja näihin liittyviä vitsauksia, joita ihminen joutuu vastaanottamaan maanpiirin kautta, ihmisen kautta tulee ihmisen pahuus ja julmuus, härkä liittyy peltojen viljelyyn eli ruoan puutteeseen ja kotka liittyy niihin kirouksiin ja vitsauksiin, jotka tulevat ilmasta käsin. Silmät kerubien joka puolella käsittävät koko maailmaa. Samat kiroukset kuvaillaan molemmissa kirjoissa.

Raamatussa kuvataan sekä Vanhan että Uuden testamentin puolella Liitonarkkua ja sen päällä olevaa kahta kerubia, joiden siipien lukumäärä on yhteensä neljä, koska normaalista poikkeavia lukumääriä ei anneta. Kerubit siipineen symbolisoivat taas luvulla neljä tämän maailman kirouksia vitsauksineen, joita ihmiset tulevat vastaanottamaan, jos he loukkaavat tai eivät tottele Kolmiyhteistä Luojaa. Kun Luoja karkotti ihmisen paratiisista, kerubit ja salamoiva, leimuava miekka asetettiin Eedenin puutarhan itäpuolelle vartioimaan elämän puulle johtavaa tietä. Kuvaus on symbolinen ja kertoo kirouksista, jotka ihminen sai langetessaan oikealta tieltä. Kuvaus kertoo myös, miten elämän puulle päästäkseen eli pelastuakseen ihminen joutuu ottamaan maan päällä ollessaan kiroukset vastaan kärsimyksen kautta. Ilmestyskirjassa kerubeilla kuvataan olevan kuusi siipeä ja sillä on oma merkityksensä. Kuusi on Raamatussa aina ihmistä kuvaava luku. Mooseksen ensimmäisestä kirjasta on luettavissa paratiisikuvauksessa, miten ihminen on luotu luomisen kuudentena päivänä. Kolme kuutosta peräkkäin merkitsee ihmistä, joka on korottanut itsensä Kolmiyhteisen Luojan veroiseksi. Kolme kuutosta kuvaa myös eksytyksen vastaanottanutta ihmistä, joka toimii saatanana tai antikristuksena eli toisen ihmisen syyttäjänä, sortajana tai eksyttäjänä, joka ei toimi Kolmiyhteisen Luojan totuudessa ja totuudellisessa uskossa. Ihminen on ymmärtämättömyyttään ottanut ikävästi eksytyksen vastaan kuvatessaan kirkkotaiteessa Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen näiden ihmiskunnalle tulevien kirousten kanssa.

Serafi symboloi Kolmiyhteisen Luojan tulta. Serafeista puhutaan Raamatun Vanhan testamentin Jesajan kirjan kuudennessa luvussa: Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran: Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja Hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. Kuusi siipeä kuvaa taas ihmistä itseään. Kasvojen peittäminen kuvaa sitä, miten ihminen hylkää Kolmiyhteisen Luojan antaman totuuden. Siivet ovat kuin peite ihmisen kasvoilla, jolloin totuutta ei nähdä eikä edes haluta nähdä. Ruumiin verhoaminen tarkoittaa sitä, miten ihminen ei ymmärrä tai tunnusta Vapahtajan, Ihmisen Pojan, Jeesuksen Kristuksen puhdasta uhria, Hänen ruumistaan ja vertaan, jotka annettiin ihmisten syntien sovittamiseksi. Lentävät siivet kuvaavat sitä, miten tämä kaikki valhe leviää yli maanpiirin. Se, että serafit seisovat Herran yläpuolella symboloi sitä, miten ihminen on korottanut itsensä Kolmiyhteisen Luojan yli. Ihmisen palkka tästä kaikesta on kirous, eli vastaanottaa Kolmiyhteisen Luojan tuli. Ihmisen tulee kuitenkin muistaa, että kun hän pääsee osalliseksi Kolmiyhteisen Luojan totuudesta ja rakkaudesta, tässä rakkaudessa ei ole pelkoa, kohtasi ihminen maan päällä mitä tahansa. Totuudellinen tie johtaa askel askeleelta kohti vahvempaa totuudellista uskoa ja Kolmiyhteisen Luojan totuutta, rakkautta ja ikuista elämää. Ihmisen on hyvä muistaa, että Kolmiyhteinen Luoja pitää aina huolen omistaan, kun ihmisellä on totuudellinen usko ja hän toimii totuudessa, eikä valheessa. Kolmiyhteinen Luoja ei koskaan hylkää ihmistä suoraan, sillä kirousten kautta ihmistä opetetaan etsimään Luojaansa ja kasvamaan Hänen totuudessaan ja rakkaudessaan.

Jos ihminen käsittäisi Kolmiyhteisen Luojan suuruudesta ja voimasta edes pienenkin osan, hän kunnioittaisi ja pelkäisi Häntä todella ja enkelioppi eli angelologia samoin kuin numerologiakin sekä moni muukin harhaoppi olisi jäänyt syntymättä. Enkelit, numeroiden kautta oman elämän tulkinta tai oletetun henkimaailman kanssa numeroilla viestiminen eivät ole ihmistä itseään varten, vaan ne liittyvät Raamatun symbolisiin viesteihin sekä ne liittyvät vahvasti myös ihmisen eksyttämiseen. Ilmestyskirjassa tuodaan näitä kaikkia elementtejä käyttämällä ilmi useita viestejä tulevasta, sekä painotetaan myös sitä sanomaa, että ihmisen tulee palvoa vain Luojaa, ei enkeleitä.

Monet ihmiset uskovat itse luovansa oman elämänsä tapahtumat ja puitteet sekä vaikuttavansa niihin itse, mutta tämäkään ajatus ei tule totuudesta. Kolmiyhteisen Luojan Henki tuo ihmiselle suunnitelmansa mukaisesti erilaisia ajatuksia, ja kaikki toteutuvat asiat ovat valmiina ihmisen sielunsuunnitelmassa. Sielunsuunnitelmassa ei ole mitään muuta ihmisen omaa, kuin tulos, jossa näkyy sielun usko, oppiminen ja oppimattomuus. Tämä suunnitelma ei ole mikään kirja, johon kirjataan ihmisen elämän tapahtumat, vaan kaikki on talletettu Luojan mittaamattomaan Henkeen. Minkäänlaisia henkisten ihmisten uskomia, karmaan liittyviä akaasisia aikakirjoja ei ole olemassa. Ihminen ei luo täällä itse mitään, vaan hän toteuttaa oppimisen ja oppimattomuuden mukaisesti niitä asioita, joita Kolmiyhteisen Luojan Henki hänen tietoisuuteensa antaa, niin hyvässä kuin pahassa. Koska ihminen ei pysty luomaan mitään, hän ei myöskään pysty omilla ajatuksillaan vaikuttamaan mihinkään asiaan, sillä ihminen vaikuttaa ainoastaan teoillaan, sanoillaan, eleillään ja ilmeillään. Ihmisellä ei ole itsellään mikäänlaisia omia erityiskykyjä tai omaa luovuutta, kaikki on Luojasta lähtöisin. Ihminen palvoo maan päällä toisia ihmisiä ja korottaa muita ihmisiä heidän ulkomuotonsa, kykyjensä ja ansioidensa tähden ymmärtämättä sitä, että kaikki ihmisen ajatukset, ansiot ja kyvyt sekä ihmisen ulkoinen olemus tulevat Kolmiyhteiseltä Luojalta. Ihminen on täällä vain oppimassa sillä persoonallisuudella ja niillä ominaisuuksilla, jotka Kolmiyhteinen Luoja on hänelle antanut.

Kun ihminen ottaa eksytyksen vastaan, sen tuloksena voidaan harhautua uskossa, jolloin omat ajatukset ja teot voivat muuttua harhaoppisiksi. Ihmisestä voi tulla myös itsekkäämpi, välinpitämättömämpi sekä muita ihmisiä arvostelevampi tai tuomitsevampi. Aina tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että toimitaan totuudessa ja lähimmäisenrakkaudessa. Tässä maailmassa rakkaudellisin tavoin toimiminen on kieltämättä vaikeaa, kun pahuutta ja pimeyttä on niin paljon. Vaikka maailmassa on paljon tuomittavia asioita, ihmisen tulee keskittyä tuomitsemisen sijaan lähimmäisenrakkauteen. Tuomitsemalla muut ihmiset, ihminen tuomitsee myös itsensä Luojansa edessä. Mikäli muille ihmisille ei voi antaa anteeksi, ei ihminen itsekään saa Luojaltaan anteeksi. Lähimmäisenrakkaudessa toimiminen tarkoittaa yksinkertaisesti Kolmiyhteisen Luojan totuudellisessa rakkaudessa toimimista, ei ihmisen omassa maallisessa tai valikoivassa rakkaudessa toimimista. Vaikka keskityttäisiin esimerkiksi joidenkin henkisten ihmisten tavoin joka päivä rakkaudellisin ajatuksin tuomaan taivasta maan päälle, se ei tule toteutumaan, sillä ihminen ei edes ymmärrä, mikä taivas on. Maanpäällistä elämää ei voi koskaan verrata taivaaseen, sillä taivas ei ole fyysisesti todettavissa, sillä se ei ole materialistinen eikä maallinen paikka. Taivaassa ei ole mitään fyysistä, eikä siellä ole ihmiselle ominaisia himoja, haluja eikä nautinnontavoittelua. Taivas kuuluu vain ja ainoastaan Kolmiyhteiselle Luojalle. Haaveita ja unelmia voi ihmisellä olla, kunhan ne pysyvät realistisella ja järkevällä tasolla.

Moni ihminen pitää omaa sisäistä ääntään eli intuitiotaan omana viisauden äänenään, mutta ihmisen ajatuksista vain osa on hänen omiaan. Ihmistä eteenpäin luotsaava Kolmiyhteisen Luojan Henki tuo hyvin paljon erilaisia ajatuksia ihmiselle. Osa näistä ajatuksista tulee oppimisen näkökulmasta toteuttaa, osa tulee harkita tarkkaan ja yksinkertaisesti jättää täysin toteuttamatta tai toimia päinvastaisella tavalla. Jos ihminen toimisi elämässä ainoastaan totuudesta ja totuudellisesta uskosta sekä toteuttaisi lähimmäisenrakkautta täydellisesti, olisi myös toteutuva sielunsuunnitelma täysin erilainen. Maailma olisi myös täysin erilainen. Raamattu puhuu paljon saatanasta, ja sillä tarkoitetaan joissakin yhteyksissä Kolmiyhteistä Luojaa itseään. Saatana tarkoittaa syyttäjää, ja Kolmiyhteinen Luoja toimii tässä ominaisuudessa ainoastaan sen takia, että ihminen saastutti annetun totuuden ja alkoi vääristelemään sitä. Ihminen vastaanottaa siis siunausten sijaan kirouksia, jotka hän on itse ansainnut. Ihminen joutuu nyt siunausten eteen tekemään töitä, mutta sitä ennen hänen on löydettävä Kolmiyhteisen Luojan totuus ja pyrittävä sitä kohti. Totuudellinen tie ohjaa ihmistä tähän tavoitteeseen. Hyvin usein Raamatussa saatanalla tarkoitetaan ihmistä itseään, joka on langennut ja suistunut siltä totuudelliselta uskon tieltä, jolla hänen olisi pitänyt kulkea. Kun ihminen ottaa Kolmiyhteisen Luojan antaman eksytyksen vastaan ja sortaa tai eksyttää muita ihmisiä, hän toimii itse silloin saatanana tai antikristuksena. Kolmiyhteinen Luoja opettaa totuudesta langenneita ihmisiä kohti totuutta ja totuudellista uskoa aina koettelemusten ja kärsimyksen kautta, muuta tietä ei ole.

Vaikka henkisyys on koukuttavaa, siitä on mahdollista päästä pois, jos itse niin todella haluaa. Tähän ei välttämättä kuitenkaan pystytä aina yksin, ilman totuudellista tukea ja ilman totuudellista uskoa. Henkisyyden vaaroja voi olla vaikea ymmärtää, jos kokee, että saa olettamaltaan henkimaailmalta, enkeleiltä tai valo-olennoilta rakkaudellista apua ja ohjausta elämäänsä. Koska ihminen ei itse hallitse henkisyyden osa-aluetta, on täysin mahdollista, että koettu rakkaudellinen ohjaus, joka on ihmisen eksyttämistä, voi joidenkin henkisten ihmisten elämässä muuttua täysin päinvastaiseksi. Silloin tämän ihmisen kohdalla on kyse herättelystä totuuteen, mutta hyvin karulla tai jopa kauhistuttavalla tavalla. Henkisyys ei ole koskaan mitään viatonta lasten leikkiä, eikä siihen tule koskaan suhtautua kevyesti. Hengellinen, Kolmiyhteiseen Luojaan uskova ihminen voi ihmetellä, miksi hänen tulee lukea henkisyydestä kaikki tämä. Koska henkistä eksytystä on vaikea tunnistaa, myös uskova kristitty voi toimia henkisyyden pettävällä polulla ymmärtämättä sitä itse. Kenellekään ei voi kertoa henkisyyden vaaroista, jos niitä ei itse tunnista eikä niistä ole mitään ymmärrystä. Pyhää Henkeä ei voi tässä ajassa vastaanottaa ilman ristin tietä ja tietoa siitä, että Kolmiyhteinen Luoja koettelee tässä asiassa. Ottamalla vastaan Pyhään Henkeen liittyvän eksytyksen, kristitty ihminen toimii myös henkisyyden pettävällä tiellä.

Henkisyys, new age, uushenkisyys, erilaiset uskonnot, angelologia, okkultismi, spiritismi, mediumismi, satanismi, shamanismi, noituus, wicca, teosofia, antroposofia, gnostilaisuus, ruusuristiläisyys, vapaamuurarius, temppeliherrat ym. ritarikunnat ja salaseurat, eksorkismi, esoteerisuus, parapsykologia, ufologia, rajatieto, jooga, ihmeiden oppikurssi, astrologia, mindfulness, numerologia ja paljon muuta; suuntauksia, oppeja, salaseuroja, ryhmiä, uskontoja, elämäntapoja ja filosofioita löytyy monilla eri nimillä, joihin ihmisiä eksytetään. Ihmisten eksyttäminen henkisyyteen ja harhaoppisuuteen on seurausta siitä yksinkertaisesta syystä, että ihminen on hylännyt Luojan ja Jeesuksen Kristuksen antaman totuuden ja ottanut vastaan valheen. Mitä syvemmälle eksytykseen mennään, sitä vaikeampaa sieltä on päästä pois, etenkään yksin. Henkisyys ja harhaoppisuus hävittää ihmisestä Herran pelon sekä nöyryyden ja kunnioituksen Kolmiyhteistä Luojaa kohtaan, eikä se ole koskaan hyvä asia.

Hengellisyys- ja Koulutus- välilehtien kautta saatua hengellisyyteen ja henkisyyteen liittyvää totuudellista tietoa saa aina halutessaan välittää muille ihmisille. Kolmiyhteisen Luojan antamaa totuudellista tietoa ei ole kuitenkaan lupa liittää tai soveltaa omiin henkisiin ja harhaoppisiin opetuksiin, jotka eivät palvele totuutta. Siihen tämä tieto ei ole tarkoitettu.Toimin Kolmiyhteisen Luojan totuudessa ja ohjauksessa. Tämän sivun teksti päivittyy totuudessa Luojan tahdon mukaisesti. Aikaisemmin lukemasi teksti on voinut muuttua, mutta teksti muuttuu aina totuudellisempaan suuntaan. Totuus on tärkeää omaksua, mutta totuutta on vaikeaa vastaanottaa kerralla. Palaa siis sivuille aina välillä, jotta sisäistäisit mahdollisimman paljon totuudesta.

Puolentoista vuoden tutkimusmatka henkisyyteen toi ilmi sen, että mikään asia henkisyydessä ei kumpua totuudesta vaan perustuu eksytykseen ja valheellisuuteen. Tänä aikana on vahvistunut myös totuus Kolmiyhteisestä Luojasta.

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella totuudesta, haluat totuudelliselle tielle tai irti henkisyydestä. Voit ottaa myös yhteyttä kertoaksesi omista henkisistä tai hengellisistä kokemuksistasi. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään. Totuudellinen tie on aina vapaaehtoinen ja omaehtoinen harkittu valinta. Yhteystiedot alla.


Marja Ruoti

Totuudellisen tien opettaja


Toimin Haminassa, osoitteessa Laantintie 117, 49520 Reitkalli

Yhteydenotot tämän sivuston Ota yhteyttä -välilehden kautta tai sähköpostilla marja.ruoti@gmail.com

Yhteyttä voi ottaa myös tekstiviestillä tai whatsapp-viestillä numeroon 040 596 5216.
Liitäthän viestiin oman nimesi mukaan.